ūüĎČ Badania prenatalne - sprawdŇļ jakie badania warto wykonańá‚Ěď Przeskocz do treŇõci
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania prenatalne

now browsing by category

 
Choroba Bylera

Choroba Bylera (PFIC) ‚ÄĒ przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Choro¬≠ba Bylera (inaczej PFIC albo postńôpu¬≠jńÖ¬≠ca rodzin¬≠na cholestaza wewnńÖtrzwńÖtrobowa) to schorze¬≠nie uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie, kt√≥re jeŇõli jest nielec¬≠zone, moŇľe doprowadz¬≠ińá do cińôŇľkiego uszkodzenia wńÖtro¬≠by. Co wywoŇāu¬≠je PFIC? Na czym pole¬≠ga diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka oraz lecze¬≠nie choro¬≠by Bylera? Pod¬≠powiadamy. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Choro¬≠ba Bylera ‚ÄĒ co to za schorze¬≠nie? Co je wywoŇāu¬≠je? 2. Choroba‚Ķ

badania genomu

Badania genomu czŇāowieka ‚ÄĒ na czym polegajńÖ testy WES oraz WGS?

Bada¬≠nia geno¬≠mu czŇāowieka na pod¬≠staw¬≠ie niewielkiej pr√≥b¬≠ki krwi lub wymazu z policz¬≠ka to jed¬≠no z cen¬≠niejszych narzńôdzi diag¬≠nos¬≠ty¬≠cznych w medy¬≠cynie. Nowoczesne testy gene¬≠ty¬≠czne pozwala¬≠jńÖ wykryńá zaw¬≠cza¬≠su choro¬≠by, do kt√≥rych pow¬≠sta¬≠nia dochodzi wskutek mutacji gen√≥w lub zaburzeŇĄ licz¬≠by albo budowy chro¬≠mo¬≠som√≥w. Na czym pole¬≠ga¬≠jńÖ testy WES oraz WGS? Pod¬≠powiadamy. Spis treŇõci:‚Ķ

Ňöwiatowy DzieŇĄ Serca

Ňöwiatowy DzieŇĄ Serca ‚ÄĒ 25 wrzeŇõnia 2022 r.

Ňöwia¬≠towy DzieŇĄ Ser¬≠ca to wspani¬≠aŇāe Ňõwińô¬≠to, kt√≥re ma zwińôk¬≠szyńá Ňõwiado¬≠moŇõńá spoŇāeczeŇĄst¬≠wa na tem¬≠at chor√≥b ser¬≠¬≠cowo-naczyniowych. Jest on obchod¬≠zony w ostat¬≠nińÖ niedzielńô wrzeŇõ¬≠nia. W tym roku Ňöwia¬≠towy DzieŇĄ Ser¬≠ca przy¬≠pad¬≠nie wińôc na 25 wrzeŇõ¬≠nia. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Idea Ňöwia¬≠towego Dnia Ser¬≠ca 2. Obchody Ňöwia¬≠towego Dnia Ser¬≠ca 3. Pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka chor√≥b ser¬≠ca Idea Ňöwia¬≠towego Dnia Serca‚Ķ

zesp√≥Ňā Turnera objawy

Zesp√≥Ňā Turnera ‚ÄĒ objawy, przyczyny, leczenie

Zesp√≥Ňā Turn¬≠era to schorze¬≠nie gene¬≠ty¬≠czne, kt√≥re doty¬≠ka jedynie dziew¬≠czyn¬≠ki. Chorobńô tńô powodu¬≠je czńôŇõ¬≠ciowy lub caŇākow¬≠ity brak chro¬≠mo¬≠so¬≠mu X. WywoŇāu¬≠je ona nisko¬≠rosŇāoŇõńá oraz brak dojrze¬≠wa¬≠nia pŇāciowego. Zesp√≥Ňā Turn¬≠era jest nieuleczal¬≠ny. Jed¬≠nak wczesne wykrycie choro¬≠by umoŇľli¬≠wia pac¬≠jen¬≠towi zahamowanie objaw√≥w i kom¬≠for¬≠towe Ňľycie. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Zesp√≥Ňā Turn¬≠era ‚ÄĒ co to za choro¬≠ba? 2.‚Ķ

schizofrenia

Schizofrenia ‚ÄĒ 14 wrzeŇõnia Ňöwiatowy DzieŇĄ Chorych na Schizofrenińô

14 wrzeŇõ¬≠nia to Ňöwia¬≠towy DzieŇĄ Chorych na Schizofrenińô. Jest to choro¬≠ba psy¬≠chicz¬≠na powodu¬≠jńÖ¬≠ca ‚Äúroz¬≠pad osobowoŇõ¬≠ci‚ÄĚ. Schizofre¬≠nia to wcińÖŇľ tem¬≠at tabu dla wielu os√≥b. Jest ona takŇľe czńôs¬≠to powo¬≠dem do stra¬≠chu. Takie myŇõle¬≠nie wyni¬≠ka przede wszys¬≠tkim z niewystar¬≠cza¬≠jńÖcej wiedzy na tem¬≠at schizofrenii. WyjaŇõn¬≠imy wińôc dziŇõ wszys¬≠tko, co warto wiedzieńá na temat‚Ķ

m√≥zgowe poraŇľenie dziecińôce

M√≥zgowe poraŇľenie dziecińôce ‚ÄĒ co to za choroba? Jak sińô objawia?

M√≥z¬≠gowe poraŇľe¬≠nie dziecińôce (MPD) to zesp√≥Ňā chor√≥b spowodowanych uszkodze¬≠niem m√≥zgu. Zwyk¬≠le dochodzi do niego w okre¬≠sie okoŇāo¬≠porodowym. Na MPD cho¬≠ru¬≠je jed¬≠no na 500 dzieci. Pier¬≠wsze objawy zaburzenia zauwaŇľyńá moŇľe¬≠my u kilku¬≠miesińôcznego niemowla¬≠ka. Dziecińôce poraŇľe¬≠nie m√≥z¬≠gowe nieste¬≠ty jest nieuleczalne. MoŇľe¬≠my jedynie wprowadz¬≠ińá ter¬≠apińô, kt√≥ra uŇāatwi dziecku codzi¬≠enne funkcjonowanie. Spis treŇõ¬≠ci: 1.‚Ķ

kandydoza

Kandydoza jamy ustnej, droŇľdŇľyca sk√≥ry ‚ÄĒ objawy oraz leczenie

Kandy¬≠doza jamy ust¬≠nej oraz droŇľdŇľy¬≠ca sk√≥ry rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô w wyniku nad¬≠miernego nam¬≠noŇľe¬≠nia grzy¬≠b√≥w. W przy¬≠pad¬≠ku zakaŇľe¬≠nia ukŇāadu pokar¬≠mowego najczńôŇõ¬≠ciej sńÖ to droŇľdŇľa¬≠ki z rodza¬≠ju Can¬≠di¬≠da sp., nato¬≠mi¬≠ast sk√≥rńô mogńÖ zaatakowańá grzy¬≠by droŇľdŇľopodob¬≠ne, pleŇõnie, a takŇľe der¬≠matofi¬≠ty Trychopy¬≠ton sp. Po czym poz¬≠nańá kandy¬≠dozńô i droŇľdŇľy¬≠cńô? Na czym pole¬≠ga lecze¬≠nie? Pod¬≠powiadamy. Spis‚Ķ

rak prostaty

Rak prostaty ‚ÄĒ objawy, przyczyny, rokowania i metody leczenia

Rak prostaty rozwi¬≠ja sińô bard¬≠zo powoli i pod¬≠stńôp¬≠nie. Wczesne objawy prostaty mogńÖ byńá trudne do uch¬≠wyce¬≠nia, na szczńôŇõ¬≠cie dzińô¬≠ki pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznym badan¬≠iom choro¬≠ba jest czńôs¬≠to wykry¬≠wana, zan¬≠im bńôdzie za p√≥Ňļno na jej lecze¬≠nie. Jak sińô objaw¬≠ia nowotw√≥r prostaty? Jakie sńÖ rokowa¬≠nia? Pod¬≠powiadamy. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Rak prostaty, nowotw√≥r prostaty ‚ÄĒ co‚Ķ

leukopenia

Leukopenia ‚ÄĒ przyczyny, objawy, leczenie

Leukope¬≠nia to choro¬≠ba pole¬≠ga¬≠jńÖ¬≠ca na posi¬≠ada¬≠niu zbyt niskiej licz¬≠by biaŇāych krwinek we krwi. Jest ona bard¬≠zo niebez¬≠piecz¬≠na. Sama w sobie nie daje Ňľad¬≠nych objaw√≥w, ale moŇľe prowadz¬≠ińá do powaŇľnych kon¬≠sek¬≠wencji zdrowot¬≠nych. Jak moŇľ¬≠na rozpoz¬≠nańá leukopenińô? Czy da sińô jńÖ wyleczyńá? Zobacz poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: 1. Czym jest leukope¬≠nia? 2. Leukopenia‚Ķ

hipercholesterolemia

Co to jest hipercholesterolemia?

Hiper¬≠c¬≠ho¬≠les¬≠terolemia to choro¬≠ba pole¬≠ga¬≠jńÖ¬≠ca na posi¬≠ada¬≠niu zbyt wysok¬≠iego poziomu cho¬≠les¬≠terolu we krwi. Jest ona bard¬≠zo niebez¬≠piecz¬≠na, poniewaŇľ nie daje Ňľad¬≠nych objaw√≥w. Niez¬≠di¬≠ag¬≠no¬≠zowana moŇľe wińôc prowadz¬≠ińá do powaŇľnych powikŇāaŇĄ zdrowot¬≠nych. Jed¬≠nym z nich jest rozw√≥j miaŇľdŇľy¬≠cy. Przed hiper¬≠c¬≠ho¬≠les¬≠terolemińÖ moŇľ¬≠na sińô Ňāat¬≠wo ustrzec, wykonu¬≠jńÖc bada¬≠nia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Hiper¬≠c¬≠ho¬≠les¬≠terolemia ‚ÄĒ co‚Ķ

genetyka klasyczna

Genetyka klasyczna, czyli w jaki sposób dziedziczymy

Gene¬≠ty¬≠ka klasy¬≠cz¬≠na to dzi¬≠aŇā gene¬≠ty¬≠ki zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cy sińô dziedz¬≠icze¬≠niem. Jej prekur¬≠sorem jest Grze¬≠gorz Mendel. To wŇāaŇõnie on opra¬≠cow¬≠aŇā pod¬≠sta¬≠wowe prawa dziedz¬≠iczenia. DziŇõ sńÖ one fun¬≠da¬≠mentem wsp√≥Ňāczes¬≠nej gene¬≠ty¬≠ki klasy¬≠cznej. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Pier¬≠wsze pra¬≠wo Mend¬≠la 2. Drugie pra¬≠wo Mend¬≠la Pier¬≠wsze pra¬≠wo Mend¬≠la Gene¬≠ty¬≠ka klasy¬≠cz¬≠na nazy¬≠wana jest r√≥wnieŇľ gene¬≠tykńÖ mend¬≠lowskńÖ. Nazwa ta powstaŇāa‚Ķ

nowotwór piersi

Nowotw√≥r piersi ‚ÄĒ objawy, diagnostyka, leczenie

Rak pier¬≠si to jed¬≠na z najczńôst¬≠szych chor√≥b nowot¬≠worowych u kobi¬≠et. Jest on drugńÖ najczńôst¬≠szńÖ przy¬≠czynńÖ zgon√≥w wŇõr√≥d pŇāci ŇľeŇĄskiej. Nowotw√≥r pier¬≠si objaw¬≠ia sińô maŇāo charak¬≠terysty¬≠cznie. Kobi¬≠ety, kt√≥re nie wykonu¬≠jńÖ badaŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych zwyk¬≠le dowiadu¬≠jńÖ sińô o nim zbyt p√≥Ňļno. Tylko wczesne postaw¬≠ie¬≠nie diag¬≠nozy pozwala na wprowadze¬≠nie skutecznego leczenia i poko¬≠nanie choroby.‚Ķ

mail