Badania genetyczne przed szczepieniem - jakie badania wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne przed szczepieniem

Szczepi­enia ochronne są niezbędne, by zad­bać o zdrowie dziec­ka. W niek­tórych okolicznoś­ci­ach jed­nak lekarz może zade­cy­dować o indy­wid­u­al­nym kalen­darzu szczepień lub nawet odroczyć szczepi­e­nie. Aby poz­nać lep­iej orga­nizm malucha i uniknąć NOPów, czyli Niepożą­danych Odczynów Poszczepi­en­nych, warto wykon­ać u dziec­ka bada­nia gene­ty­czne przed szczepieniem.

 Badania genetyczne przed szczepieniem

Spis treś­ci:

Kiedy szczepi­e­nie może być niebezpieczne
Dlaczego przed szczepi­e­niem warto wykon­ać badanie genetyczne?
Na czym pole­ga­ją bada­nia gene­ty­czne, które robi się przed szczepieniem?
Jaką wiedzę odnośnie szczepień daje test NOVA?

Kiedy szczepienie może być niebezpieczne?

Ist­nieją dwie sytu­acje, w których lekarz może odradz­ić rodz­i­com szczepi­e­nie lub zale­cić indy­wid­u­al­ny kalen­darz szczepień.

  • Pier­wsza okoliczność to obec­ność u malucha choro­by – pier­wot­nego niedoboru odpornoś­ci. Zaburzenia te mają swo­je podłoże w genach i powodu­ją, że układ immuno­log­iczny nie dzi­ała praw­idłowo. Obec­ność pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci stanowi bezwzględne prze­ci­wwskazanie do stosowa­nia żywych szczepi­onek [1]. Podanie dziecku szczepi­on­ki prze­ci­wko gruźl­i­cy (BCG), ospie wietrznej lub odrze, śwince i róży­czce (szczepi­onka MMR) może wywołać chorobę, prze­ci­wko której dziecko zostało zaszczepione!
  • Dru­ga sytu­ac­ja, gdy szczepi­e­nie może zagroz­ić zdrow­iu to ukry­ta choro­ba meta­bol­icz­na. W wyniku uwarunk­owanej gene­ty­cznie wady pod wpły­wem poda­nia szczepi­enia u dziec­ka może dojść do tzw. dekom­pen­sancji meta­bol­icznej. W kon­sek­wencji mogą pojaw­ić się u niego niepożą­dane i groźne objawy, takie jak np. śpiącz­ka lub objawy ze spek­trum autyz­mu.

Dlaczego przed szczepieniem warto wykonać badanie genetyczne?

Zarówno choro­by meta­bol­iczne, jak i pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci to zaburzenia, które są uwarunk­owane gene­ty­cznie. Ich przy­czyną są mutac­je w genach, z który­mi dziecko się urodz­iło. Odpowied­nie bada­nia gene­ty­czne poz­wolą poz­nać orga­nizm malucha i przy­go­tować dziecko do szczepi­enia. Umożli­wia­ją one także prze­ci­wdzi­ałanie wielu chorobom we wczes­nym sta­di­um, gdy jeszcze ich objawy się nie ujawniły.

Na czym polegają badania genetyczne, które robi się przed szczepieniem?

Jed­nym z badań gene­ty­cznych, które wykonu­je się przed szczepi­e­niem i nie tylko, jest test NOVA. To bez­in­wazyjny i bezbolesny, prosty test DNA, który wykonu­je się u dzieci w wieku do 12 lat. Test NOVA to badanie gene­ty­czne, które sprawdza:

  • 12 wrod­zonych niedoborów odpornoś­ci (w tym także naj­cięższy z nich, czyli SCID),
  • 68 chorób meta­bol­icznych,
  • tol­er­ancję dziec­ka na 32 sub­stanc­je zawarte w 200 najpop­u­larniejszych lekach,
  • inne choro­by wrod­zone, takie jak np. mukowis­cy­doza, czy stward­nie­nie guzowate.

Jaką wiedzę odnośnie szczepień daje test NOVA?

Wynik tes­tu NOVA może stanow­ić dla lekarza pod­stawę do tego, by wprowadz­ić u malucha indy­wid­u­al­ny kalen­darz szczepień.

Jeśli test wykaże obec­ność choro­by wrod­zonej, wiedza na ten tem­at poz­woli zad­bać należy­cie o zdrowie dziec­ka i uchronić go przed ciężki­mi niepożą­dany­mi objawa­mi poszczepi­en­ny­mi. Z kolei, jeśli test NOVA nic nie wykaże, lekarz będzie mógł wyk­luczyć u dziec­ka 87 chorób wrod­zonych, a rodz­ice zyska­ją pewność, że maluch nigdy nie zacho­ru­je na żad­ną z nich i może być bez­piecznie szczepi­ony. Czy­taj więcej o teś­cie NOVA

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:  1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien

Autor: Alic­ja Hudzik  | Zdję­cie: bel­chonock /123rf.com

4.5/5 — (2 głosów / głosy) 
mail