Archives

now browsing by author

 
Testy na ojcostwo badające 34 markery DNA już są dostępne w Polsce

Testy na ojcostwo badające 34 markery DNA już są dostępne w Polsce

Od niedaw­na w Polsce są dostęp­ne testy na ojcost­wo bada­jące aż 34 mark­ery DNA. Odz­nacza­ją się dużą czułoś­cią, a ich wynik ma sil­ną wartość dowodową. Przekła­da się to na pewność wyniku tes­tu na ojcost­wo w takich niety­powych sytu­ac­jach, jak np. wys­tąpi­e­nie u dziec­ka mutacji czy badanie tylko ojca i dziec­ka. …

Badania genetyczne płodu

Bada­nia gene­ty­czne pło­du wykony­wane w cza­sie diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej pozwala­ją pozwala­ją ocenić stan zdrowia rozwi­ja­jącego się dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Sto­su­je się je zarówno w tes­tach prze­siewowych (anal­iza DNA płodowego), jak i w diag­nos­ty­cznych (badanie kar­i­o­ty­pu). Dowiedz się na czym pole­ga­ją bada­nia gene­ty­czne pło­du, o czym infor­mu­ją i dlaczego warto…

choroba Hashimoto dieta, dieta choroba Hashimoto

Dieta w chorobie Hashimoto [INFOGRAFIKA]

Czy znasz pod­sta­wowe zasady diety w choro­bie Hashimo­to? Czy wiesz,  jakie pro­duk­ty zaw­ier­a­ją ważne dla Two­jej diety pier­wiast­ki? Zobacz, czego należy unikać, co warto ograniczyć, a czego jeść więcej. Czy wiesz, że… Zgod­nie z bada­ni­a­mi naukowy­mi, na rozwój choro­by Hashimo­to wpły­wa­ją istot­nie m. in. czyn­ni­ki żywieniowe. Odpowied­nio zbi­lan­sowana dieta jest więc…

19 czerwca - Światowy Dzień Anemii Sierpowatej

19 czerwca — Światowy Dzień Anemii Sierpowatej

19 czer­w­ca obchodz­imy na całym świecie Dzień Ane­mii Sier­powa­tej. Z tej okazji w wielu kra­jach odby­wa­ją się spec­jalne spotka­nia i wydarzenia poświę­cone tej choro­bie. Na czym pole­ga ta choro­ba gene­ty­cz­na? Co warto o niej wiedzieć? Odpowiadamy na te pyta­nia w niniejszym artykule! Ane­mia sier­powa­ta – gene­ty­cz­na choro­ba warunk­owana przez mutację…

Konferencja "SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności i Gender"

Konferencja “SeXY Gene-Genetycznie o Płciowości, Seksualności i Gender”

29 czer­w­ca 2019 o godz. 9:00 roku w Cen­trum Biologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu odbędzie się stu­denc­ka kon­fer­enc­ja naukowa “SeXY Gene – Gene­ty­cznie o Płciowoś­ci, Sek­su­al­noś­ci i Gen­der”. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej oraz  Kat­e­dra i Zakład Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu. Na kon­fer­encji porus­zone…

ogólnopolski dzień bliźniąt

19 maja, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt

19 maja obchodz­imy Ogólnopol­s­ki Dzień Bliźniąt. Z tej okazji przy­go­towal­iśmy infor­ma­c­je i cieka­wost­ki doty­czące ciąży bliź­ni­aczej oraz bliźniąt jed­no­ja­jowych i dwu­ja­jowych. Zaprasza­my do lek­tu­ry! Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe Bliź­ni­ak jed­no­ja­jowy jest przykła­dem gene­ty­cznego klona, który pow­sta­je w nat­u­ral­ny sposób. Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe są tej samej płci i są do siebie podob­ne jak dwie…

Międzynarodowy Dzień DNA – 25 kwietnia

Międzynarodowy Dzień DNA – 25 kwietnia 2019 r.

25 kwiet­nia obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień DNA. Skąd ta data? Upamięt­nia ona dwa bard­zo ważne dla gene­ty­ki wydarzenia: ukazanie się artykułu opisu­jącego struk­turę pod­wójnej helisy DNA i ogłosze­nie ukończenia pro­jek­tu ludzkiego geno­mu (ang. Human Genome Project). Czym jest DNA, jaka jest his­to­ria jego odkrycia i w jaki sposób zre­wolucjoni­zowało medy­cynę i nie tylko? DNA – czym…

test nifty pro

Test NIFTY pro – nowa, rozszerzona wersja NIFTY już w Polsce!

Od 2018 roku w Polsce dostęp­na jest już nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja prze­siewowego tes­tu pre­na­tal­nego NIFTY – test NIFTY pro. Badanie to, oprócz stan­dar­d­owych wad wrod­zonych uwzględ­ni­anych w tego rodza­ju tes­tach, takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau, wykry­wa również 84 mikrodelecje/ mikrodu­p­likac­je. Tym sposobem sta­je się najsz­er­szym niein­wazyjnym testem pre­na­tal­nym…

Spadek odporności u dziecka

Spadek odporności u dziecka — przyczyna może być ukryta w genach!

Two­je dziecko cią­gle cho­ru­je? W takim razie jego układ odpornoś­ciowy praw­dopodob­nie nie speł­nia swo­jej funkcji. Częstym powo­dem spad­ku odpornoś­ci u dzieci jest nieod­powied­nia dieta, stres, zbyt mała ilość snu czy brak ruchu. Wów­czas aby popraw­ić odporność dziec­ka wystar­czy po pros­tu zmi­ana nawyków. Cza­sem jed­nak przy­czyną prob­le­mu jest coś zupełnie innego…

dzień chorób rzadkich 2019

Światowy Dzień Chorób Rzadkich 2019 – święto chorych i ich rodzin

Każdego roku w ostat­ni dzień lutego w pon­ad 100 kra­jach świa­ta, w tym również w Polsce, odby­wa­ją się obchody Świa­towego Dnia Chorób Rzad­kich. Tego typu schorzeń znamy już pon­ad 6 000, a naukow­cy wciąż odkry­wa­ją nowe. Za sprawą inten­sy­wnego roz­wo­ju medy­cyny udało się określić przy­czynę wielu z nich. Wśród chorób…

choroba krabbego

Choroba Krabbego – objawy, diagnostyka, leczenie

Choro­ba Krabbego jest rzad­ką uwarunk­owaną gene­ty­cznie chorobą zwyrod­nieniową układu ner­wowego. Prowadzi do stop­niowego uszkodzenia komórek ner­wowych oraz osłonek mieli­nowych komórek ner­wowych. Wys­tępu­je w 4 odmi­anach – niemowlęcej, dziecięcej, młodzieńczej oraz dorosłych. Więk­szość, bo aż 80% chorych, cier­pi na pier­wszą, naj­cięższą postać choro­by Krabbego. Spis treś­ci Choro­ba Krabbego — przy­czyny Choro­ba Krabbego…

choroby dziedziczne

Czym są choroby dziedziczne?

Choro­by gene­ty­czne może­my podzielić na dziedz­iczne oraz niedziedz­iczne. Te pier­wsze pow­sta­ją na skutek mutacji w DNA komórek somaty­cznych, czyli wszys­t­kich za wyjątkiem komórek płciowych. Choro­by dziedz­iczne spowodowane są nato­mi­ast mutac­ja­mi wys­tępu­ją­cy­mi we wszys­t­kich komórkach ciała, również komórkach rozrod­czych, czyli plem­nikach i komórkach jajowych. Które spośród znanych chorób gene­ty­cznych człowieka będą…