Czym zastąpić kolonoskopię? Przeskocz do treści
coloalert

Czym zastąpić kolonoskopię?

Kolonoskopia to zło­ty stan­dard w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Jest to jed­nak badanie, które nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Kojarzy się ono raczej z czymś bolesnym, nieprzy­jem­nym i wsty­dli­wym. W kon­sek­wencji wielu pac­jen­tów stara się jej uniknąć. Czy jest to możli­we? Czy ist­nieje zastępst­wo kolonoskopii? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej!zastępstwo kolonoskopii

Spis treś­ci:

  1. Kolonoskopia jako stan­dard diag­nos­ty­czny w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego
  2. Kolonoskopia — dlaczego pac­jen­ci jej unikają?
  3. Kolonoskopia — czym ją zastąpić?

Kolonoskopia jako standard diagnostyczny w diagnostyce raka jelita grubego

Kolonoskopia jest jedynym badaniem diag­nos­ty­cznym przeprowadzanym w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Dzię­ki niemu lekarz może dokład­nie obe­jrzeć wnętrze jeli­ta i wykryć ewen­tu­alne niepoko­jące zmi­any, w tym zmi­any o charak­terze nowot­worowym [1].
Kolonoskopię wykonu­je się poprzez wprowadze­nie do odby­tu pac­jen­ta giętkiej rur­ki zakońc­zonej kamerą. Dzię­ki temu lekarz może przyjrzeć się jeli­tu grube­mu pac­jen­ta od wewnątrz. Zwyk­le badanie to wykony­wane jest ze znieczu­le­niem, aby całkowicie zmniejszyć dyskom­fort pac­jen­ta. Cała pro­ce­du­ra trwać może od 15 do 40 minut.

Kolonoskopia — dlaczego pacjenci jej unikają?

W 2022 roku zgłaszal­ność na kolonoskopię wynosiła jedynie 17,4% [2]. Jest to okrop­nie nis­ki wynik. Tak niska zgłaszal­ność spowodowana jest złą sławą kolonoskopii. Pac­jen­ci myślą o niej jako o bada­niu bard­zo niekom­for­towym i bolesnym, przez co odwleka­ją jego wyko­nanie tak dłu­go, jak to możli­we. Nieste­ty może mieć to dla nich trag­iczne konskewenc­je. Późne wykrycie raka jeli­ta grubego znacznie zmniejsza szanse powodzenia leczenia.

Kolonoskopia — czym ją zastąpić?

Kolonoskopii może nie udać nam się uniknąć. Jeśli jed­nak bard­zo obaw­iamy się tego bada­nia, to na początku może­my spróbować zde­cy­dować się na jed­no z alter­naty­wnych badań prze­siewowych. W takiej sytu­acji przeprowadz­ić możemy:

  •  Endoskopia kap­sułkowa — jest to innowa­cyjne narzędzie stwor­zone do diag­nos­ty­ki prze­wodu pokar­mowego. Pole­ga ono na połknię­ciu kap­suł­ki wielkoś­ci więk­szej tablet­ki wit­a­minowej. Kap­suł­ka, prze­chodząc przez przewód pokar­mowy, wykonu­je zdję­cia, które następ­nie oce­nia lekarz. Jest ona jed­no­ra­zowa, dlat­ego na końcu jest wydalana z organizmu.
  •  Test ColoAlert – jest to niein­wazyjne badanie, do którego potrzeb­na jest jedynie prób­ka kału pac­jen­ta. Dzię­ki niemu wykryć może­my zmi­any nowot­worowe już na wczes­nym etapie ich roz­wo­ju. Próbkę do tes­tu pobrać może­my w domu za pomocą spec­jal­nego zestawu, dzię­ki czemu badanie jest dużo bardziej kom­for­towe dla pacjenta.
  •  Kolono­grafia (kolonoskopia wirtu­al­na) — jest to badanie wykony­wane za pomocą tomo­gra­fu kom­put­erowego. Konieczne do jego wyko­na­nia jest rozsz­erze­nie jelit poprzez wypełnie­nie ich gazem za pomocą wprowadzenia do odby­tu elasty­cznej rur­ki. Następ­nie przeprowadza się skany pod­czas leże­nia na ple­cach i na brzuchu. W ich trak­cie pac­jent musi wstrzymy­wać oddech.

Pamię­ta­jmy, że wszys­tkie te bada­nia są prze­siewowe. Wyko­nanie kolonoskopii i tak może być więc konieczne.

Źródła:

  1.  https://www.bielanski.med.pl/wp-content/uploads/2022/12/Kolonoskopia_opis-procedury.pdf
  2. Aktu­al­na sytu­ac­ja pac­jen­tów z nowot­wora­mi układu pokar­mowego w Polsce.pdf.
Oceń
mail