ūüĎČ Genetyka po godzinach - sprawdŇļ, co warto wiedzieńá‚Ěó Przeskocz do treŇõci
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Genetyka po godzinach

now browsing by category

 

Zesp√≥Ňā napińôcia mińôŇõniowego u dzieci ‚ÄĒ skńÖd sińô bierze?

U noworod¬≠k√≥w od razu po porodzie badane jest napińô¬≠cie mińôŇõniowe. Oce¬≠nia sińô je w skali Apgar. Jed¬≠nak nie zawsze praw¬≠idŇāowy wynik bada¬≠nia, oznacza, Ňľe napińô¬≠cie mińôŇõniowe nie jest zabur¬≠zone. W niek¬≠t√≥rych przy¬≠pad¬≠kach p√≥Ňļniej u dziec¬≠ka zaczy¬≠na objaw¬≠iańá sińô zesp√≥Ňā napińô¬≠cia mińôŇõniowego. SkńÖd sińô bierze ta choro¬≠ba? Jak sińô objaw¬≠ia? Czy‚Ķ

Padaczka emocjonalna ‚Äď objawy, diagnoza, leczenie

Padacz¬≠ka emocjon¬≠al¬≠na to rodzaj padacz¬≠ki, kt√≥ry powodu¬≠je charak¬≠terysty¬≠czne dla epilep¬≠sji objawy oraz zaburzenia natu¬≠ry emocjon¬≠al¬≠nej. Choro¬≠ba ta moŇľe wywoŇāańá ogromne prob¬≠le¬≠my nie tylko ze zdrowiem fizy¬≠cznym, ale takŇľe ze zdrowiem psy¬≠chicznym epilep¬≠ty¬≠ka. Po zauwaŇľe¬≠niu jakichkol¬≠wiek jej objaw√≥w naleŇľy niezwŇāocznie wykon¬≠ańá odpowied¬≠nie bada¬≠nia, a w tym badanie gene¬≠ty¬≠czne. Jak objaw¬≠ia sińô‚Ķ

nifty a inne badania prenatalne

Test NIFTY pro a inne badania prenatalne

Test NIFTY pro jest niein¬≠wazyjnym badaniem pre¬≠na¬≠tal¬≠nym, kt√≥re czńôs¬≠to pole¬≠ca¬≠jńÖ przyszŇāe mamy. Czym jed¬≠nak r√≥Ňľni sińô test NIFTY pro od innych badaŇĄ pre¬≠na¬≠tal¬≠nych np. tes¬≠tu PAPP‚ÄĎa? Dlaczego wŇāaŇõnie to badanie warto wykon¬≠ańá? SprawdŇļ! Co wyr√≥Ňľ¬≠nia NIFTY pro? Por√≥w¬≠nanie badaŇĄ pre¬≠na¬≠tal¬≠nych Test NIFTY pro a koniecznoŇõńá wyko¬≠na¬≠nia innych badaŇĄ pre¬≠na¬≠tal¬≠nych Test‚Ķ

Jak wyglńÖdajńÖ badania genetyczne u dziecka? Kiedy warto sińô na nie zdecydowańá?

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne pole¬≠ga¬≠jńÖ na anal¬≠izie DNA pac¬≠jen¬≠ta w wyspec¬≠jal¬≠i¬≠zowanym lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um. Dzińô¬≠ki nim da sińô wykryńá r√≥Ňľne nieko¬≠rzystne zmi¬≠any w mate¬≠ri¬≠ale gene¬≠ty¬≠cznym, odpowiedzialne za przy¬≠padŇāoŇõ¬≠ci, takie jak np. prob¬≠le¬≠my z odpornoŇõ¬≠cińÖ czy teŇľ choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne. Jak wyglńÖ¬≠da¬≠jńÖ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne u dziec¬≠ka? Kiedy warto sińô na nie zde¬≠cy¬≠dowańá? Niniejszy artykuŇā odpowia¬≠da na‚Ķ

objawy autyzmu u dziewczynek

Czy dziewczynki mogńÖ mieńá autyzm?

Zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ na codzi¬≠enne funkcjonowanie chorych. MogńÖ one sińô objaw¬≠iańá poprzez prob¬≠le¬≠my z komu¬≠nikacjńÖ, relac¬≠ja¬≠mi z ludŇļ¬≠mi oraz szty¬≠wny¬≠mi zachowa¬≠ni¬≠a¬≠mi i zain¬≠tere¬≠sowa¬≠ni¬≠a¬≠mi. CzńôŇõ¬≠ciej objawy te moŇľ¬≠na zauwaŇľyńá u chŇāopc√≥w, ale nie oznacza to, Ňľe autyzm nie doty¬≠ka dziew¬≠czynek. Objawy autyz¬≠mu u dziew¬≠czynek zazwyczaj po pros¬≠tu sńÖ subtelniejsze.‚Ķ

mowa dziecka z autyzmem

Jak rozwija sińô mowa dziecka z autyzmem?

Zaburzenia mowy sńÖ jed¬≠nym z objaw√≥w zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Jed¬≠nak nie u kaŇľdego dziec¬≠ka autysty¬≠cznego prob¬≠le¬≠my z mowńÖ wyglńÖ¬≠da¬≠jńÖ tak samo. ZaleŇľńÖ one od czyn¬≠nik√≥w psy¬≠chicznych, fizy¬≠cznych oraz ruchowych. Trud¬≠noŇõ¬≠ci w mowie u autysty¬≠ka mogńÖ wińôc byńá nieza¬≠uwaŇľalne lub bard¬≠zo rozlegŇāe. Jakie prob¬≠le¬≠my z mowńÖ moŇľe mieńá dziecko autystyczne?‚Ķ

dziecko z zaburzeniami si w szkole

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole

Dziecko z zaburzeni¬≠a¬≠mi inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej (zaburzeni¬≠a¬≠mi si) potrze¬≠bu¬≠je bard¬≠zo indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego pode¬≠jŇõ¬≠cia, poniewaŇľ odbiera bodŇļce inaczej niŇľ dziecko zdrowe. Jest to waŇľne szczeg√≥l¬≠nie w takich miejs¬≠cach jak szkoŇāa. Dziecko z zaburzeni¬≠a¬≠mi inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej w szkole czńôs¬≠to jest postrze¬≠gane jako nieposŇāuszne, poniewaŇľ ma nieco inne potrze¬≠by eduka¬≠cyjne. Jak trak¬≠towańá dziecko z zaburzeniami‚Ķ

badanie genów

Badanie gen√≥w ‚ÄĒ kiedy warto je wykonańá?

Dzińô¬≠ki anal¬≠izie mate¬≠ri¬≠aŇāu gene¬≠ty¬≠cznego czŇāowieka moŇľ¬≠na dowiedzieńá sińô wiele o zdrow¬≠iu pac¬≠jen¬≠ta. TakńÖ anal¬≠izńô nazy¬≠wa sińô badaniem gen√≥w. Pod¬≠czas takiego bada¬≠nia geny sńÖ dokŇāad¬≠nie sprawdzane pod kńÖtem niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci. Bada¬≠nia gen√≥w sńÖ wykony¬≠wane za pomocńÖ tech¬≠nologii NGS, czyli Sek¬≠wencjonowa¬≠nia Nowej Gen¬≠er¬≠acji. Najbardziej pole¬≠cane sńÖ kom¬≠plek¬≠sowe bada¬≠nia gen√≥w, poniewaŇľ w ich trakcie‚Ķ

test sanco, test sanco cena, test sanco plus, test sanco opinie

Test SANCO. Na czym polega i jaka jest jego cena?

Test SANCO to niein¬≠wazyjny, gene¬≠ty¬≠czny test pre¬≠na¬≠tal¬≠ny wykony¬≠wany w lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um w Polsce. Badanie sprawdza stan zdrowia dziec¬≠ka pod kńÖtem r√≥Ňľnorod¬≠nych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. Ile kosz¬≠tu¬≠je test SANCO? Co wykry¬≠wa? Czym jest test SANCO Plus? Pod¬≠powiadamy. Spis treŇõ¬≠ci: Test SANCO ‚ÄĒ na czym pole¬≠ga badanie? Test SANCO, test SANCO Plus ‚ÄĒ zakres‚Ķ

veragene, veracity, veragene cena, veracity cena

Test VERAgene i test VERACITY ‚Äď na czym polegajńÖ?

Test VER¬≠A¬≠gene oraz test VERACITY to niein¬≠wazyjne bada¬≠nia pre¬≠na¬≠talne. Anal¬≠izu¬≠jńÖ one ryzyko pojaw¬≠ienia sińô u dziec¬≠ka niepraw¬≠idŇāowej licz¬≠by chro¬≠mo¬≠som√≥w oraz mikrod¬≠elecji. Test Ver¬≠a¬≠gene bada dodatkowo ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia chor√≥b jednogenowych. Testy te mogńÖ zostańá wyko¬≠nane zar√≥wno w cińÖŇľy poje¬≠dynczej, jak i cińÖŇľy bliŇļ¬≠ni¬≠aczej. Jaka jest ich cena? Spis treŇõ¬≠ci: Test VERACITY ‚Äď‚Ķ

test neobona, test neobona cena, test neobona opinie

Test Neobona ‚Äď cena i zakres badanych chor√≥b

Test Neobona jest niein¬≠wazyjnym badaniem pre¬≠na¬≠tal¬≠nym, pod¬≠czas kt√≥rego anal¬≠i¬≠zowane jest wolne pŇāodowe DNA obec¬≠ne w krwio¬≠biegu mat¬≠ki w cza¬≠sie cińÖŇľy. Jego celem jest osza¬≠cow¬≠anie ryzy¬≠ka wys¬≠tńÖpi¬≠enia u dziec¬≠ka wad gene¬≠ty¬≠cznych. Jakie choro¬≠by wykry¬≠wa? Jaka jest jego cena? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy. Spis treŇõ¬≠ci: Test Neobona ‚Äď co to za badanie? Test Neobona ‚Äď‚Ķ

test nace, test nace cena

Test NACE ‚Äď na czym polega i co wykrywa?

Test NACE to niein¬≠wazyjne badanie pre¬≠na¬≠talne. Pod¬≠czas tes¬≠tu anal¬≠izu¬≠je sińô wolne pŇāodowe DNA, aby osza¬≠cow¬≠ańá ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia u dziec¬≠ka wad gene¬≠ty¬≠cznych. Jakie choro¬≠by wykry¬≠wa? Ile kosz¬≠tu¬≠je badanie NACE? Spis treŇõ¬≠ci: Test NACE ‚Äď infor¬≠ma¬≠c¬≠je o bada¬≠niu Test NACE ‚Äď jakie choro¬≠by moŇľe wykryńá? Test NACE ‚Äď cena bada¬≠nia Test NACE‚Ķ

mail