Przeskocz do treści
coloalert

Możliwe przyczyny bezsenności w ciąży

W orga­nizmie kobi­ety oczeku­jącej dziec­ka dochodzi do wielu zmi­an. Mogą one powodować wiele dolegli­woś­ci. Jed­ną z nich jest bezsen­ność. Sprawdź, jakie mogą być przy­czyny bezsen­noś­ci w ciąży i w jaki sposób moż­na sobie z nią poradzić!przyczyny bezsenności w ciąży

Spis treś­ci:

 1. Bezsen­ność w ciąży — z czym się wiąże?
 2. Przy­czyny bezsen­noś­ci w ciąży
 3. Bezsen­ność w ciąży — co robić?

Bezsenność w ciąży — z czym się wiąże?

Bezsen­ność w ciąży to bard­zo powszech­na dolegli­wość. Skarży się na nią nawet połowa kobi­et oczeku­ją­cych dziec­ka. U więk­szoś­ci z nich bezsen­ność pojaw­ia się dopiero w III trymestrze ciąży. Cza­sem jed­nak wys­tępu­je ona także wcześniej. Najczęś­ciej przy­biera ona for­mę wybudza­nia się ze snu w nocy i bard­zo wczes­nego wstawa­nia rano.

Przyczyny bezsenności w ciąży

Przy­czyny bezsen­noś­ci w ciąży zależą przede wszys­tkim od trymestru:

 •  W pier­wszym trymestrze ciąży bezsen­ność spowodowana jest przez zmi­any hor­mon­alne. Najczęś­ciej wywołu­ją one wybudzanie się w nocy oraz uczu­cie zmęczenia w ciągu dnia. Jest to wywołane przez wydłuże­nie się fazy snu REM oraz skróce­nie odpowiada­jącej za odpoczynek fazy NREM.
 •  W drugim trymestrze ciąży przy­czyną bezsen­noś­ci może być pow­ięk­szanie się obwodu brzucha, zmi­ana ułoże­nia narządów wewnętrznych, bóle krę­gosłu­pa oraz trud­noś­ci w odd­y­cha­niu. W kon­sek­wencji pojaw­ia­ją się prob­le­my z zasypianiem.
 •  W trzec­im trymestrze ciąży główną przy­czyną bezsen­noś­ci jest sporych rozmi­arów brzuszek, który znaczą­co utrud­nia wygodne ułoże­nie się do spania. Trud­noś­ci ze snem wynikać mogą także z nasi­la­ją­cych się dolegli­woś­ci ciążowych, takich jak skur­cze przepowiada­jące czy częs­ta potrze­ba sko­rzys­ta­nia z toale­ty. Bezsen­ność wynikać może także ze stre­su, który częs­to pojaw­ia się przed zbliża­ją­cym się porodem.

Bezsenność w ciąży — co robić?

Poradz­ić sobie z bezsen­noś­cią w ciąży może­my poprzez następu­jące sposoby:

 •  Wywi­etrze­nie syp­i­al­ni przed snem
 •  Zad­ban­ie o wygod­ną piżamę
 •  Unikanie drze­mek w ciągu dnia
 •  Zasyp­i­anie o w miarę reg­u­larnej porze
 •  Wyko­nanie kilku ćwiczeń odd­e­chowych przed snem
 •  Aromaterapię
 •  Wyp­icie przed snem naparu z ziół

Pamię­ta­jmy, aby w związku z bezsen­noś­cią nie przyj­mować żad­nych leków na włas­ną rękę. Może być to bard­zo niebez­pieczne. Jeśli więc powyższe sposo­by nie przynoszą skutku, to warto skon­sul­tować się z lekarzem. W razie potrze­by dobierze on nam odpowied­nie leki, które nie zaszkodzą nasze­mu dziecku.

Oceń
mail