Przeskocz do treści
coloalert

Rozwój emocjonalny niemowląt — jak przebiega? Jak go wspierać?

Dziecko rozwi­ja się emocjon­al­nie już od pier­wszych dni życia. Stop­niowo uczy się wyrażać to, co czu­je oraz odbier­ać emoc­je innych. Ma to ogrom­ny wpływ na pro­ces ksz­tał­towa­nia się jego osobowoś­ci. Sprawdź, jak dokład­nie prze­b­ie­ga rozwój emocjon­al­ny niemowląt i jak możesz go wspierać!rozwój emocjonalny niemowląt

Spis treś­ci:

  1. Rozwój emocjon­al­ny niemowląt — przebieg
  2. Rozwój emocjon­al­ny niemowląt — jak go wspierać?

Rozwój emocjonalny niemowląt — przebieg

Two­je dziecko przy­chodzi na świat z wrod­zoną umiejęt­noś­cią komu­nikowa­nia niek­tórych emocji. Potrafi już okazać radość, złość, smutek, stra­ch oraz zaw­sty­dze­nie. Na początku wszys­tkie emoc­je Twój maluszek będzie wyrażał za pomocą płaczu. Z cza­sem nauczy się jed­nak robić to także za pomocą mimi­ki oraz gestów, a po pewnym cza­sie będzie się już z Tobą komu­nikował za pomocą słów.

Dziecko rozwi­ja się emocjon­al­nie głównie w kon­tak­cie ze swoi­mi opieku­na­mi. Już w pier­wszym miesiącu życia w reakcji na Twój niepokój Two­ja pociecha może odmówić przyję­cia pokar­mu. W drugim miesiącu życia może uspoka­jać się na dźwięk miłego tonu gło­su, a w trzec­im odwza­jem­ni­ać uśmiech. Z kolei w czwartym miesiącu życia maluch może płaczem doma­gać się Waszej uwa­gi. Około siód­mego-ósmego miesią­ca życia uwagę tę będzie próbował zwró­cić na siebie poprzez gaworzenie.

Rozwój emocjonalny niemowląt — jak go wspierać?

Prze­bieg roz­wo­ju emocjon­al­nego jest bard­zo ważny. Warunk­u­je on szczęśli­wą przyszłość naszego dziec­ka. Warto więc wspier­ać rozwój naszego malusz­ka już od pier­wszych dni życia. Przyniesie mu to ogromne korzyści.

We wspiera­niu roz­wo­ju emocjon­al­nego niemowla­ka najważniejsze jest okazy­wanie mu miłoś­ci i czułoś­ci. Przy­tu­laj, całuj, głaskaj i noś swo­jego malusz­ka tak częs­to, jak tylko możesz. Reaguj także zawsze na jego krzyk i płacz. Dzię­ki temu dziecko będzie czuło się bez­pieczne, akcep­towane i kochane, a to najlep­szy możli­wy fun­da­ment jego roz­wo­ju. Postaraj się także dzielić z maluszkiem jego emoc­je. Utul go, gdy jest smut­ny i ciesz się razem z nim, gdy coś go rozweseli.
Dla roz­wo­ju emocjon­al­nego niemowla­ka niezwyk­le waż­na jest codzi­en­na ruty­na. Two­je­mu maluszkowi potrzeb­ne są stałe pory karmienia, snu, zabawy oraz spaceru. Taki stały rytm dnia pozwala maluszkowi poczuć się bez­piecznie i stop­niowo oswa­jać się z otacza­jącą go rzeczy­wis­toś­cią. Dzię­ki temu Two­je dziecko będzie czuło się pewnie w wyraża­niu swoich uczuć.

Oceń
mail