Przeskocz do treści
coloalert

Jak zapewnić dziecku odpowiednią ochronę zdrowotną?

Każdy rodz­ic musi troszczyć się o zdrowie swo­jego dziec­ka. Należy robić to, nawet gdy nie pojaw­ia­ją się żadne niepoko­jące dolegli­woś­ci. Odpowied­nia pro­fi­lak­ty­ka może nas uchronić przed wielo­ma przykry­mi kon­sek­wenc­ja­mi. Sprawdź, jak zapewnić dziecku odpowied­nią ochronę zdrowotną!jak zapewnić dziecku odpowiednią ochronę zdrowotną

Spis treś­ci:

  1. Szczepi­enia
  2. Bilanse zdrowia
  3. Bada­nia genetyczne

Szczepienia

Szczepi­enia to najważniejszy ele­ment ochrony zdrowot­nej dziec­ka. Chronią one nas przed choroba­mi zakaźny­mi, taki­mi jak gruźli­ca, WZW typu B, rotawirusy czy błon­ni­ca. Są one szczegól­nie niebez­pieczne dla małych dzieci. Zachorowanie na którąkol­wiek z tych chorób może stanow­ić realne zagroże­nie życia. Warto więc szczepić dziecko zgod­nie z obow­iązu­ją­cym kalen­darzem szczepień.

Aktu­al­nie pow­tarza się wiele mitów na tem­at niebez­pieczeńst­wa, które niosą za sobą szczepi­on­ki. Wszys­tko to jest oczy­wiś­cie nieprawdą. Szczepi­on­ki to prze­badane preparaty, których podanie jest w pełni bez­pieczne. Może­my więc zaszczepić dziecko bez żad­nych obaw. Jeśli jed­nak wciąż mamy wąt­pli­woś­ci, to poroz­maw­ia­jmy o nich z lekarzem.

Bilanse zdrowia

Bilanse zdrowia to pod­sta­wowa for­ma ochrony zdrowot­nej dziec­ka. Wykonu­je się go w 2, 4, 6, 10, 14, 16 i 18 roku życia dziec­ka. Bilans zdrowia przeprowadza lekarz rodzinny.

Bilans zdrowia jest badaniem ogól­nym, które ma na celu zbadanie stanu zdrowia Two­jej pociechy i wykrycie ewen­tu­al­nych prob­lemów zdrowot­nych. W jego trak­cie lekarz sprawdza wzrok, słuch, mowę, rozwój płciowy oraz sprawność ruchową dziec­ka. Jeśli zauważy jakieś niepraw­idłowoś­ci, to skieru­je nas na dodatkowe bada­nia lub kon­sul­tac­je u innych specjalistów.

Badania genetyczne

Bada­nia gene­ty­czne to for­ma ochrony zdrowia dziec­ka, o której wiele osób zapom­i­na. Mogą one jed­nak wykryć groźne schorzenia o podłożu gene­ty­cznym, które przez dłu­gi czas rozwi­ja­ją się w ukryciu. Ujaw­ni­a­ją się, dopiero po pewnym cza­sie, kiedy choro­ba jest już w zaawan­sowanym sta­di­um roz­wo­ju. Jej wczesne wykrycie może umożli­wić nam wdroże­nie skutecznego leczenia.

Pro­fi­lak­ty­czne bada­nia gene­ty­czne mogą ura­tować życie i zdrowie Two­jego dziec­ka. Musi jed­nak być to badanie kom­plek­sowe, które sprawdza jak najwięcej genów. Przykła­dem takiego tes­tu jest badanie WES Pro­fi­lak­ty­ka. Jest to bez­pieczne i bezbolesne badanie, które może wykryć nawet rzad­kie zmi­any w genach.

Oceń
mail