Przeskocz do treści
coloalert

Jak przyspieszyć poród? Skuteczne sposoby

Twój ter­min poro­du już minął, a Two­jego malusz­ka wciąż nie ma na świecie? Nieste­ty nie wszys­tkie dzieci przy­chodzą na świat w ter­minie. Niek­tórym nie spieszy się na świat. W takiej sytu­acji niek­tóre ciężarne próbu­ją przyspieszyć swój poród. Uży­wa­ją do tego różnych sposobów. Sprawdź, jak przyspieszyć poród!jak przyspieszyć poród

Spis treś­ci:

  1. Przyspiesze­nie poro­du — czy to bezpieczne?
  2. Jak przyspieszyć poród? Akty­wność fizyczna
  3. Jak przyspieszyć poród? Akty­wność seksualna
  4. Jak przyspieszyć poród? Akupresura

Przyspieszenie porodu — czy to bezpieczne?

Przyspieszanie poro­du za pomocą poniższych sposobów jest całkowicie bez­pieczne. Nie może­my jed­nak stosować ich w dowol­nym momen­cie. Poród może­my spróbować przyspieszyć dopiero po 40 tygod­niu ciąży. Wcześniej jest to niewskazane.

Jak przyspieszyć poród? Aktywność fizyczna

Akty­wność fizy­cz­na to jeden z najlep­szych sposobów na wywołanie poro­du. Dzię­ki niej dotlen­imy orga­nizm, a nasza mied­ni­ca stanie się bardziej ruchoma. Zadzi­ała także siła graw­itacji, dzię­ki której obniża­ją­cy się brzuch będzie bardziej naciskał na szyjkę macicy.
W 40 tygod­niu ciąży wybrać powin­nyśmy jedynie akty­wnoś­ci fizy­czne o umi­arkowanej inten­sy­wnoś­ci. Świet­nie sprawdzą się tutaj spac­ery lub łagod­na joga. Na inten­sy­wniejsze akty­wnoś­ci przyjdzie jeszcze czas.

Jak przyspieszyć poród? Aktywność seksualna

Poród może­my przyspieszyć także poprzez akty­wność sek­su­al­ną. Jest to możli­we dzię­ki zawartych w męskim nasie­niu prostaglan­dy­nach. Jest to skład­nik, który wpły­wa na rozwar­cie szyj­ki maci­cy. Nie bez znaczenia pozosta­je tu także oksy­to­cy­na, która jest wydzielana w trak­cie sto­sunku. Może ona wywołać skur­cze maci­cy, które doprowadzą do porodu.
Pamię­ta­j­cie, że akty­wność sek­su­al­na doz­wolona jest przez całą ciążę. Wyjątkiem są tutaj sytu­acje, gdy zabronił nam tego lekarz.

Jak przyspieszyć poród? Akupresura

Akupresura to także jeden z pole­canych sposobów na przyspiesze­nie poro­du. Jest to meto­da wywodzą­ca się z chińskiej medy­cyny nat­u­ral­nej, która pole­ga na uciska­niu konkret­nych punk­tów w naszym ciele. Według założeń akupresury punk­ty te odpowiada­ją za przepływ energii w naszym ciele.

Do wywoła­nia poro­du konieczne jest uciskanie punk­tów pow­iązanych z maci­cą. Są to następu­jące miejs­ca w naszym ciele:

  •  Punkt około 7–8 cm nad kostkami
  •  Punkt między kciukiem a pal­cem wskazującym
  •  Wgłę­bi­e­nie na szczy­tach ramion

Uciskanie tych punk­tów sprawi, że w orga­nizmie zacznie wydzielać się oksytocyna.

Oceń
mail