Przeskocz do treŇõci
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania prenatalne

now browsing by category

 
test sanco, test sanco cena, test sanco plus, test sanco opinie

Test SANCO. Na czym polega i jaka jest jego cena?

Test SANCO to niein¬≠wazyjny, gene¬≠ty¬≠czny test pre¬≠na¬≠tal¬≠ny wykony¬≠wany w lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um w Polsce. Badanie sprawdza stan zdrowia dziec¬≠ka pod kńÖtem r√≥Ňľnorod¬≠nych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. Ile kosz¬≠tu¬≠je test SANCO? Co wykry¬≠wa? Czym jest test SANCO Plus? Pod¬≠powiadamy. Spis treŇõ¬≠ci: Test SANCO ‚ÄĒ na czym pole¬≠ga badanie? Test SANCO, test SANCO Plus ‚ÄĒ zakres‚Ķ

veragene, veracity, veragene cena, veracity cena

Test VERAgene i test VERACITY ‚Äď na czym polegajńÖ?

Test VER¬≠A¬≠gene oraz test VERACITY to niein¬≠wazyjne bada¬≠nia pre¬≠na¬≠talne. Anal¬≠izu¬≠jńÖ one ryzyko pojaw¬≠ienia sińô u dziec¬≠ka niepraw¬≠idŇāowej licz¬≠by chro¬≠mo¬≠som√≥w oraz mikrod¬≠elecji. Test Ver¬≠a¬≠gene bada dodatkowo ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia chor√≥b jednogenowych. Testy te mogńÖ zostańá wyko¬≠nane zar√≥wno w cińÖŇľy poje¬≠dynczej, jak i cińÖŇľy bliŇļ¬≠ni¬≠aczej. Jaka jest ich cena? Spis treŇõ¬≠ci: Test VERACITY ‚Äď‚Ķ

test neobona, test neobona cena, test neobona opinie

Test Neobona ‚Äď cena i zakres badanych chor√≥b

Test Neobona jest niein¬≠wazyjnym badaniem pre¬≠na¬≠tal¬≠nym, pod¬≠czas kt√≥rego anal¬≠i¬≠zowane jest wolne pŇāodowe DNA obec¬≠ne w krwio¬≠biegu mat¬≠ki w cza¬≠sie cińÖŇľy. Jego celem jest osza¬≠cow¬≠anie ryzy¬≠ka wys¬≠tńÖpi¬≠enia u dziec¬≠ka wad gene¬≠ty¬≠cznych. Jakie choro¬≠by wykry¬≠wa? Jaka jest jego cena? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy. Spis treŇõ¬≠ci: Test Neobona ‚Äď co to za badanie? Test Neobona ‚Äď‚Ķ

test nace, test nace cena

Test NACE ‚Äď na czym polega i co wykrywa?

Test NACE to niein¬≠wazyjne badanie pre¬≠na¬≠talne. Pod¬≠czas tes¬≠tu anal¬≠izu¬≠je sińô wolne pŇāodowe DNA, aby osza¬≠cow¬≠ańá ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia u dziec¬≠ka wad gene¬≠ty¬≠cznych. Jakie choro¬≠by wykry¬≠wa? Ile kosz¬≠tu¬≠je badanie NACE? Spis treŇõ¬≠ci: Test NACE ‚Äď infor¬≠ma¬≠c¬≠je o bada¬≠niu Test NACE ‚Äď jakie choro¬≠by moŇľe wykryńá? Test NACE ‚Äď cena bada¬≠nia Test NACE‚Ķ

cińÖŇľa po 35, cińÖŇľa po 35 roku Ňľycia, cińÖŇľa w wieku 35 lat, cińÖŇľa po 40, cińÖŇľa po 40 roku Ňľycia

CińÖŇľa po 35 i 40 roku Ňľycia ‚ÄĒ jakie badania wykonańá?

Bada¬≠nia pre¬≠na¬≠talne sńÖ zale¬≠cane kaŇľdej kobiecie cińôŇľarnej. SńÖ one jed¬≠nak szczeg√≥l¬≠nie waŇľne w przy¬≠pad¬≠ku cińÖŇľy po 35 roku Ňľycia, poniewaŇľ ryzyko pojaw¬≠ienia sińô wad gene¬≠ty¬≠cznych roŇõnie wraz z wiekiem przyszŇāej mamy. Jakie wińôc bada¬≠nia pre¬≠na¬≠talne najlepiej wykon¬≠ańá? Spis treŇõ¬≠ci: CińÖŇľa po 35 roku Ňľycia i 40 roku Ňľycia ‚ÄĒ dlaczego‚Ķ

Zaburzenia napińôcia mińôŇõniowego u niemowlńÖt a ńáwiczenia

W przy¬≠pad¬≠ku wys¬≠tńÖpi¬≠enia zaburzeŇĄ napińô¬≠cia mińôŇõniowego u niemowlńÖt koniecz¬≠na jest reha¬≠bil¬≠i¬≠tac¬≠ja. Przeprowadzańá powin¬≠ni jńÖ wyk¬≠wal¬≠i¬≠fikowani fizjoter¬≠apeu¬≠ci, ale takŇľe rodz¬≠ice lub opiekunowie dziec¬≠ka w domu. Jest to bard¬≠zo istotne, ale nie wielu rodz¬≠ic√≥w wie, jak to robińá. WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy! Zobacz wińôcej: Zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego u niemowlńÖt- pozy¬≠ty¬≠wny wpŇāyw ńáwiczeŇĄ Zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego‚Ķ

Filmy, seriale i ksińÖŇľki o spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu sńÖ coraz czńôŇõ¬≠ciej rozpoz¬≠nawane. Z tego powodu roŇõnie Ňõwiado¬≠moŇõńá spoŇāeczeŇĄst¬≠wa na ich tem¬≠at. Aby rosŇāa bardziej pow¬≠sta¬≠jńÖ r√≥Ňľne kam¬≠panie spoŇāeczne, ale takŇľe filmy, seri¬≠ale i ksińÖŇľ¬≠ki. Pokazu¬≠jńÖ one, jak wyglńÖ¬≠da Ňľycie autysty¬≠ka oraz Ňľycie blis¬≠kich im os√≥b. PoniŇľej zna¬≠j¬≠du¬≠je sińô lista najlep¬≠szych dzieŇā, kt√≥re porusza¬≠jńÖ tematykńô‚Ķ

Choroby genetyczne czŇāowieka

Choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne to schorzenia, kt√≥re zostaŇāy wywoŇāane przez pewne niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w mate¬≠ri¬≠ale gene¬≠ty¬≠cznym. Czńôs¬≠to nie objaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô one przez dŇāu¬≠gi czas, a gdy juŇľ zacznńÖ, to objawy sńÖ maŇāo charak¬≠terysty¬≠czne. Nielec¬≠zone mogńÖ byńá bard¬≠zo niebez¬≠pieczne i prowadz¬≠ińá np. do niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci intelek¬≠tu¬≠al¬≠nej. Zobacz wińôcej: Czym sńÖ choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne? Choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne czŇāowieka‚Ķ

Neurofibromatoza ‚Äď objawy, diagnoza i leczenie

Neu¬≠rofi¬≠bro¬≠ma¬≠toza to choro¬≠ba wywoŇāana czyn¬≠nika¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi, a konkret¬≠nie niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci¬≠a¬≠mi w budowie 17 i 22 chro¬≠mo¬≠so¬≠mu. Objaw¬≠ia sińô ona zmi¬≠ana¬≠mi sk√≥rny¬≠mi oraz neu¬≠ro¬≠log¬≠iczny¬≠mi. Czy jest niebez¬≠piecz¬≠na? Jak sińô jńÖ leczy? Rozwiewamy wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci! Zobacz wińôcej: Czym jest neu¬≠rofi¬≠bro¬≠ma¬≠toza? Neu¬≠rofi¬≠bro¬≠ma¬≠toza ‚Äď rodza¬≠je choro¬≠by Neu¬≠rofi¬≠bro¬≠ma¬≠toza u dzieci ‚ÄĒ czńôs¬≠toŇõńá wys¬≠tńôpowa¬≠nia Neu¬≠rofi¬≠bro¬≠ma¬≠toza ‚ÄĒ objawy Neurofibromatoza‚Ķ

Przyczyny i objawy padaczki skroniowej

Padacz¬≠ka skro¬≠niowa doty¬≠czy tylko jed¬≠nej p√≥Ňākuli m√≥zgu, a konkret¬≠niej pŇāa¬≠ta skro¬≠niowego. NajczńôŇõ¬≠ciej ma ona podŇāoŇľe gene¬≠ty¬≠czne, ale moŇľe mieńá r√≥wnieŇľ inne przy¬≠czyny. Jej objawy sńÖ zaleŇľne od tego, kt√≥rej p√≥Ňākuli m√≥zgu epilep¬≠s¬≠ja skro¬≠niowa doty¬≠czy. Jak jńÖ rozpoz¬≠nańá? Pod¬≠powiadamy! Zobacz wińôcej: Padacz¬≠ka skro¬≠niowa ‚Äď opis choro¬≠by Przy¬≠czyny padacz¬≠ki skro¬≠niowej Objawy padaczki‚Ķ

wynik testu Pappa, test pappa wyniki, wyniki testu pappa

Wynik testu PAPP‚ÄĎa ‚Äď jakie sńÖ jego normy i z kim go konsultowańá?

Wiele przyszŇāych mam po otrzy¬≠ma¬≠niu wyniku tes¬≠tu PAPPA nie wie, jak powin¬≠ny go zin¬≠ter¬≠pre¬≠towańá. Co oznacza wynik? Jakie sńÖ normy tes¬≠tu PAPPA? Jaki wynik Ňõwiad¬≠czy o wadzie gene¬≠ty¬≠cznej dziec¬≠ka? Rozwiewamy wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci!  Co oznacza wynik tes¬≠tu PAPP‚ÄĎa? Wynik tes¬≠tu PAPP‚ÄĎa ‚ÄĒ normy Wynik tes¬≠tu PAPP‚ÄĎa a osza¬≠cow¬≠anie ryzy¬≠ka wys¬≠tńÖpi¬≠enia choro¬≠by gene¬≠ty¬≠cznej Z‚Ķ

hipotrofia przyczyny

Hipotrofia pŇāodu ‚ÄĒ jakie sńÖ przyczyny i rodzaje hipotrofii? Poznaj badania

Hipotrofia pŇāo¬≠du to stan, w kt√≥rym masa ciaŇāa dziec¬≠ka jest zbyt niska w por√≥w¬≠na¬≠niu do wieku cińÖŇľy, nazy¬≠wa sińô hipotrofińÖ pŇāo¬≠du. MoŇľ¬≠na wykryńá jńÖ jeszcze w trak¬≠cie trwa¬≠nia cińÖŇľy pod¬≠czas bada¬≠nia USG. Dla noworod¬≠ka moŇľe byńá ona bard¬≠zo niebez¬≠piecz¬≠na. SkńÖd sińô bierze? Czy da sińô jej zapo¬≠biec? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy! Przeczy¬≠taj wińôcej:‚Ķ