Redakcja serwisu genetyczne.pl - badania i choroby genetyczne Przeskocz do treści
coloalert

Redakcja

Ser­wis Genetyczne.pl pow­stał z myślą o wszys­t­kich tych osobach, które chci­ały­by dowiedzieć się czegoś więcej na tem­at różnych chorób gene­ty­cznych. Nasza strona dostar­czy Państ­wu rzetel­nych i sprawd­zonych infor­ma­cji na tem­at wybranych jed­nos­tek chorobowych uwarunk­owanych gene­ty­cznie, wskaże ich przy­czyny, najbardziej charak­terysty­czne objawy oraz metody diag­no­zowa­nia i leczenia. Nie zabraknie na niej również cieka­wostek ze świa­ta gene­ty­ki oraz infor­ma­cji o bieżą­cych wydarzeni­ach. Mamy nadzieję, że ser­wis Genetyczne.pl będzie cieszył się dużą pop­u­larnoś­cią oraz że każdy zna­jdzie w nim coś intere­su­jącego dla siebie. Gorą­co zachę­camy do odwiedza­nia naszej strony!

Kontakt z redakcją

redakcja@genetyczne.pl

Serwis Genetyczne.pl w mediach

  • Kolorowe skar­pet­ki w sol­i­darnoś­ci”, Puls gminy, kwiecień 2019 r. Zobacz artykuł

Patronat medialny 2019 r.

  • Kon­fer­enc­ja “SeXY Gene – Gene­ty­cznie o Płciowoś­ci, Sek­su­al­noś­ci i Gen­der”. Więcej infor­ma­cji
mail