Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania przed szczepieniem – kompleksowe badania genetyczne zwiększą bezpieczeństwo szczepień

badania przed szczepieniemOstat­nio wiele się słyszy o tzw. NOPach, czyli Niepożą­danych Odczy­nach Poszczepi­en­nych. Z tego też powodu wielu rodz­iców waha się, czy wykon­ać u swo­jej pociechy pro­fi­lak­ty­czne szczepi­e­nie ochronne. By dowiedzieć się, czy szczepi­e­nie będzie bez­pieczne dla dziec­ka, wystar­czy wykon­ać spec­jal­isty­czne bada­nia przed szczepi­e­niem. Nowoczesne bada­nia przed szczepi­eni­a­mi mogą bowiem wskazać na pewne okolicznoś­ci, w których konieczny będzie indy­wid­u­al­ny kalen­darz szczepień lub nawet będzie trze­ba zrezyg­nować z niek­tórych rodza­jów szczepionki.

Bada­nia przed szczepi­eni­a­mi – najważniejsze informacje:

  1. Bada­nia przed szczepi­eni­a­mi, czyli jak zad­bać o bez­pieczeńst­wo szczepienia
  2. Jaką wiedzę daje badanie przed szczepi­e­niem? Przed czym może uchronić malucha?
  3. Które bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem warto wykon­ać, by zad­bać o zdrowie dziecka?
  4. Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem wykon­ać? Warto zain­tere­sować się testem NOVA!
  5. Bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem NOVA – pewność wyniku
  6. Badanie przed szczepi­e­niem dało niepraw­idłowy wynik – co robić?

Badania przed szczepieniami, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo szczepienia

Szczepi­enia ochronne stanow­ią bard­zo ważny ele­ment pro­fi­lak­ty­ki zdrowot­nej u dzieci. Ist­nieją jed­nak sytu­acje zdrowotne, które mogą stanow­ić badania genetyczne przed szczepieniemprze­ci­wwskazanie do szczepi­enia lub też wskazanie do zas­tosowa­nia indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień. Niek­tóre z chorób mogą wyma­gać spec­jal­nego przy­go­towa­nia dziec­ka przed podaniem szczepi­enia, w prze­ci­wnym razie może mu ono zaszkodz­ić. Nowoczesne bada­nia przed szczepi­e­niem są w stanie dać lekar­zowi oraz rodz­i­com malucha taką informację!

U zdrowego dziec­ka szczepi­e­nie jest niezbędne, ponieważ dzię­ki niemu układ immuno­log­iczny może się rozwi­jać i wzmac­ni­ać. Nieza­s­tosowanie szczepi­enia może groz­ić tym, że w przy­pad­ku zakaże­nia wirusem, orga­nizm nie będzie w stanie samodziel­nie poradz­ić sobie z chorobą. Z tego też powodu, zami­ast na włas­ną odpowiedzial­ność rezyg­nować ze szczepi­enia, warto najpierw wykon­ać spec­jal­isty­czne  badanie gene­ty­czne dziec­ka  przed szczepi­e­niem, zbadać jego orga­nizm oraz zdrowie i w ten sposób zwięk­szyć bez­pieczeńst­wo szczepień pro­fi­lak­ty­cznych. Jaką wiedzę dają bada­nia przed szczepi­eni­a­mi? Odpowiadamy na to pytanie poniżej.

Jaką wiedzę daje badanie przed szczepieniem? Przed czym może uchronić malucha?

badanie przed szczepieniemJakie bada­nia przed szczepi­e­niem najlepiej wykon­ać? Spec­jal­isty­czne bada­nia przed szczepi­eni­a­mi mogą wykryć u malucha jed­ną z grupy chorób, które mogą stanow­ić prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia lub wyma­gać wprowadzenia indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień. Te choro­by to uwarunk­owane gene­ty­cznie pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci oraz choro­by metaboliczne.

Choroby metaboliczne a szczepienia ochronne

Niek­tóre z wrod­zonych chorób meta­bol­icznych mogą wyma­gać odpowied­niego przy­go­towa­nia dziec­ka do poda­nia szczepi­on­ki lub nawet odroczenia niek­tórych szczepień. Dobrym przykła­dem jest zaburze­nie meta­bol­iczne — defi­cyt MCAD. W wyniku tej zapisanej w genach niepraw­idłowoś­ci orga­nizm dziec­ka nie potrafi przetwarzać kwasów tłuszc­zowych dostar­czanych z poży­wie­niem. Podanie chore­mu szczepi­enia bez uprzed­niego nakarmienia może wywołać ciężką hipog­likemię i doprowadz­ić do śpiącz­ki, a nawet spowodować przed­w­czes­ną śmierć.

Pierwotne niedobory odporności a szczepienia ochronne

W przy­pad­ku wrod­zonych niedoborów odpornoś­ci (np. zespołu SCID, czyli ciężkiego złożonego niedoboru odpornoś­ci) układ immuno­log­iczny chorej badania przed szczepieniamioso­by nie funkcjonu­je praw­idłowo i orga­nizm nie potrafi się samodziel­nie bronić przed choroba­mi. Zwykła infekc­ja, a nawet podanie żywej szczepi­on­ki może doprowadz­ić u niej do wywoła­nia choro­by o bard­zo ciężkim prze­biegu. Z tego też powodu Nar­o­dowy Insty­tut Zdrowia Pub­licznego przestrze­ga przed tym, by stosować u osób z wrod­zonym niedo­borem odpornoś­ci szczepi­on­ki takie jak BCG, MMR czy szczepi­onka prze­ci­wko ospie wietrznej — czyli szczepi­on­ki żywe [1].

Dzię­ki badan­iom przed szczepi­e­niem lekarz może się dowiedzieć, jak bez­piecznie przy­go­tować dziecko do szczepi­enia, z których rodza­jów szczepi­on­ki należy zrezyg­nować, a także, jak postępować z dzieck­iem, by wrod­zona choro­ba się nie rozwi­jała dalej. Niosą więc one bard­zo cen­ną dla zdrowia wiedzę. Szczegól­nie ważne są bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem, ponieważ iden­ty­fiku­ją one źródło prob­lemów ze zdrowiem, czyli niepraw­idłowoś­ci w genach, z który­mi dziecko się urodziło.

Które badania genetyczne przed szczepieniem warto wykonać, by zadbać o zdrowie dziecka?

By zad­bać o zdrowie dziec­ka, warto wykon­ać u niego bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem w kierunku pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci oraz bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem w kierunku chorób meta­bol­icznych. To testy DNA, które potrafią wykryć chorobę wrod­zoną na bard­zo wczes­nym etapie, zan­im jeszcze zaburze­nie ujawni się u dziec­ka. Wynik tes­tu DNA poma­ga lekar­zowi postaw­ić praw­idłową diag­nozę, dzię­ki czemu może on zaplanować szczepi­enia tak, by nie zagroz­iły one zdrow­iu dziecka.

Jakie badania przed szczepieniem wykonać? Warto zainteresować się testem NOVA!

jakie badania przed szczepieniemSpośród różnych dostęp­nych na pol­skim rynku testów DNA i gene­ty­cznych badań przed szczepi­eni­a­mi najwięk­szym zakre­sem badanych chorób wyróż­nia się . To badanie DNA, które moż­na wykon­ać na pod­staw­ie prób­ki – wymazu z policz­ka dziec­ka, już w pier­wszych dwóch dobach życia malucha.

Badanie przed szczepi­e­niem NOVA moż­na wykon­ać w auto­ry­zowanej placów­ce medy­cznej lub zamówić zestaw do pobra­nia do domu. Prób­ka do bada­nia jest następ­nie wysyłana kuri­erem do lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego, gdzie izolu­je się z niej DNA dziec­ka i pod­da­je je szczegółowej analizie.

Co konkret­nie bada test NOVA? Badanie potrafi wykryć aż 87 chorób gene­ty­cznych, w tym między inny­mi 68 chorób meta­bol­icznych oraz 14 chorób układu odpornoś­ciowego, które mogą wpłynąć na bez­pieczeńst­wo szczepień pro­fi­lak­ty­cznych u malucha. To nie wszys­tko. Test DNA potrafi zbadać także tol­er­ancję dziec­ka na pon­ad 200 leków. Dzię­ki temu moż­na zyskać cen­ną wiedzę na tem­at sub­stancji leczniczych, które mogą zagroz­ić jego zdrow­iu i zas­tosować skuteczne zamienniki.

Badania genetyczne przed szczepieniem NOVA – pewność wyniku

Bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem takie jak test NOVA należą do tzw. grupy badań NGS. To bada­nia gene­ty­czne noworod­ków i dzieci, które korzys­ta­ją z tech­nologii Sek­wencjonowa­nia Najnowszej Gen­er­acji. Dzię­ki temu w trak­cie jed­nej anal­izy sprawdzane są wszys­tkie zmi­any w genach, które odpowiada­ją za niepraw­idłowoś­ci, a nie tylko te najczęst­sze. Wynik tes­tu NOVA jest potwierdzany stosowaną w gene­tyce metodą Sangera, dzię­ki czemu jest on pewny i wiarygodny.

Badanie przed szczepieniem dało nieprawidłowy wynik – co robić?

Co robić, gdy badanie przed szczepi­e­niem dało niepraw­idłowy wynik? To wcale nie jest wyrok dla malucha.. Jeśli test DNA wykrył u dziec­ka niepraw­idłowoś­ci, przy­bliża to lekarza do postaw­ienia praw­idłowej diag­nozy. Rodz­ice zysku­ją także cen­ną wiedzę o tym, jak zad­bać o swo­ją pociechę. Wiedza oraz świado­mość ist­nienia gene­ty­cznie uwarunk­owanych chorób wrod­zonych jest koniecz­na, by móc planować szczepi­enia tak, by możli­wie jak najlepiej zad­bać o zdrowie swo­jego dziecka.

Zobacz też:

Badanie FRAX

Badanie WES cena

Autyzm bada­nia gene­ty­czne — zobacz co zrobić

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
  1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.