Przeskocz do treści
coloalert

ColoAlert — nowej generacji nieinwazyjny test wykrywający raka jelita grubego już we wczesnej fazie rozwoju

Rak jelita grubegoCodzi­en­nie w Polsce 33 oso­by tracą życie z powodu raka jeli­ta grubego. [1] Spec­jal­iś­ci przewidu­ją, że do roku 2025 licz­ba ta może się nawet pod­woić! [2] W rankingu europe­jskim Pol­s­ka zaj­mu­je jed­ną z pier­wszych pozy­cji pod wzglę­dem śmiertel­noś­ci spowodowanej przez raka jeli­ta grubego pomi­mo, iż wczesne wykrycie tego nowot­woru daje duże szanse na jego  całkowite wylecze­nie. [3]

Nieste­ty, cho­ci­aż od 2008 roku w Polsce real­i­zowany jest pro­gram badań prze­siewowych, licz­ba zgonów z tego powodu wciąż pozosta­je wyso­ka. Pola­cy nie chcą wykony­wać rutynowej kolonoskopii i zgłasza­ją się na nią zwyk­le wtedy, kiedy na skuteczne lecze­nie jest już za późno. Co więcej, onkolodzy alar­mu­ją, że w ciągu najbliższych dwudzi­es­tu lat licz­ba przy­pad­ków tego nowot­woru może znaczą­co wzros­nąć. [4]

Polacy boją się kolonoskopii

Okazu­je się, że główną przy­czyną dużej licz­by zgonów z powodu raka jeli­ta grubego w Polsce jest to, że nie wykonu­je­my rutynowych badań prze­siewowych w tym przede wszys­tkim kolonoskopii. Kolonoskopia nie tylko posi­a­da bard­zo dużą skuteczność w wykry­wa­nia raka jeli­ta oraz stanów prze­drakowych ale także pozwala na usunię­cie polipów, co zapo­b­ie­ga roz­wo­ju nowotworu.

Cho­ci­aż badanie to ma ogromne znacze­nie w pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego kolonoskopia posi­a­da także swo­je minusy. Bada­nia przeprowad­zone przez jed­nos­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wykaza­ły, że aż 56% pac­jen­tów uni­ka kolonoskopii z obawy przed bólem związanym z badaniem. Niemal połowa z nich (46%) rezygnu­je z powodu wsty­du i dyskom­for­tu związanego z metodą bada­nia. Dodatkowo, 25% badanych wyraża obawę przed możli­wy­mi kom­p­likac­ja­mi, taki­mi jak per­forac­ja jelita.

Alter­naty­wą dla osób obaw­ia­ją­cych się kolonoskopii, ale zain­tere­sowanych pro­fi­lak­tyką raka jeli­ta grubego, jest badanie prób­ki kału — test ColoAlert.  To jedyne badanie w Polsce, które ze skutecznoś­cią zbliżoną do kolonoskopii pozwala na wykrycie raka jeli­ta grubego. Jest przy tym niein­wazyjne i proste w wykonaniu. 

ColoAlert — nowej generacji nieinwazyjny test na raka jelita grubego

Test gene­ty­czny ColoAlert został stwor­zony w celu niein­wazyjnego wykry­wa­nia raka jeli­ta grubego na wczes­nych eta­pach, wyko­rzys­tu­jąc zaawan­sowaną tech­nikę anal­izy DNA. Jest szczegól­nie pole­cany osobom, które z różnych przy­czyn nie mogą lub nie chcą wykon­ać kolonoskopii.

Test ColoAlert opra­cow­any został przez niemieck­ie lab­o­ra­to­ri­um Mainz Bio­med i  uzyskał liczne prestiżowe cer­ty­fikaty. Doty­chczas dostęp­ny był w kra­jach takich jak Niem­cy, Hisz­pa­nia, Włochy i Wiel­ka Bry­ta­nia, a od 2023 roku jest również dostęp­ny w Polsce (na razie jedynie odpłat­nie, w cenie zbliżonej do pry­wat­nej kolonoskopii).

ColoAlert wykry­wa zmi­any prze­drakowe (polipy) i nowot­wory na wczes­nym etapie z dokład­noś­cią 85% i specy­ficznoś­cią 92% [5], co jest wynikiem porówny­wal­nym do kolonoskopii. Aby przeprowadz­ić badanie, wystar­czy pobrać próbkę kału za pomocą spec­jal­nego zestawu i wysłać ją do lab­o­ra­to­ri­um, gdzie przeprowadzana jest anal­iza gene­ty­cz­na DNA metodą PCR, uzu­pełniona o test na krew utajoną.

ColoAlert bada następujące parametry:

  • stęże­nie ludzkiego DNA w kale, co jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ w obszarze zmi­an nowot­worowych dochodzi do zwięk­szonego nam­naża­nia się komórek nabłon­ka jeli­ta, które potem są wydalane z kałem;
  • mutac­je w genie KRAS, obec­na u ok. 40% pac­jen­tów z rakiem jeli­ta grubego, wskazu­ją­ca na agresy­wność i potenc­jalne prz­erzu­ty raka, jak również wys­tępu­ją­ca w gruczolakach;
  • mutac­je w genie BRAF, obec­ne u ok. 10% pac­jen­tów, charak­terysty­czne dla trud­nych do wykrycia w kolonoskopii polipów „ząbkowanych”;
  • krew uta­jona w kale, wskazu­ją­ca na obec­ność ludzkiej hemo­glo­biny w stol­cu, co może wskazy­wać na polipy lub guzy krwaw­iące do prze­wodu pokarmowego.

Co ważne do tes­tu ColoAlert nie trze­ba się w żaden sposób przy­go­towywać. Pac­jent nie musi być na czc­zo ani stosować żad­nej spec­jal­nej diety. Nie ma też koniecznoś­ci oczyszcza­nia jeli­ta. Test moż­na przeprowadz­ić kom­for­towo pobier­a­jąc próbkę kału we włas­nej toalecie.

 

Piśmi­en­nict­wo:

[1] https://www.termedia.pl/onkologia/Kto-spojrzy-w-oczy-chorym-na-zaawansowanego-raka-jelita-grubego-Czy-uzyskaja-dostep-do-leczenia-mozliwego-juz-gdzie-indziej‑,32886.html
[2] https://onkologia.org.pl/sites/default/files/publications/2022–05/Prognozy_2025.pdf
[3] https://europacolonpolska.pl/rak-jelita-grubego/treatment-treatment-options/?menu_id=13897
[4] https://gastroenterologia-praktyczna.pl/a5168/Eksperci–trzeba-zwiekszyc-dostep-do-diagnostyki-raka-jelita-grubego.html/
[5] Dollinger et al. (2018)
Oceń
mail