Profilaktyka nowotworowa a rak jelita grubego - badania i dieta Przeskocz do treści
coloalert

Profilaktyka nowotworowa — jak powinna przebiegać?

Rak jeli­ta grubego jest chorobą zwyk­le wykry­waną zbyt późno. W kon­sek­wencji nie ma już możli­woś­ci wdroże­nia skutecznego leczenia. Sytu­ac­ja wyglą­da zupełnie inaczej, jeśli choro­ba zostanie zdi­ag­no­zowana we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju. Jest to możli­we dzię­ki pro­fi­lak­tyce nowot­worowej. Sprawdź, jak dzię­ki niej uchro­nisz się przed rakiem jeli­ta grubego!profilaktyka nowotworowa

Spis treś­ci:

  1. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worowa a rak jeli­ta grubego
  2. Bada­nia prze­siewowe w pro­fi­lak­tyce nowotworowej
  3. Styl życia w pro­fi­lak­tyce nowotworowej

Profilaktyka nowotworowa a rak jelita grubego

Rak jeli­ta grubego to bard­zo pod­stęp­na choro­ba. Przez dłu­gi czas rozwi­ja się ona po cichu. Nie daje żad­nych widocznych objawów, więc pac­jen­ci nie są niczego świado­mi. Więk­szość z nich dowiadu­je się o schorze­niu, dopiero gdy jest ono w zaawan­sowanym sta­di­um roz­wo­ju. W kon­sek­wencji więk­szość pac­jen­tów prze­gry­wa z chorobą.

Sytu­ac­ja pac­jen­tów chorych na raka jeli­ta grubego wcale nie musi być tak trag­icz­na. Wcześnie wykry­ta choro­ba jest niemal w 100% wyleczal­na. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worowa umożli­wia szy­bkie postaw­ie­nie diagnozy.

Badania przesiewowe w profilaktyce nowotworowej

Najbardziej skutecznym dzi­ałaniem pro­fi­lak­ty­cznym jest przeprowadzanie badań prze­siewowych. Dzię­ki nim obec­ność ewen­tu­al­nych zmi­an nowot­worowych zostanie jed­noz­nacznie potwierd­zona lub wyk­luc­zona. Bada­nia tego typu warto przeprowadz­ić jak najszybciej.

Pod­sta­wowym badaniem wykony­wanym w celu wykrycia raka jeli­ta grubego jest kolonoskopia. Jest to najbardziej skuteczne badanie w wykry­wa­niu zmi­an nowot­worowych, dlat­ego jest to zło­ty stan­dard diag­nos­ty­czny. Pac­jen­ci jed­nak zbyt rzad­ko decy­du­ją się na to badanie w obaw­ie przed bólem i dyskomfortem[1].

Pole­canym badaniem prze­siewowym w pro­fi­lak­tyce nowot­worowej jest także innowa­cyjny test ColoAlert. Jest to niein­wazyjne badanie. Przeprowadza się je na próbce kału. Dzię­ki temu badanie jest bezbolesne i kom­for­towe dla pac­jen­ta, a przy tym jest bard­zo skuteczne w wykry­wa­niu zmi­an nowotworowych.

Styl życia w profilaktyce nowotworowej

Ważnym ele­mentem pro­fi­lak­ty­ki nowot­worowej jest także nasz styl życia. Znacze­nie ma tu przede wszys­tkim nasza dieta, która powin­na być boga­ta w:

  •  Błon­nik — zna­jdziemy go w warzywach, owocach, orzechach i pro­duk­tach pełnoziarnistych
  •  Białko roślinne, które zna­j­du­je się w soi, fasoli czy ciecierzy­cy. Powin­no ono zastępować nam czer­wone mię­so, które jeść należy tylko okazjonalnie.
  •  Antyoksy­dan­ty — są one obec­ne m.in. w pomi­do­rach, brokułach oraz jagodach
  •  Zdrowe tłuszcze np. oli­wa z oli­wek, awoka­do czy tłuste ryby

Pamię­ta­jmy, że zdrowy styl życia to nie tylko nasza dieta. W ramach pro­fi­lak­ty­ki nowot­worowej powin­niśmy pamię­tać także o nawad­ni­a­n­iu orga­niz­mu, wysyp­i­a­niu się oraz reg­u­larnej akty­wnoś­ci fizycznej.

Źródła:

[1] Bret­thauer M. MD, Kamin­s­ki M. MD, Løberg M. MD, et al., Pop­u­la­tion-Based Colonoscopy Screen­ing for Col­orec­tal Can­cerA Ran­dom­ized Clin­i­cal Tri­al .

Oceń
mail