Sprawdź, jakie najlepsze badania przed szczepieniem wykonać Przeskocz do treści
coloalert

Najlepsze badania przed szczepieniem

Zdrowie dziec­ka to pri­o­ry­tet wszys­t­kich rodz­iców. Dlat­ego muszą oni pod­jąć decyzję: szczepić czy nie? Jeżeli zde­cy­du­ją się na szczepi­enia – warto aby przeanal­i­zowali jakie bada­nia przed szczepi­e­niem warto wykon­ać, aby były one bez­pieczne. Diag­noza gene­ty­cz­na pozwala bez­piecznie szczepić oraz zad­bać o zdrowie dziecka.

  1. Jak bez­piecznie szczepić dziecko?
  2. Jakie bada­nia przed szczepieniem?

Jak bezpiecznie szczepić dziecko?

Badania genetyczne niemowlakaW aktu­al­nych cza­sach coraz więcej słyszy się o tym, że szczepi­on­ki mogą być niebez­pieczne. Czy tak jest naprawdę? W takim przy­pad­ku jak bez­piecznie szczepić dziecko? Należy pamię­tać jed­nak, że coś takiego jak autyzm poszczepi­en­ny nie ist­nieje – mimo, że dużo się o nim słyszy. Z tego powodu, jeżeli u dziec­ka wys­tąpią objawy ze spek­trum autyz­mu za każdym razem warta przeprowadz­ić bada­nia na autyzm ponieważ szczepi­e­nie mogło być czyn­nikiem akty­wu­ją­cym chorobę, lub mogło jedynie zbiec się to w cza­sie. Przy­czyny autyz­mu mogą być różnorodne.

Przed każ­do­ra­zowym szczepi­e­niem dziecko prze­chodzi kwal­i­fikację do szczepi­enia. Ma to na celu stwierdze­nie, czy u dziec­ka nie wys­tępu­ją prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia. Warto jed­nak wiedzieć, że wielu z nich nie da się zdi­ag­no­zować na pod­staw­ie pod­sta­wowych badań lekars­kich. Jed­noz­nacznym prze­ci­wwskazaniem do podawa­nia szczepi­onek żywych (np. szczepi­onka MMR) są pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci. Naj­cięższym pier­wot­nym niedo­borem odpornoś­ci jest SCID. Dlat­ego odpowied­nio dobrane bada­nia przed szczepi­e­niem będą jed­nocześnie badaniem na odporność, a uzyska­nia dzię­ki nim infor­ma­c­ja będzie miała dla rodz­iców również znacze­nie ze wzglę­du na częste przez­ię­bi­enia u maleńst­wa (nie będą musieli się martwić, dlaczego ich dziecko cią­gle cho­ru­je). Kole­jną grupą chorób, które wyma­ga­ją indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia do szczepi­onek są choro­by meta­bol­iczne u dzieci. Część z nich sprawdzana jest pod­czas badań prze­siewowych noworod­ków. Przykłada­mi takich chorób są: mukowis­cy­doza, feny­loke­tonuria. Jed­nak jest to sze­ro­ka gru­pa schorzeń, dlat­ego warto zde­cy­dować się na inne badanie dziec­ka. Choro­by meta­bol­iczne mogą w przyszłoś­ci wywoły­wać wiele różnych objawów. Autyzm – bada­nia meta­bol­iczne są wskazane ponieważ to właśnie te choro­by mogą zacząć szy­b­ciej się objaw­iać przez szczepi­enia objawa­mi ze spek­trum. Choro­by meta­bol­iczne w przyszłoś­ci mogą również dawać objawy padacz­ki u dzieci  (dlat­ego odpowied­nie bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem są jed­nocześnie badaniem na padaczkę) oraz zaburzeni­a­mi napię­cia mięśniowego. Aby bez­piecznie szczepić dziecko warto zde­cy­dować się na bada­nia gene­ty­czne noworod­ka, ponieważ dzię­ki temu wynik będzie szy­bko i szy­b­ciej będzie moż­na wdrożyć odpowied­nią ter­apię. Takie bada­nia pro­fi­lak­ty­czne u dziec­ka pozwala­ją zarówno bez­piecznie szczepić jak i zad­bać o zdrowie dziec­ka w przyszłości.

Jakie badania przed szczepieniem?

Rodz­ice, którzy zde­cy­dowali się już na bada­nia gene­ty­czne dziec­ka muszą pod­jąć decyzję jakie bada­nia przed szczepi­e­niem wykon­ać. Najlep­szym badaniem przed szczepi­e­niem jest badanie WES. Jest to badanie ekso­mu czyli sprawdzane są w nim wszys­tkie geny w orga­nizmie pac­jen­ta. Badanie WES moż­na przeprowadz­ić w każdym wieku – może być to zarówno badanie gene­ty­czne niemowla­ka jak i starszego dziec­ka, a nawet oso­by dorosłej. Cena bada­nia WES w naszym lab­o­ra­to­ri­um to 5497zł. Jest to badanie metodą NGS. Moż­na zde­cy­dować się na węższy zakres bada­nia. Badanie NGS- cena uza­leżniona jest od iloś­ci sprawdzanych genów.

Przeczy­taj też:

  1. test nova
  2. badanie frax
  3. kar­i­o­typ molekularny
  4. mikro­macierze badanie
  5. bada­nia gene­ty­czne padaczka
  6. bada­nia immuno­log­iczne u dzieci
  7. autyzm bada­nia metaboliczne
mail