Przeskocz do tre艣ci
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania przed szczepieniem

Badania przed szczepieniem 鈥 kompleksowe badania genetyczne zwi臋ksz膮 bezpiecze艅stwo szczepie艅

badania przed szczepieniemOstat颅nio wiele si臋 s艂yszy o tzw. NOPach, czyli Niepo偶膮颅danych Odczy颅nach Poszczepi颅en颅nych. Z tego te偶 powodu wielu rodz颅ic贸w waha si臋, czy wykon颅a膰 u swo颅jej pociechy pro颅fi颅lak颅ty颅czne szczepi颅e颅nie ochronne. By dowiedzie膰 si臋, czy szczepi颅e颅nie b臋dzie bez颅pieczne dla dziec颅ka, wystar颅czy wykon颅a膰 spec颅jal颅isty颅czne bada颅nia gene颅ty颅czne przed szczepi颅e颅niem. Nowoczesne bada颅nia przed szczepi颅eni颅a颅mi mog膮 bowiem wskaza膰 na pewne okoliczno艣颅ci, w kt贸rych konieczny b臋dzie indy颅wid颅u颅al颅ny kalen颅darz szczepie艅 lub nawet b臋dzie trze颅ba zrezyg颅nowa膰 z niek颅t贸rych rodza颅j贸w szczepi颅on颅ki.

Bada颅nia przed szczepi颅eni颅a颅mi 鈥 najwa偶niejsze infor颅ma颅c颅je:

  1. Bada颅nia przed szczepi颅eni颅a颅mi, czyli jak zad颅ba膰 o bez颅piecze艅st颅wo szczepi颅enia
  2. Jak膮 wiedz臋 daje badanie przed szczepi颅e颅niem? Przed czym mo偶e uchroni膰 malucha?
  3. Kt贸re bada颅nia gene颅ty颅czne przed szczepi颅e颅niem warto wykon颅a膰, by zad颅ba膰 o zdrowie dziec颅ka?
  4. Jakie bada颅nia przed szczepi颅e颅niem wykon颅a膰? Warto zain颅tere颅sowa膰 si臋 testem NOVA!
  5. Bada颅nia gene颅ty颅czne przed szczepi颅e颅niem NOVA 鈥 pewno艣膰 wyniku
  6. Badanie przed szczepi颅e颅niem da艂o niepraw颅id艂owy wynik 鈥 co robi膰?

Badania przed szczepieniami, czyli jak zadba膰 o bezpiecze艅stwo szczepienia

Szczepi颅enia ochronne stanow颅i膮 bard颅zo wa偶ny ele颅ment pro颅fi颅lak颅ty颅ki zdrowot颅nej u dzieci. Ist颅niej膮 jed颅nak sytu颅acje zdrowotne, kt贸re mog膮 stanow颅i膰 badania genetyczne przed szczepieniemprze颅ci颅wwskazanie do wyko颅na颅nia szczepi颅enia lub te偶 wskazanie do zas颅tosowa颅nia indy颅wid颅u颅al颅nego kalen颅darza szczepie艅. Niek颅t贸re z chor贸b mog膮 wyma颅ga膰 spec颅jal颅nego przy颅go颅towa颅nia dziec颅ka przed podaniem szczepi颅enia, w prze颅ci颅wnym razie mo偶e mu ono zaszkodz颅i膰. Nowoczesne bada颅nia przed szczepi颅e颅niem s膮 w stanie da膰 lekar颅zowi oraz rodz颅i颅com malucha tak膮 infor颅ma颅cj臋!

U zdrowego dziec颅ka szczepi颅e颅nie jest niezb臋dne, poniewa偶 dzi臋颅ki niemu uk艂ad immuno颅log颅iczny mo偶e si臋 rozwi颅ja膰 i wzmac颅ni颅a膰. Nieza颅s颅tosowanie szczepi颅enia mo偶e groz颅i膰 tym, 偶e w przy颅pad颅ku zaka偶e颅nia wirusem, orga颅nizm nie b臋dzie w stanie samodziel颅nie poradz颅i膰 sobie z chorob膮. Z tego te偶 powodu, zami颅ast na w艂as颅n膮 odpowiedzial颅no艣膰 rezyg颅nowa膰 ze szczepi颅enia, warto najpierw wykon颅a膰 u dziec颅ka spec颅jal颅isty颅czne badanie przed szczepi颅e颅niem, zbada膰 jego orga颅nizm oraz zdrowie i w ten spos贸b zwi臋k颅szy膰 bez颅piecze艅st颅wo szczepie艅 pro颅fi颅lak颅ty颅cznych. Jak膮 wiedz臋 daj膮 bada颅nia przed szczepi颅eni颅a颅mi? Odpowiadamy na to pytanie poni偶ej.

Jak膮 wiedz臋 daje badanie przed szczepieniem? Przed czym mo偶e uchroni膰 malucha?

badanie przed szczepieniemSpec颅jal颅isty颅czne bada颅nia przed szczepi颅eni颅a颅mi mog膮 wykry膰 u malucha jed颅n膮 z grupy chor贸b, kt贸re mog膮 stanow颅i膰 prze颅ci颅wwskaza颅nia do szczepi颅enia lub wyma颅ga膰 wprowadzenia indy颅wid颅u颅al颅nego kalen颅darza szczepie艅. Te choro颅by to uwarunk颅owane gene颅ty颅cznie pier颅wotne niedobo颅ry odporno艣颅ci oraz choro颅by meta颅bol颅iczne.

Choroby metaboliczne a szczepienia ochronne

Niek颅t贸re z wrod颅zonych chor贸b meta颅bol颅icznych mog膮 wyma颅ga膰 odpowied颅niego przy颅go颅towa颅nia dziec颅ka do poda颅nia szczepi颅on颅ki lub nawet odroczenia niek颅t贸rych szczepie艅. Dobrym przyk艂a颅dem jest zaburze颅nie meta颅bol颅iczne 鈥 defi颅cyt MCAD. W wyniku tej zapisanej w genach niepraw颅id艂owo艣颅ci orga颅nizm dziec颅ka nie potrafi przetwarza膰 kwas贸w t艂uszc颅zowych dostar颅czanych z po偶y颅wie颅niem. Podanie chore颅mu szczepi颅enia bez uprzed颅niego nakarmienia mo偶e wywo艂a膰 ci臋偶k膮 hipog颅likemi臋 i doprowadz颅i膰 do 艣pi膮cz颅ki, a nawet spowodowa膰 przed颅w颅czes颅n膮 艣mier膰.

Pierwotne niedobory odporno艣ci a szczepienia ochronne

W przy颅pad颅ku wrod颅zonych niedobor贸w odporno艣颅ci (np. zespo艂u SCID, czyli ci臋偶kiego z艂o偶onego niedoboru odporno艣颅ci) uk艂ad immuno颅log颅iczny chorej badania przed szczepieniamioso颅by nie funkcjonu颅je praw颅id艂owo i orga颅nizm nie potrafi si臋 samodziel颅nie broni膰 przed choroba颅mi. Zwyk艂a infekc颅ja, a nawet podanie 偶ywej szczepi颅on颅ki mo偶e doprowadz颅i膰 u niej do wywo艂a颅nia choro颅by o bard颅zo ci臋偶kim prze颅biegu. Z tego te偶 powodu Nar颅o颅dowy Insty颅tut Zdrowia Pub颅licznego przestrze颅ga przed tym, by stosowa膰 u os贸b z wrod颅zonym niedo颅borem odporno艣颅ci szczepi颅on颅ki takie jak BCG, MMR czy szczepi颅onka prze颅ci颅wko ospie wietrznej 鈥 czyli szczepi颅on颅ki 偶ywe [1].

Dzi臋颅ki badan颅iom przed szczepi颅e颅niem lekarz mo偶e si臋 dowiedzie膰, jak bez颅piecznie przy颅go颅towa膰 dziecko do szczepi颅enia, z kt贸rych rodza颅j贸w szczepi颅on颅ki nale偶y zrezyg颅nowa膰, a tak偶e, jak post臋powa膰 z dzieck颅iem, by wrod颅zona choro颅ba si臋 nie rozwi颅ja艂a dalej. Nios膮 wi臋c one bard颅zo cen颅n膮 dla zdrowia wiedz臋. Szczeg贸l颅nie wa偶ne s膮 bada颅nia gene颅ty颅czne przed szczepi颅e颅niem, poniewa偶 iden颅ty颅fiku颅j膮 one 藕r贸d艂o prob颅lem贸w ze zdrowiem, czyli niepraw颅id艂owo艣颅ci w genach, z kt贸ry颅mi dziecko si臋 urodz颅i艂o.

Kt贸re badania genetyczne przed szczepieniem warto wykona膰, by zadba膰 o zdrowie dziecka?

By zad颅ba膰 o zdrowie dziec颅ka, warto wykon颅a膰 u niego bada颅nia gene颅ty颅czne przed szczepi颅e颅niem w kierunku pier颅wot颅nych niedobor贸w odporno艣颅ci oraz bada颅nia gene颅ty颅czne przed szczepi颅e颅niem w kierunku chor贸b meta颅bol颅icznych. To testy DNA, kt贸re potrafi膮 wykry膰 chorob臋 wrod颅zon膮 na bard颅zo wczes颅nym etapie, zan颅im jeszcze zaburze颅nie ujawni si臋 u dziec颅ka. Wynik tes颅tu DNA poma颅ga lekar颅zowi postaw颅i膰 praw颅id艂ow膮 diag颅noz臋, dzi臋颅ki czemu mo偶e on zaplanowa膰 szczepi颅enia tak, by nie zagroz颅i艂y one zdrow颅iu dziec颅ka.

Jakie badania przed szczepieniem wykona膰? Warto zainteresowa膰 si臋 testem NOVA!

jakie badania przed szczepieniemSpo艣r贸d r贸偶nych dost臋p颅nych na pol颅skim rynku test贸w DNA i gene颅ty颅cznych bada艅 przed szczepi颅eni颅a颅mi najwi臋k颅szym zakre颅sem badanych chor贸b wyr贸偶颅nia si臋 test NOVA. To badanie DNA, kt贸re mo偶颅na wykon颅a膰 na pod颅staw颅ie pr贸b颅ki 鈥 wymazu z policz颅ka dziec颅ka, ju偶 w pier颅wszych dw贸ch dobach 偶ycia malucha.

Badanie przed szczepi颅e颅niem NOVA mo偶颅na wykon颅a膰 w auto颅ry颅zowanej plac贸w颅ce medy颅cznej lub zam贸wi膰 zestaw do pobra颅nia do domu. Pr贸b颅ka do bada颅nia jest nast臋p颅nie wysy艂ana kuri颅erem do lab颅o颅ra颅to颅ri颅um gene颅ty颅cznego, gdzie izolu颅je si臋 z niej DNA dziec颅ka i pod颅da颅je je szczeg贸艂owej anal颅izie.

Co konkret颅nie bada test NOVA? Badanie potrafi wykry膰 a偶 87 chor贸b gene颅ty颅cznych, w tym mi臋dzy inny颅mi 68 chor贸b meta颅bol颅icznych oraz 14 chor贸b uk艂adu odporno艣颅ciowego, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na bez颅piecze艅st颅wo szczepie艅 pro颅fi颅lak颅ty颅cznych u malucha. To nie wszys颅tko. Test DNA potrafi zbada膰 tak偶e tol颅er颅ancj臋 dziec颅ka na pon颅ad 200 lek贸w. Dzi臋颅ki temu mo偶颅na zyska膰 cen颅n膮 wiedz臋 na tem颅at sub颅stancji leczniczych, kt贸re mog膮 zagroz颅i膰 jego zdrow颅iu i zas颅tosowa膰 skuteczne zami颅en颅ni颅ki.

Badania genetyczne przed szczepieniem NOVA 鈥 pewno艣膰 wyniku

Bada颅nia gene颅ty颅czne przed szczepi颅e颅niem takie jak test NOVA nale偶膮 do tzw. grupy bada艅 NGS. To bada颅nia gene颅ty颅czne, kt贸re korzys颅ta颅j膮 z tech颅nologii Sek颅wencjonowa颅nia Najnowszej Gen颅er颅acji. Dzi臋颅ki temu w trak颅cie jed颅nej anal颅izy sprawdzane s膮 wszys颅tkie zmi颅any w genach, kt贸re odpowiada颅j膮 za niepraw颅id艂owo艣颅ci, a nie tylko te najcz臋st颅sze. Wynik tes颅tu NOVA jest potwierdzany stosowan膮 w gene颅tyce metod膮 Sangera, dzi臋颅ki czemu jest on pewny i wiary颅god颅ny.

Badanie przed szczepieniem da艂o nieprawid艂owy wynik 鈥 co robi膰?

Co robi膰, gdy badanie przed szczepi颅e颅niem da艂o niepraw颅id艂owy wynik? To wcale nie jest wyrok dla malucha.. Je艣li test DNA wykry艂 u dziec颅ka niepraw颅id艂owo艣颅ci, przy颅bli偶a to lekarza do postaw颅ienia praw颅id艂owej diag颅nozy. Rodz颅ice zysku颅j膮 tak偶e cen颅n膮 wiedz臋 o tym, jak zad颅ba膰 o swo颅j膮 pociech臋. Wiedza oraz 艣wiado颅mo艣膰 ist颅nienia gene颅ty颅cznie uwarunk颅owanych chor贸b wrod颅zonych jest koniecz颅na, by m贸c planowa膰 szczepi颅enia tak, by mo偶li颅wie jak najlepiej zad颅ba膰 o zdrowie swo颅jego dziec颅ka.

殴r贸d艂a:

  1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien

Dodaj komentarz

Tw贸j adres email nie zostanie opublikowany.