Genetyczne.pl eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Archives

now browsing by author

 
domowy test na raka

Domowy test na raka — jak się go przeprowadza?

Rak jeli­ta grubego to pod­stęp­na i cięż­ka choro­ba. Jest ona jed­nak w pełni uleczal­na, jeśli tylko zostanie wykry­ta odpowied­nio wcześnie. Diag­nos­ty­ka raka jeli­ta grubego wiąże się jed­nak z wyko­naniem kolonoskopii, czego wielu pac­jen­tów wolało­by uniknąć. Na szczęś­cie ist­nieje także inne skuteczne narzędzie diag­nos­ty­czne – domowy test na raka. Sprawdź, jak…

badania przy antykoncepcjo hormonalnej

Badania przy antykoncepcji hormonalnej — jakie warto wykonać?

Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na to bard­zo skutecz­na meto­da zapo­b­ie­ga­nia ciąży. Musi ona jed­nak zostać odpowied­nio dobrana, aby nie powodowała żad­nych skutków ubocznych. Przed rozpoczę­ciem jej stosowa­nia każ­da kobi­eta powin­na więc sprawdz­ić, jaka for­ma antykon­cepcji będzie dla niej najlep­sza. Jak to zro­bić? Wykonu­jąc odpowied­nie bada­nia przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej. Sprawdź, które z nich warto…

znaczenie regularnych badań w trakcie ciąży

Znaczenie regularnych badań w trakcie ciąży

Ciąża to stan, w którym reg­u­larnie należy się badać. Kobi­eta ciężar­na nie powin­na pomi­jać w ciąży żad­nego tes­tu. Znacze­nie reg­u­larnych badań w trak­cie ciąży jest ogromne. To dzię­ki nim może­my sprawdzać, czy dziecko praw­idłowo się rozwi­ja. Pozwala­ją one także na wykrycie ewen­tu­al­nych wad wrod­zonych u pło­du. Sprawdź, jakie dokład­nie badania…

bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci

Bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci

Infekc­je czeka­ją na nasze dzieci w każdej szkole, przed­szkolu czy żłobku. Nasze maluchy są na nie szczegól­nie narażone w okre­sie jesi­en­no-zimowym. Rodz­ice powin­ni się więc przy­go­tować na walkę z infekc­ja­mi. Ale jak to zro­bić? Sprawdź bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci! Spis treś­ci: Bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci —…

sposoby na budowanie odporności u dzieci w wieku przedszkolnym

Sposoby na budowanie odporności u dzieci w wieku przedszkolnym

Rodz­ice częs­to szuka­ją porad doty­czą­cych wzmoc­nienia odpornoś­ci ich dziec­ka. Maluchy częs­to cho­ru­ją, a okres jesi­en­no-zimowy jeszcze bardziej temu sprzy­ja. Co więc zro­bić? Sprawdź nasze sposo­by na budowanie odpornoś­ci u dzieci w wieku przed­szkol­nym! Spis treś­ci: Jak budować odporność u dzieci w wieku przed­szkol­nym? Dziecko częs­to cho­ru­je — co robić? Jak budować…

znaczenie regularnych badań kontrolnych w rozwoju dziecka

Jakie jest znaczenie regularnych badań kontrolnych w rozwoju dziecka?

Każdy rodz­ic chce chronić zdrowie swo­jego dziec­ka. W tym celu warto wykony­wać pro­fi­lak­ty­czne bada­nia kon­trolne. Powin­niśmy robić to reg­u­larnie. Sprawdź, jakie dokład­nie jest znacze­nie reg­u­larnych badań kon­trol­nych w roz­wo­ju dziec­ka i jakie dokład­nie bada­nia warto wykony­wać pro­fi­lak­ty­cznie! Spis treś­ci: Znacze­nie reg­u­larnych badań kon­trol­nych w roz­wo­ju dziec­ka Jakie pro­fi­lak­ty­czne bada­nia kontrolne…

test na raka

Jaki test na raka jelita grubego warto wykonać?

Test na raka jeli­ta grubego powinien zostać wyko­nany jak najszy­b­ciej. Ma to ogromne znacze­nie dla rokowań pac­jen­ta. Im później choro­ba zostanie wykry­ta, tym mniejsze są szanse na jej wylecze­nie. Nie warto więc zwlekać z rozpoczę­ciem odpowied­niej diag­nos­ty­ki. Ale jak to zro­bić? Sprawdź, jaki test na raka jeli­ta grubego wykon­ać! Spis…

strategie radzenia sobie z lękiem przed porodem

Najlepsze strategie radzenia sobie z lękiem przed porodem

Poród to bard­zo ważne wydarze­nie w życiu każdej kobi­ety. Budzi ono nieste­ty nie tylko ekscy­tację, ale także lęk. Ciężarne obaw­ia­ją się bólu, poczu­cia bezrad­noś­ci oraz możli­wych kom­p­likacji. Lęk ten jest całkowicie nat­u­ral­ny, ale warto spróbować go okiełz­nać. Sprawdź, jakie są najlep­sze strate­gie radzenia sobie z lękiem przed poro­dem! Spis treści:…

jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka

Jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka?

Rozwój emocjon­al­ny dziec­ka ma fun­da­men­talne znacze­nie dla jego funkcjonowa­nia społecznego w przyszłoś­ci. To właśnie od niego zależy, czy dziecko będzie umieć rozpoz­nawać emoc­je u innych i radz­ić sobie z włas­ny­mi. Warto więc się o niego nieco zatroszczyć. Dowiedz się, jak możesz wspier­ać emocjon­al­ny rozwój dziec­ka! Spis treś­ci: Czym właś­ci­wie jest…

ważne badania prenatalne w ciąży

Ważne badania prenatalne w ciąży — które warto wykonać?

Bada­nia pre­na­talne to jedne z najważniejszych testów w ciąży. Powin­na wykon­ać je każ­da ciężar­na. Dzię­ki nim może­my wykryć wady wrod­zone u dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Wybór takich testów jest jed­nak dość spory. Który więc wybrać? Sprawdź, jakie są ważne bada­nia pre­na­talne w ciąży! Spis treś­ci: USG gene­ty­czne Test PAPP‑A Testy…

jak zbudować silną więź z noworodkiem

Jak zbudować silną więź z noworodkiem?

Więź emocjon­al­na z dzieck­iem tworzy się już w ciąży. Po porodzie musimy skupić się na jej pogłę­bi­e­niu. Zapewni to nasze­mu maluszkowi poczu­cie bez­pieczeńst­wa i miłoś­ci. Nie jest to nic trud­nego, a wręcz prze­ci­wnie. Budowanie więzi z dzieck­iem jest proste i bard­zo przy­jemne. Sprawdź, jak zbu­dować sil­ną więź z noworod­kiem! Spis…

jak przygotować się do ciąży

Jak przygotować się do ciąży?

Ciąża to szczegól­ny okres w życiu. Warto więc odpowied­nio się do niego odpowied­nio przy­go­tować, aby uniknąć ciążowych kom­p­likacji i niepotrzeb­ne­go stre­su. Odpowied­nie przy­go­towanie ułatwi Ci także sam pro­ces stara­nia się o dziecko. Jak to zro­bić? Sprawdź, jak przy­go­tować się do ciąży! Spis treś­ci: Zdrowy tryb życia Bada­nia przed ciążą Edukac­ja Zdrowy tryb życia We…

mail