banner nova
banner nova

Eksperci

prof. nadzw. dr hab. n. med Aleksandra Jezela – Stanek

Gene­tyk klin­iczny z dłu­go­let­nim stażem pra­cy. Spec­jal­izu­je się m. in. w diag­nos­tyce zespołów wad wrod­zonych oraz diag­nos­tyce niepłod­noś­ci. Jest członkiem pol­s­kich i zagranicznych towarzys­tw naukowych, autorką licznych artykułów z zakre­su gene­ty­ki. Obec­nie obe­j­mu­je stanowisko docen­ta w Insty­tu­cie Pom­nik — Cen­trum Zdrowia Dziec­ka w Warsza­w­ie. Ogrom­na wiedza i doświad­cze­nie, a tym samym rzec­zowość  z jaką pod­chodzi do każdego przy­pad­ku spraw­ia, że Pani Dok­tor cieszy się bard­zo dobrą opinią i sza­cunkiem zarówno w środowisku medy­cznym, jak i wśród odwiedza­ją­cych ją pac­jen­tów.

 

 

mgr Joanna Piątek-Perlak, psycholog perinatalny

Joanna Piątek-PerlakPsy­cholog zaj­mu­ją­cy się udzielaniem pomo­cy psy­cho­log­icznej osobom w głębo­kich trau­mach wynika­ją­cych ze śmier­ci dziec­ka, poronienia i ciężkiej choro­by. Poma­ga rodzi­nom i parom prze­jść przez okres żało­by. Pracu­je z osoba­mi boryka­ją­cy­mi się z prob­le­mem bezpłod­noś­ci. Współpracu­je z lekarza­mi, ginekologa­mi, położnika­mi oraz położny­mi. Poma­ga kobi­etom w zagrożonej ciąży i tym, które tę ciążę utraciły. Pracu­je z kobi­eta­mi i ich rodz­i­na­mi, u których wynik bada­nia pre­na­tal­nego wskazał ciężką, śmiertel­ną chorobę pło­du. Obe­j­mu­je opieką oso­by, u których po porodzie wys­tąpił cięż­ki stres poura­zowy i trau­ma poporodowa. Poma­ga kobi­etom w depresji poporodowej. Wspiera rodz­iców, którym urodz­iły się wcześ­ni­a­ki.  Na co dzień pracu­je w dwóch śląs­kich szpi­ta­lach — na odd­ziale położniczym oraz na odd­ziale inten­sy­wnej ter­apii i patologii noworod­ka.

 

lek. Anna Kruczek

Anna KruczekAbsol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Spec­jal­ista pedi­atrii i gene­ty­ki klin­icznej. Posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie zawodowe w dziedzinie pedi­atrii oraz 13-let­ni staż pra­cy w charak­terze nauczy­ciela aka­demick­iego Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Od wielu lat pracu­je również w Porad­ni Gene­ty­cznej.

 

mgr Aleksandra Majsnerowska, dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Aleksandra Majsnerowska Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny oraz ped­a­gog. Członek Pol­skiego Sto­warzyszenia Diete­tyków. Prop­a­ga­tor­ka zdrowego sty­lu życia i ani­ma­tor­ka akty­wnoś­ci fizy­cznej. Jest autorką pro­gramów eduka­cyjnych dla dzieci i młodzieży. Orga­nizu­je i prowadzi liczne warsz­taty, wykłady oraz spotka­nia na tem­at zdrowia. Na co dzień prowadzi swo­ją porad­nię w Cen­trum Rodziny, gdzie współpracu­je z Fun­dacją Rodziny oraz Szkołą Rodzenia Kse­nia. W ramach Akademii Zdrowej Rodziny współprowadzi warsz­taty dla przyszłych mam poświę­cone żywie­niu kobi­et w ciąży oraz żywie­niu dzieci. W Ośrod­ku Diag­nos­ty­czno-Lecznic­zo-Reha­bil­i­ta­cyjnym „Elfik” pracu­je z mały­mi pac­jen­ta­mi z zaburzeni­a­mi roz­wo­ju oraz zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu. Współpracu­je z Ośrod­kiem Tros­ki o Płod­ność „Juglans”. W pra­cy zawodowej wiele uwa­gi poświę­ca praw­idłowe­mu dzi­ała­niu mikroflo­ry jeli­towej u pac­jen­tów. Spec­jal­izu­je się w dietoter­apii zaburzeń spek­trum autyz­mu, alergii, nietol­er­ancji pokar­mowych oraz chorób autoim­mu­niza­cyjnych. Od sierp­nia 2016 roku w ramach wolon­tariatu wspo­ma­ga podopiecznych fun­dacji Black But­ter­flies w Zielonej Górze.

 

mgr Katarzyna Nowak, dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Katarzyna Nowak Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny, biotech­nolog  oraz eduka­tor dia­beto­log­iczny. Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu i Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. W ramach pro­gra­mu stype­n­di­al­nego uczest­niczyła w bada­ni­ach nad wpły­wem czyn­ników środowiskowych na DNA człowieka prowad­zonych w Insty­tu­cie Genomi­ki i Biotech­nologii na Uni­w­er­syte­cie w Vila Real. Uczest­niczyła w wielu pro­gra­mach o tem­atyce prozdrowot­nej orga­ni­zowanych przez Pol­skie Towarzyst­wo Diete­ty­ki. Spec­jal­izu­je się w dietoter­apii zaburzeń gospo­dar­ki węglowodanowej i hor­mon­al­nej, szczególne u kobi­et w ciąży oraz planu­ją­cych ciążę. Współpracu­je z Ośrod­kiem Tros­ki o Płod­ność „Juglans”. Prowadzi warsz­taty eduka­cyjne dla dia­betyków oraz ich najbliższych, a także indy­wid­u­al­ną edukację dia­beto­log­iczną dla pac­jen­tów przyj­mu­ją­cych insulinę (także tych, którzy sto­su­ją oso­biste pompy insuli­nowe). Od sierp­nia 2016 roku w ramach wolon­tariatu wspo­ma­ga podopiecznych fun­dacji Black But­ter­flies w Zielonej Górze.

 

 


Chcesz zostać naszym ekspertem?
Napisz na adres: redakcja@genetyczne.pl 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

,,,