Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Archives

now browsing by author

 
jak widzi daltonista

Jak daltonista widzi kolory?

Dal­tonizm, czyli zaburze­nie widzenia bar­wnego, bywa częs­to powo­dem do żar­tu. Tym­cza­sem osobom z dal­tonizmem wcale nie jest do śmiechu, pokłada­ją one dużą nadzieję w wynalezie­niu leku dla tej przy­padłoś­ci. Jak widzi dal­ton­ista? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Jak widzi dal­ton­ista? Przy­czyny dal­toniz­mu Jak dal­ton­ista widzi kolory? Rodza­je dal­toniz­mu Jak widzi dal­ton­ista? Leczenie…

co to jest mukowiscydoza

Co to jest mukowiscydoza — jak się objawia i jak ją leczyć?

Co roku w Polsce rodzi się około 150 dzieci chorych na mukowis­cy­dozę [1]. Nieste­ty, tak jak i inne choro­by gene­ty­czne, schorze­nie to jest nieuleczalne. Co to jest mukowis­cy­doza? Jak się objaw­ia i czym jest spowodowana? Odpowiadamy na wszys­tkie pyta­nia. Spis treś­ci: Co to jest mukowis­cy­doza? Mukowis­cy­doza — częs­tość wys­tępowa­nia w…

kod genetyczny

Kod genetyczny — co to jest kod genetyczny i jak go odczytać?

Kod gene­ty­czny to zaszyfrowana w komórkach wiado­mość o budowie oraz właś­ci­woś­ci­ach orga­niz­mu. O czym konkret­nie infor­mu­je kod gene­ty­czny? Jak go odczy­tać? Odpowiadamy na wszys­tkie pyta­nia. Spis treś­ci: Kod gene­ty­czny — co to takiego? Cechy kodu gene­ty­cznego Kod gene­ty­czny — jakie infor­ma­c­je zaw­iera? Kod gene­ty­czny — jak go odczy­tać? Kod genetyczny…

choroba hashimoto

Choroba Hashimoto — przyczyny, objawy, leczenie

Naukow­cy wciąż nie wiedzą, dlaczego u niek­tórych osób rozwi­ja się choro­ba Hashimo­to (inaczej zapale­nie tar­czy­cy Hashimo­to). Tym­cza­sem schorze­nie to stanowi najczęst­szą przy­czynę niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy. Jakie objawy daje Hashimo­to? Na czym pole­ga diag­nos­ty­ka i lecze­nie? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Co to jest Hashimo­to? Choro­ba Hashimo­to — częs­tość wys­tępowa­nia w pop­u­lacji Zapale­nie tarczycy…

Choroba Leśniowskiego Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna — przyczyny, objawy, leczenie

Choro­ba Leśniowskiego-Crohna (potocznie określana także jako choro­ba Crohna) wiąże się ze znaczą­cym pogorsze­niem jakoś­ci życia. Jak objaw­ia się to schorze­nie? Czym jest spowodowane? Na czym pole­ga diag­nos­ty­ka oraz lecze­nie? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Choro­ba Leśniowskiego-Crohna — co to takiego? Jakie są przy­czyny? Choro­ba Leśniowskiego-Crohna — częs­tość wys­tępowa­nia w pop­u­lacji Choro­ba Crohna…

SMA

SMA — rdzeniowy zanik mięśni — przyczyny, objawy, leczenie

SMA to choro­ba, która może poważnie zaburzyć rozwój dziec­ka. Czy rdzeniowy zanik mięśni moż­na odziedz­iczyć? Sprawdź, jakie są przy­czyny SMA i objawy oraz na czym pole­ga diag­nos­ty­ka i lecze­nie tego schorzenia. Spis treś­ci: SMA — co to za choro­ba? Jakie są jej przy­czyny? SMA — choro­ba wys­tępu­je tak samo często…

39 lat i pierwsza ciąża

Fakty i mity o ciąży po 39. roku życia — co warto wiedzieć o późnej ciąży?

Mam 39 lat i jestem w ciąży – zal­icza­sz się do tej grupy? Zatem z pewnoś­cią zain­tere­su­je Cię nasz artykuł na tem­at fak­tów i mitów o ciąży po 39. roku życia. Chcesz poz­nać prawdę na tem­at zalet i wad późnego macierzyńst­wa? Zaprasza­my do uważnej lek­tu­ry! Spis treś­ci: Póź­na ciąża jest…

pierwsza ciąża po 35 roku życia

Ciąża po 35 roku życia: jakie badania, na co uważać, jak się przygotować?

Pol­s­ki rodzą dzieci coraz później – pier­wsza ciąża po 35 roku życia, a nawet później, nie jest w dzisiejszych cza­sach niczym dzi­wnym. Ciężar­na w zaawan­sowanym wieku powin­na jed­nak być pod nad­zorem lekarza oraz pojaw­iać się częś­ciej na kon­tro­lach. Wskazane jest także, aby wykon­ała ona dodatkowe bada­nia. Jakie? Pod­powiadamy. Spis treści:…

jak szybko zajść w ciążę po 40

Lepiej późno niż wcale? Wiek matki a ciąża

W dzisiejszych cza­sach kobi­ety decy­du­ją się na macierzyńst­wo coraz później – niczym dzi­wnym nie jest ciąża po 30-stce, a nawet ciąża po 40. Szanse na urodze­nie zdrowego potomst­wa zależą jed­nak w dużej mierze od wieku mat­ki. Czy pier­wsza ciąża po 40-stce to dobry pomysł? Jak zmin­i­mal­i­zować ryzyko powikłań późnej ciąży?…

zespół supersamca

Zespół supersamca XYY — jakie są przyczyny i objawy? Jak przebiega leczenie?

Zespół super­sam­ca XYY jest chorobą gene­ty­czną, która doty­ka tylko mężczyzn. W niek­tórych przy­pad­kach może doprowadz­ić do prob­lemów z popę­dem sek­su­al­nym i bezpłod­noś­ci. Jakie są przy­czyny i objawy zespołu super­sam­ca XYY? Wyjaś­ni­amy poniżej. Spis treś­ci: Zespół super­sam­ca XYY — czym jest? Zespół super­sam­ca — przy­czyny Zespół XYY — objawy Zespół super­sam­ca XYY…

dziedziczenie inteligencji

Po kim dziecko dziedziczy inteligencję?

Na tem­at dziedz­iczenia inteligencji przeprowad­zono już wiele badań. Udowod­niono, że odd­zi­ału­je na nią pon­ad 500 genów, ale niemożli­we jest wyty­powanie jed­nego najważniejszego, który ma najwięk­szy wpływ na jej ksz­tał­towanie. Czy zatem moż­na jed­noz­nacznie stwierdz­ić, po kim dziecko dziedz­iczy inteligencję? Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie inteligencji — czym jest inteligenc­ja? Dziedz­icze­nie inteligencji —…

jaki kolor włosów będzie miało dziecko

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko?

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko? To pytanie częs­to zada­ją sobie przys­zli rodz­ice. Odpowiedzialne za to są geny, więc maluch może mieć bar­wę włosów zbliżoną do mamy lub taty, a nawet dzi­ad­ków i dal­szych przod­ków. Na czym pole­ga dziedz­icze­nie koloru włosów? Pod­powiadamy poniżej. Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie koloru włosów — jak…

mail