ūüĎČ Szczepienia - czy genetyka ma z nimi coŇõ wsp√≥lnego? Dowiedz sińô‚Ěó Przeskocz do treŇõci
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Szczepienia

now browsing by category

 
pokój dla dziecka z autyzmem

Pok√≥j dla dziecka z autyzmem ‚Äď jak najlepiej go urzńÖdzińá?

KaŇľde dziecko w swoim poko¬≠ju powin¬≠no czuńá sińô dobrze i bez¬≠piecznie. Powinien byńá on wińôc tak urzńÖd¬≠zony, Ňľeby dziecko chci¬≠aŇāo do niego wracańá. UrzńÖdze¬≠nie poko¬≠ju jest bard¬≠zo waŇľne dla kaŇľdego dziec¬≠ka, a szczeg√≥l¬≠nie dla dziec¬≠ka autysty¬≠cznego. Dla dziec¬≠ka z autyzmem wŇāas¬≠ny pok√≥j powinien byńá staŇāym miejscem. WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy, jak urzńÖdz¬≠ińá go‚Ķ

test panorama, test panorama cena, test panorama opinie

Test Panorama ‚Äď cena, opinie i zakres badania

Test Panora¬≠ma jest niein¬≠wazyjnym badaniem pre¬≠na¬≠tal¬≠nym, kt√≥re moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá juŇľ po 9 tygod¬≠niu cińÖŇľy. Dzińô¬≠ki niemu moŇľ¬≠na ocenińá ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych u dziec¬≠ka. Jest to badanie, kt√≥re ma wysokńÖ czuŇāoŇõńá i jest bez¬≠pieczne. Kiedy powin¬≠no sińô wykon¬≠ańá test Panora¬≠ma? Ile kosz¬≠tu¬≠je jego wyko¬≠nanie? Pod¬≠powiadamy! Spis treŇõ¬≠ci: Test Panorama ‚Äď‚Ķ

test harmony, test harmony cena, harmony, test harmony opinie

Test Harmony ‚Äď cena, zakres badania i opinie

Test Har¬≠mo¬≠ny naleŇľy do grupy prze¬≠siewowych, niein¬≠wazyjnych badaŇĄ pre¬≠na¬≠tal¬≠nych. Wykonu¬≠je sińô go z pr√≥b¬≠ki krwi mamy dziec¬≠ka, kt√≥ra zaw¬≠iera DNA pŇāo¬≠du. Test Har¬≠mo¬≠ny moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá juŇľ w 10 tygod¬≠niu cińÖŇľy. Jakie choro¬≠by moŇľe wykryńá? Ile kosz¬≠tu¬≠je? Czy warto go wykon¬≠ańá? Odpowiedzi na wszys¬≠tkie pyta¬≠nia zna¬≠jdńÖ PaŇĄst¬≠wo w poniŇľszym artykule. Spis‚Ķ

rzadkie choroby metaboliczne

Rzadkie choroby metaboliczne

Do grupy chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych zal¬≠icza sińô kilka¬≠set chor√≥b. W wielu przy¬≠pad¬≠kach majńÖ one uta¬≠jony prze¬≠bieg, poniewaŇľ doty¬≠czńÖ niewiel¬≠kich czńÖsteczek pro¬≠dukowanych w pro¬≠ce¬≠sie metab¬≠o¬≠liz¬≠mu. Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne prze¬≠waŇľnie wywoŇāane sńÖ czyn¬≠nika¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi. Zaburza¬≠jńÖ one pracńô orga¬≠niz¬≠mu, przez co mogńÖ byńá dla dzieci bard¬≠zo niebez¬≠pieczne. Jakie bada¬≠nia zro¬≠bińá i jak pom√≥c dziecku? WyjaŇõniamy!‚Ķ

jak wyglńÖda badanie przed szczepieniem

Jak wyglńÖda badanie przed szczepieniem?

W dzisiejszych cza¬≠sach powielane sńÖ czńôs¬≠to nieprawdzi¬≠we infor¬≠ma¬≠c¬≠je o szkodli¬≠woŇõ¬≠ci szczepieŇĄ. WedŇāug tych danych szczepi¬≠on¬≠ki powodu¬≠jńÖ NOP‚ÄĎy, czyli NiepoŇľńÖ¬≠dane Odczyny Poszczepi¬≠enne. Infor¬≠ma¬≠c¬≠je te powodu¬≠jńÖ, Ňľe wielu rodz¬≠ic√≥w zas¬≠tanaw¬≠ia sińô, czy zaszczepi¬≠e¬≠nie dziec¬≠ka jest dobrym pomysŇāem. Wszys¬≠tkie infor¬≠ma¬≠c¬≠je, pod¬≠da¬≠jńÖce wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepi¬≠onek, sńÖ bŇāńôdne. Dzieci warto szczepińá, poniewaŇľ moŇľe to je‚Ķ

jak uodparniamy organizm dziecka

Jak uodparniamy organizm dziecka?

UkŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy jest bard¬≠zo waŇľnńÖ czńôŇõ¬≠cińÖ orga¬≠niz¬≠mu czŇāowieka. Dzińô¬≠ki niemu wirusy i bak¬≠terie ŇľyjńÖce w Ňõrodowisku nie sńÖ dla nas niebez¬≠pieczeŇĄst¬≠wem. UkŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy caŇāy czas uczy sińô zwal¬≠czańá nowe drob¬≠nous¬≠tro¬≠je, aby m√≥c nas przed wszys¬≠tkim ochronińá. Jed¬≠nak w przy¬≠pad¬≠ku maŇāych dzieci nie dzi¬≠aŇāa on jeszcze, tak jak u dorosŇāych, wińôc‚Ķ

autyzm atypowy agresja

Jak reagowańá na agresjńô dziecka autystycznego?

Autyzm nie jest jed¬≠norod¬≠nńÖ chorobńÖ. Do zaburzeŇĄ autysty¬≠cznych naleŇľy m.in. autyzm wczesnodziecińô¬≠cy, zesp√≥Ňā Asparg¬≠era czy zesp√≥Ňā Ret¬≠ta. Dlat¬≠ego teŇľ objawy zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu mogńÖ byńá bard¬≠zo r√≥Ňľne. NajczńôŇõ¬≠ciej pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô prob¬≠le¬≠my w relac¬≠jach mińôdzy¬≠ludz¬≠kich, szty¬≠wne zachowa¬≠nia i zain¬≠tere¬≠sowa¬≠nia oraz prob¬≠le¬≠my z komu¬≠nikacjńÖ. W wielu przy¬≠pad¬≠kach autyzm objaw¬≠ia sińô takŇľe‚Ķ

Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITY

Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITY ‚Äď jakie badanie wybrańá?

Planu¬≠jesz wyko¬≠nanie niein¬≠wazyjnych badaŇĄ pre¬≠na¬≠tal¬≠nych, ale nie wiesz, jakie sńÖ r√≥Ňľnice pomińôdzy testem NIFTY a VERACITY oraz czym sińô r√≥ŇľnińÖ test NIFTY a VER¬≠A¬≠gene? Niniejszy artykuŇā pod¬≠powia¬≠da, czym r√≥ŇľnińÖ sińô te bada¬≠nia i czym warto sińô kierowańá pod¬≠czas wyboru bada¬≠nia wol¬≠nego pŇāodowego DNA. Test NIFTY a VER¬≠A¬≠gene, test NIFTY a‚Ķ

Test NACE a test NIFTY pro

Test NACE a test NIFTY pro ‚Äď kt√≥re badanie wybrańá? Czym sińô r√≥ŇľnińÖ?

Test NACE oraz test NIFTY pro pozwala¬≠jńÖ wykryńá ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia r√≥Ňľnych niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci gene¬≠ty¬≠cznych jeszcze przed nar¬≠o¬≠dz¬≠i¬≠na¬≠mi dziec¬≠ka. Oba bada¬≠nia naleŇľńÖ do grupy NIPT i korzys¬≠ta¬≠jńÖ z metody anal¬≠izy wol¬≠nego pŇāodowego DNA. SńÖ wińôc bez¬≠pieczne i majńÖ wysokńÖ czuŇāoŇõńá. Co je r√≥Ňľni? SprawdŇļ por√≥w¬≠nanie test NACE a test NIFTY pro. Test‚Ķ

test nipt czy nifty

Test NIPT czy NIFTY ‚Äď kt√≥re badanie wybrańá?

Test NIPT czy NIFTY ‚Äď kt√≥re badanie wybrańá? To pytanie zada¬≠je sobie wiele par, kt√≥re spodziewa¬≠jńÖ sińô potomst¬≠wa. Tym¬≠cza¬≠sem nazwa NIPT odnosi sińô do sze¬≠rok¬≠iej grupy badaŇĄ, w kt√≥rej zna¬≠j¬≠du¬≠je sińô takŇľe test NIFTY. Spis treŇõ¬≠ci: Test NIPT czy NIFTY? NIFTY jest r√≥wnieŇľ badaniem NIPT Test NIPT czy NIFTY ‚Äď czym‚Ķ

jak przygotowańá dziecko z autyzmem do zmian

Jak przygotowańá dziecko z autyzmem do zmian?

Dziecko z autyzmem lubi codzi¬≠en¬≠nńÖ rutynńô i nie toleru¬≠je od niej Ňľad¬≠nych odstńôpstw. Daje mu ona poczu¬≠cie bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa i sta¬≠bi¬≠liza¬≠cji. Cza¬≠sem jed¬≠nak zmi¬≠any sńÖ nie¬≠u¬≠niknione, co moŇľe byńá trud¬≠nym doŇõwiad¬≠cze¬≠niem dla autysty¬≠ka i jego rodz¬≠ic√≥w. Jak przy¬≠go¬≠towańá go do zmi¬≠an? OdpowiedŇļ poniŇľej. Zmi¬≠any w Ňľyciu a szty¬≠wnoŇõńá zachowaŇĄ dziec¬≠ka autystycznego‚Ķ

badanie eeg padaczka

Badanie EEG u dzieci

Dzieciom, kt√≥re boryka¬≠jńÖ sińô z objawa¬≠mi padacz¬≠ki, bard¬≠zo czńôs¬≠to zle¬≠ca sińô badanie EEG. MoŇľe byńá ono przeprowad¬≠zone, gdy dziecko Ňõpi, ale jest to opcjon¬≠alne. Oblig¬≠a¬≠to¬≠ryjne z kolei jest odpowied¬≠nie przy¬≠go¬≠towanie do bada¬≠nia EEG. Jak prze¬≠b¬≠ie¬≠ga to badanie? Jak dziecko powin¬≠no byńá do niego przy¬≠go¬≠towane? Odpowiedzi poniŇľej Prze¬≠bieg bada¬≠nia EEG Badanie EEG‚Ķ