Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania genetyczne

now browsing by category

Bada­nia gene­ty­czne stanow­ią nieodłączny ele­ment współczes­nej medy­cyny. Gdy­by nie dostęp do badań gene­ty­cznych, zapewne nie bylibyśmy w stanie zdi­ag­no­zować takich chorób jak zespół Dow­na, hemochro­ma­toza, mukowis­cy­doza czy feny­loke­tonuria. Wykry­wanie zmi­an w genach w celu potwierdzenia choro­by gene­ty­cznej jest obec­nie powszech­ną prak­tyką. Badanie cyto­gene­ty­czne, badanie moleku­larne, diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — poz­naj możli­woś­ci współczes­nych testów DNA.
 
pierwsza ciąża po 35 roku życia

Ciąża po 35 roku życia: jakie badania, na co uważać, jak się przygotować?

Pol­s­ki rodzą dzieci coraz później – pier­wsza ciąża po 35 roku życia, a nawet później, nie jest w dzisiejszych cza­sach niczym dzi­wnym. Ciężar­na w zaawan­sowanym wieku powin­na jed­nak być pod nad­zorem lekarza oraz pojaw­iać się częś­ciej na kon­tro­lach. Wskazane jest także, aby wykon­ała ona dodatkowe bada­nia. Jakie? Pod­powiadamy. Spis treści:…

jak szybko zajść w ciążę po 40

Lepiej późno niż wcale? Wiek matki a ciąża

W dzisiejszych cza­sach kobi­ety decy­du­ją się na macierzyńst­wo coraz później – niczym dzi­wnym nie jest ciąża po 30-stce, a nawet ciąża po 40. Szanse na urodze­nie zdrowego potomst­wa zależą jed­nak w dużej mierze od wieku mat­ki. Czy pier­wsza ciąża po 40-stce to dobry pomysł? Jak zmin­i­mal­i­zować ryzyko powikłań późnej ciąży?…

zespół supersamca

Zespół supersamca XYY — jakie są przyczyny i objawy? Jak przebiega leczenie?

Zespół super­sam­ca XYY jest chorobą gene­ty­czną, która doty­ka tylko mężczyzn. W niek­tórych przy­pad­kach może doprowadz­ić do prob­lemów z popę­dem sek­su­al­nym i bezpłod­noś­ci. Jakie są przy­czyny i objawy zespołu super­sam­ca XYY? Wyjaś­ni­amy poniżej. Spis treś­ci: Zespół super­sam­ca XYY — czym jest? Zespół super­sam­ca — przy­czyny Zespół XYY — objawy Zespół super­sam­ca XYY…

dziedziczenie inteligencji

Po kim dziecko dziedziczy inteligencję?

Na tem­at dziedz­iczenia inteligencji przeprowad­zono już wiele badań. Udowod­niono, że odd­zi­ału­je na nią pon­ad 500 genów, ale niemożli­we jest wyty­powanie jed­nego najważniejszego, który ma najwięk­szy wpływ na jej ksz­tał­towanie. Czy zatem moż­na jed­noz­nacznie stwierdz­ić, po kim dziecko dziedz­iczy inteligencję? Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie inteligencji — czym jest inteligenc­ja? Dziedz­icze­nie inteligencji —…

jaki kolor włosów będzie miało dziecko

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko?

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko? To pytanie częs­to zada­ją sobie przys­zli rodz­ice. Odpowiedzialne za to są geny, więc maluch może mieć bar­wę włosów zbliżoną do mamy lub taty, a nawet dzi­ad­ków i dal­szych przod­ków. Na czym pole­ga dziedz­icze­nie koloru włosów? Pod­powiadamy poniżej. Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie koloru włosów — jak…

dziedziczenie koloru oczu

Po kim dziedziczymy kolor oczu?

Kolor oczu dziedz­ic­zony jest po rodz­i­cach, ale również po dal­szych przod­kach. Bar­wa oczu dziec­ka zależy od otrzy­manego zestawu genów, który może zaw­ier­ać wiele kom­bi­nacji. Co wpły­wa na kolor oczu? Na czym pole­ga dziedz­icze­nie koloru oczu? Pod­powiadamy poniżej. Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie koloru oczu — gene­ty­ka Dziedz­icze­nie koloru oczu — jaki wpływ…

zespół Pataua

Zespół Pataua — objawy i leczenie trisomii 13.

Zespół Pataua to zespół złożonych wad wrod­zonych, za który odpowiedzial­na jest dodatkowa, trze­cia kopia chro­mo­so­mu 13. w DNA. Ryzyko jego wys­tąpi­enia wzras­ta u kobi­et, które zde­cy­dowały się na ciążę po 35 lub 40 roku życia. Poniżej wyjaś­ni­amy, jakie są przy­czyny i objawy zespołu Pataua oraz na czym pole­ga lecze­nie tri­somii 13.…

Badanie wolnego płodowego dna Katowice

Badania wolnego płodowego DNA Katowice — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA w Katow­icach. NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.…

test nipt katowice

Test NIPT w Katowicach. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Katowicach?

Umów test NIPT w Katow­icach. NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych. NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a także uniknąć niepotrzeb­nej amniop­unkcji. Jest zale­cany gdy…

Geny/geny – czym są? Podział genów oraz ciekawostki o genach

Gene­ty­ka zaj­mu­je się zmi­en­noś­cią orga­nizmów oraz dziedz­icze­niem pewnych cech potomst­wu. Dzię­ki badan­iom DNA moż­na odkryć wiele istot­nych infor­ma­cji, np. na tem­at zdrowia danej oso­by zapisanego w jej genach. Czym jest gen? W jaki sposób dzie­limy geny? Zaprasza­my do lek­tu­ry niniejszego artykułu. Spis treś­ci: Gen, geny – co to takiego? Podzi­ał genów…

Jak wygląda wizyta u genetyka – czy można wybrać się do poradni genetycznej na NFZ?

Gene­ty­ka odna­j­du­je sze­rok­ie zas­tosowanie w wielu gałęzi­ach medy­cyny. Dzię­ki badan­iom DNA moż­na odkryć między inny­mi przy­czyny padacz­ki i przy­czyny autyz­mu u dzieci, a także zdi­ag­no­zować wrod­zone choro­by meta­bol­iczne i pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci. Jak wyglą­da wiz­y­ta u gene­ty­ka? Czy jest odpłat­na, czy na NFZ? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Gene­tyk – czym się…

Genetyka w kryminalistyce

Gene­ty­ka odna­j­du­je sze­rok­ie zas­tosowanie w wielu naukach sądowych. Bada­nia gene­ty­czne nie tylko pozwala­ją iden­ty­fikować przestępców, ale także umożli­wia­ją ustal­e­nie ojcost­wa do wyko­rzys­ta­nia w sądzie. Czym jeszcze zaj­mu­je się gene­ty­ka w krymi­nal­istyce? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Gene­ty­ka w krymi­nal­istyce – czym się zaj­mu­je ta dziedz­i­na? Gene­ty­ka w krymi­nal­istyce – testy DNA pozwalają…

mail