Genetyczne.pl eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Archives

now browsing by author

 

Filmy, seriale i książki o spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu są coraz częś­ciej rozpoz­nawane. Z tego powodu rośnie świado­mość społeczeńst­wa na ich tem­at. Aby rosła bardziej pow­sta­ją różne kam­panie społeczne, ale także filmy, seri­ale i książ­ki. Pokazu­ją one, jak wyglą­da życie autysty­ka oraz życie blis­kich im osób. Poniżej zna­j­du­je się lista najlep­szych dzieł, które porusza­ją tematykę…

Choroby genetyczne człowieka

Choro­by gene­ty­czne to schorzenia, które zostały wywołane przez pewne niepraw­idłowoś­ci w mate­ri­ale gene­ty­cznym. Częs­to nie objaw­ia­ją się one przez dłu­gi czas, a gdy już zaczną, to objawy są mało charak­terysty­czne. Nielec­zone mogą być bard­zo niebez­pieczne i prowadz­ić np. do niepełnosprawnoś­ci intelek­tu­al­nej. Zobacz więcej: Czym są choro­by gene­ty­czne? Choro­by gene­ty­czne człowieka…

Neurofibromatoza – objawy, diagnoza i leczenie

Neu­rofi­bro­ma­toza to choro­ba wywołana czyn­nika­mi gene­ty­czny­mi, a konkret­nie niepraw­idłowoś­ci­a­mi w budowie 17 i 22 chro­mo­so­mu. Objaw­ia się ona zmi­ana­mi skórny­mi oraz neu­ro­log­iczny­mi. Czy jest niebez­piecz­na? Jak się ją leczy? Rozwiewamy wąt­pli­woś­ci! Zobacz więcej: Czym jest neu­rofi­bro­ma­toza? Neu­rofi­bro­ma­toza – rodza­je choro­by Neu­rofi­bro­ma­toza u dzieci — częs­tość wys­tępowa­nia Neu­rofi­bro­ma­toza — objawy Neurofibromatoza…

Przyczyny i objawy padaczki skroniowej

Padacz­ka skro­niowa doty­czy tylko jed­nej półkuli mózgu, a konkret­niej pła­ta skro­niowego. Najczęś­ciej ma ona podłoże gene­ty­czne, ale może mieć również inne przy­czyny. Jej objawy są zależne od tego, której półkuli mózgu epilep­s­ja skro­niowa doty­czy. Jak ją rozpoz­nać? Pod­powiadamy! Zobacz więcej: Padacz­ka skro­niowa – opis choro­by Przy­czyny padacz­ki skro­niowej Objawy padaczki…

wynik testu Pappa, test pappa wyniki, wyniki testu pappa

Wynik testu PAPP‑a – jakie są jego normy i z kim go konsultować?

Wiele przyszłych mam po otrzy­ma­niu wyniku tes­tu PAPPA nie wie, jak powin­ny go zin­ter­pre­tować. Co oznacza wynik? Jakie są normy tes­tu PAPPA? Jaki wynik świad­czy o wadzie gene­ty­cznej dziec­ka? Pamię­taj, że każdy wynik bada­nia pre­na­tal­nego powinien być skon­sul­towany z lekarzem, artykuł ma charak­ter infor­ma­cyjny.  Co oznacza wynik tes­tu PAPP‑a? Wynik…

hipotrofia przyczyny

Hipotrofia płodu — jakie są przyczyny i rodzaje hipotrofii? Poznaj badania

Hipotrofia pło­du to stan, w którym masa ciała dziec­ka jest zbyt niska w porów­na­niu do wieku ciąży, nazy­wa się hipotrofią pło­du. Moż­na wykryć ją jeszcze w trak­cie trwa­nia ciąży pod­czas bada­nia USG. Dla noworod­ka może być ona bard­zo niebez­piecz­na. Skąd się bierze? Czy da się jej zapo­biec? Wyjaś­ni­amy! Przeczy­taj więcej:…

wyniki badania wes

Wynik badania WES — sprawdź, co zawiera wynik badania całoeksomowego

Każdy wynik bada­nia WES jest obję­ty 2 kon­sul­tac­ja­mi (PRZED I PO bada­niu) z lekarzem gene­tykiem. Zobacz więcej o wyniku bada­nia WES: Wynik bada­nia WES – sprawdź infor­ma­c­je, które zaw­iera Wynik bada­nia WES – co zaw­iera załącznik do wyniku? Bada­nia WES – kto je wykonu­je i dlaczego wynik jest tak ważny? Rodza­je bada­nia WES…

pokój dla dziecka z autyzmem

Pokój dla dziecka z autyzmem – jak najlepiej go urządzić?

Każde dziecko w swoim poko­ju powin­no czuć się dobrze i bez­piecznie. Powinien być on więc tak urząd­zony, żeby dziecko chci­ało do niego wracać. Urządze­nie poko­ju jest bard­zo ważne dla każdego dziec­ka, a szczegól­nie dla dziec­ka autysty­cznego. Dla dziec­ka z autyzmem włas­ny pokój powinien być stałym miejscem. Wyjaś­ni­amy, jak urządz­ić go…

test panorama, test panorama cena, test panorama opinie

Test Panorama – cena, opinie i zakres badania

Test Panora­ma jest niein­wazyjnym badaniem pre­na­tal­nym, które moż­na wykon­ać już po 9 tygod­niu ciąży. Dzię­ki niemu moż­na ocenić ryzyko wys­tąpi­enia chorób gene­ty­cznych u dziec­ka. Jest to badanie, które ma wysoką czułość i jest bez­pieczne. Kiedy powin­no się wykon­ać test Panora­ma? Ile kosz­tu­je jego wyko­nanie? Pod­powiadamy! Spis treś­ci: Test Panorama –…

test harmony, test harmony cena, harmony, test harmony opinie

Test Harmony – cena, zakres badania i opinie

Test Har­mo­ny należy do grupy prze­siewowych, niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych. Wykonu­je się go z prób­ki krwi mamy dziec­ka, która zaw­iera DNA pło­du. Test Har­mo­ny moż­na wykon­ać już w 10 tygod­niu ciąży. Jakie choro­by może wykryć? Ile kosz­tu­je? Czy warto go wykon­ać? Odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia zna­jdą Państ­wo w poniższym artykule. Spis…

rzadkie choroby metaboliczne

Rzadkie choroby metaboliczne

Do grupy chorób meta­bol­icznych zal­icza się kilka­set chorób. W wielu przy­pad­kach mają one uta­jony prze­bieg, ponieważ doty­czą niewiel­kich cząsteczek pro­dukowanych w pro­ce­sie metab­o­liz­mu. Choro­by meta­bol­iczne prze­ważnie wywołane są czyn­nika­mi gene­ty­czny­mi. Zaburza­ją one pracę orga­niz­mu, przez co mogą być dla dzieci bard­zo niebez­pieczne. Jakie bada­nia zro­bić i jak pomóc dziecku? Wyjaśniamy!…

jak wygląda badanie przed szczepieniem

Jak wygląda badanie przed szczepieniem?

W dzisiejszych cza­sach powielane są częs­to nieprawdzi­we infor­ma­c­je o szkodli­woś­ci szczepień. Według tych danych szczepi­on­ki powodu­ją NOP‑y, czyli Niepożą­dane Odczyny Poszczepi­enne. Infor­ma­c­je te powodu­ją, że wielu rodz­iców zas­tanaw­ia się, czy zaszczepi­e­nie dziec­ka jest dobrym pomysłem. Wszys­tkie infor­ma­c­je, pod­da­jące wąt­pli­woś­ci bez­pieczeńst­wo szczepi­onek, są błędne. Dzieci warto szczepić, ponieważ może to je…

mail