Kształt brzucha w ciąży - co może oznaczać? Przeskocz do treści
coloalert

Kształt brzucha w ciąży — co może oznaczać?

W ciąży stop­niowo pow­ięk­sza się kobiecy brzuszek. Może on być okrągły jak piłecz­ka, rozlany na boki lub spicza­sty. Ist­nieje przesąd, że na pod­staw­ie ksz­tał­tu brzucha w ciąży moż­na przewidzieć płeć dziec­ka. Czy to praw­da? Co może oznaczać ksz­tałt brzucha w ciąży? Przeczy­taj poniżej!kształt brzucha w ciąży

Spis treś­ci:

  1. Ksz­tałt brzucha w ciąży — od czego zależy?
  2. Ksz­tałt brzucha w ciąży — jak się zmienia?
  3. Ksz­tałt brzucha w ciąży a płeć dziecka
  4. Ksz­tałt brzucha w ciąży — kiedy powinien nas zaniepokoić?

Kształt brzucha w ciąży — od czego zależy?

Na ksz­tałt brzucha w ciąży wpływ mogą mieć różne czyn­ni­ki, takie jak:

  •  Predys­pozy­c­je genetyczne
  •  Ułoże­nie mięśni brzucha
  •  Siła mięśni brzucha
  •  Masa ciała ciężarnej
  •  Ułoże­nie dziec­ka w macicy

Kształt brzucha w ciąży — jak się zmienia?

Ksz­tałt brzucha w ciąży może się nieco zmienić przed poro­dem. Dziecko przy­go­towu­jące się do przyjś­cia na świat zaj­mu­je niższą pozy­cję w mied­ni­cy. W kon­sek­wencji ciążowy brzuszek zaczy­na opadać. Kobi­eta może dzię­ki temu poczuć dużą ulgę, ponieważ zmniejsza się nacisk na górne częś­ci tułowia.
Ciążowy brzuszek przed samym poro­dem może zacząć nieco tward­nieć. Jest to skutek roz­cią­ga­nia się maci­cy oraz skur­czów przepowiada­ją­cych, zwanych skur­cza­mi Brax­tona-Hick­sa. Tward­nie­nie brzusz­ka może wynikać także ze wzmożonej akty­wnoś­ci dziecka.

Kształt brzucha w ciąży a płeć dziecka

Jeden z ludowych przesądów mówi, że po ksz­tał­cie brzucha przewidzieć może­my płeć dziec­ka. Według niego bardziej spicza­sty brzuszek oznacza urodze­nie chłop­ca, a bardziej okrągły urodze­nie dziew­czyn­ki. Nieste­ty przesąd ten nie ma nic wspól­nego z prawdą. Jest to jeden z najczęś­ciej powielanych ciążowych mitów. Nie należy się więc nim sugerować.

Kształt brzucha w ciąży — kiedy powinien nas zaniepokoić?

Ciążowy brzuszek może wyglą­dać różnie. Jest to kwes­t­ia indy­wid­u­al­na, która zależy od wielu czyn­ników. Ksz­tałt brzucha w ciąży może jed­nak nam zasug­erować, że z dzieck­iem dzieje się coś złego. Warto więc obser­wować, jak zmienia się nasz ciążowy brzuszek.
Jeśli ciążowy brzuszek nie rośnie lub pow­ięk­sza się bard­zo powoli, to warto skon­sul­tować się z lekarzem. Może być to ozna­ka zbyt małej iloś­ci wód płodowych (małowodzia), która może prowadz­ić do niedoroz­wo­ju płodu.

Do ginekolo­ga warto udać się także w przy­pad­ku zbyt szy­bkiego wzros­tu ciążowego brzusz­ka. To z kolei może oznaczać zbyt dużą ilość wód płodowych (wielowodzie), co może świad­czyć o cukrzy­cy ciążowej lub wadach roz­wo­jowych płodu.

Oceń
mail