Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Archives

now browsing by author

 
metaboliczne choroby

Leczenie chorób metabolicznych

Choro­by meta­bol­iczne to choro­by spowodowane wadli­wym prze­biegiem reakcji meta­bol­icznych w orga­nizmie. Lista chorób meta­bol­icznych jest bard­zo dłu­ga i są one bard­zo zróżni­cow­ane. Prze­bieg niek­tórych może być bard­zo łagod­ny, jeśli przestrze­ga się zale­ceń lekarzy. Inne mogą być poważnym zagroże­niem dla zdrowia i skutkować nawet śmier­cią. Choro­by meta­bol­iczne są wywoły­wane przez różne…

Badanie Rh płodu, Badanie antygenu RhD płodu z krwi matki, Genotypowanie RhD płodu

Badanie Rh płodu — najważniejsze informacje

Badanie Rh pło­du jest zale­cane do wyko­na­nia zwłaszcza dla tych rodz­iców, którzy nie wiedzą, czy są oni Rh-dodat­ni czy też Rh-ujem­ni. Geno­ty­powanie RhD pło­du poma­ga ocenić jakie wys­tępu­je ryzyko kon­flik­tu sero­log­icznego. Być może okaże się, iż pro­fi­lak­ty­ka śród­ciążowa nie jest potrzeb­na. Warto dowiedzieć się z poniższego artykułu na czym dokładnie…

NIFTY a Pappa

Czym różni się test NIFTY pro od testu PAPP‑a?

Testy NIFTY pro oraz PAPP‑a mają na celu określe­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia u dziec­ka zespołu Dow­na, zespołu Patau oraz zespołu Edward­sa. Oba też należą do badań niein­wazyjnych. Mimo podobieństw, testy te różnią się metodą bada­nia, czułoś­cią i zakre­sem badanych chorób. Spis treś­ci: Test NIFTY pro a niepraw­idłowy wynik tes­tu PAPP‑a Test…

choroby onkologiczne u dzieci

Onkologia dziecięca- choroby onkologiczne nie oszczędzają nawet najmłodszych

Codzi­en­nie na choro­by onko­log­iczne umiera wiele osób, w tym także dzieci. Choro­by nowot­worowe są drugą przy­czyną zgonów wśród dzieci. Dziecię­ca choro­ba onko­log­icz­na różni się od choro­by onko­log­icznej osób dorosłych. Jed­nak onkolo­gia dziecię­ca zaj­mu­je się tym samym, co klasy­cz­na onkolo­gia. Jej funkcją jest jak najw­cześniejsze zdi­ag­no­zowanie pac­jen­ta, wdroże­nie skutecznego leczenia oraz…

zabawki edukacyjne dla dzieci z autyzmem

Zabawki dla dzieci z autyzmem

Mogło­by się wydawać, że zabaw­ki dla dzieci autysty­cznych są takie same jak dla zdrowych dzieci. Jest to jed­nak tylko pozór. Rozwój autystyków prze­b­ie­ga zupełnie inaczej niż rozwój zdrowych dzieci. Wyma­ga­ją one więk­szej uwa­gi, tros­ki oraz innego typu dzi­ała­nia. Dzieci z objawa­mi autyz­mu wyma­ga­ją indy­wid­u­al­nego, niesz­ablonowego pode­jś­cia, więc zabaw­ki, który­mi się…

kompleksowe badanie serca

Jakie badania na serce zrobić?

Wiele Polaków zma­ga się z różnego rodza­ju wada­mi ser­ca. Są to schorzenia bard­zo powszechne, a w niek­tórych przy­pad­kach również bard­zo niebez­pieczne. Wady te mogą być nabyte lub wrod­zone. Mogą one doty­czyć budowy ser­ca, ale także jego funkcjonowa­nia. Podłoże wady ser­ca nie zawsze jest znane. Może ono być gene­ty­czne lub środowiskowe,…

padaczka leki

Badanie nadwrażliwości na leki

Jak sprawdz­ić, czy na pewno dobrze zareagu­je­my na konkret­ny lek? Lista możli­wych dzi­ałań niepożą­danych konkret­nych leków może przypraw­ić o ból głowy, ponieważ może­my w niej przeczy­tać, że po zaży­ciu leku może­my dostać krwotoku, zapaść w śpiączkę, dostać zapaś­ci czy umrzeć. Ale jak właś­ci­wie się dowiedzieć czy to aku­rat my zareagujemy…

wrodzone wady serca u dzieci

Wada wrodzona serca

Wrod­zone wady ser­ca u dzieci odnoszą się nawet 1 na 1000 urodzeń. To oznacza, iż w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wrod­zoną wadą ser­ca. Wady wrod­zone ser­ca u dzieci są niepraw­idłowoś­ci­a­mi w budowie albo czyn­noś­ci ser­ca, z który­mi maluch już rodzi się. Nieste­ty, ale nie zawsze moż­na postawić…

leki na epilepsję

Leki na padaczkę

Jakie leki na padaczkę są obec­nie dostęp­ne i jak one dzi­ała­ją? Kiedy należy wdrożyć leki na epilep­sję? Jakie są charak­terysty­czne skut­ki uboczne po zas­tosowa­niu leków na padaczkę? Padacz­ka doty­czy praw­ie 1% pop­u­lacji. Mogło­by się wydawać, że to mała licz­ba, jed­nakże wskaźnik ogrom­ny! Trze­ba pamię­tać, iż leki na padaczkę w każdym…

drgawki u dziecka

Drgawki u dzieci

Poję­cie „drgaw­ki” oznacza nagłe skur­cze mięśni pojaw­ia­jące się mimowol­nie. W tym cza­sie może dojść nawet do zaburzeń świado­moś­ci bądź wymiotów. Drgaw­ki pow­sta­ją, kiedy dochodzi do pewnych niepraw­idłowych wyład­owań między neu­ron­a­mi. Drgaw­ki u dziec­ka mają różne przy­czyny i trwa­ją one zwyk­le kil­ka min­ut. Skur­cze niekoniecznie muszą obe­j­mować całe ciało, ale mogą…

zajęcia wspomagające

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zaję­cia wspo­ma­ga­jące i dydak­­ty­czno-wyrów­­naw­cze mają cel, którym jest udzie­le­nie uczniom pomo­cy psy­­cho­log­iczno-ped­a­­gog­icznej. Dzieci mające przykład­owo prob­le­my w nauce lub z objawa­mi autyz­mu, pracu­ją w mniejszych grup­kach, aby wyrów­nać bra­ki eduka­cyjne. Istotne jest, iż takie wspar­cia wyma­ga­ją dzieci z różny­mi zaburzeni­a­mi. Warto zapoz­nać się z poniższy­mi infor­ma­c­ja­mi opisu­ją­cy­mi dokład­niej zaję­cia dydaktyczno-wyrównawcze.…

padaczka objawy u dzieci

Objawy padaczki u dzieci — cechy charakterystyczne

Padacz­ka stanowi jed­no z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych schorzeń układu ner­wowego. Sza­cu­je się, iż 80% przy­pad­ków tego zachorowa­nia przy­pa­da na okres tylko do 20. r.ż. Ten prob­lem doty­czy zarówno dzieci, nas­to­latków, jak i dorosłych. W każdym przy­pad­ku należy starać się dojść do właś­ci­wej przy­czyny epilep­sji u dziec­ka, a następ­nie wprowadz­ić możli­we leczenie.…