Konferencja "SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności" Przeskocz do treści
coloalert

Konferencja “SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności i Gender”

29 czer­w­ca 2019 o godz. 9:00 roku w Cen­trum Biologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu odbędzie się stu­denc­ka kon­fer­enc­ja naukowa “SeXY Gene – Gene­ty­cznie o Płciowoś­ci, Sek­su­al­noś­ci i Gen­der”. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej oraz  Kat­e­dra i Zakład Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poznaniu.

Konferencja "SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności i Gender"

Na kon­fer­encji porus­zone zostaną tem­aty doty­czące gene­ty­cznego podłoża ludzkiej sek­su­al­noś­ci. Zaprasza­my wszys­t­kich zainteresowanych.


Źródło: infor­ma­c­je prasowe

Grafi­ka: razlomov/depositphotos.com

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail