Przeskocz do treści
coloalert

Antykoncepcja a zator płucny

Zator płuc­ny pow­sta­je na skutek zakrzepicy żył głębo­kich. Jest to bard­zo poważny stan zagraża­ją­cy życiu pac­jen­ta. Doprowadz­ić moż­na do niego poprzez antykon­cepcję hor­mon­al­ną, jeśli nie sto­su­je­my odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki. Przeczy­taj, w jaki sposób antykon­cepc­ja może doprowadz­ić do zatoru płucnego!antykoncepcja zator płucny

Spis treś­ci:

  1. Możli­we powikła­nia antykon­cepcji — zator płucny
  2. Antykon­cepc­ja — zator płuc­ny a zakrzepica
  3. Antykon­cepc­ja a zator płuc­ny — profilaktyka

Możliwe powikłania antykoncepcji — zator płucny

Zatorem płuc­nym nazy­wamy mechan­iczne zwęże­nie lub zamknię­cie światła tęt­ni­cy płuc­nej. W kon­sek­wencji doprowadzanie krwi z ser­ca do płuc jest moc­no utrud­nione. Stan ten objaw­iać może się poprzez ból w klatce pier­siowej, przyspiesze­nie odd­echu, dusznoś­ci oraz suchy napad­owy kaszel.
Zator płuc­ny nie jest bezpośred­nim powikłaniem, które może pojaw­ić się przez stosowanie antykon­cepcji hor­mon­al­nej. Jest on następst­wem zakrzepicy. To właśnie ona może pojaw­ić się w trak­cie stosowa­nia tej formy antykoncepcji.

Antykoncepcja — zator płucny a zakrzepica

W antykon­cepcji hor­mon­al­nej zna­j­du­je się hor­mon zwany estro­gen­em. Jego dzi­ałanie pobudza do pra­cy układ krzep­nię­cia. Zwięk­sza także poziom biał­ka zwanego fibryno­gen­em, które bierze udzi­ał w tworze­niu skrzeplin. W kon­sek­wencji ryzyko roz­wo­ju zakrzepicy jest aż trzy razy więk­sze niż u kobi­et, które nie sto­su­ją tej formy antykoncepcji.

Zator płuc­ny najczęś­ciej spowodowany jest przez przemieszcze­nie się do krąże­nia płuc­nego pow­stałych w żyłach skrzeplin. Jest on więc bezpośred­nim następst­wem zakrzepicy.

Antykoncepcja a zator płucny — profilaktyka

Możli­wość pojaw­ienia się zatoru płuc­nego nie powin­na odstraszać nas od stosowa­nia antykon­cepcji hor­mon­al­nej. Jest to bard­zo skutecz­na for­ma zapo­b­ie­ga­nia niech­cianej ciąży. W trak­cie jej stosowa­nia musimy jed­nak pamię­tać o odpowied­niej pro­fi­lak­tyce, która uchroni nas przed zakrzepicą i zatorem płucnym.
Kobi­ety sto­su­jące antykon­cepcję hor­mon­al­ną co najm­niej raz w roku powin­ny wykon­ać bada­nia na krzepli­wość krwi. Pole­ca im się także jed­no­ra­zowe przeprowadze­nie bada­nia gene­ty­cznego w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej. Jest to gene­ty­cz­na skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów. Może ona zwięk­szać ryzyko zakrzepicy aż 25-krotnie.
W pro­fi­lak­tyce zakrzepicy istot­ny jest także styl życia. Pamię­ta­jmy więc o akty­wnoś­ci fizy­cznej, unika­niu uży­wek oraz reg­u­larnych prz­erwach w pra­cy siedzącej.

Oceń
mail