✅ Szczepionka MMR - sprawdź, co zrobić, żeby była bezpieczna❗ Przeskocz do treści
coloalert

Szczepionka MMR (szczepienie MMR) – co warto o nim wiedzieć? Jakie dzieci mogą mieć przeciwwskazanie do szczepienia na odrę, różyczkę i świnkę?

MMR szczepionkaSzczepi­onka MMR (inaczej: szczepi­e­nie MMR, szczepi­onka świn­ka odra róży­cz­ka, szczepi­e­nie na odrę róży­czkę i świnkę, szczepi­e­nie MMR) ma na celu ochronić dziecko przed niebez­pieczny­mi wirusa­mi. Podana raz, szczepi­onka świn­ka odra róży­cz­ka chroni przez całe życie przed choroba­mi roznos­zony­mi dro­ga kro­pelkową. Niek­tóre dzieci mogą mieć jed­nak prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia szczepi­onką MMR. Jak je wykryć? Pod­powiadamy w niniejszym artykule!

Szczepi­onka MMR (szczepi­e­nie MMR) – najważniejsze informacje:

 1. Czym jest szczepi­e­nie MMR?
 2. Szczepi­onka świn­ka odra róży­cz­ka – jakie dzieci mogą mieć prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­on­ki MMR?
 3. Odra świn­ka róży­cz­ka – szczepi­onka MMR a pier­wotne niedobo­ry odporności
 4. Szczepi­e­nie na odrę róży­czkę i świnkę a choro­by metaboliczne
 5. Szczepi­onka róży­cz­ka odra świn­ka (szczepi­onka MMR) – jak wykryć przeciwwskazania?
 6. Szczepi­onka odra świn­ka róży­cz­ka u dzieci – poz­naj test NOVA!

👉 Czym jest szczepienie MMR?

Szczepi­e­nie MMR to tzw. żywe szczepi­e­nie. W szczepi­once tej może­my znaleźć żywe (osłabione) szczepy wirusów odry, świn­ki i róży­cz­ki. By wzmoc­nić układ immuno­log­iczny i zapewnić dziecku odpowied­nią ochronę przed choroba­mi, szczepi­onkę MMR poda­je się w dwóch dawkach. Pier­wsza dawka szczepi­enia na odrę, róży­czkę i świnkę przy­pa­da około 13 miesią­ca życia, nato­mi­ast drugą dawkę szczepi­on­ki róży­cz­ka odra świn­ka poda­je się po ukończe­niu przez malucha 6 roku życia.

Inne nazwy szczepi­enia MMR, z który­mi moż­na się spotkać to:szczepionka MMR

 • szczepi­onka MMR,
 • szczepi­onka świn­ka odra różyczka,
 • odra świn­ka róży­cz­ka szczepionka,
 • szczepi­e­nie na odrę, róży­czkę i świnkę,
 • szczepi­onka róży­cz­ka odra świnka,
 • szczepi­onka odra świn­ka różyczka.

👉 Szczepionka świnka odra różyczka – jakie dzieci mogą mieć przeciwwskazania do szczepionki MMR?

W niek­tórych szczegól­nych sytu­ac­jach szczepi­onka MMR wyma­ga odpowied­niego przy­go­towa­nia, albo rezy­gnacji z jej poda­nia. Szczepi­enia MMR nie powin­no się podawać dzieciom z pier­wot­ny­mi niedob­o­ra­mi odpornoś­ci. Indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia przy szczepi­e­niu na odrę, róży­czkę i świnkę wyma­ga­ją także dzieci z uwarunk­owany­mi gene­ty­cznie choroba­mi metabolicznymi.

👉 Odra świnka różyczka – szczepionka MMR a pierwotne niedobory odporności

szczepionka świnka odra różyczkaWśród chorób, które stanow­ią bezwzględne prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­on­ki MMR, wyróż­nia się pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci (inaczej: wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci). To choro­by gene­ty­czne, które poważnie upośledza­ją układ immuno­log­iczny i tym samym, zwięk­sza­ją skłon­ność orga­niz­mu do zapada­nia na infekc­je, których prze­bieg może być bard­zo ciężki.

U osób z pier­wot­nym niedo­borem odpornoś­ci znacznie wzras­ta ryzyko wys­tąpi­enia powikłań pochorobowych, częś­ciej dochodzi także do roz­wo­ju chorób autoim­muno­log­icznych oraz nowot­worowych. Szczepi­onka świn­ka odra róży­cz­ka to nie jedyne szczepi­e­nie, które jest w ich przy­pad­ku prze­ci­wwskazane – osobom z pier­wot­ny­mi niedob­o­ra­mi odpornoś­ci nie należy bowiem podawać żad­nych szczepień żywych [1].

Podanie dziecku z wrod­zonym niedo­borem odpornoś­ci szczepi­on­ki żywej (takiej jak szczepi­e­nie MMR, szczepi­onka BCG, szczepi­onka prze­ci­wko ospie wietrznej, szczepi­e­nie prze­ci­wko rotawiru­som czy szczepi­e­nie prze­ci­wko wiru­sowi polio) może spowodować, że w orga­nizmie malucha rozwinie się choro­ba, prze­ci­wko której miał on zostać zaszczepi­ony. Jeśli chodzi nato­mi­ast o szczepi­enia zaw­ier­a­jące martwe szczepy bak­terii i wirusów, te jak najbardziej są wskazane, cza­sem nawet w więk­szych dawkach.

👉 Szczepienie na odrę różyczkę i świnkę a choroby metaboliczne

Inny rodzaj chorób, które co praw­da nie stanow­ią prze­ci­wwskaza­nia do poda­nia szczepi­enia na odrę, róży­czkę i świnkę, ale wyma­ga­ją spec­jal­nych przy­go­towań do szczepi­enia to choro­by meta­bol­iczne. Obec­ność wrod­zonych zaburzeń metab­o­liz­mu może wyma­gać indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień, a także dodatkowych obserwacji przed podaniem szczepi­enia MMR, np. stałego mon­i­torowa­nia stęże­nia amo­ni­aku w orga­nizmie lub pomi­arów tem­per­atu­ry ciała.odra świnka różyczka szczepionka

Dlaczego tak jest? Orga­nizm oso­by z wrod­zonym zaburze­niem metab­o­liz­mu jest bardziej podat­ny na stres, różnego rodza­ju infekc­je, a także niety­powe sytu­acje, takie jak np. wychłodze­nie orga­niz­mu, głodówka czy właśnie podanie szczepi­enia. Ekspozy­c­ja na tego typu czyn­ni­ki może doprowadz­ić do tzw. dekom­pen­sacji meta­bol­icznej — zała­ma­nia równowa­gi orga­niz­mu. W efek­cie u pac­jen­ta, u którego nawet nie pode­jrze­wano obec­noś­ci choro­by meta­bol­icznej, może dojść do różnych niepożą­danych objawów.

Choro­by meta­bol­iczne u dzieci mogą dawać objawy, w różnym wieku i, nielec­zone, mogą doprowadz­ić do niepełnosprawnoś­ci intelek­tu­al­nej oraz niepełnosprawnoś­ci fizy­cznej. Do chorób meta­bol­icznych, których wcześniejsza diag­noza jest kluc­zowa, by pac­jen­towi moż­na było podać bez­piecznie szczepi­e­nie MMR, czyli szczepi­onkę róży­cz­ka odra świn­ka, należą np.:

 • choro­ba syropu klonowego – po poda­niu szczepi­on­ki MMR u chorego mogą wys­tąpić niepożą­dane objawy, takie jak wymio­ty, apa­tia, czy nawet drgaw­ki i zaburzenia oddychania,
 • defi­cyt MCAD – jeśli przed podaniem szczepi­on­ki odra świn­ka róży­cz­ka maluch nie został dobrze nakarmiony, może u niego wys­tąpić sil­na hipog­likemia, a nawet śpiączka.

👉 Szczepionka różyczka odra świnka (szczepionka MMR) – jak wykryć przeciwwskazania?

Jak bez­piecznie szczepić dziecko? Zarówno wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci, jak i choro­by meta­bol­iczne to zaburzenia, które dłu­go mogą się rozwi­jać, nie dając żad­nych objawów. Czy moż­na więc sprawdz­ić ich obec­ność w orga­nizmie dziec­ka? Okazu­je się, że tak! Infor­ma­c­je na tem­at obec­noś­ci tych zaburzeń może dać kom­plek­sowe gene­ty­czne bada­nia przed szczepi­e­niem. Wyko­nane przed podaniem szczepi­on­ki świn­ka odra róży­cz­ka badanie DNA jest w stanie prze­badać nawet kilka­set genów jed­nocześnie i ziden­ty­fikować najważniejsze prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia MMR.

👉 Szczepionka odra świnka różyczka u dzieci – poznaj test NOVA!

szczepienie na odre rozyczke i swinkeChoro­by gene­ty­czne, takie jak wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci oraz choro­by meta­bol­iczne to bard­zo poważne i ciężkie choro­by, które, jeśli zostaną wykryte na wczes­nym etapie życia dziec­ka, moż­na leczyć. Taką szan­sę daje gene­ty­czny test NOVA. Badanie korzys­ta z nowoczes­nej tech­nologii NGS, która pozwala na przeanal­i­zowanie na pod­staw­ie jed­nej prób­ki aż 12 000 zmi­an w genach!

Test NOVA potrafi wykryć 14 chorób immuno­log­icznych oraz 68 chorób meta­bol­icznych, dzię­ki bada­niu moż­na także zbadać wrażli­wość dziec­ka na 32 sub­stanc­je zawarte w 200 najpop­u­larniejszych lekach. To badanie gene­ty­czne przed szczepi­e­niem, które pozwala wykryć prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia dziec­ka szczepi­onką MMR.

Po wyko­na­niu tes­tu NOVA moż­na zyskać infor­ma­c­je na tem­at tego, jak przy­go­tować bez­piecznie malucha do szczepień pro­fi­lak­ty­cznych. Rodz­ice oraz lekarz zysku­ją także cen­ną wiedzę odnośnie tego, jakich czyn­ników unikać, by nie pogorszyć zdrowia dziec­ka oraz jak uchronić malucha przed skutka­mi niepożą­dany­mi wybranych leków. Test NOVA pozwala zad­bać jak najlepiej o zdrowie pociechy, mimo zapisanej w genach choro­by genetycznej.

Przeczy­taj:

Badanie WES 

 Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Bada­nia na odporność

Badanie FRAX

Przy­czyny padacz­ki — jak je odkryć?

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
Oceń
mail