ūüĎ∂ Dziecko cińÖgle choruje‚Ěď Dowiedz sińô, jakie badania zrobińá. Przeskocz do treŇõci
coloalert

Gdy dziecko cińÖgle choruje, mogńÖ za tym stańá genetycznie uwarunkowane pierwotne niedobory odpornoŇõci

Gdy dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je, rodz¬≠ice czńôs¬≠to tŇāu¬≠maczńÖ sobie ten fakt tym, Ňľe to nor¬≠malne, poniewaŇľ maluch przynosi r√≥Ňľne infekc¬≠je z przed¬≠szko¬≠la lub szkoŇāy. JeŇõli jed¬≠nak iloŇõńá zachorowaŇĄ w cińÖgu roku odb¬≠ie¬≠ga od normy, a ich prze¬≠bieg jest cińôŇľ¬≠ki, warto sińô zas¬≠tanow¬≠ińá, czy nie mamy do czyniedziecko cińÖgle chorujenia z pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci. Pod¬≠powiadamy, jakie bada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne zro¬≠bińá dziecku, kt√≥re czńôs¬≠to choruje!

Gdy dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je ‚Äď w tym artykule zna¬≠jdziesz infor¬≠ma¬≠c¬≠je na temat:

 1. Dlaczego moje dziecko cińÖ¬≠gle choruje?
 2. Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci, czyli dziecko cińÖ¬≠gle chore
 3. Moje dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je ‚Äď skńÖd wiado¬≠mo, Ňľe ma PNO?
 4. Co zro¬≠bińá, gdy dziecko czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je? Typowe ozna¬≠ki dla PNO
 5. Dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je ‚Äď jakie bada¬≠nia wykon¬≠ańá, by mu pom√≥c?

Dlaczego moje dziecko cińÖgle choruje?

‚ÄěDlaczego moje dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je?‚ÄĚ wielu rodz¬≠ic√≥w po kole¬≠jnej wiz¬≠y¬≠cie u lekarza zada¬≠je sobie to pytanie i szu¬≠ka na nie odpowiedzi. Przy¬≠czyn sŇāabego stanu zdrowia moŇľe byńá wiele ‚Äď od niepraw¬≠idŇāowej diety, przez przewlekŇāy stres, do przemńôczenia orga¬≠niz¬≠mu. WyjńÖtkowo groŇļnym czyn¬≠nikiem, kt√≥ry wpŇāy¬≠wa na osŇāa¬≠bi¬≠e¬≠nie odpornoŇõ¬≠ci malucha, sńÖ uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie defek¬≠ty ukŇāadu immunologicznego.

Gdy dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je, ma nad¬≠miernńÖ skŇāon¬≠noŇõńá do alergii lub/i prze¬≠bieg infekcji jest u niego cińôŇľszy niŇľ u r√≥wieŇõnik√≥w, moŇľe sińô to wińÖzańá z gene¬≠ty¬≠cznie uwarunk¬≠owany¬≠mi, wrod¬≠zony¬≠mi defek¬≠ta¬≠mi ukŇāadu odpornoŇõ¬≠ciowego. Co zro¬≠bińá, gdy dziecko czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je? W odnalezie¬≠niu przy¬≠czyny mogńÖ pom√≥c spec¬≠jal¬≠isty¬≠czne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dzieci w kierunku pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõci.

Pierwotne niedobory odpornoŇõci (PNO), czyli dziecko cińÖgle chore i osŇāabione

Nasz ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy tworzńÖ narzńÖdy chŇāonne, narzńÖdy lim¬≠faty¬≠czne oraz liczne kom√≥r¬≠ki, kt√≥re uczest¬≠niczńÖ w reakc¬≠jach dlaczego dziecko cińÖgle chorujeimmuno¬≠log¬≠icznych. Dzińô¬≠ki nim orga¬≠nizm potrafi rozpoz¬≠nańá zagroŇľe¬≠nie i samodziel¬≠nie zwal¬≠czyńá infekc¬≠je i choro¬≠by, zan¬≠im sińô one rozwinńÖ. Nie zawsze jed¬≠nak ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dzi¬≠aŇāa praw¬≠idŇāowo. U os√≥b, kt√≥re majńÖ wrod¬≠zony pier¬≠wot¬≠ny niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci (w skr√≥¬≠cie PNO), funkcjonowanie ukŇāadu odpornoŇõ¬≠ciowego jest zabur¬≠zone i orga¬≠nizm nie tylko jest bardziej podat¬≠ny na zakaŇľe¬≠nia i infekc¬≠je, ale i takŇľe cińôŇľej prze¬≠chodzi choro¬≠by. W efek¬≠cie dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je, o wiele czńôŇõ¬≠ciej niŇľ jego r√≥wieŇõnicy.

UkŇāad immuno¬≠log¬≠iczny oso¬≠by z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci moŇľe wyt¬≠warzańá zbyt maŇāo prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā lub nie wyt¬≠warzańá ich wcale. W rezulta¬≠cie orga¬≠nizm chorego nie potrafi sińô sam bronińá przed drob¬≠nous¬≠tro¬≠ja¬≠mi i pato¬≠ge¬≠na¬≠mi. JeŇõli wińôc nie mamy Ňõwiado¬≠moŇõ¬≠ci odnoŇõnie ist¬≠nienia tej wrod¬≠zonej wady, moŇľe¬≠my naraz¬≠ińá malucha na niebez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo, nawet poda¬≠jńÖc mu zwykŇāe szczepienie.

Nar¬≠o¬≠dowy Insty¬≠tut Zdrowia Pub¬≠licznego przestrze¬≠ga, by osobom z obniŇľonńÖ odpornoŇõ¬≠cińÖ nie podawańá Ňľywych szczepi¬≠onek. Ich wada wrod¬≠zona stanowi bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do stosowa¬≠nia szczepi¬≠on¬≠ki prze¬≠ci¬≠wko gruŇļl¬≠i¬≠cy, odrze, Ňõwince i r√≥Ňľy¬≠czce oraz prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej [2]. Podanie takiej szczepi¬≠on¬≠ki moŇľe wywoŇāańá bowiem chorobńô, na kt√≥rńÖ zaszczepi¬≠ono dziecko. Z tego teŇľ powodu, gdy dziecko czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je, aby zad¬≠bańá naleŇľy¬≠cie o jego zdrowie, warto rozwaŇľyńá gene¬≠ty¬≠czne bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem w kierunku pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõci.

Moje dziecko cińÖgle choruje ‚Äď skńÖd wiadomo, Ňľe ma PNO?

moje dziecko cińÖgle choruje‚ÄěMoje dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je‚ÄĚ ‚Äď z takim prob¬≠le¬≠mem zgŇāasza¬≠jńÖ sińô do lekarza rodz¬≠ice. SkńÖd pode¬≠jrze¬≠nie, Ňľe moŇľe mieńá ono wrod¬≠zony niedob√≥r odpornoŇõci?

Niepok√≥j powin¬≠ny wzbudz¬≠ińá nastńôpu¬≠jńÖce objawy:

 • brak poprawy stanu zdrowia (nawet jeŇõli zas¬≠tosowano antybiotyki),
 • choro¬≠by sk√≥ry ‚Äď grzy¬≠bice, pleŇõniawki,
 • czńôste stany zapalne ‚Äď uszu, zatok, pŇāuc, oskrzeli,
 • gorńÖcz¬≠ka bez innych objaw√≥w,
 • skŇāon¬≠noŇõńá do alergii.

Co zrobińá, gdy dziecko czńôsto choruje? Typowe oznaki dla PNO

Poza wymieniony¬≠mi powyŇľej wskaz√≥wka¬≠mi typowe dla pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci [1] jest takŇľe to, Ňľe maluch moŇľe:

 • wińôcej niŇľ 2 razy w cińÖgu roku cier¬≠pieńá z powodu zapale¬≠nia zatok,
 • wińôcej niŇľ 2 razy w cińÖgu roku zachorowańá na zapale¬≠nie pŇāuc,
 • wińôcej niŇľ 4 razy w cińÖgu roku zachorowańá na zapale¬≠nie ucha.dziecko cińÖgle chore

JeŇõli zaob¬≠ser¬≠wowal¬≠iŇõmy u dziec¬≠ka przy¬≠na¬≠jm¬≠niej jeden z powyŇľszych symp¬≠tom√≥w, aby uzyskańá odpowiedŇļ na pytanie, dlaczego dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je, warto wykon¬≠ańá spec¬≠jal¬≠isty¬≠czne bada¬≠nia. MajńÖ one na celu okreŇõlińá przy¬≠czynńô pow¬≠sta¬≠nia PNO i pod¬≠jńô¬≠cia wal¬≠ki z tymi zaburzeniami.

Do pow¬≠sta¬≠nia pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci przy¬≠czy¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô defek¬≠ty w genach, wińôk¬≠szoŇõńá pac¬≠jen¬≠t√≥w, kt√≥rzy majńÖ PNO, jest jed¬≠nak tego zupeŇānie nieŇõwiado¬≠ma. Objawy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci mogńÖ byńá skńÖpe lub teŇľ mogńÖ one przy¬≠pom¬≠i¬≠nańá objawy alergii, z tego teŇľ powodu choro¬≠ba dŇāu¬≠go nie zosta¬≠je poprawnie zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowana. Na szczńôŇõ¬≠cie obec¬≠nie sńÖ dostńôp¬≠ne bada¬≠nia, kt√≥re potrafińÖ szy¬≠bko wykryńá te zaburzenia. Jakie bada¬≠nia zro¬≠bińá dziecku, kt√≥re czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je? Warto zaczńÖńá od test√≥w DNA!

Dziecko cińÖgle choruje ‚Äď jakie badania wykonańá, by mu pom√≥c?

Jakie bada¬≠nia zro¬≠bińá dziecku, kt√≥re czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je? Najbardziej szczeg√≥Ňāowym badaniem gene¬≠ty¬≠cznym dostńôp¬≠nym na pol¬≠skim rynku jest badanie WES. To kom¬≠plek¬≠sowe badanie ekso¬≠mu korzys¬≠ta¬≠jńÖce z najnowszej tech¬≠nologii NGS (Sek¬≠wencjonowanie Nowej Gen¬≠er¬≠acji). Jest to r√≥wnieŇľ bard¬≠zo dobre badanie gene¬≠ty¬≠czne przed szczepieniem.

dziecko czńôsto chorujeBadanie WES moŇľe dostar¬≠czyńá odpowiedzi na pytanie ‚Äědlaczego dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je‚ÄĚ, poniewaŇľ pod¬≠czas tes¬≠tu jest anal¬≠i¬≠zowanych aŇľ 23 000 gen√≥w, w tym takŇľe te, kt√≥rych mutac¬≠je odpowiada¬≠jńÖ za pow¬≠stanie pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Innowa¬≠cyjne jest to, Ňľe do raz wyko¬≠nanej anal¬≠izy WES i uzyskanych wynik√≥w moŇľ¬≠na wielokrot¬≠nie powracańá i, gdy u pac¬≠jen¬≠ta pojaw¬≠ińÖ sińô nowe objawy, ponown¬≠ie je przeanalizowańá.

Szczeg√≥Ňāowe badanie gene¬≠ty¬≠czne moŇľe rozwińÖzańá prob¬≠lem pole¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy na tym, Ňľe dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je. Test DNA jest w stanie potwierdz¬≠ińá, Ňľe maluch ma wrod¬≠zony niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci, a takŇľe wskazańá dokŇāad¬≠nńÖ przy¬≠czynńô tych zaburzeŇĄ. Bada¬≠nia DNA dajńÖ nam konkret¬≠nńÖ infor¬≠ma¬≠cjńô odnoŇõnie mutacji w genie (lub w kilku genach), dzińô¬≠ki czemu lekarz moŇľe zaplanowańá odpowied¬≠nie i skuteczne leczenie.

Testy DNA w kierunku pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci dajńÖ rodz¬≠i¬≠com takŇľe cen¬≠nńÖ wiedzńô na tem¬≠at tego, jakich czyn¬≠nik√≥w naleŇľy unikańá, by nie naraŇľańá zdrowia, a nawet Ňľycia dziec¬≠ka. W niek¬≠t√≥rych przy¬≠pad¬≠kach moŇľe sińô bowiem okazańá, Ňľe znieczu¬≠le¬≠nie lub szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe byńá dla niego niebez¬≠pieczne i naleŇľy zas¬≠tosowańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠ny kalen¬≠darz szczepieŇĄ lub zami¬≠en¬≠ni¬≠ki dla pop¬≠u¬≠larnie stosowanych lek√≥w. Z tńÖ wartoŇõ¬≠ciowńÖ wiedzńÖ zar√≥wno lekarz, jak i rodz¬≠ice mogńÖ zad¬≠bańá o zdrowie malucha!

Przeczy­taj:

Badanie WES cena

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Jakie bada­nia przed szczepieniem?

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne padacz¬≠ka ‚ÄĒ jakie wykonańá?

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ na odpornoŇõńá?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. Pietrucha, E. HeropolitaŇĄska-Pliszka, M. Klaudel-Dreszler, B. Wolska-KuŇõnierz, A. Matosek, E. Bernatowska. Wybrane zagadnienia z immunologii klinicznej ‚Äď niedobory przeciwciaŇā i niedobory kom√≥rkowe (czńôŇõńá I), ‚ÄěPediatria Polska‚ÄĚ 2011, 86, 5.
 2. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
OceŇĄ
mail