Rak eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Rak

now browsing by category

 
badania genetyczne a rozwój nowoczesnej medycyny

Badania genetyczne a rozwój nowoczesnej medycyny

Bada­nia gene­ty­czne to coraz bardziej innowa­cyjne narzędzia. Odgry­wa­ją one dużą rolę w nowoczes­nej medy­cynie. Dzię­ki nim wykryć może­my wiele różnych schorzeń, a w wielu przy­pad­kach także wdrożyć bardziej skuteczne lecze­nie. Przeczy­taj, jak dokład­nie bada­nia gene­ty­czne przy­czy­ni­a­ją się do roz­wo­ju nowoczes­nej medy­cyny! Spis treś­ci: Bada­nia gene­ty­czne w medy­cynie — zas­tosowanie Badania…

zrozumieć autyzm czy testy genetyczne mogą pomóc Twojemu dziecku

Zrozumieć autyzm: czy testy genetyczne mogą pomóc Twojemu dziecku?

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu nas­tręcza­ją wielu trud­noś­ci diag­nos­ty­cznych. W kon­sek­wencji wielu pac­jen­tów nie może sko­rzys­tać z odpowied­niej ter­apii, ponieważ nie posi­a­da jeszcze diag­nozy. Pomóc może w tym diag­nos­ty­ka gene­ty­cz­na. Czy testy gene­ty­czne mogą wykryć autyzm? Przeczy­taj poniżej! Spis treś­ci: Autyzm a testy gene­ty­czne Zrozu­mieć autyzm: jakie testy gene­ty­czne warto wykonać?…

ryzyko związane z późnym macierzyństwem

Ryzyko związane z późnym macierzyństwem — co warto wiedzieć?

Współczesne kobi­ety coraz częś­ciej decy­du­ją się na macierzyńst­wo w późniejszym wieku. Mają one różne powody tej decyzji – od roz­wo­ju kari­ery zawodowej, przez późne znalezie­nie odpowied­niego part­nera, po chęć osiąg­nię­cia sta­bil­noś­ci finan­sowej przed założe­niem rodziny. Jed­nak późne macierzyńst­wo wiąże się również z pewnym ryzykiem. Sprawdź, jakie jest ryzyko związane z…

jak zapewnić dziecku odpowiednią ochronę zdrowotną

Jak zapewnić dziecku odpowiednią ochronę zdrowotną?

Każdy rodz­ic musi troszczyć się o zdrowie swo­jego dziec­ka. Należy robić to, nawet gdy nie pojaw­ia­ją się żadne niepoko­jące dolegli­woś­ci. Odpowied­nia pro­fi­lak­ty­ka może nas uchronić przed wielo­ma przykry­mi kon­sek­wenc­ja­mi. Sprawdź, jak zapewnić dziecku odpowied­nią ochronę zdrowot­ną! Spis treś­ci: Szczepi­enia Bilanse zdrowia Bada­nia gene­ty­czne Szczepi­enia Szczepi­enia to najważniejszy ele­ment ochrony zdrowotnej…

jak nauczyć dziecko asertywności

Jak nauczyć dziecko asertywności?

Aser­ty­wność to jed­na z naj­cen­niejszych umiejęt­noś­ci, w które może­my wyposażyć nasze dziecko. Dzię­ki temu będzie ono potrafiło wyrażać swo­je potrze­by i uczu­cia z sza­cunkiem do innych osób. Jest to bard­zo przy­datne w wielu sytu­ac­jach życiowych. Przeczy­taj, jak nauczyć dziecko aser­ty­wnoś­ci! Spis treś­ci: Dużo roz­maw­ia­j­cie Dawaj przykład Odgry­wa­j­cie scen­ki Chw­al asertywne…

rola badań prenatalnych w monitorowaniu rozwoju płodu

Rola badań prenatalnych w monitorowaniu rozwoju płodu

Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych w ciąży przynieść może nam wiele korzyś­ci. Dzię­ki nim może­my dowiedzieć się, czy nasze dziecko rozwi­ja się praw­idłowo. Pozwala­ją one także wykrycie ewen­tu­al­nych wad wrod­zonych. Przeczy­taj, jaka dokład­nie jest rola badań pre­na­tal­nych w mon­i­torowa­niu roz­wo­ju pło­du! Spis treś­ci: Jaka jest rola badań pre­na­tal­nych w mon­i­torowa­niu roz­wo­ju pło­du? Poszczególne testy…

różne rodzaje badań prenatalnych dostępnych w ciąży

Jakie są różne rodzaje badań prenatalnych dostępnych w ciąży?

Każ­da przyszła mama powin­na w trak­cie ciąży wykon­ać bada­nia pre­na­talne. Dzię­ki nim dowie się, czy jej dziecko rozwi­ja się praw­idłowo i czy nie grozi mu żad­na wada wrod­zona. Sprawdź, jakie są różne rodza­je badań pre­na­tal­nych dostęp­nych w ciąży i wybierz odpowied­nie testy dla siebie! Spis treś­ci: Różne rodza­je badań prenatalnych…

przyczyny bezsenności w ciąży

Możliwe przyczyny bezsenności w ciąży

W orga­nizmie kobi­ety oczeku­jącej dziec­ka dochodzi do wielu zmi­an. Mogą one powodować wiele dolegli­woś­ci. Jed­ną z nich jest bezsen­ność. Sprawdź, jakie mogą być przy­czyny bezsen­noś­ci w ciąży i w jaki sposób moż­na sobie z nią poradz­ić! Spis treś­ci: Bezsen­ność w ciąży — z czym się wiąże? Przy­czyny bezsen­noś­ci w ciąży Bezsen­ność w…

rzadkie trisomie

Rzadkie trisomie — ich objawy oraz dokładne przyczyny

Tri­so­mia to wada gene­ty­cz­na, która pole­ga na obec­noś­ci dodatkowego chro­mo­so­mu w jed­nej z par. Tego typu wady to m.in. zespół Dow­na. Ist­nieją jed­nak także rzad­kie tri­somie. Są to wady gene­ty­czne wys­tępu­jące u zaled­wie kilkudziesię­ciu osób. Zal­icza się do nich tri­so­mia chro­mo­so­mu 9, 16 i 22. Sprawdź, co dokład­nie jest ich…

jak odzwyczaić dziecko od smoczka

Jak odzwyczaić dziecko od smoczka? 7 skutecznych sposobów

Smoczek to mała rzecz, bez której wiele niemowląt i ich rodz­iców nie wyobraża sobie życia. W końcu jed­nak przy­chodzi moment, gdy zaczy­na przynosić on więcej szkody niż korzyś­ci. Pora więc się z nim pożeg­nać. Ale jak odzwycza­ić dziecko od smocz­ka? Sprawdź 7 sposobów, które Ci w tym pomogą! Spis treści:…

rola witaminy D w rozwoju dziecka

Rola witaminy D w rozwoju dziecka

Do praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka niezbędne są różne wit­a­miny. Jed­ną z najbardziej kluc­zowych jest wit­a­m­i­na D. To właśnie ona odd­zi­ału­je na rozwój koś­ci, a także pracę układu odpornoś­ciowego. Jaka jest dokład­nie rola wit­a­miny D w roz­wo­ju dziec­ka? Sprawdź poniżej! Spis treś­ci: Wit­a­m­i­na D — skąd się bierze? Jaka jest rola witaminy…

jakie badania na wykrycie raka w organizmie

Jakie badania na wykrycie raka w organizmie najlepiej wykonać?

Każdy rodzaj choro­by nowot­worowej powinien zostać wykry­ty jak najszy­b­ciej. Dzię­ki temu szanse na jej poko­nanie będą znacznie więk­sze. Im później zostanie postaw­iona diag­noza, tym rokowa­nia pac­jen­ta będą gorsze. Odpowied­nie testy należy więc przeprowadz­ić jak najszy­b­ciej. Przeczy­taj, jakie bada­nia na wykrycie raka w orga­nizmie najlepiej wykon­ać! Spis treś­ci: Jakie bada­nia na…

mail