Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Choroby genetyczne

now browsing by category

W Polsce z różnego rodza­ju choroba­mi gene­ty­czny­mi może zma­gać się nawet 1 do 2,5 mil­iona osób. Mimo że posi­adamy coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń uwarunk­owanych gene­ty­cznie, to w dal­szym ciągu nie znamy przy­czyny wielu z nich. Choro­by gene­ty­czne pow­sta­ją w wyniku mutacji (zmi­any) w poje­dynczych genach albo w obrę­bie kilku genów. Ich objawy mogą być bard­zo różne, mniej lub bardziej nasilone. Bywa, że skut­ki choro­by gene­ty­cznej są led­wo zauważalne, innym razem schorze­nie poważnie zaburza funkcjonowanie całego orga­niz­mu. Ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Wilsona, choro­ba Fab­ry’ego, zespół Dow­na — poz­naj te oraz wiele innych chorób gene­ty­cznych człowieka.

 
NIFTY a amniopunkcja

NIFTY a amniopunkcja — czym różnią się te badania?

Wiele mam zas­tanaw­ia się, które bada­nia pre­na­talne wykon­ać – test NIFTY czy amniop­unkcję — w sytu­acji gdy otrzy­ma­ją niepraw­idłowy wynik tes­tu PAPP‑a . Oba bada­nia pozwala­ją sprawdz­ić zdrowie dziec­ka pod kątem m.in. zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa i zespołu Patau i mają podob­ną czułość na poziomie 99%. Należą jed­nak do zupełnie…

szczepić dziecko czy nie

Czy szczepić dziecko czy nie? Poznaj odpowiedź na to pytanie!

Rodz­ice maluchów w wieku przed­szkol­nym i szkol­nym częs­to zada­ją sobie ważne pytanie – czy szczepić dziecko? Jak bez­piecznie szczepić dziecko? Odpowiedź wcale nie jest taka pros­ta. Owszem, szczepi­enia pro­fi­lak­ty­czne są konieczne, by ochronić dziecko przed choroba­mi zakaźny­mi, zdarza­ją się jed­nak sytu­acje, kiedy dziecko ma prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia lub maluch wyma­ga…

od czego jest padaczka

Co wywołuje atak padaczki? Jakie są przyczyny padaczki?

Padacz­ka to schorze­nie neu­ro­log­iczne, które może znacznie utrud­nić funkcjonowanie. Od czego jest padacz­ka? Co wywołu­je atak padacz­ki? Na czym pole­ga diag­no­zowanie ataków padaczkowych i ich lecze­nie? Niniejszy artykuł porusza te tem­aty! Co wywołu­je atak padacz­ki? Sprawdź: Co wywołu­je atak padacz­ki – jakich czyn­ników unikać? Od czego jest padacz­ka – czy…

zaburzenia odpornosci

Zaburzenia odporności – upośledzenie odporności może wynikać z nieprawidłowości w genach!

Zaburzenia odpornoś­ci mogą się objaw­iać z różnym nasile­niem u różnych grup wiekowych. Upośledze­nie odpornoś­ci może zakłó­cać nor­malne funkcjonowanie, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Kiedy zaburzenia odpornoś­ci mogą stanow­ić poważne zagroże­nie? Wiele zależy od tego, jaka jest przy­czy­na słabej odpornoś­ci. Jeśli do wys­tąpi­enia prob­lemów z ukła­dem immuno­log­icznym przy­czyniły się wadli­we geny,…

test nifty pro, test nifty pro cena, test nifty cena, nifty cena, badanie nifty pro, badanie nifty

Test NIFTY pro – nowa, rozszerzona wersja NIFTY już w Polsce!

Od 2018 roku w Polsce dostęp­na jest już nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja prze­siewowego tes­tu pre­na­tal­nego NIFTY – test NIFTY pro. Badanie to, oprócz stan­dar­d­owych wad wrod­zonych uwzględ­ni­anych w tego rodza­ju tes­tach, takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau, wykry­wa również 84 mikrodelecje/ mikrodu­p­likac­je. Tym sposobem sta­je się najsz­er­szym testem NIFTY i…

diagnostyka metaboliczna

Diagnostyka chorób metabolicznych – badania genetyczne dadzą pewny wynik!

Diag­nos­ty­ka chorób meta­bol­icznych opiera się przede wszys­tkim o bada­nia gene­ty­czne. Testy DNA pomogą wykryć zaburzenia meta­bol­iczne, zan­im jeszcze dojdzie do ujawnienia się niepoko­ją­cych objawów. W więk­szoś­ci przy­pad­ków lecze­nie chorób meta­bol­icznych jest bard­zo proste i pole­ga na wdroże­niu odpowied­niej dla danego przy­pad­ku diety. Jeśli diag­nos­ty­ka meta­bol­icz­na zostanie wyko­nana zaw­cza­su, może­my ura­tować…

autyzm dieta

Autyzm – dieta przy autyzmie – sprawdź obecny stan wiedzy na ten temat!

Dieta a autyzm – to zagad­nie­nie intere­su­je wielu rodz­iców, a także spec­jal­istów, zaj­mu­ją­cych się dzieć­mi z objawa­mi ze spek­trum autyz­mu. Odpowied­nia dieta przy autyzmie może bowiem wpłynąć znaczą­co na lecze­nie. Jak powin­na być zbi­lan­sowana dieta w autyzmie? Na co uważać? Jaka dieta dla dzieci z autyzmem jest najlep­sza? Postaramy się…

badania metaboliczne u dzieci

Choroby metaboliczne u dzieci – badania metaboliczne noworodka mogą je szybko wykryć!

Wrod­zone choro­by meta­bol­iczne u dzieci są bard­zo pod­stęp­ne, zaburzenia te częs­to rozwi­ja­ją się w ukryciu, by po kilku miesią­cach lub lat­ach dać niepoko­jące objawy. Zaburzenia meta­bol­iczne u dzieci dają bard­zo groźne powikła­nia. Wśród objawów nielec­zonych chorób meta­bol­icznych u dzieci wyróż­nia się między inny­mi opóźnie­nie roz­wo­ju intelek­tu­al­nego. Jak do tego nie…

padaczka u dzieci

Padaczka u dzieci, epilepsja u dzieci – jakie są jej przyczyny?

Padacz­ka u dzieci może się rozwinąć wskutek różnorod­nych czyn­ników. Do uszkodzenia układu ner­wowego może dojść np. w wyniku około­porodowych kom­p­likacji. W wielu przy­pad­kach epilep­s­ja u dzieci rozwi­ja się w wyniku niepraw­idłowoś­ci w genach. Na szczęś­cie zmi­any w genach wywołu­jące padaczkę u noworod­ków czy też padaczkę u małych dzieci da się…

autyzm dziecięcy rokowania

Autyzm dziecięcy – rokowania – co można zrobić, by pomóc dziecku?

Jed­nym z najpoważniejszych zaburzeń roz­wo­jowych, które spędza­ją sen z powiek zatroskanym rodz­i­com, jest autyzm dziecię­cy. Rokowa­nia dla zaburzeń ASD są o wiele lep­sze, gdy diag­noza autyz­mu zostanie postaw­iona na wczes­nym etapie. Jeśli do roz­wo­ju objawów autyz­mu doprowadz­iły czyn­ni­ki gene­ty­czne, moż­na odkryć przy­czynę autyz­mu i osza­cow­ać ryzyko wys­tąpi­enia zaburzeń u innych…

testy na odpornosc

Testy na odporność – jakie badania wykonać, by sprawdzić, czy układ immunologiczny działa prawidłowo?

Sła­ba odporność to częsty prob­lem u dzieci w wieku przed­szkol­nym i szkol­nym. Gdy jed­nak dziecko cią­gle cho­ru­je i prze­chodzi infekc­je ciężej niż rówieśni­cy prze­chodzi infekc­je, warto się zas­tanow­ić, czy aby na pewno jego układ immuno­log­iczny funkcjonu­je praw­idłowo. Z pomocą przy­chodzą testy na odporność. To bada­nia, które moż­na wykon­ać, gdy dziecko…

kwalifikacja do szczepienia

Kwalifikacja do szczepienia – jakie badania wykonać, by uniknąć NOPów?

Kwal­i­fikac­ja do szczepi­enia dziec­ka jest koniecz­na, by dowiedzieć się, czy może ono być bez­piecznie szczepi­one. Dzię­ki temu rodz­ice mogą uniknąć NOPów, czyli Niepożą­danych Odczynów Poszczepi­en­nych. Jak kwal­i­fiku­je się dziecko do szczepi­enia? Które bada­nia przed szczepi­e­niem są najważniejsze? Pod­powiadamy w niniejszym artykule! Kwal­i­fikac­ja do szczepi­enia – oto najważniejsze infor­ma­c­je z tego…