Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne a rozwój nowoczesnej medycyny

Bada­nia gene­ty­czne to coraz bardziej innowa­cyjne narzędzia. Odgry­wa­ją one dużą rolę w nowoczes­nej medy­cynie. Dzię­ki nim wykryć może­my wiele różnych schorzeń, a w wielu przy­pad­kach także wdrożyć bardziej skuteczne lecze­nie. Przeczy­taj, jak dokład­nie bada­nia gene­ty­czne przy­czy­ni­a­ją się do roz­wo­ju nowoczes­nej medycyny!badania genetyczne a rozwój nowoczesnej medycyny

Spis treś­ci:

  1. Bada­nia gene­ty­czne w medy­cynie — zastosowanie
  2. Bada­nia gene­ty­czne a rozwój nowoczes­nej medy­cyny — diagnostyka
  3. Bada­nia gene­ty­czne a rozwój nowoczes­nej medy­cyny — profilaktyka
  4. Bada­nia gene­ty­czne a rozwój nowoczes­nej medy­cyny — leczenie

Badania genetyczne w medycynie — zastosowanie

Bada­nia gene­ty­czne zaczęły odgry­wać ogrom­ną rolę w nowoczes­nej medy­cynie 25 kwiet­nia 2003 roku. Właśnie wtedy przed­staw­iono wyni­ki badań nad zapisem ludzkiego geno­mu. Był to przeło­mowy moment. Pozwala to odczy­ty­wać ludzkie DNA, co może nam dużo powiedzieć o predys­pozy­c­jach zdrowotnych.

Bada­nia gene­ty­czne uży­wane są w diag­nos­tyce wielu schorzeń. Dzię­ki nim możli­we jest nawet wykrycie chorób, które nie zaczęły się jeszcze objaw­iać. Pozwala­ją one także na lep­sze ukierunk­owanie leczenia, dzię­ki czemu pac­jent dużo szy­b­ciej wró­ci do zdrowia.

Badania genetyczne a rozwój nowoczesnej medycyny — diagnostyka

Wiele chorób ma podłoże gene­ty­czne. Częs­to są to schorzenia rzad­kie, które nie są najłatwiejsze do zdi­ag­no­zowa­nia. Postaw­ie­nie diag­nozy mogą ułatwić bada­nia gene­ty­czne. Wykrycie mutacji w genach jed­noz­nacznie moż­na bowiem pow­iązać z daną chorobą.
Bada­nia gene­ty­czne są przy­datne w diag­nos­tyce takich chorób, jak padacz­ka, mukowis­cy­doza czy choro­by meta­bol­iczne. Mogą one zostać wyko­rzys­tane także w pro­ce­sie diag­nos­ty­cznym zaburzeń ze spek­trum autyzmu.

Badania genetyczne a rozwój nowoczesnej medycyny — profilaktyka

Bada­nia gene­ty­czne to także narzędzie pro­fi­lak­ty­czne. Dzię­ki nim wykryć może­my choro­by, które jeszcze nie zaczęły się objaw­iać. Poz­woli nam to wykryć chorobę na wczes­nym etapie i zatrzy­mać jej rozwój, zan­im będzie miała poważne konsekwencje.
Nie każde badanie gene­ty­czne nada się do pro­fi­lak­ty­ki. Niepraw­idłowoś­ci w genach mogą zna­j­dować się w różnych częś­ci­ach mate­ri­ału gene­ty­cznego. Najlepiej więc wybrać badanie kom­plek­sowe, takie jak test WES Profilaktyka.

Badania genetyczne a rozwój nowoczesnej medycyny — leczenie

Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją także na lep­sze ukierunk­owanie leczenia. Dzię­ki nim moż­na dobrać pac­jen­towi lep­iej sper­son­al­i­zowane leki, które przyniosą oczeki­wany skutek. Stwarza to szan­sę na szyb­szy powrót do zdrowia.

Oceń
mail