Genetyczne.pl eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Archives

now browsing by author

 
rzadkie choroby metaboliczne

Rzadkie choroby metaboliczne

Do grupy chorób meta­bol­icznych zal­icza się kilka­set chorób. W wielu przy­pad­kach mają one uta­jony prze­bieg, ponieważ doty­czą niewiel­kich cząsteczek pro­dukowanych w pro­ce­sie metab­o­liz­mu. Choro­by meta­bol­iczne prze­ważnie wywołane są czyn­nika­mi gene­ty­czny­mi. Zaburza­ją one pracę orga­niz­mu, przez co mogą być dla dzieci bard­zo niebez­pieczne. Jakie bada­nia zro­bić i jak pomóc dziecku? Wyjaśniamy!…

jak wygląda badanie przed szczepieniem

Jak wygląda badanie przed szczepieniem?

W dzisiejszych cza­sach powielane są częs­to nieprawdzi­we infor­ma­c­je o szkodli­woś­ci szczepień. Według tych danych szczepi­on­ki powodu­ją NOP‑y, czyli Niepożą­dane Odczyny Poszczepi­enne. Infor­ma­c­je te powodu­ją, że wielu rodz­iców zas­tanaw­ia się, czy zaszczepi­e­nie dziec­ka jest dobrym pomysłem. Wszys­tkie infor­ma­c­je, pod­da­jące wąt­pli­woś­ci bez­pieczeńst­wo szczepi­onek, są błędne. Dzieci warto szczepić, ponieważ może to je…

jak uodparniamy organizm dziecka

Jak uodparniamy organizm dziecka?

Układ odpornoś­ciowy jest bard­zo ważną częś­cią orga­niz­mu człowieka. Dzię­ki niemu wirusy i bak­terie żyjące w środowisku nie są dla nas niebez­pieczeńst­wem. Układ odpornoś­ciowy cały czas uczy się zwal­czać nowe drob­nous­tro­je, aby móc nas przed wszys­tkim ochronić. Jed­nak w przy­pad­ku małych dzieci nie dzi­ała on jeszcze, tak jak u dorosłych, więc…

autyzm atypowy agresja

Jak reagować na agresję dziecka autystycznego?

Autyzm nie jest jed­norod­ną chorobą. Do zaburzeń autysty­cznych należy m.in. autyzm wczesnodziecię­cy, zespół Asparg­era czy zespół Ret­ta. Dlat­ego też objawy zaburzeń ze spek­trum autyz­mu mogą być bard­zo różne. Najczęś­ciej pojaw­ia­ją się prob­le­my w relac­jach między­ludz­kich, szty­wne zachowa­nia i zain­tere­sowa­nia oraz prob­le­my z komu­nikacją. W wielu przy­pad­kach autyzm objaw­ia się także…

Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITY

Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITY – jakie badanie wybrać?

Planu­jesz wyko­nanie niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych, ale nie wiesz, jakie są różnice pomiędzy testem NIFTY a VERACITY oraz czym się różnią test NIFTY a VER­A­gene? Niniejszy artykuł pod­powia­da, czym różnią się te bada­nia i czym warto się kierować pod­czas wyboru bada­nia wol­nego płodowego DNA. Test NIFTY a VER­A­gene, test NIFTY a…

Test NACE a test NIFTY pro

Test NACE a test NIFTY pro – które badanie wybrać? Czym się różnią?

Test NACE oraz test NIFTY pro pozwala­ją wykryć ryzyko wys­tąpi­enia różnych niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznych jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka. Oba bada­nia należą do grupy NIPT i korzys­ta­ją z metody anal­izy wol­nego płodowego DNA. Są więc bez­pieczne i mają wysoką czułość. Co je różni? Sprawdź porów­nanie test NACE a test NIFTY pro. Test…

test nipt czy nifty

Test NIPT czy NIFTY – które badanie wybrać?

Test NIPT czy NIFTY – które badanie wybrać? To pytanie zada­je sobie wiele par, które spodziewa­ją się potomst­wa. Tym­cza­sem nazwa NIPT odnosi się do sze­rok­iej grupy badań, w której zna­j­du­je się także test NIFTY. Spis treś­ci: Test NIPT czy NIFTY? NIFTY jest również badaniem NIPT Test NIPT czy NIFTY – czym…

jak przygotować dziecko z autyzmem do zmian

Jak przygotować dziecko z autyzmem do zmian?

Dziecko z autyzmem lubi codzi­en­ną rutynę i nie toleru­je od niej żad­nych odstępstw. Daje mu ona poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Cza­sem jed­nak zmi­any są nie­u­niknione, co może być trud­nym doświad­cze­niem dla autysty­ka i jego rodz­iców. Jak przy­go­tować go do zmi­an? Odpowiedź poniżej. Zmi­any w życiu a szty­wność zachowań dziec­ka autystycznego…

badanie eeg padaczka

Badanie EEG u dzieci

Dzieciom, które boryka­ją się z objawa­mi padacz­ki, bard­zo częs­to zle­ca się badanie EEG. Może być ono przeprowad­zone, gdy dziecko śpi, ale jest to opcjon­alne. Oblig­a­to­ryjne z kolei jest odpowied­nie przy­go­towanie do bada­nia EEG. Jak prze­b­ie­ga to badanie? Jak dziecko powin­no być do niego przy­go­towane? Odpowiedzi poniżej Prze­bieg bada­nia EEG Badanie EEG…

galaktozemia choroba

Galaktozemia – metaboliczna choroba genetyczna

Galak­tozemia jest rzad­ką, wrod­zoną chorobą meta­bol­iczną, o gene­ty­cznym podłożu. Pole­ga na tym, że orga­nizm chorej oso­by nie jest w stanie przetworzyć cukru — galak­tozy w glukozę. W kon­sek­wencji następu­je gro­madze­nie się galak­tozy oraz jej pochod­nych w tkankach i narzą­dach dziec­ka, co powodu­je wiele niepożą­danych objawów. Zaburze­nie to wyni­ka z braku…

etiologia autyzmu dziecięcego

Etiologia autyzmu – jakie są przyczyny zaburzeń u dziecka?

Eti­olo­gia autyz­mu wskazu­je, że na pojaw­ie­nie się tego zaburzenia ma wpływ wiele czyn­ników, które mogą się ze sobą łączyć. Naukow­cy zaj­mu­ją stanowisko, że nie ma jed­nej prostej przy­czyny powodu­jącej wys­tąpi­e­nie objawów ze spek­trum autyz­mu, jed­nak sza­cu­je się, że u 1/3 pac­jen­tów przy­czy­na leży w genach. By uniknąć długiego pro­ce­su diagnostycznego,…

objawy choroba krabbego

Choroba Krabbego – jakie daje objawy i jak ją diagnozować?

Objawy choro­by Krabbego mogą być różnorodne i wys­tępować z odmi­en­nym nasile­niem. Dynami­ka tego schorzenia jest bard­zo zmi­en­na, lecz najczęś­ciej diag­nozu­je się je pomiędzy 4 a 6 miesiącem życia dziec­ka. Postać niemowlę­ca jest naj­cięższa i w wielu wypad­kach prowadzi do śmier­ci przed ukończe­niem  2 lub 3 roku życia. Czym jest choroba…

mail