Przeskocz do treści
coloalert

19 maja, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt

19 maja obchodz­imy Ogólnopol­s­ki Dzień Bliźniąt. Z tej okazji przy­go­towal­iśmy infor­ma­c­je i cieka­wost­ki doty­czące ciąży bliź­ni­aczej oraz bliźniąt jed­no­ja­jowych i dwu­ja­jowych. Zaprasza­my do lektury!

ogólnopolski dzień bliźniąt

Bliźnięta jednojajowe

 • Bliź­ni­ak jed­no­ja­jowy jest przykła­dem gene­ty­cznego klona, który pow­sta­je w nat­u­ral­ny sposób.
 • Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe są tej samej płci i są do siebie podob­ne jak dwie kro­ple wody, mogą mieć podob­ny charak­ter i zain­tere­sowa­nia, a także cier­pieć na podob­ne choroby. 
 • Pow­sta­ją, gdy zapłod­niona przez jeden plem­nik poje­dyncza zygo­ta dzieli się na dwie części.
 • Rozwi­ja­ją się w jed­nym worku owod­niowym i zazwyczaj mają jed­no łożysko.

Bliźnięta dwujajowe

 • Pow­sta­niu bliźniąt dwu­ja­jowych sprzy­ja poliowu­lac­ja czyli  uwal­ni­an­ie w danym cyk­lu owu­la­cyjnym kobi­ety dwóch komórek jajowych, które są następ­nie zapład­ni­ane różny­mi plemnikami.
 • Bliź­ni­a­ki dwu­ja­jowe mają odd­zielne łożys­ka i wor­ki owodniowe.
 • Mogą być różnej płci oraz mieć odmi­en­ny wygląd (jak dzieci z kole­jnych ciąż).

Ciąża bliźniacza

 • Szanse na ciążę bliź­ni­aczą mogą wzros­nąć, gdy mat­ka ma powyżej 35 lat, gdy para przyj­mu­je leki wspo­ma­ga­jące płod­ność oraz gdy w rodzinie mat­ki lub ojca wys­tępowały już ciąże mno­gie. Rośnie też razem z liczbą doty­chcza­sowych porodów. 
 • Sza­cu­je się, że w Polsce bliźnię­ta rodzą się raz na 80 porodów.
 • O ciąży bliź­ni­aczej mama dowiadu­je się na przełomie pier­wszego i drugiego trymestru.
 • Ciąża bliź­ni­acza jest ciążą wysok­iego ryzy­ka i wiąże się m.in z częst­szy­mi wiz­y­ta­mi kon­trol­ny­mi u lekarza.

Źródło: www.badaniaprenatalne.pl, www.testDNA.pl

4.2/5 — (13 głosów / głosy) 
mail