Brzuszek po ciąży - jak się o niego prawidłowo zatroszczyć? Przeskocz do treści
coloalert

Brzuszek po ciąży — jak wygląda? Jak o niego zadbać?

Okres połogu dla wielu kobi­et jest trud­ny i bard­zo wyma­ga­ją­cy. Nie ułatwia go wygląd brzucha, który nie wyglą­da tak, jak przed ciążą. Jest to na szczęś­cie okres prze­jś­ciowy, jeśli tylko odpowied­nio się o niego zatroszczymy. Jak będzie wyglą­dał brzuszek po ciąży? Jak należy o niego zad­bać? Przeczy­taj poniżej!brzuszek po ciąży

Spis treś­ci:

  1. Brzuszek po ciąży — jak wygląda?
  2. Jak zad­bać o brzuszek po ciąży?

Brzuszek po ciąży — jak wygląda?

Na to, jak wyglą­da brzuszek po ciąży, wpły­wa wiele czyn­ników. Duży wpływ ma tutaj akty­wność fizy­cz­na w trak­cie ciąży oraz to, jak silne mięśnie brzucha ma kobi­eta. Nie bez znaczenia pozosta­ją także uwarunk­owa­nia gene­ty­czne oraz ilość kilo­gramów, które przy­były nam w trak­cie ciąży. Najważniejsze jest jed­nak to, w jaki sposób dziecko przyszło na świat.

Po porodzie nat­u­ral­nym kobiecy brzuszek jest lekko obwisły. Maci­ca kobi­ety zaczy­na się jed­nak obkur­czać, dlat­ego jego wygląd zmieni­ać się będzie z każdym dniem. Sza­cu­je się, że w ciągu kilku dni po porodzie kobi­eta może zgu­bić nawet do 10 kilo­gramów. Po cesarskim cię­ciu brzuszek może pozostać obwisły nieco dłużej, a skóra będzie bardziej wiotka.

Jak zadbać o brzuszek po ciąży?

Każ­da kobi­eta po porodzie musi nieco zad­bać o swój brzuszek. Dzię­ki temu szy­b­ciej uda się jej wró­cić do formy. Istotne są tutaj ćwiczenia fizy­czne. Pamię­ta­jmy jed­nak, że okres połogu powinien być cza­sem regen­er­acji. Warto więc postaw­ić na łagod­ną for­mę akty­wnoś­ci fizy­cznej, taką jak spacery.

Warto także wdrożyć ćwiczenia mięśni dna mied­ni­cy. Wcześniej jed­nak pole­camy skon­sul­tować się z fizjoter­apeutą uroginekologicznym.
Brzuszek po ciąży powin­niśmy odpowied­nio smarować. W aptekach czy droge­ri­ach zna­jdziemy wiele kos­me­tyków przez­nac­zonych do pielę­gnacji skóry po ciąży. Świet­nie sprawdzą się tutaj bal­samy naw­ilża­jące oraz peelin­gi. Warto także rozważyć szc­zotkowanie skóry na sucho lub na mokro za pomocą spec­jal­nych szczotek.

Na kondy­cję naszego brzucha po porodzie wpły­wa także nasza dieta. Powin­na ona być zbi­lan­sowana i boga­ta w skład­ni­ki odży­w­cze. W naszym jadłospisie powin­no znaleźć się jak najwięcej owoców i warzyw, a jak najm­niej wysoko przetwor­zonej żywnoś­ci, napo­jów gazowanych, słody­czy oraz tłustych, smażonych potraw. Nie może­my także zapom­i­nać o piciu odpowied­niej iloś­ci wody. Odpowied­nie nawod­nie­nie poz­woli naszej skórze szy­b­ciej się zregenerować.

Oceń
mail