ūüĎČ Badania prenatalne - sprawdŇļ jakie badania warto wykonańá‚Ěď Przeskocz do treŇõci
badanie wes complex

Badania prenatalne

now browsing by category

 

Badania wolnego pŇāodowego DNA GdaŇĄsk ‚ÄĒ cena, gdzie zrobińá?

Um√≥w badanie wol¬≠nego pŇāodowego DNA w GdaŇĄsku.  NIFTY pro to bez¬≠pieczny test z krwi o wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci. Bada tri¬≠somińô 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somińô 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somińô 13. (zesp√≥Ňā Patau) i inne choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne juŇľ od 10 tygod¬≠nia cińÖŇľy. Dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j i uniknńÖńá niepotrzeb¬≠nej amniopunkcji.‚Ķ

Badania wolnego pŇāodowego DNA Warszawa ‚ÄĒ cena, gdzie zrobińá?

Um√≥w badanie wol¬≠nego pŇāodowego DNA w Warsza¬≠w¬≠ie.  NIFTY pro to bez¬≠pieczny test z krwi o wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci. Bada tri¬≠somińô 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somińô 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somińô 13. (zesp√≥Ňā Patau) i inne choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne juŇľ od 10 tygod¬≠nia cińÖŇľy. Dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j i uniknńÖńá niepotrzeb¬≠nej amniopunkcji.‚Ķ

Test NIPT we WrocŇāawiu. Gdzie zrobińá badanie? Jaka jest cena testu NIPT we WrocŇāawiu?

Um√≥w test NIPT we WrocŇāaw¬≠iu ‚ÄĒ z ubez¬≠piecze¬≠niem i sze¬≠rokim zakre¬≠sem bada¬≠nia.  NIFTY pro to bez¬≠pieczne, niein¬≠wazyjne badanie pre¬≠na¬≠talne w kierunku tri¬≠somii 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somii 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somii 13. (zesp√≥Ňā Patau) i innych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. NIFTY pro dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j o zdrowie dziec¬≠ka, a‚Ķ

Test NIPT w Poznaniu. Gdzie zrobińá badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Poznaniu?

Um√≥w test NIPT w Poz¬≠na¬≠niu ‚ÄĒ z ubez¬≠piecze¬≠niem i sze¬≠rokim zakre¬≠sem bada¬≠nia.  NIFTY pro to bez¬≠pieczne, niein¬≠wazyjne badanie pre¬≠na¬≠talne w kierunku tri¬≠somii 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somii 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somii 13. (zesp√≥Ňā Patau) i innych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. NIFTY pro dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j o zdrowie dziec¬≠ka, a‚Ķ

Test NIPT w Krakowie. Gdzie zrobińá badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Krakowie?

Um√≥w test NIPT w Krakowie ‚ÄĒ z ubez¬≠piecze¬≠niem i sze¬≠rokim zakre¬≠sem bada¬≠nia.  NIFTY pro to bez¬≠pieczne, niein¬≠wazyjne badanie pre¬≠na¬≠talne w kierunku tri¬≠somii 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somii 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somii 13. (zesp√≥Ňā Patau) i innych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. NIFTY pro dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j o zdrowie dziec¬≠ka, a‚Ķ

Test NIPT w GdaŇĄsku. Gdzie zrobińá badanie? Jaka jest cena testu NIPT w GdaŇĄsku?

Um√≥w test NIPT w GdaŇĄsku ‚ÄĒ z ubez¬≠piecze¬≠niem i sze¬≠rokim zakre¬≠sem bada¬≠nia.  NIFTY pro to bez¬≠pieczne, niein¬≠wazyjne badanie pre¬≠na¬≠talne w kierunku tri¬≠somii 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somii 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somii 13. (zesp√≥Ňā Patau) i innych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. NIFTY pro dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j o zdrowie dziec¬≠ka, a‚Ķ

Test NIPT w Warszawie. Gdzie zrobińá badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Warszawie?

Um√≥w test NIPT w Warsza¬≠w¬≠ie ‚ÄĒ z ubez¬≠piecze¬≠niem i sze¬≠rokim zakre¬≠sem bada¬≠nia.  NIFTY pro to bez¬≠pieczne, niein¬≠wazyjne badanie pre¬≠na¬≠talne w kierunku tri¬≠somii 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somii 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somii 13. (zesp√≥Ňā Patau) i innych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. NIFTY pro dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j o zdrowie dziec¬≠ka, a‚Ķ

neuropatia wzrokowa

Neuropatia wzrokowa (LHON) ‚ÄĒ przyczyny, objawy, leczenie

Neu¬≠ropa¬≠tia wzrokowa (LHON) to rzad¬≠ka choro¬≠ba o podŇāoŇľu gene¬≠ty¬≠cznym. Powodu¬≠je ona stop¬≠niowe pog¬≠a¬≠rszanie sińô wzroku aŇľ do jego caŇākowitej utraty. Do tej pory nie zostaŇāa opra¬≠cow¬≠ana skutecz¬≠na meto¬≠da leczenia LHON. Trwa¬≠jńÖ jed¬≠nak prace nad ter¬≠apińÖ genowńÖ, kt√≥ra moŇľe ocal¬≠ińá wzrok chorych pac¬≠jen¬≠t√≥w. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Czym jest neu¬≠ropa¬≠tia wzrokowa? 2.‚Ķ

Nowotwór jako choroba genetyczna

Nowotwór jako choroba genetyczna

Nowotw√≥r jest schorze¬≠niem, kt√≥re rocznie diag¬≠nozu¬≠je sińô u 170 tysińô¬≠cy Polak√≥w, z czego aŇľ 100 tysińô¬≠cy prze¬≠gry¬≠wa walkńô z chorobńÖ. Przy¬≠czyny zachorowa¬≠nia na nowotw√≥r mogńÖ byńá r√≥Ňľne. Jed¬≠nńÖ z nich sńÖ czyn¬≠ni¬≠ki gene¬≠ty¬≠czne. Oznacza to, Ňľe predys¬≠pozy¬≠cjńô do zachorowa¬≠nia na nowotw√≥r odziedz¬≠iczyńá moŇľe¬≠my po naszych rodz¬≠i¬≠cach czy dzi¬≠ad¬≠kach. Spis treŇõci:‚Ķ

astma

Astma ‚ÄĒ czy ma coŇõ wsp√≥lnego z predyspozycjńÖ genetycznńÖ?

Ast¬≠ma oskrzelowa to powszech¬≠na choro¬≠ba, z kt√≥rńÖ zma¬≠ga sińô aŇľ 339 mil¬≠ion√≥w os√≥b na caŇāym Ňõwiecie. Prowadzi ona do nagŇāego skur¬≠czu oskrzeli, kt√≥ry moŇľe wywoŇāańá falńô nieprzy¬≠jem¬≠nych dolegli¬≠woŇõ¬≠ci. Objawy ast¬≠my pojaw¬≠iańá mogńÖ sińô w r√≥Ňľnym momen¬≠cie i z r√≥Ňľnym nasile¬≠niem. Sama choro¬≠ba rozwi¬≠ja sińô na skutek predys¬≠pozy¬≠cji gene¬≠ty¬≠cznej poŇāńÖc¬≠zonej z‚Ķ

dziedziczenie grupy krwi

Dziedziczenie grupy krwi ‚ÄĒ jak przebiega? Po kim dziecko dziedziczy grupńô krwi?

Dziedz¬≠icze¬≠nie to niezwykŇāy mech¬≠a¬≠nizm. KaŇľdy z nas swo¬≠je cechy dziedz¬≠iczy po rodz¬≠i¬≠cach. Przekazu¬≠jńÖ nam oni nie tylko kolor oczu czy wŇāos√≥w, ale takŇľe grupńô krwi. Mech¬≠a¬≠nizm dziedz¬≠iczenia krwi nie jest jed¬≠nak taki prosty. Gru¬≠pa krwi dziec¬≠ka moŇľe byńá caŇākowicie r√≥Ňľ¬≠na od grupy krwi rodz¬≠ic√≥w. Jak wińôc prze¬≠b¬≠ie¬≠ga dziedz¬≠icze¬≠nie grup krwi?‚Ķ

wrodzona niedoczynnoŇõńá tarczycy

Wrodzona niedoczynnoŇõńá tarczycy u dzieci ‚ÄĒ do czego prowadzi?

Wrod¬≠zona niedoczyn¬≠noŇõńá tar¬≠czy¬≠cy u dziec¬≠ka, jeŇõli jest nielec¬≠zona, moŇľe przy¬≠czynińá sińô do op√≥Ňļnienia roz¬≠wo¬≠ju intelek¬≠tu¬≠al¬≠nego. Co to za choro¬≠ba i jak wykryńá wrod¬≠zonńÖ niedoczyn¬≠noŇõńá tar¬≠czy¬≠cy u noworod¬≠ka, zan¬≠im bńôdzie za p√≥Ňļno? Odpowiadamy na te pyta¬≠nia. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Wrod¬≠zona niedoczyn¬≠noŇõńá tar¬≠czy¬≠cy ‚ÄĒ na czym pole¬≠ga ta choro¬≠ba? 2. Niedoczyn¬≠noŇõńá tarczycy‚Ķ

mail