Przeskocz do treści
coloalert

Jakie są różne rodzaje badań prenatalnych dostępnych w ciąży?

Każ­da przyszła mama powin­na w trak­cie ciąży wykon­ać bada­nia pre­na­talne. Dzię­ki nim dowie się, czy jej dziecko rozwi­ja się praw­idłowo i czy nie grozi mu żad­na wada wrod­zona. Sprawdź, jakie są różne rodza­je badań pre­na­tal­nych dostęp­nych w ciąży i wybierz odpowied­nie testy dla siebie!różne rodzaje badań prenatalnych dostępnych w ciąży

Spis treś­ci:

  1. Różne rodza­je badań pre­na­tal­nych dostęp­nych w ciąży — testy nieinwazyjne
  2. Różne rodza­je badań pre­na­tal­nych dostęp­nych w ciąży — testy inwazyjne

Różne rodzaje badań prenatalnych dostępnych w ciąży — testy nieinwazyjne

Testy niein­wazyjne to pier­wszy rodzaj różnych badań pre­na­tal­nych dostęp­nych w ciąży. Są to bada­nia prze­siewowe, w których wykry­wa się zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju danej wady u dziec­ka. W ich trak­cie w żaden sposób nie ingeru­je się w środowisko pło­du, dlat­ego są one bez­pieczne dla mat­ki i dziecka.

Do niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych zaliczamy:

  •  USG gene­ty­czne – jest to badanie obra­zowe, w którego trak­cie lekarz może ocenić budowę anatomiczną dziec­ka. Pozwala to na wykrycie takich wad wrod­zonych, jak wady ser­ca czy zespół Downa.
  •  Test PAPP‑A – do tego bada­nia niezbęd­na jest prób­ka krwi mat­ki, którą anal­izu­je się pod kątem stęże­nia biał­ka PAPP‑A. Dzię­ki temu u pło­du wykryć moż­na trzy najczęś­ciej wys­tępu­jące tri­somie, czyli zespół Dow­na, zespół Edward­sa oraz zespół Patau.
  •  Test Pre­na­tal testD­NA – jest to innowa­cyjne badanie pre­na­talne. Charak­teryzu­je się ono bard­zo wysoką czułoś­cią, która wynosi pon­ad 99%. W teś­cie tym na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki anal­izu­je się wszys­tkie 23 pary chro­mo­somów dziec­ka. Dzię­ki temu wykryć moż­na nawet rzad­kie nieprawidłowości.

Niepraw­idłowy wynik wyżej wymienionych badań potwierd­zony musi zostać w dal­szej diagnostyce.

Różne rodzaje badań prenatalnych dostępnych w ciąży — testy inwazyjne

Testy inwazyjne to dru­gi rodzaj badań pre­na­tal­nych dostęp­nych w ciąży. Są to bada­nia rozstrzy­ga­jące, które wykonu­je się dopiero po uzyska­niu niepraw­idłowego wyniku tes­tu niein­wazyjnego. Dzię­ki temu otrzy­mamy pewną diag­nozę. Do badań tego typu zal­icza­my amniop­unkcję, biop­sję kos­mów­ki oraz kordocentezę.
Inwazyjne bada­nia pre­na­talne wiążą się z ingerencją w środowisko pło­du. W związku z tym obar­c­zone są one ryzykiem roz­wo­ju powikłań. Na szczęś­cie jest ono niewielkie, a dzię­ki postępowi w medy­cynie stop­niowo sta­je się coraz mniejsze. Nie powin­nyśmy więc prze­sad­nie obaw­iać się pre­na­tal­nych badań inwazyjnych.

Oceń
mail