ūüĎČ Szczepienia - czy genetyka ma z nimi coŇõ wsp√≥lnego? Dowiedz sińô‚Ěó Przeskocz do treŇõci
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Szczepienia

now browsing by category

 
genetyka klasyczna

Genetyka klasyczna, czyli w jaki sposób dziedziczymy

Gene¬≠ty¬≠ka klasy¬≠cz¬≠na to dzi¬≠aŇā gene¬≠ty¬≠ki zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cy sińô dziedz¬≠icze¬≠niem. Jej prekur¬≠sorem jest Grze¬≠gorz Mendel. To wŇāaŇõnie on opra¬≠cow¬≠aŇā pod¬≠sta¬≠wowe prawa dziedz¬≠iczenia. DziŇõ sńÖ one fun¬≠da¬≠mentem wsp√≥Ňāczes¬≠nej gene¬≠ty¬≠ki klasy¬≠cznej. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Pier¬≠wsze pra¬≠wo Mend¬≠la 2. Drugie pra¬≠wo Mend¬≠la Pier¬≠wsze pra¬≠wo Mend¬≠la Gene¬≠ty¬≠ka klasy¬≠cz¬≠na nazy¬≠wana jest r√≥wnieŇľ gene¬≠tykńÖ mend¬≠lowskńÖ. Nazwa ta powstaŇāa‚Ķ

nowotwór piersi

Nowotw√≥r piersi ‚ÄĒ objawy, diagnostyka, leczenie

Rak pier¬≠si to jed¬≠na z najczńôst¬≠szych chor√≥b nowot¬≠worowych u kobi¬≠et. Jest on drugńÖ najczńôst¬≠szńÖ przy¬≠czynńÖ zgon√≥w wŇõr√≥d pŇāci ŇľeŇĄskiej. Nowotw√≥r pier¬≠si objaw¬≠ia sińô maŇāo charak¬≠terysty¬≠cznie. Kobi¬≠ety, kt√≥re nie wykonu¬≠jńÖ badaŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych zwyk¬≠le dowiadu¬≠jńÖ sińô o nim zbyt p√≥Ňļno. Tylko wczesne postaw¬≠ie¬≠nie diag¬≠nozy pozwala na wprowadze¬≠nie skutecznego leczenia i poko¬≠nanie choroby.‚Ķ

do którego pokolenia dziedziczymy geny

Do którego pokolenia dziedziczymy geny?

KaŇľdy z nas otrzy¬≠maŇā 50% swoich gen√≥w od mat¬≠ki i 50% od ojca. Nasza mama i nasz tata r√≥wnieŇľ otrzy¬≠mali po poŇāowie swoich gen√≥w od naszych babńá i dzi¬≠ad¬≠k√≥w. Oni z kolei swo¬≠je geny otrzy¬≠mali od naszych pradzi¬≠ad¬≠k√≥w. Czy to oznacza, Ňľe posi¬≠adamy nawet niewielkńÖ czńôŇõńá gen√≥w kaŇľdego naszego przodka?‚Ķ

uwarunkowania genetyczne w sporcie

Jakie sńÖ uwarunkowania genetyczne w sporcie?

Na dobre wyni¬≠ki sportowe wpŇāyw ma wiele czyn¬≠nik√≥w. Jed¬≠nym z nich sńÖ uwarunk¬≠owa¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne do sportu. Posi¬≠adanie pewnych gen√≥w moŇľe zwińôk¬≠szyńá naszńÖ siŇāńô, wytrzy¬≠maŇāoŇõńá i szy¬≠bkoŇõńá, dzińô¬≠ki czemu moŇľ¬≠na osińÖ¬≠gańá lep¬≠sze wyni¬≠ki. To, czy posi¬≠adamy predys¬≠pozy¬≠c¬≠je gene¬≠ty¬≠czne do sportu, sprawdz¬≠ińá moŇľe¬≠my poprzez badanie gene¬≠ty¬≠czne. Jakie geny mogńÖ nam pom√≥c osińÖgańá‚Ķ

niepeŇānosprawnoŇõńá intelektualna

NiepeŇānosprawnoŇõńá intelektualna ‚ÄĒ rodzaje, przyczyny, terapia

NiepeŇānosprawnoŇõńá intelek¬≠tu¬≠al¬≠na to zaburze¬≠nie roz¬≠wo¬≠jowe. Powodu¬≠je ono obniŇľe¬≠nie funkcji intelek¬≠tu¬≠al¬≠nych. NiepeŇānosprawnoŇõńá intelek¬≠tu¬≠al¬≠na wys¬≠tńôpu¬≠je w czterech r√≥Ňľnych stop¬≠ni¬≠ach nasile¬≠nia: lekkim, umi¬≠arkowanym, znacznym i gŇāńôbokim. Jakie sńÖ przy¬≠czyny jej wys¬≠tńôpowa¬≠nia? Jakie sńÖ formy ter¬≠apii niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci intelek¬≠tu¬≠al¬≠nej? Pod¬≠powiadamy poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: 1. Pojńô¬≠cie niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci intelek¬≠tu¬≠al¬≠nej 2. Stop¬≠nie niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci intelek¬≠tu¬≠al¬≠nej 3. NiepeŇānosprawnoŇõńá umysŇāowa ‚ÄĒ‚Ķ

mózg

M√≥zg ‚ÄĒ najwaŇľniejsze fakty, kt√≥re musisz o nim wiedzieńá

M√≥zg to najbardziej fas¬≠cynu¬≠jńÖ¬≠cy narzńÖd ludz¬≠ki. Jest to nasze cen¬≠trum dowodzenia. M√≥zg peŇāni wiele waŇľnych funkcji, dlat¬≠ego jego budowa jest doŇõńá skom¬≠p¬≠likowana. NarzńÖd ten skry¬≠wa przed nami wiele sekret√≥w. PoniŇľej przed¬≠staw¬≠iamy najwaŇľniejsze fak¬≠ty na tem¬≠at m√≥zgu, aby przes¬≠taŇā on byńá dla nas tak tajem¬≠niczy. SprawdŇļ wińôc, z czego skŇāa¬≠da sińô‚Ķ

badanie wes warszawa

Badanie WES Warszawa ‚Äď najszersze badanie genetyczne

Badanie WES (ang. Whole Exome Sequenc¬≠ing ‚ÄĒ sek¬≠wencjonowanie caŇāego ekso¬≠mu) jest to najsz¬≠er¬≠sze badanie gene¬≠ty¬≠czne, kierowane zar√≥wno dla dzieci, jak i dorosŇāych. MoŇľ¬≠na je zre¬≠al¬≠i¬≠zowańá na tere¬≠nie Warsza¬≠wy. Na rynku niema w tym momen¬≠cie dostńôp¬≠nych badaŇĄ, kt√≥re sprawdza¬≠jńÖ wińôk¬≠szńÖ iloŇõńá infor¬≠ma¬≠cji o genach pac¬≠jen¬≠ta w trak¬≠cie jed¬≠nej anal¬≠izy. Badanie WES‚Ķ

ŇľywnoŇõńá genetycznie modyfikowana

ŇĽywnoŇõńá genetycznie modyfikowana ‚ÄĒ nie tak straszna, jak sińô wydaje

Wok√≥Ňā pojńô¬≠cia ‚Äď ŇľywnoŇõńá gene¬≠ty¬≠cznie mody¬≠fikowana ‚Äď krńÖŇľy wiele mit√≥w i bŇāńôd¬≠nych przekon¬≠aŇĄ. MaŇāo kto zwraca uwagńô na to, Ňľe wprowadze¬≠nie nowego, zmody¬≠fikowanego pro¬≠duk¬≠tu jest zawsze poprzed¬≠zone liczny¬≠mi bada¬≠ni¬≠a¬≠mi okreŇõla¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi bezpoŇõred¬≠nie kon¬≠sek¬≠wenc¬≠je jego spoŇľy¬≠cia, dlat¬≠ego teŇľ ŇľywnoŇõńá ta jest znacznie bardziej testowana niŇľ jakakol¬≠wiek inna. Czym jest ŇľywnoŇõńá mody¬≠fikowana? Czy‚Ķ

Epigenetyka

Epigenetyka ‚ÄĒ jak reguluje dziaŇāanie gen√≥w?

Epi¬≠gene¬≠ty¬≠ka to dynam¬≠icznie rozwi¬≠ja¬≠jńÖ¬≠ca sińô dziedz¬≠i¬≠na, kt√≥rej celem jest znalezie¬≠nie czyn¬≠nik√≥w poza gene¬≠ty¬≠cznych, wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ¬≠cych na ekspresjńô gen√≥w. UwaŇľa sińô, Ňľe mody¬≠fikac¬≠je epi¬≠gene¬≠ty¬≠czne to jed¬≠no z najwaŇľniejszych odkryńá w biologii moleku¬≠larnej, poniewaŇľ poz¬≠woliŇāy zrozu¬≠mieńá zwińÖzek pomińôdzy podŇāoŇľem gene¬≠ty¬≠cznym a czyn¬≠nika¬≠mi Ňõrodowiskowy¬≠mi. Czym jest epi¬≠gene¬≠ty¬≠ka? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy poniŇľej. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Epigenetyka ‚ÄĒ‚Ķ

biopsja

Biopsja ‚ÄĒ czym jest i jakie sńÖ jej rodzaje?

Biop¬≠s¬≠ja to meto¬≠da diag¬≠nos¬≠ty¬≠cz¬≠na, kt√≥ra pole¬≠ga na pobra¬≠niu frag¬≠men¬≠tu pode¬≠jrzanej zmi¬≠any. Pr√≥b¬≠ka mate¬≠ri¬≠aŇāu jest nastńôp¬≠nie pod¬≠dawana anal¬≠izie i szczeg√≥Ňāowej oce¬≠nie. Cel biop¬≠sji to wiary¬≠godne i szy¬≠bkie ustal¬≠e¬≠nie, czy zmi¬≠ana ma np. charak¬≠ter Ňāagod¬≠ny, czy nowot¬≠woru zŇāoŇõli¬≠wego. Na czym pole¬≠ga badanie biop¬≠sji? Jakie sńÖ rodza¬≠je biop¬≠sji? Przeczy¬≠taj poniŇľej. Spis treŇõ¬≠ci: 1.‚Ķ

migrena

Migrena ‚ÄĒ jakie sńÖ jej objawy i przyczyny?

Migrena to bard¬≠zo pop¬≠u¬≠lar¬≠na dolegli¬≠woŇõńá neu¬≠ro¬≠log¬≠icz¬≠na, kt√≥ra najczńôŇõ¬≠ciej doty¬≠ka kobi¬≠ety. WińÖŇľe sińô z sil¬≠ny¬≠mi, napad¬≠owy¬≠mi b√≥la¬≠mi gŇāowy, kt√≥re uniemoŇľli¬≠wia¬≠jńÖ nor¬≠malne funkcjonowanie. Jakie sńÖ objawy i przy¬≠czyny migreny? Co oznacza migrena z aurńÖ? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy poniŇľej. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Migrena ‚ÄĒ czym jest? 2. Migrena ‚ÄĒ objawy 3. Migrena ‚ÄĒ przy¬≠czyny 4. Co‚Ķ

stwardnienie guzowate

Stwardnienie guzowate ‚ÄĒ jakie sńÖ objawy i przyczyny choroby?

Stward¬≠nie¬≠nie guzowate to wieloukŇāad¬≠owa choro¬≠ba uwarunk¬≠owana gene¬≠ty¬≠cznie. MoŇľe dawańá rozlegŇāe objawy o r√≥Ňľnym nasile¬≠niu. Ataku¬≠je zwyk¬≠le kom√≥r¬≠ki ner¬≠wowe i sk√≥rńô. Pole¬≠ga na pow¬≠stawa¬≠niu licznych, ale zazwyczaj Ňāagod¬≠nych guz√≥w. To doŇõńá rzad¬≠kie schorze¬≠nie, z kt√≥rym moŇľ¬≠na doŇľyńá sńôdzi¬≠wego wieku. Jak prze¬≠b¬≠ie¬≠ga stward¬≠nie¬≠nie guzowate u dzieci? Jak rozpoz¬≠nańá objawy? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy poniŇľej. Spis‚Ķ

mail