Współpraca z serwisem Genetyczne.pl - o genetyce bez tajemnic Przeskocz do treści
coloalert

Współpraca z Genetyczne.pl

Ser­wis Gene­ty­czne ruszył w 2009 roku. Od tego cza­su nieustan­nie się rozwi­ja, a jego pop­u­larność wzras­ta. Genetyczne.pl jest ser­wisem w całoś­ci poświę­conym chorobom gene­ty­cznym – tym rzad­szym, jak i tym częś­ciej wys­tępu­ją­cym. Jest miejscem, w którym czytel­nik zna­jdzie rzetel­ną infor­ma­cję na tem­at wielu zespołów wad wrod­zonych, ich objawów, sposobów diag­no­zowa­nia i leczenia. Na stronach naszego ser­wisu pub­liku­je­my też nowin­ki ze świa­ta gene­ty­ki oraz wywiady z osoba­mi zma­ga­ją­cy­mi się z wada­mi wrodzonymi.

Staramy się, aby nasz ser­wis był reg­u­larnie wzbo­ga­cany o nowe treś­ci. Dlat­ego też każdego tygod­nia doda­je­my opisy kole­jnych chorób gene­ty­cznych i porusza­my kole­jne prob­le­my zdrowotne, których przy­czy­na może tkwić właśnie w genetyce. 

Współpraca z ekspertami

Zachę­camy do współpra­cy wszys­t­kich spec­jal­istów, którzy swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem chcieli­by wesprzeć nas w tworze­niu wartoś­ciowych treś­ci. Każdy ekspert ser­wisu Genetyczne.pl posi­a­da swo­ją wiz­ytówkę, w postaci krótkiego opisu ze zdję­ciem. W ramach współpra­cy pro­ponu­je­my również pub­likację eksper­c­kich opinii i artykułów oraz kon­sul­tację mery­to­ryczną przy­go­towanych przez nas treści.

Do współpra­cy zaprasza­my lekarzy różnych spec­jal­noś­ci, w tym gene­tyków i pedi­atrów, a także diete­tyków i psychologów.

Cennik reklamy:

 • Pub­likac­ja artykułu sponsorowanego(materiały przesłane przez zlece­nio­daw­cę) — 500 zł netto
 • Pub­likac­ja artykułu spon­sorowanego (przy­go­towanego przez redakcję na pod­staw­ie dostar­c­zonych infor­ma­cji) – 750 zł
 • Pub­likac­ja banera dużego (pod menu) — 35 zł netto/dzień, 1050 zł netto/miesiąc
 • Pub­likac­ja banera małego (w artykule, pasku bocznym) – 12,50 zł netto/dzień, 375 zł netto/miesiąc
 • Dodanie placówki/firmy do bazy — 50 zł netto/rok

* Podane ceny są cena­mi net­to. Ostate­czny koszt pro­mocji jest usta­lany indy­wid­u­al­nie, a powyższy cen­nik nie stanowi pod­stawy do rekla­macji. Przed­staw­iony cen­nik ma charak­ter infor­ma­cyjny i nie stanowi ofer­ty hand­lowej w rozu­mie­niu Art.66 par.1 Kodek­su Cywilnego. Zas­trzegamy sobie pra­wo do odmowy reklamy danego pro­duk­tu lub usłu­gi, jeśli nie są zgodne z założe­ni­a­mi naszego serwisu.

Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami

Wszys­tkim zain­tere­sowanym fun­dacjom i sto­warzyszeniom pro­ponu­je­my bezpłat­ną współpracę w formie:

 • możli­woś­ci opub­likowa­nia artykułu spon­sorowanego (mate­ri­ały przesłane przez fundację/stowarzyszenie lub przy­go­towane przez redakcję)
 • możli­woś­ci umieszczenia banera z logo fun­dacji /stowarzyszenia na stron­ie głównej serwisu
 • możli­wość zamieszczenia wiz­ytów­ki fundacji/stowarzyszenia w dziale “Part­nerzy”

Patronat medialny

Orga­ni­za­torom kon­fer­encji naukowych i innych ciekawych inic­jatyw pro­ponu­je­my pro­mocję wydarzenia w formie patronatu medialnego.

W ramach współpra­cy oferujemy:

 • zamieszcze­nie infor­ma­cji o wydarze­niu na stron­ie głównej ser­wisu Genetyczne.pl
 • zamieszcze­nie banera infor­mu­jącego o wydarze­niu w bocznej stre­fie banerowej
 • możli­wość opub­likowa­nia relacji z wydarzenia na stron­ie głównej ser­wisu Genetyczne.pl

Listy do redakcji/ wywiady

Wszys­t­kich oso­by, które chci­ały­by opowiedzieć naszym Czytel­nikom o swoich zma­gani­ach z chorobą gene­ty­czną, zachę­camy do nadsyła­nia listów do redakcji. Listy pub­liku­je­my z pod­pisem lub anon­i­mowo (zgod­nie z życze­niem Czytel­ni­ka). Gorą­co zachę­camy również do udziela­nia wywiadów.

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at współpra­cy i reklamy moż­na uzyskać, pisząc do nas na adres: redakcja@genetyczne.pl

 

Współpracują już z nami:

choroby rzadkiemaran polskatestdnabadania prenatalneprekoncepcjaporoniłam.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mail