Przeskocz do treści
coloalert

Ryzyko związane z późnym macierzyństwem — co warto wiedzieć?

Współczesne kobi­ety coraz częś­ciej decy­du­ją się na macierzyńst­wo w późniejszym wieku. Mają one różne powody tej decyzji – od roz­wo­ju kari­ery zawodowej, przez późne znalezie­nie odpowied­niego part­nera, po chęć osiąg­nię­cia sta­bil­noś­ci finan­sowej przed założe­niem rodziny. Jed­nak późne macierzyńst­wo wiąże się również z pewnym ryzykiem. Sprawdź, jakie jest ryzyko związane z późnym macierzyństwem!ryzyko związane z późnym macierzyństwem

Spis treś­ci:

 1. Jakie jest ryzyko związane z późnym macierzyństwem?
 2. Ryzyko związane z późnym macierzyńst­wem — jak je zminimalizować?

Jakie jest ryzyko związane z późnym macierzyństwem?

O późnym macierzyńst­wie mówi się w przy­pad­ku kobi­et, które zaszły w ciążę po 35 roku życia. Może się to wiązać z następu­ją­cy­mi komplikacjami:

 •  Więk­sze ryzyko roz­wo­ju powikłań, takich jak nad­ciśnie­nie tęt­nicze, cukrzy­ca ciążowa, czy stan przedrzucawkowy
 •  Trud­noś­ci z zajś­ciem w ciążę — z wiekiem płod­ność kobi­ety nat­u­ral­nie spa­da. Po 35 roku życia kobi­ety mogą potrze­bować więcej cza­su, aby zajść w ciążę, a cza­sem konieczne jest wspar­cie tech­nik wspo­ma­ganego rozro­du, takich jak in vitro.
 •  Zwięk­szone ryzyko poronienia – wzras­ta ono wraz z wiekiem kobiety
 •  Więk­sze ryzyko roz­wo­ju wad gene­ty­cznych u pło­du, takich jak zespół Dow­na – im kobi­eta jest starsza, tym jest ono większe
 •  Niska masa urodzeniowa — dzieci urod­zone przez starsze mat­ki częś­ciej mają niską masę urodzeniową, co może prowadz­ić do różnych prob­lemów zdrowot­nych w późniejszym życiu.
 •  Więk­sze ryzyko przed­w­czes­nego poro­du — rośnie ono wraz z wiekiem matki.

Ryzyko związane z późnym macierzyństwem — jak je zminimalizować?

Późne macierzyńst­wo wiąże się z ryzykiem. Kom­p­likac­je nie muszą jed­nak pojaw­ić się

 •  Zdrowy styl życia — zdrowa dieta, reg­u­lar­na akty­wność fizy­cz­na i unikanie uży­wek mogą znaczą­co popraw­ić szanse na zajś­cie w ciążę i zmniejszyć ryzyko kom­p­likacji. Pamię­ta­jmy także o nawod­nie­niu orga­niz­mu i wysyp­i­a­niu się.
 •  Reg­u­larne bada­nia w ciąży — kobi­eta ciężar­na po 35 roku życia powin­na szczegól­nie kon­trolować swój stan zdrowia w ciąży. Warto więc reg­u­larnie odwiedzać ginekolo­ga, który zle­ci nam wyko­nanie odpowied­nich badań.
 •  Bada­nia pre­na­talne — pozwala­ją one na wykrycie wad gene­ty­cznych, które dużo częś­ciej pojaw­ia­ją się w przy­pad­ku późnego macierzyństwa.

Rozpocząć warto od niein­wazyjnych testów pre­na­tal­nych, które wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi. Przykła­dem takiego bada­nia jest test Pre­na­tal testD­NA.

Oceń
mail