Przeskocz do treści
coloalert

Geny a ryzyko nowotworów — jak zminimalizować zagrożenie?

W naszych genach zna­j­dować mogą się mutac­je zwięk­sza­jące ryzyko roz­wo­ju chorób nowot­worowych. Na szczęś­cie takie predys­pozy­c­je nie oznacza­ją, że na pewno zacho­ru­je­my na nowotwór. Ryzyko roz­wo­ju choro­by może­my nieco zmniejszyć. Przeczy­tać, jak moż­na zmin­i­mal­i­zować zagrożenie!geny a ryzyko nowotworów jak zminimalizować zagrożenie

Spis treś­ci:

  1. Rzuce­nie palenia
  2. Zdrowe odży­wian­ie
  3. Akty­wność fizyczna
  4. Bada­nia profilaktyczne

Rzucenie palenia

Ryzyko roz­wo­ju nowot­woru jest dużo więk­sze u osób palą­cych papierosy. Zaw­ier­a­ją one wiele chemicznych sub­stancji, z których wiele ma dzi­ałanie rakotwór­cze. Rzuce­nie pale­nia może więc znacznie zmin­i­mal­i­zować praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia na nowotwór.
Ryzyko roz­wo­ju chorób nowot­worowych zwięk­sza się także u biernych palaczy. Jeśli ktoś w naszym otocze­niu pali papierosy, to również wdy­chamy sub­stanc­je rakotwór­cze. Stara­jmy się więc unikać dymu tytoniowego.

Zdrowe odżywianie

Zdrowo jedząc, wspo­magamy pracę naszego układu odpornoś­ciowego. Dzię­ki temu może on dużo skuteczniej bronić nasz orga­nizm. Dzię­ki zdrowej diecie zmin­i­mal­izu­je­my nie tylko ryzyko roz­wo­ju nowot­woru, ale także innych schorzeń i infekcji.
Zdrowa dieta powin­na przede wszys­tkim być zbi­lan­sowana i boga­ta w skład­ni­ki odży­w­cze. Warto jeść jak najwięcej warzyw, owoców, roślin strączkowych oraz pro­duk­tów bogatych w błon­nik. Jak najrzadziej z kolei się­gać należy po żywność wysoko­przetwor­zoną, napo­je alko­holowe oraz słodycze.

Aktywność fizyczna

Akty­wność fizy­cz­na również wspo­ma­ga pracę układu odpornoś­ciowego, dzię­ki temu jest on skuteczniejszy w swoim dzi­ała­niu. W kon­sek­wencji bardziej efek­ty­wnie broni nas przed roz­wo­jem chorób nowotworowych.
Akty­wność fizy­cz­na musi być upraw­iana reg­u­larnie. Zale­ca się, aby upraw­iać ją co najm­niej 3 razy w tygod­niu przez 30 min­ut. Najlepiej zde­cy­dować się na akty­wność o umi­arkowanej inten­sy­wnoś­ci, dzię­ki której pod­niesiemy nasze tęt­no oraz częs­totli­wość odd­echów. Od cza­su do cza­su warto jed­nak postaw­ić na bardziej inten­sy­wną akty­wność fizyczną.

Badania profilaktyczne

Nowot­wory to bard­zo prze­biegłe choro­by. Nie zawsze może­my się przed nimi uchronić. W takich sytu­ac­jach bard­zo ważne jest ich szy­bkie wykrycie. Dzię­ki temu wdrożymy lecze­nie, a nasze rokowa­nia będą bard­zo dobre.
Lista badań pro­fi­lak­ty­cznych, które może­my wykon­ać, jest dość dłu­ga. Pac­jen­tom zale­ca się z reguły pro­fi­lak­ty­czne wykony­wanie takich badań, jak cytolo­gia, USG pier­si czy niein­wazyjny test w kierunku raka jeli­ta grubego ColoAlert.

Oceń
mail