Przeskocz do treści
coloalert

Zakrzepica a antykoncepcja

Dzię­ki antykon­cepcji hor­mon­al­nej może­my świadomie pod­jąć decyzję o rodzi­cielst­wie. Może ona nas skutecznie ochronić przed niech­cianą ciążą. Ist­nieje jed­nak ryzyko pojaw­ienia się skutków ubocznych, jeśli będzie ona nieod­powied­nio dobrana. Jed­nym z nich może być zakrzepica.zakrzepica a antykoncepcja

Spis treś­ci:

  1. Zakrzepi­ca a antykon­cepc­ja — statystyki
  2. Przy­czyny zwięk­szonego ryzy­ka zakrzepicy przy antykoncepcji
  3. Zakrzepi­ca a antykon­cepc­ja — jak zapo­biec pow­sta­niu zakrzepu?

Zakrzepica a antykoncepcja — statystyki

Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na powodu­je zwięk­szone ryzyko zakrzepicy. Jest ono aż trzy razy więk­sze niż w przy­pad­ku innych form antykon­cepcji. Zwięk­sza się ono jeszcze bardziej, jeśli kobi­eta bory­ka się z trom­bofil­ią wrod­zoną. Jest to gene­ty­cz­na skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów, która ryzyko to zwięk­sza aż 25-krotnie.

Przyczyny zwiększonego ryzyka zakrzepicy przy antykoncepcji

Przy­czyną zwięk­szonego ryzy­ka zakrzepicy przy stosowa­niu antykon­cepcji jest dzi­ałanie estro­genów. Są to hor­mo­ny obec­ne w antykon­cepcji. Poprzez swo­je dzi­ałanie pobudza­ją one do pra­cy układ krzep­nię­cia. Zwięk­sza­ją one także poziom fibryno­genu. Jest to białko, które bierze udzi­ał w tworze­niu skrzeplin.

Zakrzepica a antykoncepcja — jak zapobiec powstaniu zakrzepu?

Zakrzepi­ca może pojaw­ić się przy stosowa­niu antykon­cepcji hor­mon­al­nej, ale wcale nie musi. Może­my zas­tosować odpowied­nią pro­fi­lak­tykę, która zapo­bieg­nie pow­stawa­niu zakrzepu. W tym celu przede wszys­tkim powin­niśmy reg­u­larnie stosować bada­nia pro­fi­lak­ty­czne. Raz w roku należy wykon­ać bada­nia na krzepli­wość krwi, które poz­wolą wykryć ewen­tu­alne wczesne ozna­ki zakrzepicy.

Zacząć zapo­b­ie­gać zakrzepicy powin­niśmy jeszcze przed rozpoczę­ciem stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej. W tym celu warto przeprowadz­ić badanie gene­ty­czne w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej. Sprawdza się w nim gen pro­trom­biny oraz czyn­nik V Lei­den. Zaburze­nie to nie daje żad­nych widocznych objawów, dlat­ego wykryć może­my je tylko poprzez odpowied­nią diagnostykę.
W ramach pro­fi­lak­ty­ki zakrzepicy warto zad­bać także o swój styl życia. W pier­wszej kole­jnoś­ci zrezyg­nować należy z pale­nia papierosów, które znacznie zwięk­sza­ją ryzyko pojaw­ienia się zakrzepu. Pole­ca się także reg­u­larnie upraw­iać akty­wność fizy­czną. Najlepiej znaleźć na nią co najm­niej 30 min­ut trzy razy w tygod­niu. Oso­by, które wykonu­ją pracę siedzącą, muszą pamię­tać także o robi­e­niu sobie krót­kich prz­erw w celu krótkiej przechadz­ki. Wystar­czy kil­ka kroków, aby znacznie zmin­i­mal­i­zować ryzyko pojaw­ienia się zakrzepu.

Oceń
mail