badania po poronieniu
badania po poronieniu

Badania prenatalne

now browsing by category

 
choroba Brutona

Choroba Brutona — objawy, diagnostyka, leczenie

Choro­ba Bru­tona, zwana też agam­ma­glob­u­line­mią Bru­tona, zal­icza się do pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci. Orga­nizm chorego nie potrafi wyt­warzać prze­ci­w­ci­ał, przez co jest bardziej podat­ny na różnego rodza­ju infekc­je. Choro­ba Bru­tona, opisana w 1952 roku przez Ogde­na Bru­tona, jest jed­nym z pier­wszych odkry­tych niedoborów odpornoś­ci. Czym charak­teryzu­je się to rzad­kie, dziedz­iczne schorze­nie?…

choroba canavan

Choroba Canavan – objawy, diagnostyka, leczenie

Choro­ba Cana­van (zwyrod­nie­nie gąbcza­ste układu ner­wowego, leukody­s­trofia gąbcza­s­ta, Cana­­van-van Bogaer­­ta-Bertran­­da) jest bard­zo rzad­ką dziedz­iczną chorobą gene­ty­czną. Ataku­je układ ner­wowy dziec­ka, doprowadza­jąc do stop­niowego zwyrod­nienia isto­ty białej i szarej w mózgu. Charak­teryzu­je ją przede wszys­tkim obniże­nie sprawnoś­ci ruchowej i intelek­tu­al­nej o różnym stop­niu nasile­nia. Schorze­nie swo­ją nazwę zawdz­ięcza amerykańskiej lekarce i…

badania prenatalne

Badania prenatalne — dlaczego warto je robić?

Bada­nia pre­na­talne pozwala­ją ocenić jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi, czy dziecko rozwi­ja się praw­idłowo. Im wcześniej to nastąpi, tym lep­iej dla dziec­ka – bo zdarza się, że lecze­nie moż­na rozpocząć jeszcze w łonie mat­ki. Poza tym, możli­we jest szy­bkie przy­go­towanie przez lekarzy planu postępowa­nia, a rodz­ice mogą oswoić się z myślą o…

,,,