ūüĎČ Szczepienia - czy genetyka ma z nimi coŇõ wsp√≥lnego? Dowiedz sińô‚Ěó Przeskocz do treŇõci
badanie wes complex

Szczepienia

now browsing by category

 
pakiet badaŇĄ dla kobiet w cińÖŇľy

Pakiet badaŇĄ dla kobiet w cińÖŇľy

Kobi¬≠eta w cińÖŇľy musi wykon¬≠ańá wiele badaŇĄ. Niek¬≠t√≥re z nich trze¬≠ba pow¬≠tarzańá nawet kilkukrot¬≠nie. Sumu¬≠jńÖc ich kosz¬≠ty, wyjdzie nam doŇõńá spo¬≠ra kwo¬≠ta. KaŇľ¬≠da cińôŇľar¬≠na chci¬≠aŇāa¬≠by wydańá na nie jak najm¬≠niej, poniewaŇľ przed pojaw¬≠ie¬≠niem sińô na Ňõwiecie dziec¬≠ka ma wiele innych wydatk√≥w. W tym celu pow¬≠sta¬≠jńÖ r√≥Ňľnorodne paki¬≠ety badaŇĄ dla kobiet‚Ķ

badania genetyczne w kierunku autyzm

Jakie sńÖ badania genetyczne w kierunku autyzmu?

Autyzm jest zaburze¬≠niem neu¬≠ro¬≠roz¬≠wo¬≠jowym, o kt√≥rym wcińÖŇľ nie wiemy wszys¬≠tkiego. Wiado¬≠mo jed¬≠nak, Ňľe ma on podŇāoŇľe wie¬≠loczyn¬≠nikowe. Jed¬≠nym z czyn¬≠nik√≥w go wywoŇāu¬≠jńÖ¬≠cych sńÖ mutac¬≠je w genach. Ich wykrycie moŇľe jed¬≠noz¬≠nacznie przesńÖdz¬≠ińá o diag¬≠nozie autyz¬≠mu. Owe mutac¬≠je rozpoz¬≠nane mogńÖ zostańá jedynie w bada¬≠niu gene¬≠ty¬≠cznym. Zobacz, jakie badanie gene¬≠ty¬≠czne w kierunku autyzmu‚Ķ

rozwój prenatalny dziecka

Rozwój prenatalny dziecka

Wszelkie zmi¬≠any w orga¬≠nizmie dziec¬≠ka zachodzńÖce w Ňāonie mat¬≠ki nazy¬≠wane sńÖ roz¬≠wo¬≠jem pre¬≠na¬≠tal¬≠nym. KaŇľ¬≠da z nich ma na celu przys¬≠tosowanie dziec¬≠ka do samodziel¬≠nego funkcjonowa¬≠nia po porodzie. Zobacz, jak dokŇāad¬≠nie prze¬≠b¬≠ie¬≠ga rozw√≥j pre¬≠na¬≠tal¬≠ny dziec¬≠ka! Spis treŇõ¬≠ci: Rozw√≥j pre¬≠na¬≠tal¬≠ny w pier¬≠wszym trymestrze cińÖŇľy Rozw√≥j pre¬≠na¬≠tal¬≠ny w drugim trymestrze cińÖŇľy Rozw√≥j pre¬≠na¬≠tal¬≠ny w‚Ķ

kto wystawia skierowanie na badania genetyczne

Kto wystawia skierowanie na badania genetyczne?

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dla dzieci i dorosŇāych wykony¬≠wane sńÖ w spec¬≠jal¬≠isty¬≠cznych akredy¬≠towanych lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠ach. Wykon¬≠ańá moŇľe¬≠my je pry¬≠wat¬≠nie, a w niek¬≠t√≥rych z nich takŇľe z refun¬≠dacjńÖ. Nieod¬≠pŇāatne wyko¬≠nanie bada¬≠nia moŇľli¬≠we jest tylko w uza¬≠sad¬≠nionych przy¬≠pad¬≠kach. Potrze¬≠bu¬≠je¬≠my do tego skierowa¬≠nia. Zobacz, kto wys¬≠taw¬≠ia skierowanie na bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne! Spis treŇõ¬≠ci: Jaki lekarz moŇľe zlecińá‚Ķ

niemcy badanie wes

Wykonanie badanie WES w Niemczech

Wiele Polak√≥w z r√≥Ňľnych powod√≥w decy¬≠du¬≠je sińô na emi¬≠gracjńô. Czńôs¬≠to wybier¬≠anym przez nich kierunk¬≠iem sńÖ Niem¬≠cy. Nieste¬≠ty tam r√≥wnieŇľ spotkańá mogńÖ ich prob¬≠le¬≠my zdrowotne, a przeprowadze¬≠nie diag¬≠nos¬≠ty¬≠ki w obcym kra¬≠ju bywa bard¬≠zo kosz¬≠towne. Jest to niezwyk¬≠le trud¬≠na sytu¬≠ac¬≠ja. Lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um TestD¬≠NA to rozu¬≠mie, dlat¬≠ego umoŇľli¬≠wia przeprowadze¬≠nie diag¬≠nos¬≠ty¬≠ki gene¬≠ty¬≠cznej takŇľe w Niemczech.‚Ķ

alkaptonuria

Czym jest alkaptonuria? Jak sińô objawia?

Alka¬≠p¬≠tonuria to schorze¬≠nie meta¬≠bol¬≠iczne. Znane jest ono pod nazwńÖ choro¬≠ba czarnego moczu, poniewaŇľ to wŇāaŇõnie ciemne zabar¬≠wie¬≠nie moczu jest jej najbardziej charak¬≠terysty¬≠cznym objawem. Choro¬≠by tej nie da sińô wyleczyńá. MoŇľli¬≠wa jest jed¬≠nak ter¬≠apia, kt√≥ra nieco zŇāagodzi pojaw¬≠ia¬≠jńÖce sińô dolegli¬≠woŇõ¬≠ci. Zobacz, jak moŇľ¬≠na leczyńá alka¬≠p¬≠tonurińô! Spis treŇõ¬≠ci: Alka¬≠p¬≠tonuria choro¬≠ba ‚ÄĒ co‚Ķ

padaczka diagnostyka

Jak wyglńÖda diagnostyka padaczki u dzieci?

Padacz¬≠ka to doŇõńá powszechne schorze¬≠nie. Powodu¬≠je ona napady padaczkowe, w trak¬≠cie kt√≥rych pojaw¬≠ińá mogńÖ sińô drgaw¬≠ki, zry¬≠wy mińôŇõniowe czy utra¬≠ta przy¬≠tom¬≠noŇõ¬≠ci. Diag¬≠nos¬≠tykńô padacz¬≠ki rozpoczy¬≠na sińô zwyk¬≠le, gdy u chorego wys¬≠tńÖpiŇāy przy¬≠na¬≠jm¬≠niej dwa napady. Zobacz, jak prze¬≠b¬≠ie¬≠ga pro¬≠ces diag¬≠nos¬≠ty¬≠czny! Spis treŇõ¬≠ci: Padacz¬≠ka diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka ‚ÄĒ najwaŇľniejsze bada¬≠nia Diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka padacz¬≠ki u dzieci ‚ÄĒ‚Ķ

m√≥zg dziecka jak rozwija sińô w Ňľyciu pŇāodowym i w pierwszych latach Ňľycia

Jak m√≥zg dziecka rozwija sińô w Ňľyciu pŇāodowym i pierwszych latach Ňľycia?

Ludz¬≠ki m√≥zg to cen¬≠trum sterowa¬≠nia caŇāego orga¬≠niz¬≠mu. Odpowia¬≠da on za emoc¬≠je, motywac¬≠je czy nasze reakc¬≠je. Jego praw¬≠idŇāowy rozw√≥j jest wińôc niezwyk¬≠le waŇľny dla wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wego funkcjonowa¬≠nia czŇāowieka. Rozpoczy¬≠na sińô on juŇľ w Ňāonie mat¬≠ki. Zobacz, jak m√≥zg dziec¬≠ka rozwi¬≠ja sińô w Ňľyciu pŇāodowym i pier¬≠wszych lat¬≠ach Ňľycia! Spis treŇõ¬≠ci: Rozw√≥j m√≥zgu w‚Ķ

zaufanie dziecka do rodziców

Zaufanie dziecka do rodzic√≥w ‚ÄĒ jak je skutecznie budowańá?

Na rozw√≥j dziec¬≠ka i jego poczu¬≠cie szczńôŇõ¬≠cia ogrom¬≠ny wpŇāyw ma zau¬≠fanie do rodz¬≠ic√≥w. Zapew¬≠nia mu to wińôk¬≠szy kom¬≠fort psy¬≠chiczny, a takŇľe mniej stre¬≠su i niepoko¬≠ju. Nieste¬≠ty zau¬≠fanie to moŇľ¬≠na stracińá w jed¬≠nej kr√≥tkiej chwili. Pod¬≠powiemy wińôc, jak o nie dbańá i jak je skutecznie budowańá! Spis treŇõ¬≠ci: Dlaczego zau¬≠fanie dziecka‚Ķ

objawy autyzmu u dorosŇāych

Najczńôstsze objawy autyzmu u dorosŇāych

Autyzm sińô albo ma albo sińô go nie ma. Nie moŇľ¬≠na go wyleczyńá ani nabyńá w cińÖgu Ňľycia. Z autyzmem nieste¬≠ty musimy zma¬≠gańá sińô przez caŇāe Ňľycie. Z biegiem lat moŇľe on jed¬≠nak nieco inaczej sińô objaw¬≠iańá. Cechy autysty¬≠czne u dorosŇāych sńÖ inne niŇľ u dzieci. Co to znaczy? Czym‚Ķ

adhd a autyzm

ADHD a autyzm ‚ÄĒ czy mogńÖ wystńôpowańá razem?

ADHD i autyzm to zaburzenia, kt√≥re sńÖ czńôs¬≠to ze sobńÖ mylone. Niewiele os√≥b wie, Ňľe mogńÖ one takŇľe wys¬≠tńôpowańá razem. Ogrom¬≠nie utrud¬≠nia to funkcjonowanie dzieciom i ich rodz¬≠i¬≠com. Zobacz, jak moŇľ¬≠na rozpoz¬≠nańá, Ňľe u dziec¬≠ka wys¬≠tńôpu¬≠je autyzm z ADHD! Spis treŇõ¬≠ci: Wsp√≥Ňāwys¬≠tńôpowanie autyz¬≠mu z ADHD Autyzm i ADHD ‚ÄĒ co robińá? Wsp√≥Ňāwys¬≠tńôpowanie autyzmu‚Ķ

rodzicielstwo bliskoŇõci

Rodzicielstwo bliskoŇõci, czyli jak zbudowańá silnńÖ wińôŇļ z dzieckiem?

Roz¬≠wo¬≠jowi dziec¬≠ka najbardziej sprzy¬≠ja sil¬≠na wińôŇļ z rodz¬≠icem. Dzińô¬≠ki temu bńôdzie ono czuŇāo sińô kochane i bez¬≠pieczne, co poz¬≠woli mu swo¬≠bod¬≠nie wzras¬≠tańá i sińô rozwi¬≠jańá. Chońá o rodzi¬≠cielst¬≠wie bliskoŇõ¬≠ci sŇāyszymy dopiero od niedaw¬≠na, to jest to jeden z najs¬≠tarszych sposob√≥w opiekowa¬≠nia sińô dzieck¬≠iem. Zobacz, na czym pole¬≠ga! Spis treŇõ¬≠ci: Na‚Ķ

mail