Przeskocz do treści
coloalert

Eksperci

 

mgr Joanna Piątek-Perlak, psycholog perinatalny

Joanna Piątek-PerlakPsy­cholog zaj­mu­ją­cy się udzielaniem pomo­cy psy­cho­log­icznej osobom w głębo­kich trau­mach wynika­ją­cych ze śmier­ci dziec­ka, poronienia i ciężkiej choro­by. Poma­ga rodzi­nom i parom prze­jść przez okres żało­by. Pracu­je z osoba­mi boryka­ją­cy­mi się z prob­le­mem bezpłod­noś­ci. Współpracu­je z lekarza­mi, ginekologa­mi, położnika­mi oraz położnymi.

Poma­ga kobi­etom w zagrożonej ciąży i tym, które tę ciążę utraciły. Pracu­je z kobi­eta­mi i ich rodz­i­na­mi, u których wynik bada­nia pre­na­tal­nego wskazał ciężką, śmiertel­ną chorobę pło­du. Obe­j­mu­je opieką oso­by, u których po porodzie wys­tąpił cięż­ki stres poura­zowy i trau­ma poporodowa. Poma­ga kobi­etom w depresji poporodowej. Wspiera rodz­iców, którym urodz­iły się wcześ­ni­a­ki.  Na co dzień pracu­je w dwóch śląs­kich szpi­ta­lach — na odd­ziale położniczym oraz na odd­ziale inten­sy­wnej ter­apii i patologii noworodka.

 

lek. Anna Kruczek

Anna KruczekAbsol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Spec­jal­ista pedi­atrii i gene­ty­ki klin­icznej. Posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie zawodowe w dziedzinie pedi­atrii oraz 13-let­ni staż pra­cy w charak­terze nauczy­ciela aka­demick­iego Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Od wielu lat pracu­je również w Porad­ni Genetycznej.

mgr Aleksandra Majsnerowska, dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Aleksandra Majsnerowska Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny oraz ped­a­gog. Członek Pol­skiego Sto­warzyszenia Diete­tyków, dzi­ałacz­ka Fun­dacji Cen­trum Rodziny. Prop­a­ga­tor­ka zdrowego sty­lu życia oraz ani­ma­tor­ka akty­wnoś­ci fizycznej.

Orga­nizu­je i prowadzi liczne warsz­taty, wykłady oraz spotka­nia poświę­cone zdrow­iu. Autor­ka pro­gramów eduka­cyjnych dla dzieci i młodzieży ” Cuki­er w Ryzach”, „Nakarm swój Mózg”, ” Akademia Zdrowego Juniora”.

Na co dzień w Cen­trum Rodziny współpracu­je ze Szkołą Rodzenia Kse­nia oraz Ośrod­kiem Tros­ki o Płod­ność Juglans. Wraz z Katarzyną Nowak współt­worzy pro­gram dla niepłod­nych par oraz przyszłych rodz­iców pt. „Gotowi do Narodzin”.

W ramach Akademii Zdrowej Rodziny współprowadzi warsz­taty dla przyszłych mam doty­czące żywienia kobi­et w ciąży oraz żywienia dzieci. W Ośrod­ku Diag­nos­ty­czno-Lecznic­zo-Reha­bil­i­ta­cyjnym „Elfik” pracu­je z mały­mi pac­jen­ta­mi z zaburzeni­a­mi roz­wo­ju oraz spek­trum autyz­mu. W pra­cy zawodowej wiele uwa­gi poświę­ca praw­idłowe­mu funkcjonowa­niu mikroflo­ry jeli­towej swoich pac­jen­tów. Spec­jal­izu­je się w dietoter­api­ach chorób układu pokar­mowego, alergii i nietol­er­ancji pokar­mowych, zaburzeń spek­trum autyz­mu, oraz chorób autoimmunizacyjnych.

 

mgr Katarzyna Nowak, dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Katarzyna Nowak Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny, biotech­nolog  oraz eduka­tor dia­beto­log­iczny. Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu i Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. W ramach pro­gra­mu stype­n­di­al­nego uczest­niczyła w bada­ni­ach nad wpły­wem czyn­ników środowiskowych na DNA człowieka prowad­zonych w Insty­tu­cie Genomi­ki i Biotech­nologii na Uni­w­er­syte­cie w Vila Real. Uczest­niczyła w wielu pro­gra­mach o tem­atyce prozdrowot­nej orga­ni­zowanych przez Pol­skie Towarzyst­wo Dietetyki.

Spec­jal­izu­je się w dietoter­apii zaburzeń gospo­dar­ki węglowodanowej i hor­mon­al­nej, szczególne u kobi­et w ciąży oraz planu­ją­cych ciążę. Współpracu­je z Ośrod­kiem Tros­ki o Płod­ność „Juglans”. Prowadzi warsz­taty eduka­cyjne dla dia­betyków oraz ich najbliższych, a także indy­wid­u­al­ną edukację dia­beto­log­iczną dla pac­jen­tów przyj­mu­ją­cych insulinę (także tych, którzy sto­su­ją oso­biste pompy insuli­nowe). Od sierp­nia 2016 roku w ramach wolon­tariatu wspo­ma­ga podopiecznych fun­dacji Black But­ter­flies w Zielonej Górze.

 

 


Chcesz zostać naszym ekspertem?
Napisz na adres: redakcja@genetyczne.pl 


mail