Genetyczne.pl eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Archives

now browsing by author

 
dziedziczenie koloru oczu

Po kim dziedziczymy kolor oczu?

Kolor oczu dziedz­ic­zony jest po rodz­i­cach, ale również po dal­szych przod­kach. Bar­wa oczu dziec­ka zależy od otrzy­manego zestawu genów, który może zaw­ier­ać wiele kom­bi­nacji. Co wpły­wa na kolor oczu? Na czym pole­ga dziedz­icze­nie koloru oczu? Pod­powiadamy poniżej. Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie koloru oczu — gene­ty­ka Dziedz­icze­nie koloru oczu — jaki wpływ…

zespół Pataua

Zespół Pataua — objawy i leczenie trisomii 13.

Zespół Pataua to zespół złożonych wad wrod­zonych, za który odpowiedzial­na jest dodatkowa, trze­cia kopia chro­mo­so­mu 13. w DNA. Ryzyko jego wys­tąpi­enia wzras­ta u kobi­et, które zde­cy­dowały się na ciążę po 35 lub 40 roku życia. Poniżej wyjaś­ni­amy, jakie są przy­czyny i objawy zespołu Pataua oraz na czym pole­ga lecze­nie tri­somii 13.…

Badanie wolnego płodowego dna Katowice

Badania wolnego płodowego DNA Katowice — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA w Katow­icach. NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.…

test nipt katowice

Test NIPT w Katowicach. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Katowicach?

Umów test NIPT w Katow­icach. NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych. NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a także uniknąć niepotrzeb­nej amniop­unkcji. Jest zale­cany gdy…

Geny/geny – czym są? Podział genów oraz ciekawostki o genach

Gene­ty­ka zaj­mu­je się zmi­en­noś­cią orga­nizmów oraz dziedz­icze­niem pewnych cech potomst­wu. Dzię­ki badan­iom DNA moż­na odkryć wiele istot­nych infor­ma­cji, np. na tem­at zdrowia danej oso­by zapisanego w jej genach. Czym jest gen? W jaki sposób dzie­limy geny? Zaprasza­my do lek­tu­ry niniejszego artykułu. Spis treś­ci: Gen, geny – co to takiego? Podzi­ał genów…

Jak wygląda wizyta u genetyka – czy można wybrać się do poradni genetycznej na NFZ?

Gene­ty­ka odna­j­du­je sze­rok­ie zas­tosowanie w wielu gałęzi­ach medy­cyny. Dzię­ki badan­iom DNA moż­na odkryć między inny­mi przy­czyny padacz­ki i przy­czyny autyz­mu u dzieci, a także zdi­ag­no­zować wrod­zone choro­by meta­bol­iczne i pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci. Jak wyglą­da wiz­y­ta u gene­ty­ka? Czy jest odpłat­na, czy na NFZ? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Gene­tyk – czym się…

Genetyka w kryminalistyce

Gene­ty­ka odna­j­du­je sze­rok­ie zas­tosowanie w wielu naukach sądowych. Bada­nia gene­ty­czne nie tylko pozwala­ją iden­ty­fikować przestępców, ale także umożli­wia­ją ustal­e­nie ojcost­wa do wyko­rzys­ta­nia w sądzie. Czym jeszcze zaj­mu­je się gene­ty­ka w krymi­nal­istyce? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Gene­ty­ka w krymi­nal­istyce – czym się zaj­mu­je ta dziedz­i­na? Gene­ty­ka w krymi­nal­istyce – testy DNA pozwalają…

Genetyka w medycynie

Gene­ty­ka odna­j­du­je sze­rok­ie zas­tosowanie w medy­cynie. Bada­nia gene­ty­czne nie tylko pozwala­ją ocenić ryzyko zachorowa­nia na różne choro­by, ale także umożli­wia­ją sprawdze­nie, jak orga­nizm zareagu­je na lecze­nie konkret­nym lekiem. Czym jeszcze zaj­mu­je się gene­ty­ka w medy­cynie? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Gene­ty­ka w medy­cynie – gdzie zna­j­du­ją zas­tosowanie testy gene­ty­czne? Gene­ty­ka w medycynie…

Genetyka kliniczna — czym się zajmuje?

Więk­szoś­ci chorób uwarunk­owanych gene­ty­cznie nie da się wyleczyć całkowicie. Poprzez odpowied­nie postępowanie pro­fi­lak­ty­czne oraz lecze­nie moż­na jed­nak znacznie popraw­ić jakość życia chorego. Czym jest gene­ty­ka klin­icz­na i jak wyglą­da wiz­y­ta u lekarza gene­ty­ka klin­icznego? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Gene­ty­ka klin­icz­na – co to za dziedz­i­na? Czym zaj­mu­je się gene­tyk klin­iczny? Jak…

badanie genów

Czym się zajmuje genetyka?

Na wiz­ytę do gene­ty­ka zgłasza­ją się pary, które spodziewa­ją się lub planu­ją posi­adanie potomst­wa, a także oso­by, u których wywiad rodzin­ny wskazał na wys­tępowanie chorób gene­ty­cznych. Czym się zaj­mu­je gene­ty­ka? Jak gene­tyk może pomóc? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Czym się zaj­mu­je gene­ty­ka, co to za nau­ka? Czym się zaj­mu­je gene­ty­ka – rodzaje…

Zespół napięcia mięśniowego u dzieci — skąd się bierze?

U noworod­ków od razu po porodzie badane jest napię­cie mięśniowe. Oce­nia się je w skali Apgar. Jed­nak nie zawsze praw­idłowy wynik bada­nia, oznacza, że napię­cie mięśniowe nie jest zabur­zone. W niek­tórych przy­pad­kach później u dziec­ka zaczy­na objaw­iać się zespół napię­cia mięśniowego. Skąd się bierze ta choro­ba? Jak się objaw­ia? Czy…

Padaczka emocjonalna – objawy, diagnoza, leczenie

Padacz­ka emocjon­al­na to rodzaj padacz­ki, który powodu­je charak­terysty­czne dla epilep­sji objawy oraz zaburzenia natu­ry emocjon­al­nej. Choro­ba ta może wywołać ogromne prob­le­my nie tylko ze zdrowiem fizy­cznym, ale także ze zdrowiem psy­chicznym epilep­ty­ka. Po zauważe­niu jakichkol­wiek jej objawów należy niezwłocznie wykon­ać odpowied­nie bada­nia, a w tym badanie gene­ty­czne. Jak objaw­ia się…

mail