Przeskocz do treści
coloalert

Jak nauczyć dziecko asertywności?

Aser­ty­wność to jed­na z naj­cen­niejszych umiejęt­noś­ci, w które może­my wyposażyć nasze dziecko. Dzię­ki temu będzie ono potrafiło wyrażać swo­je potrze­by i uczu­cia z sza­cunkiem do innych osób. Jest to bard­zo przy­datne w wielu sytu­ac­jach życiowych. Przeczy­taj, jak nauczyć dziecko asertywności!jak nauczyć dziecko asertywności

Spis treś­ci:

  1. Dużo roz­maw­ia­j­cie
  2. Dawaj przykład
  3. Odgry­wa­j­cie scenki
  4. Chw­al aser­ty­wne zachowania
  5. Ucz dziecko przyj­mowa­nia krytyki

Dużo rozmawiajcie

Pod­stawą nau­ki aser­ty­wnoś­ci jest otwarta i szcz­era komu­nikac­ja. Dziecko powin­no czuć, że może swo­bod­nie wyrażać swo­je myśli i uczu­cia, bez obawy przed kry­tyką. Warto roz­maw­iać z dzieck­iem na tem­at różnych sytu­acji, które mogą go spotkać, i wspól­nie zas­tanow­ić się, jak moż­na w nich aser­ty­wnie zareagować. Uwzględ­ni­a­jmy w tym także uczu­cia innych osób. Dzię­ki temu dziecko zrozu­mie, o co właś­ci­wie chodzi w tej asertywności.

Dawaj przykład

Dzieci uczą się przez naślad­owanie. Jeśli chce­my, aby nasze dziecko było aser­ty­wne, sami musimy zachowywać się aser­ty­wnie. Pokazu­jmy, jak w sposób stanow­czy, ale kul­tur­al­ny wyrażać swo­je zdanie oraz jak bronić swoich granic.

Odgrywajcie scenki

Scen­ki rodza­jowe mogą pomóc dziecku w opanowa­niu aser­ty­wnych zachowań. Dzię­ki nim dziecko będzie miało okazję ćwiczyć wyrażanie swoich potrzeb i opinii w różnych sytu­ac­jach. Ważne jest, aby w trak­cie takich ćwiczeń pod­kreślać znacze­nie sza­cunku dla drugiej oso­by. Takie scen­ki może­my odgry­wać np. W trak­cie zabawy lalka­mi, plusza­ka­mi czy kukiełkami.

Chwal asertywne zachowania

Każde aser­ty­wne zachowanie dziec­ka powin­no być zauważone i pochwalone. Dzię­ki temu dziecko zauważy, że właśnie tak powin­no się zachowywać. Poczu­je się także bardziej pewne siebie. Chwalmy więc dziecko za to, że potrafiło wyraz­ić swo­je zdanie, za to, że broniło swoich granic, oraz za to, że uwzględ­niło uczu­cia innych. Może być to pochwała słow­na, słody­cz, przy­tu­le­nie, a nawet zabawka. Nie ucz jed­nak dziec­ka, że za każde pożą­dane zachowanie dosta­je nagrodę rzeczową.

Ucz dziecko przyjmowania krytyki

Nie zawsze nasze aser­ty­wne zachowa­nia spo­tyka­ją się z akcep­tacją. Ważne jest, aby dziecko umi­ało radz­ić sobie z odrzuce­niem i kry­tyką w takich sytu­ac­jach. Należy tłu­maczyć malu­chowi, że nie zawsze wszyscy będą się zgadzać z naszym zdaniem, ale to nie oznacza, że nasze uczu­cia i potrze­by są mniej ważne. Warto także uczyć dziecko, jak kon­struk­ty­wnie przyj­mować kry­tykę i wycią­gać z niej wnioski.

Oceń
mail