Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Partnerzy

Oto lista partnerów, w którymi serwis Genetyczne.pl nawiązał współpracę:

 

choroby rzadkie logo

Blog o chorobach rzad­kich pow­stał w 2012 r. i jest jedynym takim w pol­skim Internecie. Na jego łamach pub­likowano już pon­ad 200 opisów różnych jed­nos­tek chorobowych speł­ni­a­ją­cych definicję choro­by rzad­kiej i wciąż notowane jest zapotrze­bowanie na kole­jne. Blog założyła i prowadzi pielęg­niar­ka. Od 2015 r. opiekę mery­to­ryczną nad treś­ci­a­mi sprawu­je doświad­c­zony lekarz spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej. Treś­ci blo­ga kierowane są zarówno do rodz­iców dzieci, pac­jen­tów, jak i pro­fesjon­al­istów medy­cznych.

zdrowik.pl_logo

Ser­wis zdrowik.pl został stwor­zony, by dzielić się wiedzą i infor­ma­c­ja­mi w tema­cie zdrowia i urody. Nasi redak­torzy przy­go­towu­ją dla Was artykuły z należytą staran­noś­cią w różnych zagad­nieni­ach odnośnie zdrowia. Staramy się, aby prezen­towana przez nas wiedza była na najwyższym poziomie i była zgod­na z rzeczy­wis­toś­cią.

 

LogoMPL-00

Sto­warzysze­nie Rodzin Chorych Na Zespół Mar­fana to orga­ni­za­c­ja, której celem jest pomoc i wspar­cie dla osób dotknię­tych zespołem Mar­fana. Członkowie Sto­warzyszenia dzielą się  zain­tere­sowany­mi,  wiedzą, doświad­cze­niem i służą pomocą, gdy jest taka potrze­ba. Sto­warzysze­nie uświadamia jak ważne jest zrozu­mie­nie choro­by, odpowied­nia opieka medy­cz­na, dieta i reha­bil­i­tac­ja, dzię­ki której moż­na zapewnić sobie długie życie, pomi­mo słaboś­ci fizy­cznych wynika­ją­cych z obec­noś­ci wady gene­ty­cznej tkan­ki łącznej.

zdrowokolorowo.pl_logo

 

Por­tal ZdrowoKolorowo.pl pow­stał w mar­cu 2018 r. Jego główną mis­ją jest dostar­czanie infor­ma­cji dla osób zain­tere­sowanych zdrowiem dziec­ka w wieku 0–18 lat. Na łamach por­talu porusza­my tem­aty związane z pro­fi­lak­tyką oraz objawa­mi, diag­nos­tyką i lecze­niem chorób u dzieci, a także planowaniem kole­jnego dziec­ka w rodzinie, w której wys­tąpiły już prob­le­my zdrowotne.

 

prekoncepcja logo

Por­tal Prekoncepcja.pl pow­stał w 2017 roku. Jego główną mis­ją jest wspar­cie przyszłych rodz­iców w przy­go­towa­ni­ach do poczę­cia zdrowego dziec­ka. Jak ser­wis real­izu­je tę mis­ję? Przede wszys­tkim poprzez dostar­czanie sprawd­zonych infor­ma­cji i porad (również eksper­c­kich) oraz wskazanie rodz­i­com, jak postępować, aby począć i urodz­ić zdrowe dziecko.

.
badaniaprenatalne

Badaniaprenatalne.pl to ser­wis inter­ne­towy poświę­cony tem­atyce badań pre­na­tal­nych, adresowany do przyszłych rodz­iców i nie tylko. Nie braku­je w nim również artykułów doty­czą­cych ciąży, poro­du, niepłod­noś­ci i poronień oraz pielę­gnacji niemowla­ka.

.

poronilamLOGO

Por­tal Poroniłam.pl pow­stał, aby poma­gać rodz­i­com po poronie­niu. Wciąż posz­erza­my bazę naszych tem­atów i dążymy do stworzenia kom­plet­nego kom­pendi­um dla osób, które potrze­bu­ją pomo­cy po poronie­niu. Dostar­cza­my infor­ma­c­je na tem­at praw rodz­iców i postępowa­nia po poronie­niu oraz badań i kole­jnej ciąży po poronie­niu. W naszym ser­wisie zna­jdą Państ­wo także wzo­ry doku­men­tów do pobra­nia, które pozwala­ją rodz­i­com sko­rzys­tać ze swoich praw. Pon­ad­to, udostęp­ni­amy anon­i­mowy, bezpłat­ny czat. Wiemy z czym częs­to wiąże się poronie­nie w Polsce – jesteśmy po to, aby pomóc.

 

logo ttestdna

testD­NA jest cer­ty­fikowanym, ogólnopol­skim lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym, które na pol­skim rynku pojaw­iło się w 2003 roku. Fir­ma spec­jal­izu­je się w tes­tach na ojcost­wo, pokrewieńst­wo oraz diag­nos­tyce chorób o podłożu gene­ty­cznym. W mar­cu 2014 roku lab­o­ra­to­ri­um uru­chomiło porad­nię gene­ty­czną. testD­NA jest solid­ną mar­ka, dla której  jakość badań i dbałość o potrze­by klien­ta stanowi najwyższy pri­o­ry­tet.

.

choroby

sosrodzice.pl logo

kobietapo30.pl logo

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.