Genetyczne.pl eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
badanie wes complex

Archives

now browsing by author

 

Badania wolnego płodowego DNA Gdańsk — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA w Gdańsku.  NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.…

Badania wolnego płodowego DNA Warszawa — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA w Warsza­w­ie.  NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.…

Test NIPT we Wrocławiu. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT we Wrocławiu?

Umów test NIPT we Wrocław­iu — z ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem bada­nia.  NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych. NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a…

Test NIPT w Poznaniu. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Poznaniu?

Umów test NIPT w Poz­na­niu — z ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem bada­nia.  NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych. NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a…

Test NIPT w Krakowie. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Krakowie?

Umów test NIPT w Krakowie — z ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem bada­nia.  NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych. NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a…

Test NIPT w Gdańsku. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Gdańsku?

Umów test NIPT w Gdańsku — z ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem bada­nia.  NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych. NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a…

Test NIPT w Warszawie. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Warszawie?

Umów test NIPT w Warsza­w­ie — z ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem bada­nia.  NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych. NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a…

neuropatia wzrokowa

Neuropatia wzrokowa (LHON) — przyczyny, objawy, leczenie

Neu­ropa­tia wzrokowa (LHON) to rzad­ka choro­ba o podłożu gene­ty­cznym. Powodu­je ona stop­niowe pog­a­rszanie się wzroku aż do jego całkowitej utraty. Do tej pory nie została opra­cow­ana skutecz­na meto­da leczenia LHON. Trwa­ją jed­nak prace nad ter­apią genową, która może ocal­ić wzrok chorych pac­jen­tów. Spis treś­ci: 1. Czym jest neu­ropa­tia wzrokowa? 2.…

Nowotwór jako choroba genetyczna

Nowotwór jako choroba genetyczna

Nowotwór jest schorze­niem, które rocznie diag­nozu­je się u 170 tysię­cy Polaków, z czego aż 100 tysię­cy prze­gry­wa walkę z chorobą. Przy­czyny zachorowa­nia na nowotwór mogą być różne. Jed­ną z nich są czyn­ni­ki gene­ty­czne. Oznacza to, że predys­pozy­cję do zachorowa­nia na nowotwór odziedz­iczyć może­my po naszych rodz­i­cach czy dzi­ad­kach. Spis treści:…

astma

Astma — czy ma coś wspólnego z predyspozycją genetyczną?

Ast­ma oskrzelowa to powszech­na choro­ba, z którą zma­ga się aż 339 mil­ionów osób na całym świecie. Prowadzi ona do nagłego skur­czu oskrzeli, który może wywołać falę nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Objawy ast­my pojaw­iać mogą się w różnym momen­cie i z różnym nasile­niem. Sama choro­ba rozwi­ja się na skutek predys­pozy­cji gene­ty­cznej połąc­zonej z…

dziedziczenie grupy krwi

Dziedziczenie grupy krwi — jak przebiega? Po kim dziecko dziedziczy grupę krwi?

Dziedz­icze­nie to niezwykły mech­a­nizm. Każdy z nas swo­je cechy dziedz­iczy po rodz­i­cach. Przekazu­ją nam oni nie tylko kolor oczu czy włosów, ale także grupę krwi. Mech­a­nizm dziedz­iczenia krwi nie jest jed­nak taki prosty. Gru­pa krwi dziec­ka może być całkowicie róż­na od grupy krwi rodz­iców. Jak więc prze­b­ie­ga dziedz­icze­nie grup krwi?…

wrodzona niedoczynność tarczycy

Wrodzona niedoczynność tarczycy u dzieci — do czego prowadzi?

Wrod­zona niedoczyn­ność tar­czy­cy u dziec­ka, jeśli jest nielec­zona, może przy­czynić się do opóźnienia roz­wo­ju intelek­tu­al­nego. Co to za choro­ba i jak wykryć wrod­zoną niedoczyn­ność tar­czy­cy u noworod­ka, zan­im będzie za późno? Odpowiadamy na te pyta­nia. Spis treś­ci: 1. Wrod­zona niedoczyn­ność tar­czy­cy — na czym pole­ga ta choro­ba? 2. Niedoczyn­ność tarczycy…

mail