Przeskocz do treści
coloalert

Jakie badania profilaktyczne na raka jelita grubego warto wykonać?

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego to szansa na ura­towanie życia. Dzię­ki nim może­my wykryć chorobę we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju, kiedy lecze­nie może przynieść oczeki­wane skut­ki. Sprawdź, jakie bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego najlepiej wykonać!badania profilaktyczne na raka jelita grubego

Spis treś­ci:

  1. Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego — dlaczego warto je wykonać?
  2. Kolonoskopia jako badanie pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego
  3. Test FIT jako badanie pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego
  4. Test ColoAlert jako badanie pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego

Badania profilaktyczne na raka jelita grubego — dlaczego warto je wykonać?

Nieste­ty rak jeli­ta grubego to choro­ba, która przez dłu­gi czas rozwi­ja się bezob­ja­wowo. Po cichu wyniszcza ona orga­nizm. Pier­wsze wyraźne symp­to­my pojaw­ia­ją się dopiero w zaawan­sowanym sta­di­um roz­wo­ju nowot­woru. Szanse na skuteczne lecze­nie są już wtedy niewielkie.

Rak jeli­ta grubego jest w pełni wyleczal­ny, jeśli tylko zostanie wykry­ty odpowied­nio wcześnie. Szy­bkie otrzy­manie diag­nozy umożli­wia­ją nam właśnie bada­nia pro­fi­lak­ty­czne, takie jak kolonoskopia, test FIT czy test ColoAlert. Są one szczegól­nie zale­cane osobom po 50 roku życia[1].

Kolonoskopia jako badanie profilaktyczne na raka jelita grubego

Pod­sta­wowym badaniem pro­fi­lak­ty­cznym na raka jeli­ta grubego jest kolonoskopia. Pole­ga ona na umieszcze­niu giętkiej rur­ki z kamerą w odby­cie pac­jen­ta. Pozwala to na dokładne obe­jrze­nie jeli­ta od wewnątrz. Dzię­ki temu lekarz może zauważyć ewen­tu­alne zmi­any nowotworowe[2].

Kolonoskopię wykonu­je się ze znieczu­le­niem ogól­nym lub miejs­cowym. Cała pro­ce­du­ra zaj­mu­je od 15 do 45 min­ut. Dokład­ny czas zależy od tego, co dokład­nie lekarz zauważy w obrę­bie jeli­ta grubego pacjenta.

Test FIT jako badanie profilaktyczne na raka jelita grubego

Test FIT to kole­jne badanie pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego. Sprawdza on, czy w kale obec­na jest krew uta­jona. Jest to objaw krwaw­ienia z prze­wodu pokar­mowego, a co za tym idziemy symp­tom raka jeli­ta grubego. Krew uta­jona nie wys­tępu­je jed­nak u każdego pac­jen­ta z tym typem nowot­woru, dlat­ego oprócz tes­tu FIT warto wykon­ać także inne bada­nia profilaktyczne.

Test ColoAlert jako badanie profilaktyczne na raka jelita grubego

Kole­jnym badaniem pro­fi­lak­ty­cznym na raka jeli­ta grubego jest test ColoAlert. Jest to innowa­cyjne badanie, które wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki kału. Dzię­ki temu jest ono całkowicie bezbolesne dla pac­jen­ta. Jest także bard­zo kom­for­towe, ponieważ potrzeb­ną do bada­nia próbkę pobiera się we włas­nej łazience.

Test ColoAlert jest świet­ną alter­naty­wą dla osób, które z pewnych powodów obaw­ia­ją się kolonoskopii. Bada­nia te są równie skuteczne. Czułość tes­tu ColoAlert wynosi aż 85% . Dzię­ki temu mogą zostać wykryte w nim zmi­any nowot­worowe nawet we wczes­nym sta­di­um rozwoju.

Źródła:

  1. https://www.zwrotnikraka.pl/badania-przesiewowe-rak-jelita-grubego/
  2. https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/kolonoskopia-badanie-ktore-ratuje-zycie
Oceń
mail