Przeskocz do treści
coloalert

Kolonoskopia — na czym polega badanie? Jak się do niego przygotować?

Kolonoskopia nazy­wana jest zło­tym stan­dar­d­em diag­nos­ty­cznym w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Pozwala ona na dokład­ną ocenę wnętrza jeli­ta grubego pac­jen­ta i wykrycie ewen­tu­al­nych zmi­an nowot­worowych w jego obrę­bie. Na czym dokład­nie pole­ga kolonoskopia? Jak się do niej przy­go­tować? Czy badanie boli? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej!kolonoskopia

Spis treś­ci:

  1. Kolonoskopia — prze­bieg badania
  2. Kolonoskopia — czy badanie boli?
  3. Kolonoskopia — przy­go­towanie do badania
  4. Kolonoskopia — cena badania

Kolonoskopia — przebieg badania

Kolonoskopia to badanie endoskopowe dol­nego odcin­ka prze­wodu pokar­mowego. Dzię­ki niej lekarz może dokład­nie przyjrzeć się wnętrzu jeli­ta grubego pac­jen­ta oraz koń­cowe­mu odcinkowi jeli­ta cienkiego. Jest to możli­we dzię­ki wprowadze­niu do odby­tu pac­jen­ta giętkiej rur­ki zakońc­zonej kamerą.

W trak­cie kolonoskopii do odby­tu pac­jen­ta wprowad­zone mogą zostać także dodatkowe narzędzia. Jest to wskazane m.in. w przy­pad­ku koniecznoś­ci pobra­nia niewielkiego wycin­ka do bada­nia histopatologicznego[1].

Kolonoskopia — czy badanie boli?

Kolonoskopia więk­szoś­ci pac­jen­tów kojarzy się z bólem i dyskom­fortem. Najczęś­ciej jed­nak przeprowadze­nie bada­nia jest niemal całkowicie bezbolesne, ponieważ wykonu­je się je w znieczu­le­niu ogól­nym lub miejs­cowym. Kolonoskopia może nie spowodować żad­nego bólu także bez znieczu­le­nia. Jest to jed­nak zależne od budowy anatomicznej pac­jen­ta i jego wrażli­woś­ci na ból.

Pac­jen­ci z wyko­naniem kolonoskopii najczęś­ciej zwleka­ją tak dłu­go, jak tylko jest to możli­we. Może to prowadz­ić do opóźnienia postaw­ienia diag­nozy, przez co nie będzie możli­we już skuteczne lecze­nie. W takiej sytu­acji pac­jen­tom pole­ca się wyko­nanie domowego tes­tu na raka jeli­ta grubego ColoAlert. Jest to bezbolesne badanie, do którego potrzeb­na jest jedynie prób­ka kału.

Kolonoskopia — przygotowanie do badania

Do przeprowadzenia kolonoskopii konieczne jest kilkud­niowe przy­go­towanie, dzię­ki które­mu oczyścimy jeli­to ze złogów kałowych. W tym celu na tydzień przed badaniem rozpocząć należy stosowanie diety lekkos­trawnej, a dwa dni przed badaniem wyp­icie spec­jal­nej zaw­iesiny przeczyszcza­jącej. W dniu bada­nia pac­jent powinien pow­strzy­mać się od spoży­wa­nia jakichkol­wiek posiłków[2].

Kolonoskopia — cena badania

Kolonoskopię niek­tórzy pac­jen­ci wykon­ać może­my bezpłat­nie dzię­ki refun­dacji Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia (NFZ). Jest to możli­we w przypadku:

• Pac­jen­tów w wieku od 50 do 65 lat
• Pac­jen­tów po 40 roku życia, jeśli zna­j­du­ją się w grupie ryzy­ka (oso­ba z ich najbliższej rodziny cho­ru­je lub chorowała na raka jeli­ta grubego)

Pozostali pac­jen­ci muszą ponieść pełne kosz­ty przeprowadzenia kolonoskopii. Cena zależ­na jest od konkret­nej placów­ki, ale zwyk­le przeprowadze­nie bada­nia kosz­tu­je od 400 do 1000 zł.

Źródła:

  1. https://www.testdna.pl/kolonoskopia/
  2. https://www.zozmokotow.pl/images/diagnostyka/Instrukcja-przygotowania-FORTRANS.pdf
Oceń
mail