Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne

now browsing by category

Bada­nia gene­ty­czne stanow­ią nieodłączny ele­ment współczes­nej medy­cyny. Gdy­by nie dostęp do badań gene­ty­cznych, zapewne nie bylibyśmy w stanie zdi­ag­no­zować takich chorób jak zespół Dow­na, hemochro­ma­toza, mukowis­cy­doza czy feny­loke­tonuria. Wykry­wanie zmi­an w genach w celu potwierdzenia choro­by gene­ty­cznej jest obec­nie powszech­ną prak­tyką. Badanie cyto­gene­ty­czne, badanie moleku­larne, diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — poz­naj możli­woś­ci współczes­nych testów DNA.

 
kolonoskopia

Kolonoskopia — na czym polega badanie? Jak się do niego przygotować?

Kolonoskopia nazy­wana jest zło­tym stan­dar­d­em diag­nos­ty­cznym w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Pozwala ona na dokład­ną ocenę wnętrza jeli­ta grubego pac­jen­ta i wykrycie ewen­tu­al­nych zmi­an nowot­worowych w jego obrę­bie. Na czym dokład­nie pole­ga kolonoskopia? Jak się do niej przy­go­tować? Czy badanie boli? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej! Spis treś­ci: Kolonoskopia…

zastępstwo kolonoskopii

Czym zastąpić kolonoskopię?

Kolonoskopia to zło­ty stan­dard w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Jest to jed­nak badanie, które nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Kojarzy się ono raczej z czymś bolesnym, nieprzy­jem­nym i wsty­dli­wym. W kon­sek­wencji wielu pac­jen­tów stara się jej uniknąć. Czy jest to możli­we? Czy ist­nieje zastępst­wo kolonoskopii? Odpowiedzi na te pytania…

rozwój emocjonalny niemowląt

Rozwój emocjonalny niemowląt — jak przebiega? Jak go wspierać?

Dziecko rozwi­ja się emocjon­al­nie już od pier­wszych dni życia. Stop­niowo uczy się wyrażać to, co czu­je oraz odbier­ać emoc­je innych. Ma to ogrom­ny wpływ na pro­ces ksz­tał­towa­nia się jego osobowoś­ci. Sprawdź, jak dokład­nie prze­b­ie­ga rozwój emocjon­al­ny niemowląt i jak możesz go wspier­ać! Spis treś­ci: Rozwój emocjon­al­ny niemowląt — prze­bieg Rozwój…

jak technologia wspiera zdrowie i rozwój dzieci

Jak technologia wspiera zdrowie i rozwój dzieci?

W dzisiejszym dynam­icznym świecie tech­nolo­gia odgry­wa dużą rolę w życiu dzieci. Narzędzia cyfrowe są nieodłączną częś­cią codzi­en­noś­ci młodych ludzi. Służą im one do edukacji, komu­nikacji oraz zapewnienia sobie rozry­w­ki. Narzędzia cyfrowe mają więc ogrom­ny wpływ na to, jak nasze pociechy się rozwi­ja­ją! Przeczy­taj, jak tech­nolo­gia wspiera zdrowie i rozwój dzieci!…

rola badań prenatalnych w wykrywaniu wad wrodzonych

Jaka jest rola badań prenatalnych w wykrywaniu wad wrodzonych?

Bada­nia pre­na­talne to niesamowite narzędzia diag­nos­ty­czne. Są one zale­cane każdej ciężarnej, ponieważ mogą nam dużo powiedzieć o zdrow­iu jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Sprawdź, jaka dokład­nie jest rola badań pre­na­tal­nych w wykry­wa­niu wad wrod­zonych! Spis treś­ci: Rola badań pre­na­tal­nych w wykry­wa­niu wad wrod­zonych u pło­du Rodza­je badań pre­na­tal­nych Rola badań pre­na­tal­nych w wykrywaniu…

Test Prenatal testDNA a NIFTY pro — porównanie dwóch nieinwazyjnych testów prenatalnych.

W momen­cie, gdy wiesz, że spodziewasz się dziec­ka, sta­jesz przed wielo­ma ważny­mi decyz­ja­mi, a jed­ną z nich jest wybór odpowied­niego tes­tu pre­na­tal­nego. Decyz­ja o jego wyborze, może być trud­na z uwa­gi na różnorod­ność opcji. Na szczęś­cie, obec­nie ist­nieje wiele bez­piecznych i niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych, które mogą dostar­czyć istot­nych infor­ma­cji na…

najważniejsze badania genetyczne dla przyszłych rodziców

Jakie są najważniejsze badania genetyczne dla przyszłych rodziców?

W momen­cie zapłod­nienia mat­ka i ojciec przekazu­ją swo­je­mu dziecku pewien zestaw genów. Warunk­u­je on wiele cech naszego wyglą­du oraz charak­teru. Ma także ogrom­ny wpływ na zdrowie. Planu­jąc pow­ięk­sze­nie rodziny, powin­niśmy więc sprawdz­ić, czy może­my przekazać dziecku niebez­pieczną chorobę. Pomoże nam w tym diag­nos­ty­ka gene­ty­cz­na. Sprawdź, jakie są najważniejsze bada­nia genetyczne…

jak genetyka wpływa na rozwój dziecka przed urodzeniem

Jak genetyka wpływa na rozwój dziecka przed urodzeniem?

Każdy z nas posi­a­da pewien zestaw genów. Jego połowę odziedz­iczyliśmy po matce, a drugą połowę od ojca. Zestaw ten jest z nami już od momen­tu połączenia się plem­ni­ka z komórką jajową. Deter­min­u­je więc on nasz rozwój. Jak to możli­we? Sprawdź, jak gene­ty­ka wpły­wa na rozwój dziec­ka przed urodze­niem! Spis treści:…

wczesne wykrywanie i interwencja w zaburzeniach rozwojowych u dzieci

Wczesne wykrywanie i interwencja w zaburzeniach rozwojowych u dzieci — dlaczego jest tak ważne?

Zaburzenia roz­wo­jowe to bard­zo duża gru­pa różnorod­nych przy­padłoś­ci, które pojaw­ić mogą się już w pier­wszych lat­ach życia dziec­ka. Więk­szość z nich może mieć ogrom­ny wpływ na jego przyszłość. Powin­ny więc zostać rozpoz­nane jak najszy­b­ciej. Dlaczego? Sprawdź, dlaczego wykry­wanie i inter­wenc­ja w zaburzeni­ach roz­wo­jowych u dzieci jest tak waż­na! Spis treś­ci: Zaburzenia…

prenatal testdna, prenataltestdna, prenatal test dna, testdna prenatal, test dna prenatal, testdnaprenatal

Prenatal testDNA: nieinwazyjny test prenatalny bada wszystkie 23 chromosomy

Ciąża to wyjątkowy czas, pełen radoś­ci, oczeki­wa­nia, ale i pytań doty­czą­cych zdrowia rozwi­ja­jącego się dziec­ka, to również dbałość o własne zdrowie i dobre samopoczu­cie w ciąży. Pozwól, że w poniższym artykule opowiemy Ci więcej o Pre­na­tal testD­NA – niein­wazyjnym teś­cie pre­na­tal­nym, który bada wszys­tkie 23 chro­mo­somy oraz zmi­any struk­tu­ralne wielkosci nawet…

bezpieczeństwo badań prenatalnych dla dziecka i mamy

Bezpieczeństwo badań prenatalnych dla dziecka i mamy

Dużo słyszy się o korzyś­ci­ach, które bada­nia pre­na­talne mogą przynieść przyszłym rodz­i­com. W końcu dzię­ki nim może­my wykryć wady wrod­zone u dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Ale czy testy te na pewno są bez­pieczne? Poniżej zna­jdziesz wszys­tko, co powin­naś wiedzieć na tem­at bez­pieczeńst­wa badań pre­na­tal­nych dla dziec­ka i mamy! Spis treści:…

co każda kobieta w ciąży powinna wiedzieć o badaniach prenatalnych

Co każda kobieta w ciąży powinna wiedzieć o badaniach prenatalnych?

Bada­nia pre­na­talne zale­cane są każdej kobiecie ciężarnej. Dzię­ki nim może­my u dziec­ka wykryć ewen­tu­alne wady wrod­zone jeszcze zan­im maluch pojawi się na świecie. Ale jak wykonu­je się takie bada­nia? Co dokład­nie mogą wykryć? Sprawdź, co każ­da kobi­eta w ciąży powin­na wiedzieć o bada­ni­ach pre­na­tal­nych! Spis treś­ci: Bada­nia pre­na­talne — po…

mail