Wydarzenia

now browsing by category

Kon­fer­enc­je naukowe, sym­poz­ja, spotka­nia, obchody świąt poświę­conych konkret­nym  chorobom gene­ty­cznym. Bądź na bieżą­co z wydarzeni­a­mi ze świa­ta gene­ty­ki…

 
spektrum autyzmu test

Autyzm test

Autyzm –test – jak wyglą­da­ją testy do bada­nia osób z autyzmem? Bada­nia autyz­mu u dzieci opier­a­ją się o testy do bada­nia osób z autyzmem. Mogą one mieć bard­zo różnorod­ną postać. Jedne z nich pomogą nam zde­cy­dować, czy zaob­ser­wowane u naszej pociechy objawy są niepoko­jące, inne, jak np. testy DNA, wskażą…

Badania genetyczne w ciąży

Badania genetyczne w ciąży — które warto wykonać?

Bada­nia gene­ty­czne w ciąży mogą zwięk­szyć szanse na powodze­nie ciąży, pozwala­ją uniknąć kom­p­likacji i prob­lemów związanych z poczę­ciem, a także zad­bać o zdrowie dziec­ka. Które bada­nia gene­ty­czne w ciąży dla mat­ki i dziec­ka warto wykon­ać? Bada­nia gene­ty­czne w ciąży dla mamy Bada­nia gene­ty­czne w ciąży, które są zale­cane dla przyszłej…

badania prenatalne

Badania prenatalne – test NIFTY czy amniopunkcja?

Wiele mam zas­tanaw­ia się, które bada­nia pre­na­talne wykon­ać – test NIFTY czy amniop­unkcję — w sytu­acji gdy otrzy­ma­ją niepraw­idłowy wynik tes­tu PAPP‑a . Oba bada­nia pozwala­ją sprawdz­ić zdrowie dziec­ka pod kątem m.in. zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa i zespołu Patau i mają podob­ną czułość na poziomie 99%. Należą jed­nak do zupełnie…

Badania genetyczne przed szczepieniem

Badania genetyczne przed szczepieniem

Szczepi­enia ochronne są niezbędne, by zad­bać o zdrowie dziec­ka. W niek­tórych okolicznoś­ci­ach jed­nak lekarz może zade­cy­dować o indy­wid­u­al­nym kalen­darzu szczepień lub nawet odroczyć szczepi­e­nie. Aby poz­nać lep­iej orga­nizm malucha i uniknąć NOPów, czyli Niepożą­danych Odczynów Poszczepi­en­nych, warto wykon­ać u dziec­ka bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem. Spis treś­ci: Kiedy szczepi­e­nie może być…

autyzm, objawy autyzmu, przyczyny autyzmu

Autyzm – czym jest i jak się objawia?

Autyzm jest całoś­ciowym zaburze­niem roz­wo­jowym, wynika­ją­cym z niepraw­idłowoś­ci w obrę­bie ośrod­kowego układu ner­wowego. Objawy autyz­mu są bard­zo różnorodne. Dziecko autysty­czne może nie mówić, może unikać kon­tak­tu z otocze­niem i mieć skłon­ność do pow­tarza­nia pewnych czyn­noś­ci. Przy­czyny autyz­mu wciąż nie zostały jeszcze dokład­nie poz­nane. Wiemy, że sprzy­jać mu mogą kom­p­likac­je w…

Testy na ojcostwo badające 34 markery DNA już są dostępne w Polsce

Testy na ojcostwo badające 34 markery DNA już są dostępne w Polsce

Od niedaw­na w Polsce są dostęp­ne testy na ojcost­wo bada­jące aż 34 mark­ery DNA. Odz­nacza­ją się dużą czułoś­cią, a ich wynik ma sil­ną wartość dowodową. Przekła­da się to na pewność wyniku tes­tu na ojcost­wo w takich niety­powych sytu­ac­jach, jak np. wys­tąpi­e­nie u dziec­ka mutacji czy badanie tylko ojca i dziec­ka. …

5 najbardziej niesamowitych chorób genetycznych człowieka

5 najbardziej niesamowitych chorób genetycznych człowieka

Choro­by gene­ty­czne stanow­ią bard­zo liczną grupę schorzeń. Każ­da taka choro­ba w jak­iś sposób zaburza pracę orga­niz­mu. Każdej towarzyszą też jakieś objawy. Ist­nieją choro­by gene­ty­czne, które prze­b­ie­ga­ją łagod­nie. Może­my ich nawet nie zauważyć. Inne potrafią diame­tral­nie zmienić wygląd zewnętrzny chorej oso­by albo wpłynąć na jej zachowanie. Oto 5 najbardziej niesamow­itych chorób…

Badania genetyczne płodu

Bada­nia gene­ty­czne pło­du wykony­wane w cza­sie diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej pozwala­ją pozwala­ją ocenić stan zdrowia rozwi­ja­jącego się dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Sto­su­je się je zarówno w tes­tach prze­siewowych (anal­iza DNA płodowego), jak i w diag­nos­ty­cznych (badanie kar­i­o­ty­pu). Dowiedz się na czym pole­ga­ją bada­nia gene­ty­czne pło­du, o czym infor­mu­ją i dlaczego warto…

choroba Hashimoto dieta, dieta choroba Hashimoto

Dieta w chorobie Hashimoto [INFOGRAFIKA]

Czy znasz pod­sta­wowe zasady diety w choro­bie Hashimo­to? Czy wiesz,  jakie pro­duk­ty zaw­ier­a­ją ważne dla Two­jej diety pier­wiast­ki? Zobacz, czego należy unikać, co warto ograniczyć, a czego jeść więcej. Czy wiesz, że… Zgod­nie z bada­ni­a­mi naukowy­mi, na rozwój choro­by Hashimo­to wpły­wa­ją istot­nie m. in. czyn­ni­ki żywieniowe. Odpowied­nio zbi­lan­sowana dieta jest więc…

19 czerwca - Światowy Dzień Anemii Sierpowatej

19 czerwca — Światowy Dzień Anemii Sierpowatej

19 czer­w­ca obchodz­imy na całym świecie Dzień Ane­mii Sier­powa­tej. Z tej okazji w wielu kra­jach odby­wa­ją się spec­jalne spotka­nia i wydarzenia poświę­cone tej choro­bie. Na czym pole­ga ta choro­ba gene­ty­cz­na? Co warto o niej wiedzieć? Odpowiadamy na te pyta­nia w niniejszym artykule! Ane­mia sier­powa­ta – gene­ty­cz­na choro­ba warunk­owana przez mutację…

Konferencja "SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności i Gender"

Konferencja “SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności i Gender”

29 czer­w­ca 2019 o godz. 9:00 roku w Cen­trum Biologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu odbędzie się stu­denc­ka kon­fer­enc­ja naukowa “SeXY Gene – Gene­ty­cznie o Płciowoś­ci, Sek­su­al­noś­ci i Gen­der”. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej oraz  Kat­e­dra i Zakład Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu. Na kon­fer­encji porus­zone…

ogólnopolski dzień bliźniąt

19 maja, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt

19 maja obchodz­imy Ogólnopol­s­ki Dzień Bliźniąt. Z tej okazji przy­go­towal­iśmy infor­ma­c­je i cieka­wost­ki doty­czące ciąży bliź­ni­aczej oraz bliźniąt jed­no­ja­jowych i dwu­ja­jowych. Zaprasza­my do lek­tu­ry! Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe Bliź­ni­ak jed­no­ja­jowy jest przykła­dem gene­ty­cznego klona, który pow­sta­je w nat­u­ral­ny sposób. Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe są tej samej płci i są do siebie podob­ne jak dwie…

Skip to content