Choroby genetyczne - jakie występują? Jak je zbadać? Sprawdź Przeskocz do treści
coloalert

Choroby genetyczne

now browsing by category

W Polsce z różnego rodza­ju choroba­mi gene­ty­czny­mi może zma­gać się nawet 1 do 2,5 mil­iona osób. Mimo że posi­adamy coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń uwarunk­owanych gene­ty­cznie, to w dal­szym ciągu nie znamy przy­czyny wielu z nich. Choro­by gene­ty­czne pow­sta­ją w wyniku mutacji (zmi­any) w poje­dynczych genach albo w obrę­bie kilku genów. Ich objawy mogą być bard­zo różne, mniej lub bardziej nasilone. Bywa, że skut­ki choro­by gene­ty­cznej są led­wo zauważalne, innym razem schorze­nie poważnie zaburza funkcjonowanie całego orga­niz­mu. Ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Wilsona, choro­ba Fab­ry’ego, zespół Dow­na — poz­naj te oraz wiele innych chorób gene­ty­cznych człowieka.

 
rola kwasu foliowego przed i w trakcie ciąży

Rola kwasu foliowego przed i w trakcie ciąży

Kwas foliowy, czyli wit­a­m­i­na B9, powinien być suple­men­towany przed ciążą oraz w jej trak­cie. Dzię­ki tej suple­men­tacji może­my uniknąć wielu groźnych kom­p­likacji, które mogły­by zagrażać życiu naszego dziec­ka. Sprawdź, jaka jest rola kwa­su foliowego przed i w trak­cie ciąży! Spis treś­ci: Rola kwa­su foliowego przed ciążą Rola kwa­su foliowego w trak­cie ciąży Rola…

znaczenie szczepień dla noworodków i niemowląt

Jakie jest znaczenie szczepień dla noworodków i niemowląt?

Szczepi­on­ki to jeden z najlep­szych sposobów na ochronę zdrowia i życia naszego dziec­ka. Dzię­ki nim może­my zapo­biec roz­wo­jowi groźnej choro­by zakaźnej u naszej pociechy. Sprawdź, jakie dokład­nie jest znacze­nie szczepień dla noworod­ków i niemowląt! Spis treś­ci: Znacze­nie szczepień dla noworod­ków i niemowląt Szczepi­enia dla noworod­ków i niemowląt — jak działają?…

antykoncepcja zator płucny

Antykoncepcja a zator płucny

Zator płuc­ny pow­sta­je na skutek zakrzepicy żył głębo­kich. Jest to bard­zo poważny stan zagraża­ją­cy życiu pac­jen­ta. Doprowadz­ić moż­na do niego poprzez antykon­cepcję hor­mon­al­ną, jeśli nie sto­su­je­my odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki. Przeczy­taj, w jaki sposób antykon­cepc­ja może doprowadz­ić do zatoru płuc­nego! Spis treś­ci: Możli­we powikła­nia antykon­cepcji — zator płuc­ny Antykon­cepc­ja — zator płucny…

zakrzepica a antykoncepcja

Zakrzepica a antykoncepcja

Dzię­ki antykon­cepcji hor­mon­al­nej może­my świadomie pod­jąć decyzję o rodzi­cielst­wie. Może ona nas skutecznie ochronić przed niech­cianą ciążą. Ist­nieje jed­nak ryzyko pojaw­ienia się skutków ubocznych, jeśli będzie ona nieod­powied­nio dobrana. Jed­nym z nich może być zakrzepi­ca. Spis treś­ci: Zakrzepi­ca a antykon­cepc­ja — statysty­ki Przy­czyny zwięk­szonego ryzy­ka zakrzepicy przy antykon­cepcji Zakrzepi­ca a…

profilaktyka nowotworowa

Profilaktyka nowotworowa — jak powinna przebiegać?

Rak jeli­ta grubego jest chorobą zwyk­le wykry­waną zbyt późno. W kon­sek­wencji nie ma już możli­woś­ci wdroże­nia skutecznego leczenia. Sytu­ac­ja wyglą­da zupełnie inaczej, jeśli choro­ba zostanie zdi­ag­no­zowana we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju. Jest to możli­we dzię­ki pro­fi­lak­tyce nowot­worowej. Sprawdź, jak dzię­ki niej uchro­nisz się przed rakiem jeli­ta grubego! Spis treś­ci: Pro­fi­lak­ty­ka nowotworowa…

kolonoskopia

Kolonoskopia — na czym polega badanie? Jak się do niego przygotować?

Kolonoskopia nazy­wana jest zło­tym stan­dar­d­em diag­nos­ty­cznym w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Pozwala ona na dokład­ną ocenę wnętrza jeli­ta grubego pac­jen­ta i wykrycie ewen­tu­al­nych zmi­an nowot­worowych w jego obrę­bie. Na czym dokład­nie pole­ga kolonoskopia? Jak się do niej przy­go­tować? Czy badanie boli? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej! Spis treś­ci: Kolonoskopia…

zastępstwo kolonoskopii

Czym zastąpić kolonoskopię?

Kolonoskopia to zło­ty stan­dard w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Jest to jed­nak badanie, które nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Kojarzy się ono raczej z czymś bolesnym, nieprzy­jem­nym i wsty­dli­wym. W kon­sek­wencji wielu pac­jen­tów stara się jej uniknąć. Czy jest to możli­we? Czy ist­nieje zastępst­wo kolonoskopii? Odpowiedzi na te pytania…

rozwój emocjonalny niemowląt

Rozwój emocjonalny niemowląt — jak przebiega? Jak go wspierać?

Dziecko rozwi­ja się emocjon­al­nie już od pier­wszych dni życia. Stop­niowo uczy się wyrażać to, co czu­je oraz odbier­ać emoc­je innych. Ma to ogrom­ny wpływ na pro­ces ksz­tał­towa­nia się jego osobowoś­ci. Sprawdź, jak dokład­nie prze­b­ie­ga rozwój emocjon­al­ny niemowląt i jak możesz go wspier­ać! Spis treś­ci: Rozwój emocjon­al­ny niemowląt — prze­bieg Rozwój…

jak technologia wspiera zdrowie i rozwój dzieci

Jak technologia wspiera zdrowie i rozwój dzieci?

W dzisiejszym dynam­icznym świecie tech­nolo­gia odgry­wa dużą rolę w życiu dzieci. Narzędzia cyfrowe są nieodłączną częś­cią codzi­en­noś­ci młodych ludzi. Służą im one do edukacji, komu­nikacji oraz zapewnienia sobie rozry­w­ki. Narzędzia cyfrowe mają więc ogrom­ny wpływ na to, jak nasze pociechy się rozwi­ja­ją! Przeczy­taj, jak tech­nolo­gia wspiera zdrowie i rozwój dzieci!…

rola badań prenatalnych w wykrywaniu wad wrodzonych

Jaka jest rola badań prenatalnych w wykrywaniu wad wrodzonych?

Bada­nia pre­na­talne to niesamowite narzędzia diag­nos­ty­czne. Są one zale­cane każdej ciężarnej, ponieważ mogą nam dużo powiedzieć o zdrow­iu jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Sprawdź, jaka dokład­nie jest rola badań pre­na­tal­nych w wykry­wa­niu wad wrod­zonych! Spis treś­ci: Rola badań pre­na­tal­nych w wykry­wa­niu wad wrod­zonych u pło­du Rodza­je badań pre­na­tal­nych Rola badań pre­na­tal­nych w wykrywaniu…

Test Prenatal testDNA a NIFTY pro — porównanie dwóch nieinwazyjnych testów prenatalnych.

W momen­cie, gdy wiesz, że spodziewasz się dziec­ka, sta­jesz przed wielo­ma ważny­mi decyz­ja­mi, a jed­ną z nich jest wybór odpowied­niego tes­tu pre­na­tal­nego. Decyz­ja o jego wyborze, może być trud­na z uwa­gi na różnorod­ność opcji. Na szczęś­cie, obec­nie ist­nieje wiele bez­piecznych i niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych, które mogą dostar­czyć istot­nych infor­ma­cji na…

najważniejsze badania genetyczne dla przyszłych rodziców

Jakie są najważniejsze badania genetyczne dla przyszłych rodziców?

W momen­cie zapłod­nienia mat­ka i ojciec przekazu­ją swo­je­mu dziecku pewien zestaw genów. Warunk­u­je on wiele cech naszego wyglą­du oraz charak­teru. Ma także ogrom­ny wpływ na zdrowie. Planu­jąc pow­ięk­sze­nie rodziny, powin­niśmy więc sprawdz­ić, czy może­my przekazać dziecku niebez­pieczną chorobę. Pomoże nam w tym diag­nos­ty­ka gene­ty­cz­na. Sprawdź, jakie są najważniejsze bada­nia genetyczne…

mail