Wydarzenia

now browsing by category

Kon­fer­enc­je naukowe, sym­poz­ja, spotka­nia, obchody świąt poświę­conych konkret­nym  chorobom gene­ty­cznym. Bądź na bieżą­co z wydarzeni­a­mi ze świa­ta gene­ty­ki…

 
19 czerwca - Światowy Dzień Anemii Sierpowatej

19 czerwca — Światowy Dzień Anemii Sierpowatej

19 czer­w­ca obchodz­imy na całym świecie Dzień Ane­mii Sier­powa­tej. Z tej okazji w wielu kra­jach odby­wa­ją się spec­jalne spotka­nia i wydarzenia poświę­cone tej choro­bie. Na czym pole­ga ta choro­ba gene­ty­cz­na? Co warto o niej wiedzieć? Odpowiadamy na te pyta­nia w niniejszym artykule! Ane­mia sier­powa­ta – gene­ty­cz­na choro­ba warunk­owana przez mutację…

Konferencja "SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności i Gender"

Konferencja “SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności i Gender”

29 czer­w­ca 2019 o godz. 9:00 roku w Cen­trum Biologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu odbędzie się stu­denc­ka kon­fer­enc­ja naukowa “SeXY Gene – Gene­ty­cznie o Płciowoś­ci, Sek­su­al­noś­ci i Gen­der”. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej oraz  Kat­e­dra i Zakład Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu. Na kon­fer­encji porus­zone…

ogólnopolski dzień bliźniąt

19 maja, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt

19 maja obchodz­imy Ogólnopol­s­ki Dzień Bliźniąt. Z tej okazji przy­go­towal­iśmy infor­ma­c­je i cieka­wost­ki doty­czące ciąży bliź­ni­aczej oraz bliźniąt jed­no­ja­jowych i dwu­ja­jowych. Zaprasza­my do lek­tu­ry! Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe Bliź­ni­ak jed­no­ja­jowy jest przykła­dem gene­ty­cznego klona, który pow­sta­je w nat­u­ral­ny sposób. Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe są tej samej płci i są do siebie podob­ne jak dwie…

Międzynarodowy Dzień DNA – 25 kwietnia

Międzynarodowy Dzień DNA – 25 kwietnia 2019 r.

25 kwiet­nia obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień DNA. Skąd ta data? Upamięt­nia ona dwa bard­zo ważne dla gene­ty­ki wydarzenia: ukazanie się artykułu opisu­jącego struk­turę pod­wójnej helisy DNA i ogłosze­nie ukończenia pro­jek­tu ludzkiego geno­mu (ang. Human Genome Project). Czym jest DNA, jaka jest his­to­ria jego odkrycia i w jaki sposób zre­wolucjoni­zowało medy­cynę i nie tylko? DNA – czym…

Genetyczne.pl – patronem medialnym kolejnej konferencji naukowej!

Ser­wis Genetyczne.pl jest patronem medi­al­nym stu­denck­iej kon­fer­encji naukowej „Co Mend­lowi się nie śniło, czyli o najnowszych osiąg­nię­ci­ach w gene­tyce” orga­ni­zowanej przez Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej przy Kat­e­drze i Zakładzie Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu. Jed­nym z zagad­nień poruszanych w trak­cie kon­fer­encji będzie meto­da CRISPR –…

Co Mendlowi się nie śniło, czyli o najnowszych osiągnięciach w genetyce — konferencja naukowa

7 kwiet­nia 2018 r. w Cen­trum Biologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu odbędzie się kon­fer­enc­ja naukowa „Co Mend­lowi się nie śniło, czyli o najnowszych osiąg­nię­ci­ach w gene­tyce”.  Orga­ni­za­torem kon­fer­encji jest przez Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej przy Kat­e­drze i Zakładzie Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu. Patronem…

Światowy Dzień Zespołu Downa. Dlaczego 21 marca ubieramy kolorowe skarpetki?

Już 21 mar­ca świę­tu­je­my obchody Świa­towego Dnia Zespołu Dow­na. W tym roku odby­wa­ją się one pod hasłem: „What I bring to my com­mu­ni­ty”, czyli „Co wnoszę do swo­jej społecznoś­ci?” Z okazji tego niezwykłego świę­ta na całym świecie zaplanowano szereg atrakcji – imprez, wys­taw, prelekcji i wykładów, których celem ma być…

choroby rzadkie otwórz umysł i serce

Choroby Rzadkie – otwórz umysł i serce’’ — konferencja naukowa

W dni­ach 29.06 – 2.07. odbyła się kole­j­na, XV Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Chorób Rzad­kich — „Choro­by Rzad­kie – otwórz umysł i serce’’. To wyjątkowe cyk­liczne wydarze­nie sku­pia w jed­nym miejs­cu świa­towe gremi­um spec­jal­istów z dziedziny gene­ty­ki oraz obszarów pokrewnych, reha­bil­i­tan­tów, psy­chologów, a także rodz­iców i rodziny dotknięte chorobą rzad­ką. Spotkanie poz­woliło…

Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich

XV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich w Białobrzegach

Choro­by Rzad­kie – Otwórz Serce i Umysł” W dni­ach 29.06 – 02. 07. 2017 r. w Biało­brze­gach pod Warsza­wą odbędzie się XV Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Chorób Rzad­kich — „Choro­by Rzad­kie – Otwórz Serce i Umysł’’.   Kon­fer­enc­ja w jed­nym miejs­cu sku­pia pac­jen­tów boryka­ją­cych się z prob­le­ma­mi, jakie niosą ze sobą choro­by…

konferencja położnych

Konferencja położnych — „Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu’’

5 kwiet­nia 2017 roku w Katow­icach odbyła się kole­j­na kon­fer­enc­ja położnych, tym razem pod hasłem „Ter­az położne! – wyzwa­nia i możli­woś­ci dla zawodu’’. Inic­ja­torem tego niezwykłego wydarzenia była Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku. Kon­fer­enc­je tego typu cieszą się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Nic dzi­wnego, idea jest wspani­ała, co potwierdz­iła atmos­fera panu­ją­ca zarówno na…

Genetyczne.pl patronem medialnym konferencji nutrigenomicznej

Genetyczne.pl patronem medialnym konferencji nutrigenomicznej

Por­tal Genetyczne.pl jest patronem medi­al­nym konfer­encji naukowej “Przez żołądek do…DNA”, orga­ni­zowanej przez Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu. Tem­aty­ka kon­fer­encji będzie sku­pi­ała się wokół zagad­nień związanych z nutri­gene­tyką i nutrigenomiką. Co kry­je za tymi dwoma ter­mi­na­mi? Nutrigenomi­ka bada zależnoś­ci pomiędzy dietą, a predys­pozy­c­ja­mi do chorób Nutrigenomi­ka to…

studencka konferencja naukowa przez żołądek do...dna

Studencka konferencja naukowa “Przez żołądek do…DNA

18 mar­ca 2017 roku w Cen­trum Biologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu odbędzie się stu­denc­ka kon­fer­enc­ja naukowa “Przez żołądek do…DNA”. Orga­ni­za­torem całego wydarzenia jest Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej UMP. Kon­fer­enc­ja będzie doty­czyła  zagad­nień związanych z nutrigenomiką i nutri­gene­tyką. Kon­fer­enc­ja skierowana jest do lekarzy, stu­den­tów medy­cyny, biotech­nologów, diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych oraz diete­tyków. Wśród…