Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania genetyczne

now browsing by category

Bada­nia gene­ty­czne stanow­ią nieodłączny ele­ment współczes­nej medy­cyny. Gdy­by nie dostęp do badań gene­ty­cznych, zapewne nie bylibyśmy w stanie zdi­ag­no­zować takich chorób jak zespół Dow­na, hemochro­ma­toza, mukowis­cy­doza czy feny­loke­tonuria. Wykry­wanie zmi­an w genach w celu potwierdzenia choro­by gene­ty­cznej jest obec­nie powszech­ną prak­tyką. Badanie cyto­gene­ty­czne, badanie moleku­larne, diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — poz­naj możli­woś­ci współczes­nych testów DNA.
 
choroby onkologiczne u dzieci

Onkologia dziecięca- choroby onkologiczne nie oszczędzają nawet najmłodszych

Codzi­en­nie na choro­by onko­log­iczne umiera wiele osób, w tym także dzieci. Choro­by nowot­worowe są drugą przy­czyną zgonów wśród dzieci. Dziecię­ca choro­ba onko­log­icz­na różni się od choro­by onko­log­icznej osób dorosłych. Jed­nak onkolo­gia dziecię­ca zaj­mu­je się tym samym, co klasy­cz­na onkolo­gia. Jej funkcją jest jak najw­cześniejsze zdi­ag­no­zowanie pac­jen­ta, wdroże­nie skutecznego leczenia oraz…

zabawki edukacyjne dla dzieci z autyzmem

Zabawki dla dzieci z autyzmem

Mogło­by się wydawać, że zabaw­ki dla dzieci autysty­cznych są takie same jak dla zdrowych dzieci. Jest to jed­nak tylko pozór. Rozwój autystyków prze­b­ie­ga zupełnie inaczej niż rozwój zdrowych dzieci. Wyma­ga­ją one więk­szej uwa­gi, tros­ki oraz innego typu dzi­ała­nia. Dzieci z objawa­mi autyz­mu wyma­ga­ją indy­wid­u­al­nego, niesz­ablonowego pode­jś­cia, więc zabaw­ki, który­mi się…

kompleksowe badanie serca

Jakie badania na serce zrobić?

Wiele Polaków zma­ga się z różnego rodza­ju wada­mi ser­ca. Są to schorzenia bard­zo powszechne, a w niek­tórych przy­pad­kach również bard­zo niebez­pieczne. Wady te mogą być nabyte lub wrod­zone. Mogą one doty­czyć budowy ser­ca, ale także jego funkcjonowa­nia. Podłoże wady ser­ca nie zawsze jest znane. Może ono być gene­ty­czne lub środowiskowe,…

padaczka leki

Badanie nadwrażliwości na leki

Jak sprawdz­ić, czy na pewno dobrze zareagu­je­my na konkret­ny lek? Lista możli­wych dzi­ałań niepożą­danych konkret­nych leków może przypraw­ić o ból głowy, ponieważ może­my w niej przeczy­tać, że po zaży­ciu leku może­my dostać krwotoku, zapaść w śpiączkę, dostać zapaś­ci czy umrzeć. Ale jak właś­ci­wie się dowiedzieć czy to aku­rat my zareagujemy…

wrodzone wady serca u dzieci

Wada wrodzona serca

Wrod­zone wady ser­ca u dzieci odnoszą się nawet 1 na 1000 urodzeń. To oznacza, iż w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wrod­zoną wadą ser­ca. Wady wrod­zone ser­ca u dzieci są niepraw­idłowoś­ci­a­mi w budowie albo czyn­noś­ci ser­ca, z który­mi maluch już rodzi się. Nieste­ty, ale nie zawsze moż­na postawić…

leki na epilepsję

Leki na padaczkę

Jakie leki na padaczkę są obec­nie dostęp­ne i jak one dzi­ała­ją? Kiedy należy wdrożyć leki na epilep­sję? Jakie są charak­terysty­czne skut­ki uboczne po zas­tosowa­niu leków na padaczkę? Padacz­ka doty­czy praw­ie 1% pop­u­lacji. Mogło­by się wydawać, że to mała licz­ba, jed­nakże wskaźnik ogrom­ny! Trze­ba pamię­tać, iż leki na padaczkę w każdym…

drgawki u dziecka

Drgawki u dzieci

Poję­cie „drgaw­ki” oznacza nagłe skur­cze mięśni pojaw­ia­jące się mimowol­nie. W tym cza­sie może dojść nawet do zaburzeń świado­moś­ci bądź wymiotów. Drgaw­ki pow­sta­ją, kiedy dochodzi do pewnych niepraw­idłowych wyład­owań między neu­ron­a­mi. Drgaw­ki u dziec­ka mają różne przy­czyny i trwa­ją one zwyk­le kil­ka min­ut. Skur­cze niekoniecznie muszą obe­j­mować całe ciało, ale mogą…

zajęcia wspomagające

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zaję­cia wspo­ma­ga­jące i dydak­­ty­czno-wyrów­­naw­cze mają cel, którym jest udzie­le­nie uczniom pomo­cy psy­­cho­log­iczno-ped­a­­gog­icznej. Dzieci mające przykład­owo prob­le­my w nauce lub z objawa­mi autyz­mu, pracu­ją w mniejszych grup­kach, aby wyrów­nać bra­ki eduka­cyjne. Istotne jest, iż takie wspar­cia wyma­ga­ją dzieci z różny­mi zaburzeni­a­mi. Warto zapoz­nać się z poniższy­mi infor­ma­c­ja­mi opisu­ją­cy­mi dokład­niej zaję­cia dydaktyczno-wyrównawcze.…

padaczka objawy u dzieci

Objawy padaczki u dzieci — cechy charakterystyczne

Padacz­ka stanowi jed­no z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych schorzeń układu ner­wowego. Sza­cu­je się, iż 80% przy­pad­ków tego zachorowa­nia przy­pa­da na okres tylko do 20. r.ż. Ten prob­lem doty­czy zarówno dzieci, nas­to­latków, jak i dorosłych. W każdym przy­pad­ku należy starać się dojść do właś­ci­wej przy­czyny epilep­sji u dziec­ka, a następ­nie wprowadz­ić możli­we leczenie.…

niedojrzaly uklad nerwowy u niemowlaka

Niedojrzałość układu nerwowego u dziecka — na czym polega?

W pier­wszym roku życia dziec­ka dochodzi o wszel­kich przemi­an w roz­wo­ju układu ner­wowego. Wtedy uczy się ono m.in. pod­nosić główkę, chwytać zabaw­ki, raczkować, a wresz­cie mówić. Niedo­jrza­łość układu ner­wowego u dziec­ka – czym jest? Jak należy ją zdi­ag­no­zować? Warto zapoz­nać się z poniższy­mi infor­ma­c­ja­mi. Niedo­jrza­ły układ u niemowląt – objawy…

komu przysługuje nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający — jego ważna rola w życiu chorego ucznia

Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy może pomóc niepełnosprawne­mu dziecku. Warto wiedzieć jakie są jego obow­iąz­ki i komu przysługu­je taka pomoc. Pon­ad­to poniżej zna­j­du­je się infor­ma­c­ja odnoszą­ca się do tego, jak należy ubie­gać się o nauczy­ciela wspo­ma­ga­jącego. Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy – kim jest? Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy – jego kwal­i­fikac­je i obow­iąz­ki Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy – dla kogo? Nauczy­ciel wspomagający…

badania prenatalne I trymestr

Badania prenatalne – I trymestr ciąży

Kiedy wykon­ać pier­wsze bada­nia pre­na­talne? I trymestr ciąży to najwyższy czas na bada­nia, takie jak test PAPP‑A i USG czy też testy NIPT. Dzię­ki nim moż­na określić ryzyko wys­tąpi­enia różnych niepraw­idłowoś­ci, np. zespołu Dow­na. Spis treś­ci: Bada­nia pre­na­talne – I trymestr ciąży. Kiedy wykon­ać? Bada­nia pre­na­talne – I trymestr ciąży.…