Przeskocz do treści
coloalert

Ratunku! Noworodek kicha! Co robić?

Świeżo upieczeni rodz­ice częs­to zaczy­na­ją panikować, gdy ich noworodek kicha. Najczęś­ciej jed­nak jest to spowodowane odruchem, który wyni­ka z fizjologii orga­niz­mu małego dziec­ka. Czym owy odruch jest spowodowany? Czy zawsze jest on przy­czyną kicha­nia u noworod­ka? Przeczy­taj w poniższym artykule!noworodek kicha

Spis treś­ci:

  1. Noworodek kicha — co to może oznaczać?
  2. Noworodek kicha — kiedy jest to powód do obaw?

Noworodek kicha — co to może oznaczać?

Noworodek po porodzie musi przys­tosować się do otacza­jącego go świa­ta. Musi ono się nauczyć odd­y­chać powi­etrzem atmos­fer­ycznym. W kon­sek­wencji pojaw­ia się odruch kicha­nia. Dzię­ki niemu oczyszcza się błona ślu­zowa nos­ka z kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Jest to zupełnie nor­mal­ny odruch, który nie powinien nas niepokoić.

Przy­czyną kicha­nia noworod­ka może być także karmie­nie pier­sią, w trak­cie którego do nos­ka może dostać się pokarm. Jest to spowodowane niedo­jrza­łoś­cią struk­tur anatomicznych nosa u noworod­ka. Odpowiedz­ią orga­niz­mu na obec­ny w nosie pokarm jest kichanie. Jest to fizjo­log­iczny odruch obron­ny, który nie powinien nas niepokoić.

Noworodek kicha — kiedy jest to powód do obaw?

Kichanie u noworod­ka nie jest niczym strasznym, jeśli nie towarzyszą mu żadne dodatkowe objawy. Zaniepokoić powin­niśmy się, jeśli wraz z kichaniem pojaw­ia­ją się dolegli­woś­ci, takie jak:

  •  Gorączka
  • Kaszel
  •  Osła­bi­e­nie apetytu
  •  Ogól­ny niepokój dziecka
  •  Katar z gęstą wydzieliną z nosa o zielonkawej lub żółtej barwie

Przy­czyną takich dolegli­woś­ci najczęś­ciej jest infekc­ja bak­teryj­na lub wiru­sowa. Warto więc wtedy odwiedz­ić lekarza, który zba­da dziecko i zale­ci odpowied­nie lecze­nie. Pamię­ta­jmy, że dla noworod­ka taka infekc­ja może być dużo groźniejsza niż dla starszych dzieci czy osób dorosłych. Do pedi­atry warto więc udać się jak najszybciej.

Podłożem kicha­nia u noworod­ka może także być aler­gia. W takiej sytu­acji dziecko kicha tzw. sal­wa­mi, czyli kilka­naś­cie razy z rzę­du. Może być to spowodowane aler­ge­na­mi wziewny­mi, taki­mi jak kurz, pleśń, czy grzy­by. Rzadziej kichanie może pojaw­ić się także skutek alergii pokar­mowej. Najczęś­ciej wtedy pojaw­ia­ją się także takie dolegli­woś­ci jak biegun­ka, wysyp­ka czy bóle brzucha. W takiej sytu­acji wskazane jest wyko­nanie testów aler­gicznych oraz odwiedze­nie aler­golo­ga. Dzię­ki temu poz­namy przy­czynę alergii, a lekarz dobierze nam odpowied­nie leczenie.

Oceń
mail