Plamienia przed okresem - możliwe przyczyny Przeskocz do treści
coloalert

Plamienia przed okresem — możliwe przyczyny

Plamienia przed okre­sem to prob­lem, na który skarży się wiele pac­jen­tek. Za tą przy­padłoś­cią stać mogą różne przy­czyny. Niek­tóre z nich są bła­he, ale część z nich jest dość niebez­piecz­na. Sprawdź, jakie są najczęst­sze przy­czyny plamienia przed okre­sem i kiedy warto zgłosić się z tym do lekarza!plamienia przed okresem

Spis treś­ci:

 1. Plamie­nie przed okre­sem a kolor krwi
 2. Plamie­nie przed okre­sem — skąd się bierze?
 3. Plamie­nie przed okre­sem — kiedy warto skon­sul­tować się z lekarzem?

Plamienie przed okresem a kolor krwi

Dużo o przy­czynie plamienia przed okre­sem mówi kolor krwi:

 •  Czer­wona krew – jest ona syg­nałem akty­wnego krwaw­ienia. Najczęś­ciej dochodzi do niego na skutek mechan­icznego uszkodzenia pochwy lub błony śluzowej
 •  Brą­zowa krew — świad­czy ona o już nieak­ty­wnym krwaw­ie­niu, ponieważ spły­wa­ją­ca krew zdążyła już ściem­nieć pod wpły­wem tlenu.
 •  Czarna krew — również jest to ozna­ka nieak­ty­wnego krwawienia.
 •  Żółte plamie­nie – jest to zwias­tun zbliża­jącego się krwaw­ienia miesiączkowego

Plamienie przed okresem — skąd się bierze?

Ist­nieje wiele potenc­jal­nych przy­czyn plamienia przed okre­sem. Najczęst­sze z nich to:

 •  Implan­tac­ja zar­o­d­ka w maci­cy (zag­nieżdże­nie się) — jest to tzw. krwaw­ie­nie implan­ta­cyjne, które jest objawem wczes­nej ciąży
 •  Poronienie
 •  Antykon­cepc­ja hormonalna
 •  Zaburzenia hor­mon­alne, takie jak zespół pol­i­cysty­cznych jajników czy niedoczyn­ność tarczycy
 •  Enometrioza
 •  Uraz mechan­iczny, który pow­stał w trak­cie sto­sunku sek­su­al­nego lub aplikacji tamponu
 •  Polipy macicy
 •  Mięś­ni­a­ki macicy
 •  Infekcja
 •  Choro­by nowot­worowe, takie jak nowotwór endometri­um, rak pochwy czy rak szyj­ki macicy
 •  Zaburzenia wydziela­nia prog­es­teronu skutku­jące niewydol­noś­cią szyj­ki macicy

Plamienie przed okresem — kiedy warto skonsultować się z lekarzem?

W więk­szoś­ci przy­pad­ków plamie­nie przed okre­sem nie jest powo­dem do niepoko­ju czy pani­ki. Cza­sa­mi jed­nak warto skon­sul­tować je z naszym lekarzem ginekolo­giem. Na wiz­ytę powin­nyśmy udać się w przypadku:

 •  Pojaw­ienia się wraz z plamie­niem takich dolegli­woś­ci, jak bóle pod­brzusza, omdle­nie czy gorączka
 •  Wys­tąpi­enia więcej niż jed­nego plamienia w trak­cie cyk­lu miesiączkowego
 •  Wys­tępowa­nia plamień w kilku cyk­lach miesiączkowych

Lekarz ginekolog poroz­maw­ia z nami o pojaw­ia­ją­cych się plamieni­ach. Wykona także badanie gineko­log­iczne oraz USG. Zle­cić może nam także dodatkowe testy. Dzię­ki temu ustali przy­czynę plamień przed okre­sem i w razie potrze­by wdroży odpowied­nie leczenie.

Oceń
mail