Przeskocz do treŇõci
coloalert

Partnerzy

Oto lista partner√≥w, w kt√≥rymi serwis Genetyczne.pl nawińÖzaŇā wsp√≥Ňāpracńô:

 

choroby rzadkie logo

Blog o chorobach rzad¬≠kich pow¬≠staŇā w 2012 r. i jest jedynym takim w pol¬≠skim Internecie. Na jego Ňāamach pub¬≠likowano juŇľ pon¬≠ad 200 opis√≥w r√≥Ňľnych jed¬≠nos¬≠tek chorobowych speŇā¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ¬≠cych definicjńô choro¬≠by rzad¬≠kiej i wcińÖŇľ notowane jest zapotrze¬≠bowanie na kole¬≠jne. Blog zaŇāoŇľyŇāa i prowadzi pielńôg¬≠niar¬≠ka. Od 2015 r. opiekńô mery¬≠to¬≠rycznńÖ nad treŇõ¬≠ci¬≠a¬≠mi sprawu¬≠je doŇõwiad¬≠c¬≠zony lekarz spec¬≠jal¬≠ista gene¬≠ty¬≠ki klin¬≠icznej. TreŇõ¬≠ci blo¬≠ga kierowane sńÖ zar√≥wno do rodz¬≠ic√≥w dzieci, pac¬≠jen¬≠t√≥w, jak i pro¬≠fesjon¬≠al¬≠ist√≥w medycznych.

zdrowik.pl_logo

Ser¬≠wis zdrowik.pl zostaŇā stwor¬≠zony, by dzielińá sińô wiedzńÖ i infor¬≠ma¬≠c¬≠ja¬≠mi w tema¬≠cie zdrowia i urody. Nasi redak¬≠torzy przy¬≠go¬≠towu¬≠jńÖ dla Was artykuŇāy z naleŇľytńÖ staran¬≠noŇõ¬≠cińÖ w r√≥Ňľnych zagad¬≠nieni¬≠ach odnoŇõnie zdrowia. Staramy sińô, aby prezen¬≠towana przez nas wiedza byŇāa na najwyŇľszym poziomie i byŇāa zgod¬≠na z rzeczywistoŇõcińÖ.

 

LogoMPL-00

Sto¬≠warzysze¬≠nie Rodzin Chorych Na Zesp√≥Ňā Mar¬≠fana to orga¬≠ni¬≠za¬≠c¬≠ja, kt√≥rej celem jest pomoc i wspar¬≠cie dla os√≥b dotknińô¬≠tych zespoŇāem Mar¬≠fana. CzŇāonkowie Sto¬≠warzyszenia dzielńÖ sińô  zain¬≠tere¬≠sowany¬≠mi,  wiedzńÖ, doŇõwiad¬≠cze¬≠niem i sŇāuŇľńÖ pomocńÖ, gdy jest taka potrze¬≠ba. Sto¬≠warzysze¬≠nie uŇõwiadamia jak waŇľne jest zrozu¬≠mie¬≠nie choro¬≠by, odpowied¬≠nia opieka medy¬≠cz¬≠na, dieta i reha¬≠bil¬≠i¬≠tac¬≠ja, dzińô¬≠ki kt√≥rej moŇľ¬≠na zapewnińá sobie dŇāugie Ňľycie, pomi¬≠mo sŇāaboŇõ¬≠ci fizy¬≠cznych wynika¬≠jńÖ¬≠cych z obec¬≠noŇõ¬≠ci wady gene¬≠ty¬≠cznej tkan¬≠ki ŇāńÖcznej.

zdrowokolorowo.pl_logo

 

Por¬≠tal ZdrowoKolorowo.pl pow¬≠staŇā w mar¬≠cu 2018 r. Jego gŇā√≥wnńÖ mis¬≠jńÖ jest dostar¬≠czanie infor¬≠ma¬≠cji dla os√≥b zain¬≠tere¬≠sowanych zdrowiem dziec¬≠ka w wieku 0‚Äď18 lat. Na Ňāamach por¬≠talu porusza¬≠my tem¬≠aty zwińÖzane z pro¬≠fi¬≠lak¬≠tykńÖ oraz objawa¬≠mi, diag¬≠nos¬≠tykńÖ i lecze¬≠niem chor√≥b u dzieci, a takŇľe planowaniem kole¬≠jnego dziec¬≠ka w rodzinie, w kt√≥rej wys¬≠tńÖpiŇāy juŇľ prob¬≠le¬≠my zdrowotne.

 

prekoncepcja logo

Por¬≠tal Prekoncepcja.pl pow¬≠staŇā w 2017 roku. Jego gŇā√≥wnńÖ mis¬≠jńÖ jest wspar¬≠cie przyszŇāych rodz¬≠ic√≥w w przy¬≠go¬≠towa¬≠ni¬≠ach do poczńô¬≠cia zdrowego dziec¬≠ka. Jak ser¬≠wis real¬≠izu¬≠je tńô mis¬≠jńô? Przede wszys¬≠tkim poprzez dostar¬≠czanie sprawd¬≠zonych infor¬≠ma¬≠cji i porad (r√≥wnieŇľ eksper¬≠c¬≠kich) oraz wskazanie rodz¬≠i¬≠com, jak postńôpowańá, aby poczńÖńá i urodz¬≠ińá zdrowe dziecko.

.
badaniaprenatalne

Badaniaprenatalne.pl to ser¬≠wis inter¬≠ne¬≠towy poŇõwińô¬≠cony tem¬≠atyce badaŇĄ pre¬≠na¬≠tal¬≠nych, adresowany do przyszŇāych rodz¬≠ic√≥w i nie tylko. Nie braku¬≠je w nim r√≥wnieŇľ artykuŇā√≥w doty¬≠czńÖ¬≠cych cińÖŇľy, poro¬≠du, niepŇāod¬≠noŇõ¬≠ci i poronieŇĄ oraz pielńô¬≠gnacji niemowlaka.

.

poronilamLOGO

Por¬≠tal PoroniŇāam.pl pow¬≠staŇā, aby poma¬≠gańá rodz¬≠i¬≠com po poronie¬≠niu. WcińÖŇľ posz¬≠erza¬≠my bazńô naszych tem¬≠at√≥w i dńÖŇľymy do stworzenia kom¬≠plet¬≠nego kom¬≠pendi¬≠um dla os√≥b, kt√≥re potrze¬≠bu¬≠jńÖ pomo¬≠cy po poronie¬≠niu. Dostar¬≠cza¬≠my infor¬≠ma¬≠c¬≠je na tem¬≠at praw rodz¬≠ic√≥w i postńôpowa¬≠nia po poronie¬≠niu oraz badaŇĄ i kole¬≠jnej cińÖŇľy po poronie¬≠niu. W naszym ser¬≠wisie zna¬≠jdńÖ PaŇĄst¬≠wo takŇľe wzo¬≠ry doku¬≠men¬≠t√≥w do pobra¬≠nia, kt√≥re pozwala¬≠jńÖ rodz¬≠i¬≠com sko¬≠rzys¬≠tańá ze swoich praw. Pon¬≠ad¬≠to, udostńôp¬≠ni¬≠amy anon¬≠i¬≠mowy, bezpŇāat¬≠ny czat. Wiemy z czym czńôs¬≠to wińÖŇľe sińô poronie¬≠nie w Polsce ‚Äď jesteŇõmy po to, aby pom√≥c.

 

logo ttestdna

testD¬≠NA jest cer¬≠ty¬≠fikowanym, og√≥lnopol¬≠skim lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznym, kt√≥re na pol¬≠skim rynku pojaw¬≠iŇāo sińô w 2003 roku. Fir¬≠ma spec¬≠jal¬≠izu¬≠je sińô w tes¬≠tach na ojcost¬≠wo, pokrewieŇĄst¬≠wo oraz diag¬≠nos¬≠tyce chor√≥b o podŇāoŇľu gene¬≠ty¬≠cznym. W mar¬≠cu 2014 roku lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um uru¬≠chomiŇāo porad¬≠nińô gene¬≠ty¬≠cznńÖ. testD¬≠NA jest solid¬≠nńÖ mar¬≠ka, dla kt√≥rej  jakoŇõńá badaŇĄ i dbaŇāoŇõńá o potrze¬≠by klien¬≠ta stanowi najwyŇľszy priorytet.

.

choroby

sosrodzice.pl logo

kobietapo30.pl logo

 

mail