Przeskocz do treści
coloalert

Rola badań prenatalnych w monitorowaniu rozwoju płodu

Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych w ciąży przynieść może nam wiele korzyś­ci. Dzię­ki nim może­my dowiedzieć się, czy nasze dziecko rozwi­ja się praw­idłowo. Pozwala­ją one także wykrycie ewen­tu­al­nych wad wrod­zonych. Przeczy­taj, jaka dokład­nie jest rola badań pre­na­tal­nych w mon­i­torowa­niu roz­wo­ju płodu!rola badań prenatalnych w monitorowaniu rozwoju płodu

Spis treś­ci:

  1. Jaka jest rola badań pre­na­tal­nych w mon­i­torowa­niu roz­wo­ju płodu?
  2. Poszczególne testy a rola badań pre­na­tal­nych w mon­i­torowa­niu roz­wo­ju płodu

Jaka jest rola badań prenatalnych w monitorowaniu rozwoju płodu?

Bada­nia pre­na­talne to narzędzia diag­nos­ty­czne, które pozwala­ją ocenić rozwój dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Dzię­ki nim może­my sprawdz­ić, czy u naszego malusz­ka nie rozwi­ja się żad­na wada wrodzona.

Bada­nia pre­na­talne mogą mieć ogrom­ny wpływ na naszą przyszłość. Wykrycie w ich trak­cie wad wrod­zonych, umożli­wia lep­sze przy­go­towanie się do przyjś­cia dziec­ka na świat. Pozwala to także na wczesne opra­cow­anie schematu leczenia, które będzie mogło zostać wdrożone od razu po porodzie.
Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych może też dać nam tak cen­ny w ciąży spokój. Dzieje się tak w więk­szoś­ci przy­pad­ków, ponieważ z reguły bada­nia pre­na­talne nie wykry­wa­ją żad­nych niepraw­idłowoś­ci. Po ich wyko­na­niu może­my cieszyć się rados­nym oczekiwaniem.

Poszczególne testy a rola badań prenatalnych w monitorowaniu rozwoju płodu

Bada­nia pre­na­talne to cała gru­pa różnych testów. Nie ma sen­su oczy­wiś­cie wykony­wać ich wszys­t­kich. Warto więc wybrać odpowied­nie badanie. Jak to zro­bić? Warto zwró­cić uwagę przede wszys­tkim na to, jakie schorzenia mogą wykryć.
Diag­nos­tykę pre­na­tal­ną zawsze rozpoczy­na się od badań niein­wazyjnych. W bada­ni­ach tych nie ingeru­je się w środowisko pło­du, dzię­ki czemu są one w pełni bez­pieczne. Do badań tego typu zal­icza się test PAPP‑A oraz innowa­cyjny test Pre­na­tal testD­NA. Bada­nia te wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi kobi­ety ciężarnej. Są więc one bez­pieczne i bezbolesne.

Jeśli test inwazyjny wykaże jakiekol­wiek niepraw­idłowoś­ci, to konieczne jest pogłę­bi­e­nie diag­nos­ty­ki. W takiej sytu­acji przeprowadza się pre­na­talne badanie inwazyjne. Do przeprowadzenia takiego bada­nia potrzeb­na jest prób­ka pobrana z otoczenia pło­du. Może być to np. płyn owod­niowy potrzeb­ny do amniop­unkcji czy kawałek kos­mów­ki potrzeb­ny do biop­sji kos­mów­ki. Wiąże się to z ryzykiem roz­wo­ju pewnych powikłań. Jest ono jed­nak min­i­malne – wynosi około 1–2%.

Oceń
mail