Przeskocz do treści
coloalert

Jakie jest znaczenie szczepień dla noworodków i niemowląt?

Szczepi­on­ki to jeden z najlep­szych sposobów na ochronę zdrowia i życia naszego dziec­ka. Dzię­ki nim może­my zapo­biec roz­wo­jowi groźnej choro­by zakaźnej u naszej pociechy. Sprawdź, jakie dokład­nie jest znacze­nie szczepień dla noworod­ków i niemowląt!znaczenie szczepień dla noworodków i niemowląt

Spis treś­ci:

  1. Znacze­nie szczepień dla noworod­ków i niemowląt
  2. Szczepi­enia dla noworod­ków i niemowląt — jak działają?
  3. Szczepi­enia dla noworod­ków i niemowląt — na co warto zaszczepić dziecko?

Znaczenie szczepień dla noworodków i niemowląt

Szczepi­on­ki to preparaty, które chronią nas przed choroba­mi zakaźny­mi. Są one naj­groźniejsze dla noworod­ków i niemowląt, dlat­ego szczepi­enia są najbardziej zale­cane tak małym dzieciom. Zachorowanie na którąkol­wiek z takich chorób może być zagroże­niem życia dla naszej pociechy. Szczepi­on­ki są jedynym sposobem na uchronie­nie przed tym dziec­ka. Znacze­nie szczepień dla noworod­ków i niemowląt jest więc ogromne.
Szczepi­enia są całkowicie bez­pieczne. Przed podaniem każdego z nich dziecko prze­chodzi badanie, które nazy­wane jest kwal­i­fikacją do szczepi­enia. W jego trak­cie lekarz sprawdza, czy nie ma prze­ci­wwskazań do poda­nia szczepionki.

Szczepienia dla noworodków i niemowląt — jak działają?

Szczepi­e­nie pole­ga na poda­niu dziecku pod­skórnie preparatu zaw­ier­a­jącego osłabiony szczep bak­terii lub wirus. Dzię­ki temu po poda­niu szczepi­on­ki w orga­nizmie zaczy­na­ją wyt­warzać się prze­ci­w­ci­ała. To właśnie one poz­wolą układ­owi odpornoś­ciowe­mu się bronić w przy­pad­ku kon­tak­tu z wirusem czy bakterią.

Szczepienia dla noworodków i niemowląt — na co warto zaszczepić dziecko?

Na liś­cie szczepień obow­iązkowych dla noworod­ków i niemowląt zna­j­du­ją się szczepi­on­ki przeciwko:

  •  Gruźl­i­cy — w pier­wszej dobie życia
  • Wiru­sowe­mu zapale­niu wątro­by typu B – w pier­wszej dobie życia, drugim oraz siód­mym miesiącu
  •  Rotawiru­som — między drugim a szóstym miesiącem życia
  •  Błon­ni­cy, tęż­cowi, krz­tuś­cowi (DTP) — w drugim miesiącu życia, między trzec­im i czwartym miesiącu życia oraz między pią­tym a szóstym miesiącem życia
  •  Poliomyelitis — między trzec­im a czwartym oraz między pią­tym a szóstym miesiącem życia
  •  Hib – w drugim miesiącu życia, między trzec­im a czwartym oraz między pią­tym a szóstym miesiącem życia
  •  Pneumokokom – w drugim i czwartym miesiącu życia

Pozostałe szczepi­enia wykonu­je się u dzieci starszych. Są one szczepi­one m.in. prze­ci­wko gryp­ie, ospie wietrznej czy kleszc­zowe­mu zapale­niu mózgu. Są to jed­nak szczepi­enia zale­cane. Decyz­ja należy więc do rodziców.

Oceń
mail