Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania genetyczne

now browsing by category

Bada­nia gene­ty­czne stanow­ią nieodłączny ele­ment współczes­nej medy­cyny. Gdy­by nie dostęp do badań gene­ty­cznych, zapewne nie bylibyśmy w stanie zdi­ag­no­zować takich chorób jak zespół Dow­na, hemochro­ma­toza, mukowis­cy­doza czy feny­loke­tonuria. Wykry­wanie zmi­an w genach w celu potwierdzenia choro­by gene­ty­cznej jest obec­nie powszech­ną prak­tyką. Badanie cyto­gene­ty­czne, badanie moleku­larne, diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — poz­naj możli­woś­ci współczes­nych testów DNA.
 
badanie wes warszawa

Badanie WES Warszawa – najszersze badanie genetyczne

Badanie WES (ang. Whole Exome Sequenc­ing — sek­wencjonowanie całego ekso­mu) jest to najsz­er­sze badanie gene­ty­czne, kierowane zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Moż­na je zre­al­i­zować na tere­nie Warsza­wy. Na rynku niema w tym momen­cie dostęp­nych badań, które sprawdza­ją więk­szą ilość infor­ma­cji o genach pac­jen­ta w trak­cie jed­nej anal­izy. Badanie WES…

żywność genetycznie modyfikowana

Żywność genetycznie modyfikowana — nie tak straszna, jak się wydaje

Wokół poję­cia – żywność gene­ty­cznie mody­fikowana – krąży wiele mitów i błęd­nych przekon­ań. Mało kto zwraca uwagę na to, że wprowadze­nie nowego, zmody­fikowanego pro­duk­tu jest zawsze poprzed­zone liczny­mi bada­ni­a­mi określa­ją­cy­mi bezpośred­nie kon­sek­wenc­je jego spoży­cia, dlat­ego też żywność ta jest znacznie bardziej testowana niż jakakol­wiek inna. Czym jest żywność mody­fikowana? Czy…

Epigenetyka

Epigenetyka — jak reguluje działanie genów?

Epi­gene­ty­ka to dynam­icznie rozwi­ja­ją­ca się dziedz­i­na, której celem jest znalezie­nie czyn­ników poza gene­ty­cznych, wpły­wa­ją­cych na ekspresję genów. Uważa się, że mody­fikac­je epi­gene­ty­czne to jed­no z najważniejszych odkryć w biologii moleku­larnej, ponieważ poz­woliły zrozu­mieć związek pomiędzy podłożem gene­ty­cznym a czyn­nika­mi środowiskowy­mi. Czym jest epi­gene­ty­ka? Wyjaś­ni­amy poniżej. Spis treś­ci: 1. Epigenetyka —…

biopsja

Biopsja — czym jest i jakie są jej rodzaje?

Biop­s­ja to meto­da diag­nos­ty­cz­na, która pole­ga na pobra­niu frag­men­tu pode­jrzanej zmi­any. Prób­ka mate­ri­ału jest następ­nie pod­dawana anal­izie i szczegółowej oce­nie. Cel biop­sji to wiary­godne i szy­bkie ustal­e­nie, czy zmi­ana ma np. charak­ter łagod­ny, czy nowot­woru złośli­wego. Na czym pole­ga badanie biop­sji? Jakie są rodza­je biop­sji? Przeczy­taj poniżej. Spis treś­ci: 1.…

migrena

Migrena — jakie są jej objawy i przyczyny?

Migrena to bard­zo pop­u­lar­na dolegli­wość neu­ro­log­icz­na, która najczęś­ciej doty­ka kobi­ety. Wiąże się z sil­ny­mi, napad­owy­mi bóla­mi głowy, które uniemożli­wia­ją nor­malne funkcjonowanie. Jakie są objawy i przy­czyny migreny? Co oznacza migrena z aurą? Wyjaś­ni­amy poniżej. Spis treś­ci: 1. Migrena — czym jest? 2. Migrena — objawy 3. Migrena — przy­czyny 4. Co…

stwardnienie guzowate

Stwardnienie guzowate — jakie są objawy i przyczyny choroby?

Stward­nie­nie guzowate to wieloukład­owa choro­ba uwarunk­owana gene­ty­cznie. Może dawać rozległe objawy o różnym nasile­niu. Ataku­je zwyk­le komór­ki ner­wowe i skórę. Pole­ga na pow­stawa­niu licznych, ale zazwyczaj łagod­nych guzów. To dość rzad­kie schorze­nie, z którym moż­na dożyć sędzi­wego wieku. Jak prze­b­ie­ga stward­nie­nie guzowate u dzieci? Jak rozpoz­nać objawy? Wyjaś­ni­amy poniżej. Spis…

borderline

Osobowość borderline — czym jest i jakie są jej przyczyny?

Osobowość bor­de­line jest jed­nym z zaburzeń osobowoś­ci. Oso­by nim dotknięte doświad­cza­ją niesta­bil­nych nas­tro­jów i stanów emocjon­al­nych. Mają skłon­noś­ci do pode­j­mowa­nia zachowań, które powszech­nie uznawane są za ryzykowne. Jakie są objawy bor­de­line? Czy znane są przy­czyny tego zaburzenia? Wyjaś­ni­amy poniżej. Spis treś­ci: 1. Bor­de­line — co to? 2. Bor­de­line — kogo dotyka?…

kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu — jakie mogą być skutki tej choroby? Jak się przed nimi uchronić?

Kleszc­zowe zapale­nie mózgu (KZM) to poważ­na choro­ba wiru­sowa, którą przenoszą kleszcze. Wirus ataku­je zarówno komór­ki ner­wowe mózgu, jak i otacza­jące go struk­tu­ry, w wyniku czego może doprowadz­ić do poważnych powikłań. Najlep­szym sposobem na zabez­piecze­nie siebie i swoich blis­kich przed chorobą jest pro­fi­lak­ty­ka, czyli szczepi­e­nie na kleszc­zowe zapale­nie mózgu. Jaką ma…

ospa małpia

Ospa małpia — co warto o niej wiedzieć?

Ospa małpia jest odzwierzęcą chorobą wiru­sową, w więk­szoś­ci wypad­ków niegroźną dla człowieka. U małp pier­wszy raz rozpoz­nano ją w 1958 roku, nato­mi­ast u człowieka została zdi­ag­no­zowana w 1970 roku w Repub­lice Demokraty­cznej Kon­ga. Czym jest małpia ospa? Jakie daje objawy i jak moż­na się nią zaraz­ić? Wszys­tkie najważniejsze infor­ma­c­je znajdują…

dziecko choruje co 2 tygodnie

Ratunku! Moje dziecko ciągle choruje

Wielu rodz­iców skarży się na to, że ich dziecko cią­gle cho­ru­je. U przed­szko­laków jest to całkiem nor­malne. Więk­szość dzieci w wieku przed­szkol­nym cho­ru­je od 6 do 8 razy w roku. Prob­lem pojaw­ia się, jeśli dziecko cho­ru­je częś­ciej. Prob­lem ten powinien zostać skon­sul­towany z immunolo­giem. Na pod­staw­ie badań stwierdzi on przyczynę…

dziecko chodzi na palcach

Dlaczego dziecko chodzi na palcach?

Wielu rodz­iców zauważa, że ich roczne dziecko chodzi na pal­cach. W tym wieku jest to całkowicie nor­malne. Chodze­nie na pal­cach częs­to pojaw­ia się pod­czas nau­ki chodzenia. Dzieci nie umieją jeszcze praw­idłowo postaw­ić stóp­ki, dlat­ego radzą sobie w ten sposób. Zaniepokoić nas powin­no starsze dziecko, które zaczy­na chodz­ić na pal­cach. Może…

marihuana lecznicza

Marihuana lecznicza w Polsce — jakie ma działanie? Jak ją zdobyć?

Mar­i­hua­na lecznicza to środek o wielu prozdrowot­nych właś­ci­woś­ci­ach. Jest ona coraz częś­ciej stosowana jako lecze­nie wielu schorzeń np. nowot­worów, padacz­ki i depresji. Stosowanie mar­i­huany leczniczej z reguły przynosi oczeki­wane efek­ty. Na niek­tórych pac­jen­tów dzi­ała ona jed­nak zbyt moc­no. Warto więc wykon­ać gene­ty­czne badanie wrażli­woś­ci na leki przed rozpoczę­ciem leczenia. Spis…

mail