Przeskocz do treŇõci
coloalert

Badania prenatalne

now browsing by category

 
badania przy antykoncepcjo hormonalnej

Badania przy antykoncepcji hormonalnej ‚ÄĒ jakie warto wykonańá?

Antykon¬≠cepc¬≠ja hor¬≠mon¬≠al¬≠na to bard¬≠zo skutecz¬≠na meto¬≠da zapo¬≠b¬≠ie¬≠ga¬≠nia cińÖŇľy. Musi ona jed¬≠nak zostańá odpowied¬≠nio dobrana, aby nie powodowaŇāa Ňľad¬≠nych skutk√≥w ubocznych. Przed rozpoczńô¬≠ciem jej stosowa¬≠nia kaŇľ¬≠da kobi¬≠eta powin¬≠na wińôc sprawdz¬≠ińá, jaka for¬≠ma antykon¬≠cepcji bńôdzie dla niej najlep¬≠sza. Jak to zro¬≠bińá? Wykonu¬≠jńÖc odpowied¬≠nie bada¬≠nia przy antykon¬≠cepcji hor¬≠mon¬≠al¬≠nej. SprawdŇļ, kt√≥re z nich warto‚Ķ

znaczenie regularnych badaŇĄ w trakcie cińÖŇľy

Znaczenie regularnych badaŇĄ w trakcie cińÖŇľy

CińÖŇľa to stan, w kt√≥rym reg¬≠u¬≠larnie naleŇľy sińô badańá. Kobi¬≠eta cińôŇľar¬≠na nie powin¬≠na pomi¬≠jańá w cińÖŇľy Ňľad¬≠nego tes¬≠tu. Znacze¬≠nie reg¬≠u¬≠larnych badaŇĄ w trak¬≠cie cińÖŇľy jest ogromne. To dzińô¬≠ki nim moŇľe¬≠my sprawdzańá, czy dziecko praw¬≠idŇāowo sińô rozwi¬≠ja. Pozwala¬≠jńÖ one takŇľe na wykrycie ewen¬≠tu¬≠al¬≠nych wad wrod¬≠zonych u pŇāo¬≠du. SprawdŇļ, jakie dokŇāad¬≠nie badania‚Ķ

bezpieczne metody leczenia przezińôbienia u dzieci

Bezpieczne metody leczenia przezińôbienia u dzieci

Infekc¬≠je czeka¬≠jńÖ na nasze dzieci w kaŇľdej szkole, przed¬≠szkolu czy ŇľŇāobku. Nasze maluchy sńÖ na nie szczeg√≥l¬≠nie naraŇľone w okre¬≠sie jesi¬≠en¬≠no-zimowym. Rodz¬≠ice powin¬≠ni sińô wińôc przy¬≠go¬≠towańá na walkńô z infekc¬≠ja¬≠mi. Ale jak to zro¬≠bińá? SprawdŇļ bez¬≠pieczne metody leczenia przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia u dzieci! Spis treŇõ¬≠ci: Bez¬≠pieczne metody leczenia przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia u dzieci ‚ÄĒ‚Ķ

sposoby na budowanie odpornoŇõci u dzieci w wieku przedszkolnym

Sposoby na budowanie odpornoŇõci u dzieci w wieku przedszkolnym

Rodz¬≠ice czńôs¬≠to szuka¬≠jńÖ porad doty¬≠czńÖ¬≠cych wzmoc¬≠nienia odpornoŇõ¬≠ci ich dziec¬≠ka. Maluchy czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠jńÖ, a okres jesi¬≠en¬≠no-zimowy jeszcze bardziej temu sprzy¬≠ja. Co wińôc zro¬≠bińá? SprawdŇļ nasze sposo¬≠by na budowanie odpornoŇõ¬≠ci u dzieci w wieku przed¬≠szkol¬≠nym! Spis treŇõ¬≠ci: Jak budowańá odpornoŇõńá u dzieci w wieku przed¬≠szkol¬≠nym? Dziecko czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je ‚ÄĒ co robińá? Jak budowańá‚Ķ

znaczenie regularnych badaŇĄ kontrolnych w rozwoju dziecka

Jakie jest znaczenie regularnych badaŇĄ kontrolnych w rozwoju dziecka?

KaŇľdy rodz¬≠ic chce chronińá zdrowie swo¬≠jego dziec¬≠ka. W tym celu warto wykony¬≠wańá pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne bada¬≠nia kon¬≠trolne. Powin¬≠niŇõmy robińá to reg¬≠u¬≠larnie. SprawdŇļ, jakie dokŇāad¬≠nie jest znacze¬≠nie reg¬≠u¬≠larnych badaŇĄ kon¬≠trol¬≠nych w roz¬≠wo¬≠ju dziec¬≠ka i jakie dokŇāad¬≠nie bada¬≠nia warto wykony¬≠wańá pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznie! Spis treŇõ¬≠ci: Znacze¬≠nie reg¬≠u¬≠larnych badaŇĄ kon¬≠trol¬≠nych w roz¬≠wo¬≠ju dziec¬≠ka Jakie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne bada¬≠nia kontrolne‚Ķ

test na raka

Jaki test na raka jelita grubego warto wykonańá?

Test na raka jeli¬≠ta grubego powinien zostańá wyko¬≠nany jak najszy¬≠b¬≠ciej. Ma to ogromne znacze¬≠nie dla rokowaŇĄ pac¬≠jen¬≠ta. Im p√≥Ňļniej choro¬≠ba zostanie wykry¬≠ta, tym mniejsze sńÖ szanse na jej wylecze¬≠nie. Nie warto wińôc zwlekańá z rozpoczńô¬≠ciem odpowied¬≠niej diag¬≠nos¬≠ty¬≠ki. Ale jak to zro¬≠bińá? SprawdŇļ, jaki test na raka jeli¬≠ta grubego wykon¬≠ańá! Spis‚Ķ

strategie radzenia sobie z lńôkiem przed porodem

Najlepsze strategie radzenia sobie z lńôkiem przed porodem

Por√≥d to bard¬≠zo waŇľne wydarze¬≠nie w Ňľyciu kaŇľdej kobi¬≠ety. Budzi ono nieste¬≠ty nie tylko ekscy¬≠tacjńô, ale takŇľe lńôk. CińôŇľarne obaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô b√≥lu, poczu¬≠cia bezrad¬≠noŇõ¬≠ci oraz moŇľli¬≠wych kom¬≠p¬≠likacji. Lńôk ten jest caŇākowicie nat¬≠u¬≠ral¬≠ny, ale warto spr√≥bowańá go okieŇāz¬≠nańá. SprawdŇļ, jakie sńÖ najlep¬≠sze strate¬≠gie radzenia sobie z lńôkiem przed poro¬≠dem! Spis treŇõci:‚Ķ

jak wspierańá emocjonalny rozw√≥j dziecka

Jak wspierańá emocjonalny rozw√≥j dziecka?

Rozw√≥j emocjon¬≠al¬≠ny dziec¬≠ka ma fun¬≠da¬≠men¬≠talne znacze¬≠nie dla jego funkcjonowa¬≠nia spoŇāecznego w przyszŇāoŇõ¬≠ci. To wŇāaŇõnie od niego zaleŇľy, czy dziecko bńôdzie umieńá rozpoz¬≠nawańá emoc¬≠je u innych i radz¬≠ińá sobie z wŇāas¬≠ny¬≠mi. Warto wińôc sińô o niego nieco zatroszczyńá. Dowiedz sińô, jak moŇľesz wspier¬≠ańá emocjon¬≠al¬≠ny rozw√≥j dziec¬≠ka! Spis treŇõ¬≠ci: Czym wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wie jest‚Ķ

waŇľne badania prenatalne w cińÖŇľy

WaŇľne badania prenatalne w cińÖŇľy ‚ÄĒ kt√≥re warto wykonańá?

Bada¬≠nia pre¬≠na¬≠talne to jedne z najwaŇľniejszych test√≥w w cińÖŇľy. Powin¬≠na wykon¬≠ańá je kaŇľ¬≠da cińôŇľar¬≠na. Dzińô¬≠ki nim moŇľe¬≠my wykryńá wady wrod¬≠zone u dziec¬≠ka jeszcze przed jego nar¬≠o¬≠dz¬≠i¬≠na¬≠mi. Wyb√≥r takich test√≥w jest jed¬≠nak doŇõńá spory. Kt√≥ry wińôc wybrańá? SprawdŇļ, jakie sńÖ waŇľne bada¬≠nia pre¬≠na¬≠talne w cińÖŇľy! Spis treŇõ¬≠ci: USG gene¬≠ty¬≠czne Test PAPP‚ÄĎA Testy‚Ķ

jak zbudowańá silnńÖ wińôŇļ z noworodkiem

Jak zbudowańá silnńÖ wińôŇļ z noworodkiem?

WińôŇļ emocjon¬≠al¬≠na z dzieck¬≠iem tworzy sińô juŇľ w cińÖŇľy. Po porodzie musimy skupińá sińô na jej pogŇāńô¬≠bi¬≠e¬≠niu. Zapewni to nasze¬≠mu maluszkowi poczu¬≠cie bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa i miŇāoŇõ¬≠ci. Nie jest to nic trud¬≠nego, a wrńôcz prze¬≠ci¬≠wnie. Budowanie wińôzi z dzieck¬≠iem jest proste i bard¬≠zo przy¬≠jemne. SprawdŇļ, jak zbu¬≠dowańá sil¬≠nńÖ wińôŇļ z noworod¬≠kiem! Spis‚Ķ

jak przygotowańá sińô do cińÖŇľy

Jak przygotowańá sińô do cińÖŇľy?

CińÖŇľa to szczeg√≥l¬≠ny okres w Ňľyciu. Warto wińôc odpowied¬≠nio sińô do niego odpowied¬≠nio przy¬≠go¬≠towańá, aby uniknńÖńá cińÖŇľowych kom¬≠p¬≠likacji i niepotrzeb¬≠ne¬≠go stre¬≠su. Odpowied¬≠nie przy¬≠go¬≠towanie uŇāatwi Ci takŇľe sam pro¬≠ces stara¬≠nia sińô o dziecko. Jak to zro¬≠bińá? SprawdŇļ, jak przy¬≠go¬≠towańá sińô do cińÖŇľy! Spis treŇõ¬≠ci: Zdrowy tryb Ňľycia Bada¬≠nia przed cińÖŇľńÖ Edukac¬≠ja Zdrowy tryb Ňľycia We‚Ķ

wspieranie odpornoŇõci u dzieci

Wspieranie odpornoŇõci u dzieci ‚ÄĒ porady dla rodzic√≥w

Dzieci sńÖ duŇľo bardziej naraŇľone na choro¬≠by i infekc¬≠je niŇľ oso¬≠by dorosŇāe. Ich ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy wcińÖŇľ sińô rozwi¬≠ja, dlat¬≠ego cho¬≠ru¬≠jńÖ czńôŇõ¬≠ciej. Rodz¬≠ice powin¬≠ni wińôc zad¬≠bańá nieco o ich odpornoŇõńá. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Wystar¬≠czy wprowadz¬≠ińá w Ňľycie kil¬≠ka prostych porad. SprawdŇļ, jak powin¬≠no wyglńÖ¬≠dańá wspieranie odpornoŇõci‚Ķ

mail