Przeskocz do treści
coloalert

Regulamin serwisów prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS”

Regulamin

Reg­u­lamin ser­wisów prowad­zonych przez Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Admin­is­tra­torem ser­wisów: badaniaprenatalne.pl, testynaojcostwo.pl, pewnytato.pl, genetyczne.pl,
poronilam.pl, prekoncepcja.pl, zdrowokolorowo.pl, antyalimenty.pl, zdrowatarczyca.info,
asklepios.org.pl (dalej łącznie Ser­wisy oraz każdy z osob­na Ser­wis) oraz admin­is­tra­torem danych
osobowych, jest Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” z siedz­ibą w Katow­icach, ul. 1 Maja
9 lok. 8 (kod pocz­towy: 40–224) zare­je­strowane w Rejestrze Sto­warzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fun­dacji Oraz Samodziel­nych Pub­licznych Zakładów Opie­ki Zdrowotnej
pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170 (dalej Administrator).

2. Użytkown­ikiem Ser­wisu może być każ­da oso­ba fizy­cz­na (dalej Użytkownik).

3. Niniejszy reg­u­lamin (dalej Reg­u­lamin) między inny­mi określa zasady:
1) świad­czenia, przez Admin­is­tra­to­ra, usług drogą elek­tron­iczną, oraz stanowi Reg­u­lamin świadczenia
usług drogą elek­tron­iczną w rozu­mie­niu ustawy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą
elek­tron­iczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
2) przetwarza­nia przez Admin­is­tra­to­ra, danych osobowych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

4. Każdy Użytkown­ik przed rozpoczę­ciem korzys­ta­nia z Ser­wisu jest zobow­iązany zapoz­nać się z treścią
Reg­u­laminu. Korzys­ta­jąc w jakikol­wiek sposób z Ser­wisu Użytkown­ik oświad­cza i potwierdza, że
zapoz­nał się z treś­cią Reg­u­laminu, akcep­tu­je jego postanowienia i zobow­iązu­je się do ich
przestrzegania.

§ 2. Usłu­gi świad­c­zone drogą elektroniczną

1. Admin­is­tra­tor umożli­wia Użytkown­ikom korzys­tanie z następu­ją­cych usług świad­c­zonych drogą
elektroniczną:
1) zapoz­nawanie się z mate­ri­ała­mi przy­go­towany­mi przez Admin­is­tra­to­ra oraz oso­by trzecie
i udostęp­niony­mi przez Admin­is­tra­to­ra na łamach Serwisu;
2) zadawanie pytań doty­czą­cych tem­aty­ki Ser­wisu przy wyko­rzys­ta­niu for­mu­la­rzy udostęp­nionych na
stronach Ser­wisu oraz anon­i­mowego czatu (jeżeli jest dostępny).

2. Korzys­tanie przez Użytkown­i­ka z usług, o których mowa w ustępie poprzedza­ją­cym jest bezpłatne.

§ 3. Dane osobowe

1. Korzys­tanie z infor­ma­cji udostęp­nionych na łamach Ser­wisu nie wyma­ga podawa­nia danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przy­pad­ku zadawa­nia przez
Użytkown­i­ka pytań przy wyko­rzys­ta­niu for­mu­la­rzy udostęp­nionych na stronach Ser­wisu oraz
anon­i­mowego czatu (jeżeli jest dostęp­ny na danym Serwisie).

2. W przy­pad­ku, o którym mowa w ustępie poprzedza­ją­cym Reg­u­laminu Użytkown­ik zobow­iązany jest
podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię
i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Admin­is­tra­to­ra, wyłącznie w celu
udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych
osobowych, a następ­nie zostaną usunięte.

3. Każdy Użytkown­ik ma pra­wo wglą­du do swoich danych osobowych, a także pra­wo ich poprawiania
i żąda­nia ich usunię­cia. W tym celu należy się zwró­cić do Admin­is­tra­to­ra na adres Stowarzyszenie
Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” skry­t­ka pocz­towa 2541 40–227 Katow­ice lub wysłać wiado­mość email
na adres: info@asklepios.org.pl

4. Admin­is­tra­tor nie przekazu­je, nie sprzeda­je i nie uży­cza danych osobowych podanych przez
Użytkown­ików innym osobom lub insty­tucjom, chy­ba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie
Użytkown­i­ka, którego dane doty­czą, lub też na żądanie uprawnionych organów państ­wa na potrzeby
prowad­zonych przez nie postępowań.

§ 4. Włas­ność intelektualna

1. Ser­wis oraz mate­ri­ały w nim zamieszc­zone, w tym utwory, zna­ki towarowe, bazy danych, ich wybór
i zestaw­ie­nie w Ser­wisie, podle­ga­ją ochronie przewidzianej w obow­iązu­ją­cych w tym zakresie
przepisach prawa, w szczegól­noś­ci w:
1) ustaw­ie z dnia 4 lutego 1994 r. o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.
z późn. zm.);
2) ustaw­ie z dnia 30 czer­w­ca 2000 r. Pra­wo włas­noś­ci prze­mysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn.
zm.);
3) ustaw­ie z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nieucz­ci­wej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47
poz. 211. z późn. zm.).

2. Poprzez korzys­tanie z Ser­wisu oraz mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych Użytkown­i­cy nie naby­wa­ją do
nich żad­nych praw ani też nie uzysku­ją do nich licencji.

3. Bez uprzed­niej zgody Admin­is­tra­to­ra Użytkown­i­cy mogą korzys­tać z Ser­wisu oraz mate­ri­ałów w nim
zamieszc­zonych wyłącznie w ramach doz­wolonego użytku przewidzianego w ustaw­ie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Niedo­puszczalne jest w szczegól­noś­ci zwielokrotnianie,
mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim
zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym
zakre­sie przepisach prawa.

§ 5. Cookies

1. W celu zbiera­nia infor­ma­cji o Użytkown­ikach, Admin­is­tra­tor sto­su­je mech­a­nizm “cook­ies”, tj. plików
tek­stowych, które ser­w­er zapisu­je na dysku urządzenia koń­cowego Użytkown­i­ka. Powyższe pliki
umożli­wia­ją rozpoz­nanie Użytkown­i­ka przy ponownym połącze­niu ze stron­a­mi Ser­wisu, nie służą one
jed­nak do iden­ty­fikacji konkret­nych Użytkown­ików, w szczegól­noś­ci na ich pod­staw­ie Administrator
nie usta­la tożsamoś­ci Użytkowników.

2. Admin­is­tra­tor uży­wa plików cook­ies do zapamię­ta­nia infor­ma­cji o Użytkown­ikach, w celu:
1) ułatwienia Użytkown­ikowi porusza­nia się po Serwisie;
2) tworzenia statystyk;
3) wery­fikacji i roz­wo­ju ofer­ty świad­c­zonych usług.

3. Pli­ki cook­ies są ustaw­iane przy “wejś­ciu” i “wyjś­ciu” Użytkown­i­ka z Por­talu. W żaden sposób nie
niszczą sys­te­mu w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka ani nie wpły­wa­ją na jego sposób działania,
w szczegól­noś­ci nie powodu­ją zmi­an kon­fig­u­ra­cyjnych w urządzeni­ach koń­cowych Użytkown­ików ani
w opro­gramowa­niu zain­stalowanym na tych urządzeniach.

4. Każdy Użytkown­ik może nie wyraz­ić zgody na umieszczanie plików cook­ies na jego urządzeniu
koń­cowym. Więk­szość przeglą­darek inter­ne­towych jest początkowo ustaw­ionych na automatyczne
przyj­mowanie plików cook­ies. Każdy Użytkown­ik może jed­nak zmienić ustaw­ienia przeglą­dar­ki tak,
aby:
1) pli­ki cook­ies były blokowane w całoś­ci lub częś­ci, lub
2) każ­do­ra­zowo w momen­cie kiedy ciastecz­ka są wysyłane na urządze­nie pojaw­iał się komunikat.

5. Infor­ma­c­je na tem­at zarządza­nia plika­mi cook­ie oraz zmi­any ustaw­ień przeglą­darek internetowych
moż­na uzyskać, korzys­ta­jąc z poniższych linków:
1) Inter­net Explorer
a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-tomanagecookies-in-internet-explorer‑9
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-tomanagecookies-in-Internet-Explorer‑9
2) Mozlilla
a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85
czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsitesstore-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
3) Google Chrome:
a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

§ 6. Zakres odpowiedzial­noś­ci Administratora

1. Wyłącznym źródłem zobow­iązań Admin­is­tra­to­ra jest Reg­u­lamin oraz bezwzględ­nie obowiązujące
przepisy prawa.

2. Admin­is­tra­tor dołoży starań, aby korzys­tanie z Ser­wisu było możli­we dla Użytkowników
korzys­ta­ją­cych ze wszys­t­kich pop­u­larnych przeglą­darek inter­ne­towych, sys­temów oper­a­cyjnych, typów
kom­put­erów oraz typów połączeń inter­ne­towych. Admin­is­tra­tor nie gwaran­tu­je jed­nak i nie
odpowia­da za to, że każ­da kom­bi­nac­ja czyn­ników wymienionych w zda­niu poprzedza­ją­cym umożliwi
korzys­tanie z Usług.

3. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo dokony­wa­nia prz­erw tech­nicznych w zakre­sie udostępniania
Serwisu.

4. Admin­is­tra­tor nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za:
1) sposób, w jaki Użytkown­i­cy korzys­ta­ją z Ser­wisu, ani za jakiekol­wiek wynikłe z tego skutki;
2) infor­ma­c­je pobrane z Ser­wisu, ani za skut­ki ich wyko­rzys­ta­nia przez Użytkown­ików oraz za ich
przy­dat­ność dla Użytkowników;
3) nieza­leżne i nieza­w­in­ione błędy w dzi­ała­niu Serwisu;
4) szkody spowodowane przy­czy­na­mi nieza­leżny­mi i nieza­w­in­iony­mi przez Administratora,
w szczegól­noś­ci spowodowane siłą wyższą;
5) za szkody ponie­sione przez Użytkown­i­ka spowodowane zagroże­ni­a­mi wys­tępu­ją­cy­mi w sieci
Inter­net, w szczegól­noś­ci wła­ma­ni­a­mi do sys­te­mu Użytkown­i­ka, prze­ję­ci­a­mi haseł przez oso­by trzecie,
zain­fekowaniem sys­te­mu Użytkown­i­ka wirusami.

§ 7. Reklamacje

1. Każde­mu Użytkown­ikowi Ser­wisu przysługu­je pra­wo do złoże­nia rekla­macji w sprawach związanych
z jego funkcjonowaniem.

2. Rekla­mac­je doty­czące funkcjonowa­nia Ser­wisu powin­ny być zgłaszane pocztą elek­tron­iczną na
adres: info@asklepios.org.pl lub trady­cyjną na adres: Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS”
skry­t­ka pocz­towa 2541 40–227 Katowice.

3. Admin­is­tra­tor roz­pa­trzy rekla­mację w ter­minie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na rekla­mację zostanie przesłana do Użytkown­i­ka na adres podany przez Użytkownika
w reklamacji.

5. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do wydłuże­nia ter­minu podanego § 7.3 Reg­u­laminu, jednak
o nie więcej niż 14 dni, w przy­pad­ku, gdy rozpoz­nanie rekla­macji wyma­ga niety­powych, szczególnych
dzi­ałań i ustaleń lub napot­ka przeszkody nieza­leżne i nieza­w­in­ione od Admin­is­tra­to­ra (awarie sprzętu,
sieci inter­ne­towej itp). Admin­is­tra­tor pon­ad­to zas­trze­ga, że roz­pa­trze­nie rekla­macji może wymagać
uzyska­nia od Użytkown­i­ka dodatkowych wyjaśnień – czas udziela­nia wyjaśnień przez Użytkownika
każ­do­ra­zowo przedłuża okres rozpoz­na­nia reklamacji.

§ 8. Real­iza­c­ja obow­iązków wynika­ją­cych z DSA (Akcie o usłu­gach cyfrowych)

1. W niniejszym para­grafie określono prawa i obow­iąz­ki Użytkown­ików w związku z korzys­taniem z usług pośred­nich, które są im ofer­owane przez Admin­is­tra­to­ra, w szczegól­noś­ci w infor­ma­cji przekazy­wanych przez Użytkown­ików usług pośred­nich, w rozu­mie­niu Roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 październi­ka 2022 r. w spraw­ie jed­no­litego rynku usług cyfrowych oraz zmi­any dyrek­ty­wy 2000/31/WE (akt o usłu­gach cyfrowych) z dnia 19 październi­ka 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 277, str. 1) – zwany dalej DSA.

2. Admin­is­tra­tor jest dostaw­cą Usług pośred­nich w rozu­mie­niu DSA, ofer­u­ją­cym usłu­gi hostingu.

3. Admin­is­tra­tor świad­czy usłu­gi pośred­nie pole­ga­ją na umożli­wie­niu Użytkown­ikom zamieszczenia włas­nych treś­ci w ramach Ser­wisu, takich jak: opinie i oceny.

4. Admin­is­tra­tor świad­czy także Usłu­gi pośred­nie w ramach swoich pro­fil dostęp­nych w medi­ach społecznoś­ciowych tj.:

 • Face­book – lin­ki do profilu:
 • https://www.facebook.com/poronilam
 • https://www.facebook.com/badaniaprenatalnepl
 • https://www.facebook.com/groups/badaniaprenatalne
 • https://www.facebook.com/blogtestynaojcostwo
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100064112347191
 • Insta­gram– lin­ki do profilu:
 • https://www.instagram.com/poronilam.pl/
 • https://www.instagram.com/badaniaprenatalne.pl/
 • https://www.instagram.com/zdrowatarczyca.info/

5. Usłu­gi pośred­nie świad­c­zone przez Admin­is­tra­to­ra w ramach pro­fili dostęp­nych w medi­ach społecznoś­ciowych wskazanych powyżej, pole­ga­ją na:

 • umożli­wie­nie Użytkown­ikom zamieszcza­nia komen­tarzy pod post­a­mi, wpisa­mi, fil­ma­mi itp.
 • umożli­wie­nie Użytkown­ikom dodawa­nia postów, wpisów, zdjęć, filmów itp.,
 • umożli­wie­nie Użytkown­ikom dodawa­nia ocen i opinii,
 • umożli­wie­nie Użytkown­ikom innych form akty­wnoś­ci dostęp­nych w poszczegól­nych por­ta­lach, a umożli­wia­ją­cych Użytkown­ikom dodawanie treści.

6. Admin­is­tra­tor wyz­nacza punkt kon­tak­towy umożli­wia­ją­cy bezpośred­nią komu­nikację – drogą elek­tron­iczną – z organa­mi państw członkows­kich UE, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz umożli­wia­ją­cy odbior­com usłu­gi bezpośred­nią i szy­bką komu­nikację z Admin­is­tra­torem – drogą elek­tron­iczną – za pośred­nictwem adresu e‑mail: info@asklepios.org.pl,  Komu­nikac­ja może się odby­wać w języku pol­skim i angielskim.

7. Zabro­nione się zamieszcza­nia przez Użytkown­ików w Ser­wisie lub pro­fi­lach w medi­ach społecznoś­ciowych Admin­is­tra­to­ra wskazanych powyżej, treś­ci, które:

 • narusza­ją postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • stanow­ią „niele­galne treś­ci” w rozu­mie­niu przepisów DSA – czyli zaw­ier­a­ją infor­ma­c­je, które same w sobie lub przez odniesie­nie do dzi­ała­nia, w tym sprzedaży pro­duk­tów lub świad­czenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokol­wiek państ­wa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, nieza­leżnie od konkret­nego przed­mio­tu lub charak­teru tego prawa,
 • stanow­ią niele­galne nawoły­wanie do nien­aw­iś­ci lub treś­ci o charak­terze ter­ro­rysty­cznym i niez­godne z prawem treś­ci dyskrymin­u­jące, treś­ci rasis­tows­kich, wul­gar­nych, propagu­ją­cych prze­moc, zaw­ier­a­ją­cych treś­ci pornograficzne, faszys­towskie, dyskrymi­na­cyjne, o podtekś­cie sek­su­al­nym, nieod­powied­nie dla mało­let­nich użytkown­ików, itp.
 • narusza­ją obow­iązu­jące przepisy w praw­ie pol­skim i między­nar­o­dowym, zaw­iera treś­ci powszech­nie uznane za wul­gar­ne, propagu­jące prze­moc, narusza­jące dobra osób trze­ci­ch lub dobre obyczaje,
 • narusza­ją prawa paten­towe, autorskie, tajem­nice hand­lowe oraz inne prawa włas­noś­ci intelektualnej,
 • zaw­ier­a­jące treś­ci reklam­owe lub inne treś­ci o charak­terze komercyjnym,
 • zaw­ier­a­jące odnośni­ki do innych stron inter­ne­towych, pod­miotów innych niż Ser­wis, w szczegól­noś­ci konkuren­cyjnych ser­wisów inter­ne­towych, sklepów inter­ne­towych oraz porówny­wark cen,
 • zaw­ier­a­jące dane osobowe, telead­resowe lub adresy mailowe, itp.
 • nie doty­czące w całoś­ci lub częś­ci opin­iowanego produktu/usługi albo niezwiązane jakimkol­wiek dzi­ałaniem Admin­is­tra­to­ra lub treś­ci niezwiązanych z tem­atyką Serwisu,
 • zaw­ier­a­jącej treś­ci o charak­terze spamu.

8. Admin­is­tra­tor w ramach Ser­wisu nie korzys­ta z mech­a­nizmów algo­ryt­micznego pode­j­mowa­nia decyzji, w tym decyzji związanych z odwoła­ni­a­mi Użytkownika.

9. Admin­is­tra­tor może prowadz­ić czyn­noś­ci sprawdza­jące treś­ci zamieszc­zone przez Użytkown­ików w Ser­wisie lub w jego medi­ach społecznoś­ciowych, w wykrycie niele­gal­nych lub niez­god­nych z Reg­u­laminem treści.

10.Użytkownik, który uzna opub­likowaną w Ser­wisie treść za niele­gal­ną lub narusza­jącą warun­ki Reg­u­laminu, może przesłać do Admin­is­tra­to­ra zgłosze­nie doty­czące tej treś­ci. Zgłosze­nie może zostać przesłane drogą elek­tron­iczną na adres e‑mail: info@asklepios.org.pl.

11. Zgłosze­nie w miarę możli­woś­ci powin­no zaw­ier­ać poniższe ele­men­ty – w celu doko­na­nia zgłoszenia moż­na sko­rzys­tać z for­mu­la­rza stanow­iącego załącznik nr 1 do niniejszego Reg­u­laminu – for­mu­la­rz moż­na przesłać elektronicznie:

 • wystar­cza­ją­co uza­sad­nione wyjaśnie­nie powodów, dla których dana oso­ba lub dany pod­miot zarzu­ca­ją, że odpowied­nie infor­ma­c­je stanow­ią niele­galne treści,
 • jasne wskazanie dokład­nej elek­tron­icznej lokaliza­cji infor­ma­cji, takiej jak dokład­ny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przy­pad­kach, dodatkowe infor­ma­c­je umożli­wia­jące iden­ty­fikację niele­gal­nych treś­ci, stosown­ie do rodza­ju treś­ci i konkret­nego rodza­ju usłu­gi hostingu,
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e‑mail oso­by lub pod­mio­tu dokonu­ją­cych zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia doty­czącego infor­ma­cji uznawanych za związane z jed­nym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrek­ty­wy 2011/93/UE (przestępst­wa związane z niegodzi­wym trak­towaniem w celach sek­su­al­nych, przestępst­wa związane z wyko­rzysty­waniem sek­su­al­nym, przestępst­wa związane z pornografią dziecięcą, nagaby­wanie dzieci do celów sek­su­al­nych, podże­ganie, pomoc­nict­wo i usiłowanie),
 • oświad­cze­nie potwierdza­jące powz­ięte w dobrej wierze przeko­nanie oso­by lub pod­mio­tu dokonu­ją­cych zgłoszenia, że infor­ma­c­je i zarzu­ty w nim zawarte są praw­idłowe i kompletne.

12. Jeżeli zgłosze­nie zaw­iera elek­tron­iczne dane kon­tak­towe oso­by lub pod­mio­tu, które dokon­ały zgłoszenia, dostaw­ca usług hostin­gu bez zbęd­nej zwło­ki przesyła takiej oso­bie lub takiemu pod­miotowi potwierdze­nie otrzy­ma­nia zgłoszenia.

13. Admin­is­tra­tor roz­pa­tru­je wszys­tkie zgłoszenia oraz pode­j­mu­ją decyz­je w odniesie­niu do infor­ma­cji, których doty­czą zgłoszenia, w sposób ter­mi­nowy (do 14 dni), niear­bi­tral­ny i obiek­ty­wny oraz z zachowaniem należytej staranności.

14. Admin­is­tra­tor powiadamia także bez zbęd­nej zwło­ki taką osobę lub taki pod­miot o swo­jej decyzji w odniesie­niu do infor­ma­cji, których doty­czy zgłosze­nie, przekazu­jąc infor­ma­c­je na tem­at możli­woś­ci odwoła­nia się od pod­jętej decyzji.

15. Admin­is­tra­tor o swo­jej decyzji powiadami­a­nia Użytkown­i­ka bez zbęd­nej zwłoki.

16. Admin­is­tra­tor w przy­pad­ku stwierdzenia, że treść zamieszc­zona przez Użytkown­i­ka jest niele­gal­na lub niez­god­na z Reg­u­laminem, może zde­cy­dować o:

 • ogranicze­niu w zakre­sie widocznoś­ci określonych infor­ma­cji przekazy­wanych przez dostaw­cę usłu­gi, w tym usuwanie treś­ci, uniemożli­wian­ie dostępu do treś­ci lub depozy­cjonowanie treści,
 • zaw­iesze­nie lub zakończe­nie świad­czenia usłu­gi w całoś­ci lub w części,
 • zaw­iesze­nie lub zamknię­cie kon­ta odbior­cy usługi.

17. Admin­is­tra­tor przed­staw­ia­ją Użytkown­ikowi oraz wszys­tkim zain­tere­sowanym odbior­com usłu­gi uza­sad­nie­nie pod­jętej decyzji, w sytu­acji stwierdzenia, iż infor­ma­c­je przekazane przez Użytkown­i­ka stanow­ią niele­galne treś­ci lub są niez­godne z Regulaminem.

18. Admin­is­tra­tor nie musi infor­mować o swo­jej decyzji wszys­t­kich zain­tere­sowanych odbior­ców, w sytu­acji gdy:

 • nie zna odpowied­nich elek­tron­icznych danych kontaktowych
 • infor­ma­c­je są wprowadza­ją­cy­mi w błąd treś­ci­a­mi hand­lowy­mi o dużej objętości.

19. Użytkown­ik może odwołać się od decyzji Admin­is­tra­to­ra w ter­minie 14 dni od otrzy­ma­nia uza­sad­nienia jej usunię­cia. Odwołanie powin­no zaw­ier­ać uzasadnienie.

20. Admin­is­tra­tor roz­pa­tru­je odwoła­nia w ter­minie 14 dni.

21. W przy­pad­ku gdy Admin­is­tra­tor poweźmie jakiekol­wiek infor­ma­c­je dające pod­stawę do pode­jrzenia, że popełniono, popeł­nia się lub może dojść do popełnienia przestępst­wa zagraża­jącego życiu lub bez­pieczeńst­wu oso­by lub osób, naty­ch­mi­ast infor­mu­je o swoim pode­jrze­niu organy ści­ga­nia lub organy sądowe zain­tere­sowanego państ­wa członkowskiego lub zain­tere­sowanych państw członkows­kich i przekazu­je wszys­tkie dostęp­ne infor­ma­c­je na ten temat.

22. Admin­is­tra­tor za pomocą odpowied­nich środ­ków niezwłocznie poin­for­mu­je Użytkown­i­ka o istot­nych zmi­anach wprowad­zonych w warunk­ach korzys­ta­nia z usług Administratora.

§ 9. Poza­są­dowe rozstrzy­ganie sporów

1. Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia przez Użytkown­i­ka będącego kon­sumentem z poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych pro­ce­dur dostęp­ne są na stron­ie inter­ne­towej Urzę­du Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Na stron­ie Urzę­du Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów zna­j­du­je się rejestr pod­miotów uprawnionych, który stanowi wykaz insty­tucji zaj­mu­ją­cych się poza­są­dowym rozwiązy­waniem sporów kon­sumenc­kich w Polsce, rejestr dostęp­ny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3. Kon­sument może uzyskać bezpłat­ną pomoc w spraw­ie rozstrzyg­nię­cia sporu między nim a Sprzedaw­cą, zwraca­jąc się do powia­towego (miejskiego) rzeczni­ka kon­sumen­tów. Szczegółowe infor­ma­c­je w tym zakre­sie zna­j­du­ją się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php

4. Kon­sument może sko­rzys­tać także z plat­formy ODR (ODR ― Online Dis­pute Res­o­lu­tion) dostęp­nej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Plat­for­ma służy do rozstrzy­ga­nia sporów pomiędzy kon­sumen­ta­mi i przed­siębior­ca­mi na szczeblu unijnym.

5. Użytkown­i­cy, w tym oso­by lub pod­mio­ty, które dokon­ały zgłoszenia niedoz­wolonych treś­ci, do których skierowane są decyz­je związane z ogranicze­niem lub zaw­ieszaniem treś­ci dostęp­nych w Ser­wisie, mają pra­wo wyboru dowol­nego organu poza­są­dowego rozstrzy­ga­nia sporów, który uzyskał cer­ty­fikat wydany przez Koor­dy­na­to­ra ds. usług cyfrowych.

§ 10. Postanowienia pozostałe

1. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadza­nia, bez koniecznoś­ci uprzedniego
powiadomienia Użytkown­ików, zmi­an opro­gramowa­nia, szaty graficznej i funkcjon­al­noś­ci Serwisu.

2. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadza­nia zmi­an w Reg­u­laminie. Zmi­any w Regulaminie
wchodzą w życie z chwilą ich opub­likowa­nia na niniejszej stron­ie internetowej.

3. Korzys­tanie przez Użytkown­i­ka z Ser­wisu po wprowadze­niu zmi­an Reg­u­laminu oznacza ich
akcep­tację. W przy­pad­ku nie zaak­cep­towa­nia zmi­an w Reg­u­laminie Użytkown­ik powinien
pow­strzy­mać się od korzys­ta­nia z Serwisu.

4. Reg­u­lamin w jed­nym doku­men­cie w for­ma­cie PDF jest zawsze dostęp­ny w aktu­al­nej wer­sji do
pobra­nia pod adresem https://www.asklepios.org.pl/regulamin/.


Aktu­al­na wer­s­ja reg­u­laminu do pobra­nia w PDF: https://www.asklepios.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-serwisow-pazdziernik-2018.pdf

Załącznik nr 1

mail