Studencka konferencja naukowa - SPRAWDŹ szczegóły konferencji Przeskocz do treści
coloalert

Studencka konferencja naukowa “Przez żołądek do…DNA”

18 mar­ca 2017 roku w Cen­trum Biologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu odbędzie się stu­denc­ka kon­fer­enc­ja naukowa “Przez żołądek do…DNA”. Orga­ni­za­torem całego wydarzenia jest Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej UMP. Kon­fer­enc­ja będzie doty­czyła  zagad­nień związanych z nutrigenomiką i nutrigenetyką.

Kon­fer­enc­ja skierowana jest do lekarzy, stu­den­tów medy­cyny, biotech­nologów, diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych oraz diete­tyków. Wśród zapros­zonych prele­gen­tów są pro­fe­sorowie oraz dok­torzy z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu oraz Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie.

studencka konferencja naukowa przez żołądek do...dna

 

PROGRAM KONFERENCJI: 

 • 9:45 Rejes­trac­ja uczestników
 • 10:00 Uroczyste otwar­cie konferencji
 • 10:15 Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńs­ka (Kat­e­dra i Zakład Gene­ty­ki Medy­cznej UM w Poz­na­niu) — wykład otwar­cia: „Czy styl życia i odży­wian­ie naszych rodz­iców i dzi­ad­ków miały znacze­nie dla funkcjonowa­nia naszych genów?”
 • 10:40 Dr hab. Aga­ta Chmurzyńs­ka (Lab­o­ra­to­ri­um Moleku­larnych Badań nad Metab­o­lizmem UP w Poz­na­niu) — “Per­son­al­i­zowane żywie­nie – przyszłość czy teraźniejszość?”
 • 11:00 Prof. dr hab. Jan Bar­ciszews­ki (Zakład Epi­gene­ty­ki, Insty­tut Chemii Bioor­gan­icznej PAN) — “Ter­apeu­ty­czny potenc­jał likopenu- czer­wonego bar­wni­ka pomidora”
 • 11:30 Prz­er­wa
 • 12:00 Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak (Klini­ka Gas­troen­terologii Dziecięcej i Chorób Meta­bol­icznych UM w Poz­na­niu) — „Żywie­nie w mukowis­cy­dozie jako ele­ment holisty­cznego postępowa­nia ter­apeu­ty­cznego w choro­bie metabolicznej”
 • 12:20 Dr n. med. Moni­ka Szulińs­ka (Kat­e­dra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Meta­bol­icznych i Nad­ciśnienia Tęt­niczego UM w Poz­na­niu) — “Celi­akia okiem klinicysty”
 • 12:40 Dr hab. n. med. Iwona Wybrańs­ka (Zakład Bio­chemii Klin­icznej UJ w Krakowie) — „Nutrigenomi­ka w bada­ni­ach nad mech­a­niz­ma­mi pow­stawa­nia i leczenia otyłości.”
 • 13:10 Mgr Ange­li­ka Kar­gulewicz (Kat­e­dra i Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Meta­bol­icznych i Diete­ty­ki UM w Poz­na­niu) — „Zależność między dietą a mikrobiomem”
 • 13:30 Zakończe­nie konferencji

 

Wstęp wol­ny. Licz­ba miejsc ograniczona.

Więcej infor­ma­cji na Face­booku: www.facebook.com/events/1859058794383677/

Patronem medialnym konferencji jest portal Genetyczne.pl. Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji!

 

 


Patronat medialny

Orga­ni­za­torom kon­fer­encji naukowych i innych ciekawych inic­jatyw pro­ponu­je­my pro­mocję wydarzenia w formie patronatu medialnego.

W ramach współpra­cy oferujemy:

 • zamieszcze­nie infor­ma­cji o wydarze­niu na stron­ie głównej ser­wisu Genetyczne.pl
 • zamieszcze­nie banera infor­mu­jącego o wydarze­niu w bocznej stre­fie banerowej
 • możli­wość opub­likowa­nia relacji z wydarzenia na stron­ie głównej ser­wisu Genetyczne.pl

 

Oceń
mail