Genetyczne.pl eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Archives

now browsing by author

 
choroba hashimoto

Choroba Hashimoto — przyczyny, objawy, leczenie

Naukow­cy wciąż nie wiedzą, dlaczego u niek­tórych osób rozwi­ja się choro­ba Hashimo­to (inaczej zapale­nie tar­czy­cy Hashimo­to). Tym­cza­sem schorze­nie to stanowi najczęst­szą przy­czynę niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy. Jakie objawy daje Hashimo­to? Na czym pole­ga diag­nos­ty­ka i lecze­nie? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Co to jest Hashimo­to? Choro­ba Hashimo­to — częs­tość wys­tępowa­nia w pop­u­lacji Zapale­nie tarczycy…

Choroba Leśniowskiego Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna — przyczyny, objawy, leczenie

Choro­ba Leśniowskiego-Crohna (potocznie określana także jako choro­ba Crohna) wiąże się ze znaczą­cym pogorsze­niem jakoś­ci życia. Jak objaw­ia się to schorze­nie? Czym jest spowodowane? Na czym pole­ga diag­nos­ty­ka oraz lecze­nie? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Choro­ba Leśniowskiego-Crohna — co to takiego? Jakie są przy­czyny? Choro­ba Leśniowskiego-Crohna — częs­tość wys­tępowa­nia w pop­u­lacji Choro­ba Crohna…

SMA

SMA — rdzeniowy zanik mięśni — przyczyny, objawy, leczenie

SMA to choro­ba, która może poważnie zaburzyć rozwój dziec­ka. Czy rdzeniowy zanik mięśni moż­na odziedz­iczyć? Sprawdź, jakie są przy­czyny SMA i objawy oraz na czym pole­ga diag­nos­ty­ka i lecze­nie tego schorzenia. Spis treś­ci: SMA — co to za choro­ba? Jakie są jej przy­czyny? SMA — choro­ba wys­tępu­je tak samo często…

39 lat i pierwsza ciąża

Fakty i mity o ciąży po 39. roku życia — co warto wiedzieć o późnej ciąży?

Mam 39 lat i jestem w ciąży – zal­icza­sz się do tej grupy? Zatem z pewnoś­cią zain­tere­su­je Cię nasz artykuł na tem­at fak­tów i mitów o ciąży po 39. roku życia. Chcesz poz­nać prawdę na tem­at zalet i wad późnego macierzyńst­wa? Zaprasza­my do uważnej lek­tu­ry! Spis treś­ci: Póź­na ciąża jest…

pierwsza ciąża po 35 roku życia

Ciąża po 35 roku życia: jakie badania, na co uważać, jak się przygotować?

Pol­s­ki rodzą dzieci coraz później – pier­wsza ciąża po 35 roku życia, a nawet później, nie jest w dzisiejszych cza­sach niczym dzi­wnym. Ciężar­na w zaawan­sowanym wieku powin­na jed­nak być pod nad­zorem lekarza oraz pojaw­iać się częś­ciej na kon­tro­lach. Wskazane jest także, aby wykon­ała ona dodatkowe bada­nia. Jakie? Pod­powiadamy. Spis treści:…

jak szybko zajść w ciążę po 40

Lepiej późno niż wcale? Wiek matki a ciąża

W dzisiejszych cza­sach kobi­ety decy­du­ją się na macierzyńst­wo coraz później – niczym dzi­wnym nie jest ciąża po 30-stce, a nawet ciąża po 40. Szanse na urodze­nie zdrowego potomst­wa zależą jed­nak w dużej mierze od wieku mat­ki. Czy pier­wsza ciąża po 40-stce to dobry pomysł? Jak zmin­i­mal­i­zować ryzyko powikłań późnej ciąży?…

zespół supersamca

Zespół supersamca XYY — jakie są przyczyny i objawy? Jak przebiega leczenie?

Zespół super­sam­ca XYY jest chorobą gene­ty­czną, która doty­ka tylko mężczyzn. W niek­tórych przy­pad­kach może doprowadz­ić do prob­lemów z popę­dem sek­su­al­nym i bezpłod­noś­ci. Jakie są przy­czyny i objawy zespołu super­sam­ca XYY? Wyjaś­ni­amy poniżej. Spis treś­ci: Zespół super­sam­ca XYY — czym jest? Zespół super­sam­ca — przy­czyny Zespół XYY — objawy Zespół super­sam­ca XYY…

dziedziczenie inteligencji

Po kim dziecko dziedziczy inteligencję?

Na tem­at dziedz­iczenia inteligencji przeprowad­zono już wiele badań. Udowod­niono, że odd­zi­ału­je na nią pon­ad 500 genów, ale niemożli­we jest wyty­powanie jed­nego najważniejszego, który ma najwięk­szy wpływ na jej ksz­tał­towanie. Czy zatem moż­na jed­noz­nacznie stwierdz­ić, po kim dziecko dziedz­iczy inteligencję? Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie inteligencji — czym jest inteligenc­ja? Dziedz­icze­nie inteligencji —…

jaki kolor włosów będzie miało dziecko

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko?

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko? To pytanie częs­to zada­ją sobie przys­zli rodz­ice. Odpowiedzialne za to są geny, więc maluch może mieć bar­wę włosów zbliżoną do mamy lub taty, a nawet dzi­ad­ków i dal­szych przod­ków. Na czym pole­ga dziedz­icze­nie koloru włosów? Pod­powiadamy poniżej. Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie koloru włosów — jak…

dziedziczenie koloru oczu

Po kim dziedziczymy kolor oczu?

Kolor oczu dziedz­ic­zony jest po rodz­i­cach, ale również po dal­szych przod­kach. Bar­wa oczu dziec­ka zależy od otrzy­manego zestawu genów, który może zaw­ier­ać wiele kom­bi­nacji. Co wpły­wa na kolor oczu? Na czym pole­ga dziedz­icze­nie koloru oczu? Pod­powiadamy poniżej. Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie koloru oczu — gene­ty­ka Dziedz­icze­nie koloru oczu — jaki wpływ…

zespół Pataua

Zespół Pataua — objawy i leczenie trisomii 13.

Zespół Pataua to zespół złożonych wad wrod­zonych, za który odpowiedzial­na jest dodatkowa, trze­cia kopia chro­mo­so­mu 13. w DNA. Ryzyko jego wys­tąpi­enia wzras­ta u kobi­et, które zde­cy­dowały się na ciążę po 35 lub 40 roku życia. Poniżej wyjaś­ni­amy, jakie są przy­czyny i objawy zespołu Pataua oraz na czym pole­ga lecze­nie tri­somii 13.…

Badanie wolnego płodowego dna Katowice

Badania wolnego płodowego DNA Katowice — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA w Katow­icach.  NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.…

mail