Przeskocz do treści
coloalert

Regulamin serwisów prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS”

Regulamin

Reg­u­lamin ser­wisów prowad­zonych przez Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Admin­is­tra­torem ser­wisów: badaniaprenatalne.pl, testynaojcostwo.pl, pewnytato.pl, genetyczne.pl,
poronilam.pl, prekoncepcja.pl, zdrowokolorowo.pl, antyalimenty.pl, zdrowatarczyca.info,
asklepios.org.pl (dalej łącznie Ser­wisy oraz każdy z osob­na Ser­wis) oraz admin­is­tra­torem danych
osobowych, jest Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” z siedz­ibą w Katow­icach, ul. 1 Maja
9 lok. 8 (kod pocz­towy: 40–224) zare­je­strowane w Rejestrze Sto­warzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fun­dacji Oraz Samodziel­nych Pub­licznych Zakładów Opie­ki Zdrowotnej
pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170 (dalej Administrator).

2. Użytkown­ikiem Ser­wisu może być każ­da oso­ba fizy­cz­na (dalej Użytkownik).

3. Niniejszy reg­u­lamin (dalej Reg­u­lamin) między inny­mi określa zasady:
1) świad­czenia, przez Admin­is­tra­to­ra, usług drogą elek­tron­iczną, oraz stanowi Reg­u­lamin świadczenia
usług drogą elek­tron­iczną w rozu­mie­niu ustawy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą
elek­tron­iczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
2) przetwarza­nia przez Admin­is­tra­to­ra, danych osobowych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

4. Każdy Użytkown­ik przed rozpoczę­ciem korzys­ta­nia z Ser­wisu jest zobow­iązany zapoz­nać się z treścią
Reg­u­laminu. Korzys­ta­jąc w jakikol­wiek sposób z Ser­wisu Użytkown­ik oświad­cza i potwierdza, że
zapoz­nał się z treś­cią Reg­u­laminu, akcep­tu­je jego postanowienia i zobow­iązu­je się do ich
przestrzegania.

§ 2. Usłu­gi świad­c­zone drogą elektroniczną

1. Admin­is­tra­tor umożli­wia Użytkown­ikom korzys­tanie z następu­ją­cych usług świad­c­zonych drogą
elektroniczną:
1) zapoz­nawanie się z mate­ri­ała­mi przy­go­towany­mi przez Admin­is­tra­to­ra oraz oso­by trzecie
i udostęp­niony­mi przez Admin­is­tra­to­ra na łamach Serwisu;
2) zadawanie pytań doty­czą­cych tem­aty­ki Ser­wisu przy wyko­rzys­ta­niu for­mu­la­rzy udostęp­nionych na
stronach Ser­wisu oraz anon­i­mowego czatu (jeżeli jest dostępny).

2. Korzys­tanie przez Użytkown­i­ka z usług, o których mowa w ustępie poprzedza­ją­cym jest bezpłatne.

§ 3. Dane osobowe

1. Korzys­tanie z infor­ma­cji udostęp­nionych na łamach Ser­wisu nie wyma­ga podawa­nia danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przy­pad­ku zadawa­nia przez
Użytkown­i­ka pytań przy wyko­rzys­ta­niu for­mu­la­rzy udostęp­nionych na stronach Ser­wisu oraz
anon­i­mowego czatu (jeżeli jest dostęp­ny na danym Serwisie).

2. W przy­pad­ku, o którym mowa w ustępie poprzedza­ją­cym Reg­u­laminu Użytkown­ik zobow­iązany jest
podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię
i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Admin­is­tra­to­ra, wyłącznie w celu
udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych
osobowych, a następ­nie zostaną usunięte.

3. Każdy Użytkown­ik ma pra­wo wglą­du do swoich danych osobowych, a także pra­wo ich poprawiania
i żąda­nia ich usunię­cia. W tym celu należy się zwró­cić do Admin­is­tra­to­ra na adres Stowarzyszenie
Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” skry­t­ka pocz­towa 2541 40–227 Katow­ice lub wysłać wiado­mość email
na adres: info@asklepios.pl

4. Admin­is­tra­tor nie przekazu­je, nie sprzeda­je i nie uży­cza danych osobowych podanych przez
Użytkown­ików innym osobom lub insty­tucjom, chy­ba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie
Użytkown­i­ka, którego dane doty­czą, lub też na żądanie uprawnionych organów państ­wa na potrzeby
prowad­zonych przez nie postępowań.

§ 4. Włas­ność intelektualna

1. Ser­wis oraz mate­ri­ały w nim zamieszc­zone, w tym utwory, zna­ki towarowe, bazy danych, ich wybór
i zestaw­ie­nie w Ser­wisie, podle­ga­ją ochronie przewidzianej w obow­iązu­ją­cych w tym zakresie
przepisach prawa, w szczegól­noś­ci w:
1) ustaw­ie z dnia 4 lutego 1994 r. o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.
z późn. zm.);
2) ustaw­ie z dnia 30 czer­w­ca 2000 r. Pra­wo włas­noś­ci prze­mysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn.
zm.);
3) ustaw­ie z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nieucz­ci­wej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47
poz. 211. z późn. zm.).

2. Poprzez korzys­tanie z Ser­wisu oraz mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych Użytkown­i­cy nie naby­wa­ją do
nich żad­nych praw ani też nie uzysku­ją do nich licencji.

3. Bez uprzed­niej zgody Admin­is­tra­to­ra Użytkown­i­cy mogą korzys­tać z Ser­wisu oraz mate­ri­ałów w nim
zamieszc­zonych wyłącznie w ramach doz­wolonego użytku przewidzianego w ustaw­ie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Niedo­puszczalne jest w szczegól­noś­ci zwielokrotnianie,
mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim
zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym
zakre­sie przepisach prawa.

§ 5. Cookies

1. W celu zbiera­nia infor­ma­cji o Użytkown­ikach, Admin­is­tra­tor sto­su­je mech­a­nizm “cook­ies”, tj. plików
tek­stowych, które ser­w­er zapisu­je na dysku urządzenia koń­cowego Użytkown­i­ka. Powyższe pliki
umożli­wia­ją rozpoz­nanie Użytkown­i­ka przy ponownym połącze­niu ze stron­a­mi Ser­wisu, nie służą one
jed­nak do iden­ty­fikacji konkret­nych Użytkown­ików, w szczegól­noś­ci na ich pod­staw­ie Administrator
nie usta­la tożsamoś­ci Użytkowników.

2. Admin­is­tra­tor uży­wa plików cook­ies do zapamię­ta­nia infor­ma­cji o Użytkown­ikach, w celu:
1) ułatwienia Użytkown­ikowi porusza­nia się po Serwisie;
2) tworzenia statystyk;
3) wery­fikacji i roz­wo­ju ofer­ty świad­c­zonych usług.

3. Pli­ki cook­ies są ustaw­iane przy “wejś­ciu” i “wyjś­ciu” Użytkown­i­ka z Por­talu. W żaden sposób nie
niszczą sys­te­mu w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka ani nie wpły­wa­ją na jego sposób działania,
w szczegól­noś­ci nie powodu­ją zmi­an kon­fig­u­ra­cyjnych w urządzeni­ach koń­cowych Użytkown­ików ani
w opro­gramowa­niu zain­stalowanym na tych urządzeniach.

4. Każdy Użytkown­ik może nie wyraz­ić zgody na umieszczanie plików cook­ies na jego urządzeniu
koń­cowym. Więk­szość przeglą­darek inter­ne­towych jest początkowo ustaw­ionych na automatyczne
przyj­mowanie plików cook­ies. Każdy Użytkown­ik może jed­nak zmienić ustaw­ienia przeglą­dar­ki tak,
aby:
1) pli­ki cook­ies były blokowane w całoś­ci lub częś­ci, lub
2) każ­do­ra­zowo w momen­cie kiedy ciastecz­ka są wysyłane na urządze­nie pojaw­iał się komunikat.

5. Infor­ma­c­je na tem­at zarządza­nia plika­mi cook­ie oraz zmi­any ustaw­ień przeglą­darek internetowych
moż­na uzyskać, korzys­ta­jąc z poniższych linków:
1) Inter­net Explorer
a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-tomanagecookies-in-internet-explorer‑9
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-tomanagecookies-in-Internet-Explorer‑9
2) Mozlilla
a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85
czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsitesstore-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
3) Google Chrome:
a) infor­ma­c­ja w języku pol­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) infor­ma­c­ja w języku ang­iel­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

§ 6. Zakres odpowiedzial­noś­ci Administratora

1. Wyłącznym źródłem zobow­iązań Admin­is­tra­to­ra jest Reg­u­lamin oraz bezwzględ­nie obowiązujące
przepisy prawa.

2. Admin­is­tra­tor dołoży starań, aby korzys­tanie z Ser­wisu było możli­we dla Użytkowników
korzys­ta­ją­cych ze wszys­t­kich pop­u­larnych przeglą­darek inter­ne­towych, sys­temów oper­a­cyjnych, typów
kom­put­erów oraz typów połączeń inter­ne­towych. Admin­is­tra­tor nie gwaran­tu­je jed­nak i nie
odpowia­da za to, że każ­da kom­bi­nac­ja czyn­ników wymienionych w zda­niu poprzedza­ją­cym umożliwi
korzys­tanie z Usług.

3. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo dokony­wa­nia prz­erw tech­nicznych w zakre­sie udostępniania
Serwisu.

4. Admin­is­tra­tor nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za:
1) sposób, w jaki Użytkown­i­cy korzys­ta­ją z Ser­wisu, ani za jakiekol­wiek wynikłe z tego skutki;
2) infor­ma­c­je pobrane z Ser­wisu, ani za skut­ki ich wyko­rzys­ta­nia przez Użytkown­ików oraz za ich
przy­dat­ność dla Użytkowników;
3) nieza­leżne i nieza­w­in­ione błędy w dzi­ała­niu Serwisu;
4) szkody spowodowane przy­czy­na­mi nieza­leżny­mi i nieza­w­in­iony­mi przez Administratora,
w szczegól­noś­ci spowodowane siłą wyższą;
5) za szkody ponie­sione przez Użytkown­i­ka spowodowane zagroże­ni­a­mi wys­tępu­ją­cy­mi w sieci
Inter­net, w szczegól­noś­ci wła­ma­ni­a­mi do sys­te­mu Użytkown­i­ka, prze­ję­ci­a­mi haseł przez oso­by trzecie,
zain­fekowaniem sys­te­mu Użytkown­i­ka wirusami.

§ 7. Reklamacje

1. Każde­mu Użytkown­ikowi Ser­wisu przysługu­je pra­wo do złoże­nia rekla­macji w sprawach związanych
z jego funkcjonowaniem.

2. Rekla­mac­je doty­czące funkcjonowa­nia Ser­wisu powin­ny być zgłaszane pocztą elek­tron­iczną na
adres: info@asklepios.pl lub trady­cyjną na adres: Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS”
skry­t­ka pocz­towa 2541 40–227 Katowice.

3. Admin­is­tra­tor roz­pa­trzy rekla­mację w ter­minie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na rekla­mację zostanie przesłana do Użytkown­i­ka na adres podany przez Użytkownika
w reklamacji.

5. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do wydłuże­nia ter­minu podanego § 7.3 Reg­u­laminu, jednak
o nie więcej niż 14 dni, w przy­pad­ku, gdy rozpoz­nanie rekla­macji wyma­ga niety­powych, szczególnych
dzi­ałań i ustaleń lub napot­ka przeszkody nieza­leżne i nieza­w­in­ione od Admin­is­tra­to­ra (awarie sprzętu,
sieci inter­ne­towej itp). Admin­is­tra­tor pon­ad­to zas­trze­ga, że roz­pa­trze­nie rekla­macji może wymagać
uzyska­nia od Użytkown­i­ka dodatkowych wyjaśnień – czas udziela­nia wyjaśnień przez Użytkownika
każ­do­ra­zowo przedłuża okres rozpoz­na­nia reklamacji.

§ 8. Postanowienia pozostałe

1. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadza­nia, bez koniecznoś­ci uprzedniego
powiadomienia Użytkown­ików, zmi­an opro­gramowa­nia, szaty graficznej i funkcjon­al­noś­ci Serwisu.

2. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadza­nia zmi­an w Reg­u­laminie. Zmi­any w Regulaminie
wchodzą w życie z chwilą ich opub­likowa­nia na niniejszej stron­ie internetowej.

3. Korzys­tanie przez Użytkown­i­ka z Ser­wisu po wprowadze­niu zmi­an Reg­u­laminu oznacza ich
akcep­tację. W przy­pad­ku nie zaak­cep­towa­nia zmi­an w Reg­u­laminie Użytkown­ik powinien
pow­strzy­mać się od korzys­ta­nia z Serwisu.

4. Reg­u­lamin w jed­nym doku­men­cie w for­ma­cie PDF jest zawsze dostęp­ny w aktu­al­nej wer­sji do
pobra­nia pod adresem https://www.asklepios.org.pl/regulamin/.


Aktu­al­na wer­s­ja reg­u­laminu do pobra­nia w PDF: https://www.asklepios.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-serwisow-pazdziernik-2018.pdf

 

mail