Jakie badania warto wykonać przed szczepieniem dziecka❓ Przeskocz do treści
coloalert

Jakie badania przed szczepieniem wykonać, by zadbać o zdrowie malucha?

szczepienie jakie badania przedSzczepi­enia pro­fi­lak­ty­czne są niezbędne, by zad­bać o zdrowie dziec­ka od pier­wszych miesię­cy jego życia. Wiele się jed­nak słyszy o poszczepi­en­nych odczy­nach niepożą­danych, tzw. NOPach, a także o tym, że szczepi­e­nie może wywołać u malucha objawy podob­ne do autyz­mu. W pewnych sytu­ac­jach szczepi­e­nie rzeczy­wiś­cie może zagroz­ić dziecku – tak się dzieje w przy­pad­ku dzieci, które mają chorobę wrod­zoną zapisaną w genach. Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem warto wykon­ać, by zapewnić malu­chowi bez­pieczeńst­wo i zad­bać o jego zdrowie? Kiedy szczepi­e­nie może nie być wskazane? Odpowiadamy na te pytania!

Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem wykon­ać – najważniejsze informacje:

  1. Ze szczepień nie należy rezyg­nować, jeśli nie ma co do tego wyraźnych wskazań
  2. Szczepi­e­nie — jakie bada­nia przed wykon­ać, by wykryć sytu­acje, w których dziecko nie może być zaszczepione?
  3. Szczepi­e­nie – jakie bada­nia przed wykon­ać, by upewnić się, czy szczepi­e­nie nie zagrozi zdrow­iu dziec­ka? Poz­naj test NOVA
  4. Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem wykon­ać — co może wykryć test NOVA?
  5. Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem wykon­ać — podsumowanie

Ze szczepień nie należy rezygnować, jeśli nie ma co do tego wyraźnych wskazań

Szczepi­enia pro­fi­lak­ty­czne są bard­zo potrzeb­ne i niezbędne do tego, by zad­bać o zdrowie dziec­ka. Dzię­ki szczepi­once orga­nizm malucha jest w stanie jak bezpiecznie szczepić dziecisam się bronić przed infekc­ja­mi i drob­nous­tro­ja­mi. Więk­szoś­ci maluchów moż­na bezprob­le­mowo podać szczepi­onkę i tym samym, wzmoc­nić ich układ immuno­log­iczny na wypadek późniejszej infekcji – taki jest właśnie główny cel szczepienia.

Niek­tóre choro­by jed­nak mogą stanow­ić prze­ci­wwskazanie do wyko­na­nia szczepi­enia. Do takich chorób zal­icza­my choro­by gene­ty­czne: wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci oraz choro­by meta­bol­iczne. To właśnie one po poda­niu dziecku szczepi­enia, mogą się przy­czynić do wywoła­nia niepoko­ją­cych objawów.

Szczepienie – jakie badania przed wykonać, by wykryć sytuacje, w których dziecko nie może być zaszczepione?

Ist­nieją pewne zmi­any w genach, które wpły­wa­ją na to, że układ odpornoś­ciowy dziec­ka nie funkcjonu­je praw­idłowo i szczepi­onka, zami­ast mu pomóc, może wywołać u niego chorobę. To pier­wotne (inaczej wrod­zone) niedobo­ry odpornoś­ci. Po poda­niu szczepi­enia ist­nieje duże ryzyko wywoła­nia choro­by zakaźnej, prze­ci­wko której maluch miał zostać zaszczepi­ony. Z tego też powodu dzieciom z wrod­zony­mi niedob­o­ra­mi odpornoś­ci nie należy podawać szczepi­onek żywych (np. szczepi­onka MMR).

jakie badania przed szczepieniemInna sytu­ac­ja, która stanowi prze­ci­wwskazanie do poda­nia szczepi­on­ki lub wyma­ga spec­jal­nego przy­go­towa­nia malucha do szczepi­enia bądź też zas­tosowa­nia indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień to wrod­zona choro­ba meta­bol­icz­na. W przy­pad­ku niek­tórych uwarunk­owanych gene­ty­cznie zaburzeń szczepi­e­nie pro­fi­lak­ty­czne może spowodować uak­ty­wnie­nie się objawów choro­by i wywołać niepoko­jące objawy — wymio­ty, drgaw­ki, zaburzenia odd­y­cha­nia, a nawet doprowadz­ić do zaburzeń roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i dać objawy ze spek­trum autyz­mu. Przy­czy­na nie leży jed­nak w szczepi­e­niu, a w zapisanej w genach nieprawidłowości.

Jeżeli dziecko cier­pi na chorobę meta­bol­iczną lub ma wrod­zony niedobór odpornoś­ci, rezy­gnac­ja ze szczepi­enia pro­fi­lak­ty­cznego nie uchroni jego zdrowia. Choro­ba, której podłoże tkwi w genach i tak się rozwinie. Jej przykrym obja­wom i kon­sek­wencjom moż­na jed­nak zapo­biec, o ile zaw­cza­su wykry­je się u malucha zaburzenia. Gdy diag­noza jest pew­na, lecze­nie wcale nie jest takie trudne — w wielu przy­pad­kach, by zad­bać o zdrowie dziec­ka i uchronić go przed przykry­mi kon­sek­wenc­ja­mi choro­by wrod­zonej wystar­czy odpowied­nia dieta czy suple­men­tac­ja. Dlat­ego warto wykon­ać bada­nia przed szczepi­e­niem.

Szczepienie – jakie badania przed wykonać, by upewnić się, czy szczepienie nie zagrozi zdrowiu dziecka? Poznaj test NOVA

Test NOVA to innowa­cyjne badanie gene­ty­czne, które anal­izu­je aż 12 000 zmi­an w genach. Test pozwala rodz­i­com świadomie przy­go­tować dziecko do szczepień pro­fi­lak­ty­cznych. Badanie korzys­ta z innowa­cyjnej metody NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji) i sprawdza pod­czas jed­nej anal­izy wszys­tkie zmi­any w genach, które odpowiada­ją za dane choro­by gene­ty­czne. Bada także tol­er­ancję malucha na sub­stanc­je zawarte w pop­u­larnie stosowanych lekach. Test moż­na bard­zo łat­wo wykon­ać w przy­chod­ni lub nawet pobrać próbkę do badań samodziel­nie w domu, wykonu­je się go na pod­staw­ie prób­ki – wymazu z policzka.

Jakie badania przed szczepieniem wykonać — co może wykryć test NOVA?

Rodz­ice, którzy zas­tanaw­ia­ją się, jakie bada­nia przed szczepi­e­niem wykon­ać, powin­ni zwró­cić uwagę na zakres badanych chorób oraz możli­woś­ci tes­tu jak bezpiecznie szczepić dzieciNOVA. Badanie to potrafi bowiem wykryć aż 12 wrod­zonych niedoborów odpornoś­ci (w tym także naj­cięższy z nich – zespół SCID) oraz aż 68 chorób meta­bol­icznych, które mogą stanow­ić prze­ci­wwskazanie do poda­nia szczepi­enia lub wyma­gać spec­jal­nych przy­go­towań dziec­ka przed podaniem szczepionki.

Ogrom­ną zaletą tes­tu NOVA jest także pan­el far­mako­gene­ty­czny – dzię­ki nim moż­na zbadać tol­er­ancję młodego orga­niz­mu na sub­stanc­je zawarte w pon­ad 200 pop­u­larnie stosowanych lekach. Pod­czas gdy dla jed­nego dziec­ka dany lek moż­na stosować nawet w zwięk­szonych dawkach, innemu nawet maleńkie iloś­ci danej sub­stancji leczniczej mogą zaszkodz­ić – warto o tym wiedzieć przed podaniem!

Czego nie wykaże test NOVA? Z pomocą bada­nia nie określimy, czy dziecko ma alergię na skład­ni­ki szczepi­enia oraz czy dziecko jest narażone na NOP z innych niż uwarunk­owane gene­ty­cznie choro­by, przy­czyn. Przewa­ga korzyś­ci z wyko­na­nia tes­tu nad jego ograniczeni­a­mi jest więc dość dobrze widoczna.

Jakie badania przed szczepieniem wykonać – podsumowanie

Mimo że coraz więcej rodz­iców rozważa „za i prze­ciw” pro­fi­lak­ty­cznych szczepień, ponieważ obaw­ia­ją się oni NOPów, tak naprawdę to nie szczepi­on­ki są niebez­pieczne, a niewiedza odnośnie zdrowia i zapisanych w genach chorób. Rezy­gnac­ja z pro­fi­lak­ty­cznych szczepień w sytu­acji, gdy nie ma do tego wskazań może mieć trag­iczne skut­ki. Z tego powodu też, zami­ast rozważać, czy robić szczepi­e­nie (i naraz­ić malucha na szereg chorób zakaźnych), warto się zas­tanow­ić, jakie bada­nia przed szczepi­e­niem wykon­ać, by maksy­mal­nie zwięk­szyć bez­pieczeńst­wo szczepi­enia profilaktycznego.

jakie badania przed szczepieniemDzię­ki nowoczes­nym badan­iom takim jak test NOVA możli­we jest nie tylko wykrycie zapisanej w genach choro­by, ale i także:

  • popraw­ie­nie skutecznoś­ci leczenia dziec­ka, a tym samym stanu jego zdrowia,
  • uniknię­cie powikłań nielec­zonej choro­by wrodzonej,
  • uniknię­cie skutków niepożą­danych po zas­tosowa­niu niek­tórych leków,
  • zapo­bieg­nię­cie roz­wo­jowi choro­by wrod­zonej, zan­im jeszcze ujawnią się jej przykre objawy.

Wynik tes­tu gene­ty­cznego NOVA stanowi dla lekarza pedi­atry pod­stawę do wprowadzenia indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień – jeśli u dziec­ka została wykry­ta choro­ba gene­ty­cz­na, która powodu­je, że podanie szczepi­enia może zagroz­ić jego zdrow­iu, możli­we jest odrocze­nie szczepi­enia lub nawet całkowi­ta rezy­gnac­ja z niek­tórych szczepień. Wiedza o zapisanych w genach chorobach jest także pomoc­na dla rodz­iców – dzię­ki niej mogą oni świadomie pod­jąć decyzję o szczepi­e­niu i zro­bić wszys­tko, co tylko się da, by zad­bać o zdrowie swo­jego potomstwa.

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Oceń
mail