Przeskocz do treŇõci
coloalert

Kwalifikacja do szczepienia ‚Äď jakie badania wykonańá, by uniknńÖńá NOP√≥w?

kwalifikacja do szczepieniaKwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia dziec¬≠ka jest koniecz¬≠na, by dowiedzieńá sińô, czy moŇľe ono byńá bez¬≠piecznie szczepi¬≠one. Dzińô¬≠ki temu rodz¬≠ice mogńÖ uniknńÖńá NOP√≥w, czyli NiepoŇľńÖ¬≠danych Odczyn√≥w Poszczepi¬≠en¬≠nych. Jak kwal¬≠i¬≠fiku¬≠je sińô dziecko do szczepi¬≠enia? Kt√≥re bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem sńÖ najwaŇľniejsze? Pod¬≠powiadamy w niniejszym artykule!

Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia ‚Äď oto najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je z tego artykuŇāu:

  1. Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia ‚Äď sze¬≠ro¬≠ki wywiad zdrowotny
  2. Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia ‚Äď bada¬≠nia dodatkowe
  3. Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia ‚Äď badanie w kierunku chor√≥b metabolicznych
  4. Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia ‚Äď badanie w kierunku pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõci
  5. Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia ‚Äď test gene¬≠ty¬≠czny WES ‚Äď badanie najnowszej generacji

‚úÖ Kwalifikacja do szczepienia ‚Äď szeroki wywiad zdrowotny

Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia opiera sińô przede wszys¬≠tkim o wywiad zdrowot¬≠ny z rodzi¬≠ca¬≠mi dziec¬≠ka. Lekarz pedi¬≠atra moŇľe zapy¬≠tańá o prze¬≠byte przez malucha infekc¬≠je, a takŇľe o choro¬≠by przewlekŇāe, na kt√≥re cho¬≠ru¬≠je od urodzenia dziecko. WaŇľnńÖ infor¬≠ma¬≠cjńô stanow¬≠ińÖ takŇľe alergie oraz doty¬≠chcza¬≠sowe reakc¬≠je malucha na podanie leku lub szczepi¬≠enia. Istotne sńÖ r√≥wnieŇľ choro¬≠by wys¬≠tńôpu¬≠jńÖce w rodzinie.jak bezpiecznie szczepińá dziecko

Dru¬≠gi waŇľny ele¬≠ment kwal¬≠i¬≠fikacji do szczepi¬≠enia to bada¬≠nia pod¬≠sta¬≠wowe, do kt√≥rych przeprowadzenia jest konieczne instru¬≠men¬≠tar¬≠i¬≠um takie jak ste¬≠toskop, ter¬≠mometr czy aparat do mierzenia ciŇõnienia. Pole¬≠ga¬≠jńÖ one na oglńôdz¬≠i¬≠nach, dotyka¬≠niu, osŇāuchi¬≠wa¬≠niu i opuki¬≠wa¬≠niu dziec¬≠ka. Ma to na celu sprawdze¬≠nie pod¬≠sta¬≠wowych odruch√≥w, zbadanie akcji ser¬≠ca oraz ocenńô stanu Ňõwiado¬≠moŇõ¬≠ci malucha. W trak¬≠cie badaŇĄ pod¬≠sta¬≠wowych wykony¬≠wany jest r√≥wnieŇľ pomi¬≠ar tem¬≠per¬≠atu¬≠ry ciaŇāa dziec¬≠ka, badany jest takŇľe stan dr√≥g odd¬≠e¬≠chowych oraz stan wńôzŇā√≥w chŇāonnych.

‚úÖ Kwalifikacja do szczepienia ‚Äď badania dodatkowe

Poza pod¬≠sta¬≠wowy¬≠mi bada¬≠ni¬≠a¬≠mi lekarski¬≠mi kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia opiera sińô takŇľe o dodatkowe bada¬≠nia. WŇõr√≥d nich wyr√≥Ňľ¬≠nia sińô np. badanie CRP, czyli tzw. biaŇāko ostrej fazy. To badanie wykony¬≠wane na pod¬≠staw¬≠ie pr√≥b¬≠ki krwi, ma ono na celu sprawdze¬≠nie, czy w orga¬≠nizmie malucha toczy sińô stan zapal¬≠ny. Prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia mogńÖ kryńá sińô takŇľe w genach, dlat¬≠ego kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia powin¬≠na opier¬≠ańá sińô r√≥wnieŇľ o bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka. Szczeg√≥l¬≠nym rodza¬≠jem chor√≥b uwarunk¬≠owanych gene¬≠ty¬≠cznie, kt√≥rych obec¬≠noŇõńá moŇľe zagroz¬≠ińá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wu szczepieŇĄ, sńÖ choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne oraz pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci.

‚úÖ Kwalifikacja do szczepienia ‚Äď badanie w kierunku chor√≥b metabolicznych

jak bezpiecznie szczepińá dzieciKwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia powin¬≠na opier¬≠ańá sińô o bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne w kierunku chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. To gru¬≠pa okoŇāo 600 r√≥Ňľnych zaburzeŇĄ, kt√≥re przy¬≠czy¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô do niepraw¬≠idŇāowego funkcjonowa¬≠nia metab¬≠o¬≠liz¬≠mu. Niewiedza na tem¬≠at ist¬≠nienia danej choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej moŇľe doprowadz¬≠ińá to tzw. dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej dziec¬≠ka, co moŇľe prowadz¬≠ińá do pojaw¬≠ienia sińô objaw√≥w zagraŇľa¬≠jńÖ¬≠cych Ňľyciu malucha.

Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne sńÖ pod¬≠stńôp¬≠ne i potrafińÖ rozwi¬≠jańá sińô dŇāu¬≠go, nie dajńÖc Ňľad¬≠nych objaw√≥w. Ujaw¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô one pod wpŇāy¬≠wem r√≥Ňľnych bodŇļc√≥w ‚Äď np. w wyniku gorńÖcz¬≠ki, po spoŇľy¬≠ciu konkret¬≠nego pro¬≠duk¬≠tu lub gdy w orga¬≠nizmie toczy sińô infekc¬≠ja. BodŇļcem do aktywacji choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej moŇľe byńá takŇľe szczepienie.

PoniewaŇľ nielec¬≠zone, choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne mogńÖ zaburzyńá funkcjonowanie wielu narzńÖd√≥w i wywoŇāańá padacz¬≠ki, drgaw¬≠ki, ŇõpińÖczkńô, a nawet objawy autyz¬≠mu, warto zaw¬≠cza¬≠su wykon¬≠ańá odpowied¬≠nie badanie gene¬≠ty¬≠czne i zyskańá wiedzńô na tem¬≠at ich obec¬≠noŇõ¬≠ci. Dzińô¬≠ki temu moŇľ¬≠na odpowied¬≠nio przy¬≠go¬≠towańá malucha do szczepi¬≠enia oraz zad¬≠bańá o jego zdrowie w p√≥Ňļniejszych latach.

‚úÖ Kwalifikacja do szczepienia ‚Äď badanie w kierunku pierwotnych niedobor√≥w odpornoŇõci

DrugńÖ grupńÖ chor√≥b, kt√≥rych Ňõwiado¬≠moŇõńá jest bard¬≠zo waŇľ¬≠na w kon¬≠tekŇõ¬≠cie szczepi¬≠enia dziec¬≠ka to pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci (w skr√≥¬≠cie PNO). To gru¬≠pa okoŇāo 300 chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, kt√≥re stanow¬≠ińÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do podawa¬≠nia dziecku szczepi¬≠onek Ňľywych (np. szczepi¬≠onka MMR) [1]. Podanie szczepi¬≠on¬≠ki zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖcej Ňľywe, aten¬≠uowane wirusy moŇľe wywoŇāańá u oso¬≠by z PNO chorobńô, na kt√≥rńÖ zostaŇāa ona zaszczepiona.kwalifikacja do szczepienia

Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci to choro¬≠by, kt√≥rych objawy sńÖ niespecy¬≠ficzne ‚Äď bard¬≠zo Ňāat¬≠wo moŇľ¬≠na je pomylińá ze zwykŇāy¬≠mi infekc¬≠ja¬≠mi wieku przed¬≠szkol¬≠nego lub szkol¬≠nego. Choro¬≠by te wcale nie sńÖ rzad¬≠kie ‚Äď czńôs¬≠toŇõńá wys¬≠tńôpowa¬≠nia PNO jest podob¬≠na do czńôs¬≠toŇõ¬≠ci wys¬≠tńôpowa¬≠nia chor√≥b przewlekŇāych, takich jak otyŇāoŇõńá czy cukrzy¬≠ca [2].

Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci naleŇľy leczyńá juŇľ od wczes¬≠nych lat dziecińô¬≠cych. JeŇõli choro¬≠ba zostanie wykry¬≠ta zbyt p√≥Ňļno i chory nie otrzy¬≠ma odpowied¬≠niej pomo¬≠cy, moŇľe to doprowadz¬≠ińá do powaŇľnych powikŇāaŇĄ, a nawet przed¬≠w¬≠czes¬≠nej Ňõmier¬≠ci. Po czym poz¬≠nańá, Ňľe dziecko moŇľe mieńá PNO? Charak¬≠terysty¬≠czne objawy to czńôste przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia i infekc¬≠je w infekc¬≠je uszu, zatok oraz pŇāuc. Dziecko czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je. PNO moŇľe sińô objaw¬≠iańá takŇľe przez wysyp¬≠ki sk√≥rne, pleŇõ¬≠ni¬≠aw¬≠ki oraz grzy¬≠bicńô jamy ust¬≠nej lub sk√≥ry. Dziecko z niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci wyma¬≠ga spec¬≠jal¬≠isty¬≠cznego leczenia, a takŇľe zas¬≠tosowa¬≠nia indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ ‚Äď dlat¬≠ego teŇľ kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia powin¬≠na opier¬≠ańá sińô r√≥wnieŇľ o badanie gene¬≠ty¬≠czne w kierunku pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõci.

‚úÖ Kwalifikacja do szczepienia ‚Äď test genetyczny WES ‚Äď badanie najnowszej generacji

Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá, by wykryńá obec¬≠noŇõńá wszys¬≠t¬≠kich opisanych wyŇľej chor√≥b? Z pomocńÖ przy¬≠chodzńÖ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne najnowszej gen¬≠er¬≠acji. WŇõr√≥d nich wyr√≥Ňľ¬≠nia sińô badanie ekso¬≠mu, czyli test WES. To badanie, kt√≥re bada wszys¬≠tkie znane do tej pory geny czŇāowieka i potrafi wyk¬≠luczyńá za jed¬≠nym razem nawet tysińÖce zaburzeŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych, waŇľnych w kon¬≠tekŇõ¬≠cie kwal¬≠i¬≠fikacji do szczepienia.

odroczenie szczepieniaTest WES to badanie DNA, kt√≥re pozwala na wczesne wykrycie wielu r√≥Ňľnych zaburzeŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych. Dzińô¬≠ki bada¬≠niu ekso¬≠mowe¬≠mu moŇľli¬≠we jest nie tylko zwińôk¬≠sze¬≠nie bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa szczepieŇĄ, ale i takŇľe wprowadze¬≠nie wczes¬≠nej prewencji i leczenia, zan¬≠im dana choro¬≠ba sińô rozwinie. Badanie jest nieza¬≠stńÖ¬≠pi¬≠one u pac¬≠jen¬≠t√≥w, u kt√≥rych pojaw¬≠iŇāy sińô trudne do zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia objawy i, raz wyko¬≠nane, umoŇľli¬≠wia uzyskanie tzw. surowych danych. Dane te moŇľ¬≠na wielokrot¬≠nie anal¬≠i¬≠zowańá w przyszŇāoŇõ¬≠ci, bez koniecznoŇõ¬≠ci ponownego pobiera¬≠nia pr√≥b¬≠ki. Dzińô¬≠ki temu, jeŇõli u pac¬≠jen¬≠ta wys¬≠tńÖpińÖ w przyszŇāoŇõ¬≠ci dodatkowe objawy, moŇľ¬≠na zak¬≠tu¬≠al¬≠i¬≠zowańá wynik bada¬≠nia w opar¬≠ciu o najnowszńÖ wiedzńô medycznńÖ.

Test WES to badanie, kt√≥re pozwala wykryńá wszys¬≠tkie zmi¬≠any w genach, kt√≥re mogńÖ mieńá istotne znacze¬≠nie dla zdrowia pac¬≠jen¬≠ta. Zmi¬≠any te mogńÖ zostańá zara¬≠por¬≠towane na wyniku na Ňľycze¬≠nie pac¬≠jen¬≠ta lub jego opieku¬≠na. Badanie jest bard¬≠zo Ňāatwe w wyko¬≠na¬≠niu ‚Äď orga¬≠ni¬≠za¬≠c¬≠ja pobra¬≠nia pr√≥b¬≠ki krwi do bada¬≠nia jest moŇľli¬≠wa w domu pac¬≠jen¬≠ta lub w najbliŇľszym punkcie pobraŇĄ. Nastńôp¬≠nie pr√≥b¬≠ka jest wysyŇāana kuri¬≠erem (w cenie bada¬≠nia) do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznego. Wynik jest dostńôp¬≠ny do 10 tygodni.

Zobacz teŇľ:

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Mikro­macierze badanie

Czy padacz­ka jest dziedziczna?

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
  1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
  2. https://www.mp.pl/medycynarodzinna/ekspert/wyklady/156322,pierwotne-niedobory-odpornosci-u-dzieci
OceŇĄ
mail